Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  28. svibnja 2015. godine,

 sa 24.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/05, URBROJ: 2137/06-15-1, od  21. svibnja 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Tihomir Jaić, direktor JAIĆ CONSULTING d.o.o. (nazočan pod 1. točkom dnevnog reda),
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednicu sa dvije nove točke, i to: točka 8. Davanje suglasnosti općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje Pisma namjere o suradnji na podnošenju prijedloga Projekta u sklopu poziva br.EN.2.1.16 – „Izgradnja sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Koprivnice“ i točka 9. Davanje odobrenja za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom proštenja Presvetog Trojstva u Ždali. Daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Prezentacija i usvajanje konačnog prijedloga Programa ukupnog razvoja  Općine Gola za razdoblje od 2014. do 2020. godine,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. travnja 2015. godine,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Gola,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Gola,
 6. Donošenje Odluke o pristupanju komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. i uplati komanditnog uloga,
 7. Razmatranje pojašnjenja zahtjeva tvrtke Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. za odobrenje radova na javnoj površini sa svrhom uključenja korisnika  (VIPnet  BP Ždala, V. Nazora 49-B, Ždala) na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu,
 8. Davanje suglasnosti općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje Pisma namjere o suradnji na podnošenju prijedloga Projekta u sklopu poziva br.EN.2.1.16 – „Izgradnja sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Koprivnice“,
 9. Davanje odobrenja za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom proštenja na blagdan Presvetog Trojstva u Ždali,
 10. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 11. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik pozdravlja gospodina Jaića i zahvaljuje mu što se odazvao pozivu na sjednicu kako bi vijećnicima prezentirao konačan prijedlog PUR-a Općine Gola za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Tihomir Jaić pozdravlja nazočne ispred tvrtke Jaić Consulting d.o.o. i počinje s izlaganjem.

Nakon prezentacije radne verzije PUR-a dostavljene su određene dopune i prijedlozi koji su uvršteni u ovu konačnu verziju. Vjeruje da je uključeno sve što se tražilo, a ukoliko se naknadno utvrdi da je nešto promaklo prvi put se PUR može nadopunjavati u prosincu ove godine, a u siječnju se dopune već mogu usvajati. Pojašnjava redom strateške ciljeve i mjere s podmjerama, te naglašava gdje su uvršteni naknadni prijedlozi.

Predsjednik zahvaljuje na pojašnjenju, te otvara raspravu o prijedlogu konačne verzije PUR-a.

Općinski načelnik postavlja pitanje u svezi starog župnog dvora, odnosno mora li se u strategiji točno navesti naziv i buduća namjena, te pita da li je predviđena sanacija odlagališta.

Tihomir Jaić odgovara da za sada može biti samo radna verzija adaptacije i namjene starog  župnog dvora, a sanacija odlagališta je u sklopu mjere 6 .

Vezano uz 3. prioritet, razvoj poljoprivrede, Marijan Lukčin primjećuje da nije uključeno svinjogojstvo, a Tihomir Jaić pojašnjava da je to uključeno unutar razvoja stočarstva.

Stanislav Saboliček pita zašto nisu uvršteni prijedlozi za željezničku stanicu u Goli i gdje su obuhvaćeni planirani granični prijelazi u Gotalovu i Ždali.

Tihomir Jaić odgovara da bi se za manje od pola godine trebali ukinuti granični prijelazi, a osim toga to i nije u nadležnosti općina.

Stanislav Saboliček dodaje kako Županija Somogy inzistira na suradnji s Općinom Gola u vezi tih prijelaza, jer oni računaju i na povrat sredstava od Europe, pa bi i mi trebali biti suglasni i kompatibilni sa njima, stoga  misli da bi to ipak trebalo biti uvršteno u strategiju.

Tihomir Jaić pojašnjava da se granični prijelazi neće financirati iz sredstava EU fondova jer početkom 2016. ulazimo u Schengen i prijelazi kao takvi više neće postojati, ali ako se baš inzistira može se i to staviti u strategiju i to u turističke svrhe,  pod mjeru 9.

Općinski načelnik misli da vijećnik Saboliček dobro razmišlja i da bi to ipak trebalo staviti u strategiju iako se na tim prijelazima neće raditi nikakvi fiksni objekti.

Načelnik misli da je lovni turizam dobro obrađen, ali nije spomenut ribički turizam, te predlaže da se i to nadopuni, jer u našoj Općini to nikako ne bi smjeli izostaviti u strategiji, kao i sanaciju naših bara Ješkovo i Čambina, a i Hintova.

