Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  22. rujna 2015. godine,
sa 27.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/08, URBROJ: 2137/06-15-1, od  21. rujna 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Danijela Grčić, član,
 7. Nadica Bobovec, član,
 8. Stanislav Saboliček, član,

Nisu prisutni:

 1. Tatjana Blažeković, član (opravdano),
 2. Ivica Rac, član  (opravdano),
 3. Zlatko Lovković, član  (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Nakon toga predsjednik predlaže slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Utvrđivanje prijedloga novih mjera subvencioniranja poljoprivrede za razdoblje od 2016. – 2020. godine,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da radi kratkoće vremena nije poštivan rok propisan Poslovnikom Općinskog vijeća  za dostavu poziva i  materijala vijećnicima za sjednicu, stoga je sjednica sazvana telefonski, a materijali su podijeljeni vijećnicima prije početka sjednice.

S obzirom da smo 18. 09. 2015. zaprimili dopis Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju  Kckžž kojim se traži da u žurnom postupku, do 23. rujna 2015. dostavimo prijedlog novih mjera za subvencioniranje poljoprivrede, koje će se primjenjivati od 1.siječnja iduće do 2020. godine, morali smo na ovaj način sazvati sjednicu,  jer je sutra krajnji rok za dostavu prijedloga. Ministarstvo poljoprivrede omogućava da jedinice lokalne samouprave i nadalje daju potpore poljoprivrednicima, ali se mjere ne mogu duplicirati, što znači da se one mjere koje isplaćuje država ne bi smjele isplaćivati i na lokalnoj razini, jer bi krajnji korisnici na kraju mogli ostati bez toga, s obzirom da će se provoditi stroga kontrola dodjele i isplate sredstava. Prema nekim naznakama naš model sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja krava i krmača mogao bi ići i dalje, s tim da bi se moglo plaćati kao do sada direktno Veterinarskoj ambulanti, a mogu se sredstva vraćati i korisnicima po modelu kao ove godine za edukaciju o uporabi pesticida. Ponavlja da će kontrola biti stroga i u svakom trenutku se mora znati tko koristi potporu, pod kojim imenom i prezimenom i u kojem iznosu.

Općinski načelnik misli da bi bilo najbolje nastaviti postojeći model subvencije umjetnog osjemenjivanja, jer se mjere ne smiju ponavljati što znači da mi možemo poticati samo one programe koje nema država.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi probleme nekih općina koje su subvencionirale osiguranje usjeva, što je imala i Županija, pa se sada sve to analizira i istražuje tko je što i gdje koristio, tako da će na kraju neki korisnici morati i vraćati primljena sredstva.

Marijan Lukčin podržava postojeći model, dok nam to financijske mogućnosti u Općini budu dozvoljavale.

Milan Foruglaš misli da se u svakom slučaju te subvencije moraju strogo kontrolirati, da mi kao Općina ne bi došli u probleme, jer koliko je njemu poznato Općina Gola svake godine za umjetno osjemenjivanje izdvaja oko 500.000,00 kuna, a znatno je opao broj krava na ovom području, pa bi to trebalo iskontrolirati.

Mihaela Tinodi Kiš kaže kako je sada to dosta teško kontrolirati,  jer Veterinarska stanica ispostavi račun na ukupni iznos za određeni period, dok veterinari tek kasnije, neredovito i pojedinačno donose račune.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da bi kontrola bila lakša kada bi korisnik sam platio uslugu, a da Općina vrši povrat sredstava na njegov račun, jer mi moramo voditi evidenciju i slati skupno izvješće Ministarstvu poljoprivrede, s imenom i prezimenom i OIB-om svih korisnika usluge.

Stanislav Saboliček  napominje kako u ovom dopisu Ministarstva poljoprivrede dosta piše o mjerama koje je on već lani predlagao da ih Općina Gola subvencionira, jer ovaj postojeći način ne odgovara svima, pa bi ga samo trebalo nadograditi.  Trebali bi uključiti i neke druge mjere, a i samo umjetno osjemenjivanje po ovom modelu je upitno, s obzirom da onaj tko ima 10 krava može koristiti potporu samo za 1 krmaču ili obratno.

Predsjednik misli da bi trebali predložiti određeni iznos godišnje po korisniku, što bi po sadašnjem modelu bilo oko 2.000,00 kuna, a za taj iznos si korisnici sami mogu izabrati što bi osjemenjivali. Po njemu bi najbolje bilo da Općina i dalje plaća uslugu direktno Veterinarskoj stanici, jer moramo uzeti u obzir tešku situaciju na selu i da ljudi ponekad nemaju novac da odmah plate uslugu, iako naši veterinari uvijek dođu i obave posao, a za plaćanje se može dogovoriti.

Zvonkica Zlatar misli da je razmišljanje u redu, ali je kontrola nad takvim načinom jako teška.

Osim toga više puta je Veterinarskoj dostavljen i popis dužnika za komunalnu naknadu, jer dok ne podmire dugovanja prema Općini ne bi im se smjela pružati besplatna usluga osjemenjivanja, međutim veterinari  se toga baš  ne pridržavaju, a kada se osobe javljaju direktno u Općinu kao sada za pesticide, to se vrlo lako može kontrolirati i naplatiti dugovanje.

Općinski načelnik podsjeća da se Općina mora držati svih regula, znači da moramo  imati jasan model subvencija i pri tome štitit svoj interes. Predlaže da se i dalje nastavi sa subvencijom umjetnog osjemenjivanja i da se odobri iznos do 2.000,00 kuna godišnje po korisniku, a da se sredstva isplaćuju krajnjem korisniku, dva puta godišnje, s tim da onaj tko duguje Općini Gola ne može koristiti subvenciju, odnosno dobiti povrat sredstava dok ne podmiri svoje dugovanje.

