Sjednice Općinskog vijeća


Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola

09.09.2013

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GOLA Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2137/06-13-1 Gola, 04. rujna 2013. Na temelju članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola, koja će se održati 11. rujna 2013. (srijeda), u 19,30 sati, u prostorijama Općine Gola (u staroj […]