Tihomir Jaić kaže da će da se to staviti pod zaštitu okoliša.

Stanislav Saboliček pita što je s prijelazom u Gotalovu, iz Jadrana preko rukavca rijeke Drave do velikog otoka, jer je to dragocjeno područje i trebalo bi omogućiti ljudima da dođu tamo s obzirom da neki prijeko imaju i zemlju, pa bi i to trebali planirati.

Tihomir Jaić misli da i to može ići unutar razvoja turizma ili komunalne infrastrukture, jer su ta područja  dosta široko obrađena.

Stanislav Saboliček primjećuje da u mjeri za poljoprivredu nema mini mljekara, što neke općine rješavaju u sklopu poduzetničkih inkubatora.

Tihomir Jaić pojašnjava da inkubator služi za poduzetnike početnike i tu poduzetnik može biti najviše 5 godina. Za uređenje poduzetničkih inkubatora se mogu dobiti sredstva, pa ako Općina ima neki stari objekt može se preurediti za tu namjenu. Mini mljekare se ne mogu smještati u inkubatore, već mogu biti u sklopu poljoprivrednog domaćinstva i mogu se kandidirati za mjeru 4.2.

Na pitanje Stanislava Saboličeka da li je spomenut zdravstveni turizam u strategiji, Tihomir Jaić odgovara da to nije posebno navedeno, ali se može uklopiti u postojeće mjere i nikog se ne osporava ako bi radio nešto u tom području.

U svezi mjere razvoja sustava za praćenje zaštite okoliša Ivica Rac pita može li se tu uvrstiti provjera kakvoće zraka, a Tihomir Jaić potvrdno odgovara i pojašnjava da općine mogu same razviti sustav za praćenje zaštite okoliša.

Tatjana Blažeković primjećuje da su stavljeni domovi za starije i djecu, ali nisu predviđeni domovi za djecu s poteškoćama u razvoju, gdje djeca mogu stalno boraviti jer se roditelji o njima ne mogu brinuti.

Tihomir Jaić pojašnjava da se to može uklopiti unutar mjere za razvoj društvenih djelatnosti, za djecu školske ili predškolske dobi.

Općinski načelnik drži da je to dobro pitanje, jer se Stančić zatvara, a postoji i jedna inicijativa, te je u Komatnici kupljena i kuća za sličnu namjenu. Što se tiče strategije, misli da je sve dosta dobro  obrađeno i obuhvaćeno,  a dobra je okolnost što se već u 12. mjesecu može mijenjati ili dopuniti ako je nešto izostavljeno.

Predsjednik se slaže  i budući da se više nitko nije javio za raspravu,  predlaže usvajanje konačnog prijedloga i donošenje PUR-a, te daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE GOLA

ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE.

PUR se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik navodi kako je iz Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za travanj 2015. godine vidljivo da sredstva nisu korištena,  stoga nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. travnja 2015. godine. 

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio. 

Točka 3.

 Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih  i kulturnih dobara i okoliša Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava da je inspektor zaštite i spašavanja naložio Općini Gola izradu i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine, te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Gola, prema odredbama važećeg Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja od 2014. godine, s obzirom da je naša dokumentacija (Procjena i Planovi) donesena 2013. godine, pa je stoga nevažeća. Procjenu i Planove izradio je ovlašteni izvođač, ustanova Defensor Varaždin, sukladno navedenom Pravilniku, a na isto smo dobili i suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. S obzirom da bi kopiranje ovih dokumenata zahtijevalo puno vremena i materijala zainteresirani mogu izvršiti uvid u iste u Općini Gola.

S obzirom da se nitko  nije javio za raspravu,  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova „za“) donosi

 ZAKLJUČAK

o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Gola.

 

Zaključak i Procjena  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

 Nakon glasovanja  Općinsko vijeće  Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 ZAKLJUČAK

o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Gola.

 Zaključak i Plan prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

Nakon uvodnog pojašnjenja predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Plana civilne zaštite Općine Gola.

Općinski načelnik navodi da je nedavno bilo prvo čitanje novog Zakona o civilnoj zaštiti po kojem bi općine trebale dobiti gomilu novih obveza, između ostalih i financijskih, umjesto da se još dodatno ojača vatrogastvo.

Stanislav Saboliček  dodaje kako je pred godinu dana postavio pitanje u vezi funkcioniranja civilne zaštite kada mu je krivo rečeno čak i tko je zapovjednik. Tada je naglasio da u našoj Općini samo vatrogastvo funkcionira u tom obliku, dok civilnu zaštitu imamo samo na papiru, što se vidjelo i za vrijeme prošlogodišnjih poplava, a u mnogim je općinama upravo civilna zaštita odradila najveći posao.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Gola.