Marko Horvat predlaže da se  povrat sredstava radi kvartalno, a Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da će na kraju Ministarstvo i EU komisija, koji moraju dati suglasnost na potpore, odrediti  koliko puta godišnje se to može isplaćivati.

Stanislav Saboliček misli da je to malo sredstava za potpore  i podsjeća da smo  pred par mjeseci u program razvoja Općine Gola stavili i druge mjere poticanja poljoprivrede, a već sada to isto kočimo.

Općinski načelnik slaže se da je to malo sredstava, ali misli da više ne možemo. Podsjeća da smo se u našoj Općini opredijelili za poticanje poljoprivrede preko stočarstva i mljekarstva, a prihvaća se i svinjogojstvo, ali ne treba zaboraviti da se daje i niz drugih potpora našim stanovnicima (vrtić, škola, srednjoškolci, studenti i dr.). Što se tiče PUR-a, tu smo naveli sve moguće mjere kako bi ljudima omogućili da za te programe mogu tražiti sredstva EU fondova.

Ivica Pasko navodi da imamo i tovljače koji tove bikove pa bi i na njih trebalo misliti, a predsjednik mu objašnjava da oni dobivaju državnu potporu.

Stanislav Saboliček misli da se olako shvaća nešto što će se sada donijeti, a trajat će 4 godine, jer mi nismo Općina koja živi samo od stočarstva, stoga bi trebalo uzeti u obzir i neke druge programe.

Milan Foruglaš predlaže da se razmisli i o kozarstvu jer i toga ima na našem području, te pita mogu li se ti programi nadograđivati.

Općinski načelnik misli da se naknadno može tražiti suglasnost.

S obzirom da se više itko ne javlja za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Općina Gola za Program potpora poljoprivredi za naredno razdoblje od 2016. do 2020. godine predloži umjetno osjemenjivanje krava i krmača u svoti do maksimalno 2.000,00 kuna po korisniku godišnje, na način da korisnici sami plaćaju uslugu izvršitelju usluge, a da se 2 puta godišnje u Općini Gola može podnijeti zahtjev za povrat sredstava.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (7 „za“ i 1 „protiv“-S. Saboliček) dalo je suglasnost na navedeni prijedlog.

Točka 2.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže da odvjetnica Peterlin priprema Ugovor o najmu za obitelj Belec, koji će biti sklopljen od 1.9.2015.godine, na godinu dana  s mogućnošću produljenja, pa je tražila da se utvrde još neke činjenice.  Pitala je da li će oni koristiti samo dio kuće kako je navedeno,  te da li će se koristiti i dvorište ili samo prilaz do kuće i tko će održavati okućnicu.

Marijan Lukčin kaže da je bilo dogovoreno da će koristiti  dvorište i da će oni održavati i dvorište i okućnicu.

Ivica Pasko prenosi da su članovi  Komisije dovezli vozila i parkirali ih iza Općine i nije u redu da ih nitko nije obavijestio da je auto prevezen na servis. Misli da to nije naše vozilo i da ga treba odjaviti, a ne registrirati,  jer bi ga već sutra banka mogla prodati. Općina će sada u to ulagati sredstva,  a popravak sigurno neće malo koštati, sigurno će biti  oko 30.000,00 kuna (traži da se dostavi taj račun na iduću sjednicu Vijeća).

Marijan Lukčin pita što je sa poljoprivrednim zemljištem.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da bi moglo ići u zakup sve ono što za sada nije obuhvaćeno sudskom prodajom, ali bi prije natječaja trebalo obići sve te zemlje i za svaku napraviti zapisnik u kakvom je stanju.

Predsjednik se slaže da bi trebali obići te zemlje, jer neke su navodno prodane, a nisu prepisane (V. Maronić), a kod jedne je navodno greškom bila upisana pok. Katica Bogadi, a zemlja je zapravo od Katice Bogadi iz ulice S. Radića.

Stanislav Saboliček pita što je sa raspolaganjem državnim zemljištem,  jer smo odredili ljude koji će to rješavati, ali je očito Općina zakasnila s donošenjem Programa o raspolaganju državnim zemljištem, pa to sada stoji.

Općinski načelnik pojašnjava da je Općina Gola na vrijeme donijela Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, ali do provođenja nije došlo radi katastarske izmjere k.o. Gola, a kada je izmjera završila, ministar je stopirao raspolaganje državnim zemljištem, što znači da nije naša greška.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su se Općini Gola javile osobe koje sada obrađuju to zemljište u Hintovu, ali nikome na plaćaju zakup jer su im istekli ugovori o zakupu. Oni su zainteresirani za daljnji zakup, te su Općini Gola dostavili zahtjeve s popisom čestica, a javili su se i  drugi zainteresirani za ta zemljišta. Mi smo sve te zahtjeve odmah prosljeđivali Ministarstvu radi raspisivanja natječaja još 2014. godine, međutim do sada nismo dobili nikakav odgovor.

Na pitanje Marijana Lukčina imamo li kakvu informaciju vezano za izbjeglice iz Sirije, općinski načelnik odgovara da u Općini Gola još ništa službeno nismo primili, a na nivou Županije postoji Krizni stožer koji vodi sve aktivnosti oko izbjeglica.

Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je za sutra u 10,00 sati zakazan početak radova na izgradnji kanalizacije u naselju Gola, te dodaje kako je ovih  dana obavio  razgovor i s direktorom Piškornice,  koji je obećao uskoro dostaviti dokumentaciju vezanu za Hintov, a kada dobijemo nešto konkretno to će se prezentirati Općinskom vijeću, te se nada da će uskoro krenuti i sanacija Hintova.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,10  sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Vedriš