Zaključak i Plan prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 6.

 Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o pristupanju Općine Gola komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. k.d. i uplati komanditnog uloga.

Općinski načelnik kaže kako je Imunološki zavod Zagreb tvrtka od strateškog interesa, stoga bi trebali pokazati domoljublje i ovoj problematici pristupiti krajnje ozbiljno  i odgovorno. Već je dosta ljudi i jedinica lokalne samouprave, pa i naša Županija, pristupilo Visia Croatici, stoga predlaže da i Općina Gola podupre ovu inicijativu  sa simboličnim iznosom od 2.000,00 kuna.

Stanislav Saboliček  podržava prijedlog, ali navodi kako je nedavno pročitao da se skupština malih dioničara koji drže dio dionica Imunološkog zavoda (oko 46%) protivi ovoj inicijativi.

Općinski načelnik misli da ni mali dioničari nemaju rješenje za spas Imunološkog, a niti je itko drugi osim Visia Croatice ponudio  kakvo suvislo rješenje, stoga bi to trebalo podržati jer se doista radi o nacionalnom interesu.

Predsjednik predlaže da se pokaže dobra volja i izdvoji 2.000,00 kuna za pristupanje komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o, te daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) podržava prijedlog i donosi

ODLUKU

o pristupanju Općine Gola komanditnom društvu

Visia Croatica d.o.o. k.d. i uplati komanditnog uloga.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

Predsjednik  podsjeća da se tražilo pojašnjenje tvrtke Ericsson Nikola Tesla servisi za radove koje namjeravaju izvoditi u Ždali, te je isto je pojašnjenje dostavljeno vijećnicima s materijalima za sjednicu.

Danijela Grčić kaže kako ni iz ovog pojašnjenja ništa ne razumije, a Stanislav Saboliček slaže se te dodaje da tu ne piše ništa o zračenju niti o mogućem štetnom utjecaju na okoliš što je on zapravo tražio.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se i usmeno čula s izvođačem koji je rekao da se tu radi o običnom rovu u koji se postavljaju cijevi za svjetlovodni kabel, a po završetku radova oni se obvezuju sve zatrpati i sanirati eventualnu štetu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se izda suglasnost za tražene radove, te daje prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

SUGLASNOST

za izvođenje radova na javnoj površini na zelenoj površini uz cestu k.o. 309605 Ždala, k.č.br. 172, sa svrhom priključenja korisnika VIPnet BP Ždala, V. Nazora 49-B, Ždala, na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a, uz uvjet:

-da se nakon izvođenja rafova javna površina sanira i teren vrati u prvobitno stanje,

-da se za vrijeme izvođenja radova osigura nesmetano prometovanje u tom dijelu,

-da se izvođač radova javi u Općinu Gola po završetku radova.

 Suglasnost se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

 Općinski načelnik pojašnjava kako Koprivničke vode imaju namjeru kandidirati se za sredstva EU fondova s projektima vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije u što bi bilo uključeno i premoštenje rijeke Drave, odnosno zatvaranje prstena i spajanje  Općine Gola na zajednički sustav, koji obuhvaća projekt izgradnje magistralnog vodovoda na dionici Drnje-Gotalovo. Općine koje obuhvaćaju ovi projekti trebale bi potpisati zajedničko pismo namjere, stoga načelnik predlaže da ga se ovlasti za potpisivanje, jer je vrlo kratak rok za podnošenje prijedloga, do 29. 05. 2015. Za navedeni projekt dobilo bi se 85% sredstava iz EU fondova, dok bi 5% osigurale Hrvatske vode, a 10% bi trebale osigurati Općine, što bi financijski za Općinu Gola bilo oko 500.000,00 kuna. Načelnik je mišljenja da je ovo vrlo dobra stvar za Općinu Gola jer bi se time zatvorio prsten i imali bi sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu. Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) dalo je suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Pisma namjere o suradnji na podnošenju prijedloga Projekta u sklopu poziva br. EN.2.1.16 -„Izgradnja sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Koprivnice“.

Točka 9.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) izdaje odobrenje Trgovačkom obrtu GALANT Koprivnica za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom proštenja na blagdan Presvetog Trojstva u Ždali, 31. svibnja 2015. godine, za prostor od 8 m2 i uz plaćanje naknade u iznosu 40,00 kuna (5,00 kuna/m2).

Točka 10.

 Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Načelnik izvješćuje da je održan sastanak s udrugama koje bi participirale u obilježavanju Dana Općine Gola, što bi bilo u nedjelju, 14. lipnja o.g. sa već standardnim programom. Oko 11 sati bila bi svečana sjednica, nakon toga povorka s konjima kroz selo, pa bambino kup, konjogojska izložba i ručak, koji bi se ove godine organizirao u šatoru, s tim da bi udruge spremale hranu, a sanitarni inspektor je rekao da ne bi bilo problema, jer se ta hrana ne bi prodavala. Ove godine će povodom Dana Općine biti još događanja, od vatrogasne vježbe,  sportskih susreta branitelja, kulturnog programa u subotu, pa se planira promocija knjige Zvonimira Ištvana o glazbenom životu u Prekodravlju, a na Antunovo su svi pozvani na proštenje i misu u Goli.

(Danijela Grčić se unaprijed ispričava jer neće moći sudjelovati na obilježavanju Dana Općine.)

S ovim se završava  načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 11.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita u kojoj je fazi kupnja zemljišta od suvlasnika Arača i Slivara i u kojoj su fazi jaslice i da li bi se do jeseni mogla zatvoriti bar terasa postojećeg vrtića da se uključe i djeca koja su ostala neupisana.

Općinski načelnik odgovara da je predmet otkupa zemljišta u radnoj fazi, što znači da se na tome i dalje radi, ali se sada ne može realizirati, jer trenutno nema sredstava.

Što se tiče jaslica načelnik je uvjeren da će se to riješiti do jeseni, jer nema još puno aktivnosti do završetka, a treba nam još oko 300.000,00 kuna.

Milan Foruglaš pita da li će se nastaviti šodranje i da li će se u dogledno vrijeme riješiti mostovi, te kada će se završiti radovi u društvenom domu u Ždali, s obzirom da se tamo planiraju svatovi u 8. mjesecu, pa ljudi moraju znati.

Predsjednik odgovara da je šodranje prekinuto radi nevremena, ali će se nastaviti, a na zalihi ima još oko 15 kamiona šodra koji će se raspodijeliti po naseljima.

Općinski načelnik kaže da su mostovi predviđeni za ovu godinu, kao i društveni dom na kojem su ostale još instalacije i dio građevinskih radova i to je izgledno da se riješi do 8. mjeseca, a do sada nije završeno radi financija.

Tatjana Blažeković pita u kojoj je fazi spremište u Otočki i do kada moraju biti završeni radovi na vodovodnoj mreži u Otočki.

Općinski načelnik odgovara da je u tijeku izrada dokumentacije za spremište, a to će se kandidirati na neku od mjera EU.

S vodovodom je bilo nekih problema tehničke naravi na što je ukazao nadzorni inženjer, pa je izvođač to morao otkloniti, stoga su opet nešto kopali, a rok za završetak radova je do kraja lipnja 2015.

Tatjana Blažeković pita po kojim su kriterijima primana djeca u vrtić, jer ima slučajeva gdje su zaposlena oba roditelja i dijete im nije primjeno dok su istovremeno primljena djeca roditelja koji ne rade. Misli da to nije u redu i da je žalosno, jer bi prioritet trebala imati djeca koja nemaju nikoga doma da ih može pričuvati.

Ivica Rac kaže da postoje kriteriji po kojima su se primala djeca, a gledalo se i na to da li djeca koja su odbijena imaju doma nekoga tko ih može pričuvati.

Stanislav Saboliček navodi kako je vjerojatno dokumentacija za mljekaru u Gotalovu u tijeku, pa to neće ni pitati, ali ima primjedbu na javnu rasvjetu, jer prijavljuje kvar na banderi gdje su problemi počeli još pred godinu i pol i izvođač redovno dolazi po prijavi, promijeni i naplati prigušnicu i žarulju i opet ne svijetli. Misli da bi se trebala promijeniti sva rasvjetna tijela starija od 40-50 godina, jer na ovaj se način samo uzaludno troše novci za javnu rasvjetu koja ne funkcionira kako treba.

Općinski načelnik kaže kako je sa javnom rasvjetom za sada tako, ali smo u PUR-u predvidjeli i led rasvjetu i imamo prostora da i to kandidiramo na neku od mjera.

Navodi da se mljekari u Gotalovu dalo dosta pozornosti, ali sve to s dokumentacijom dosta teško ide, a i taj će se projekt kandidirati.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,55 sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš