Sjednice Općinskog vijeća


Sažetak sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

24.09.2013

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  11. rujna 2013. godine, sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,30 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/09, URBROJ: 2137/06-13-1, od  04. rujna 2013. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Vedriš, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Franjo Sočev, član, Tatjana Blažeković, član, Ivica […]

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola

09.09.2013

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GOLA Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2137/06-13-1 Gola, 04. rujna 2013. Na temelju članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola, koja će se održati 11. rujna 2013. (srijeda), u 19,30 sati, u prostorijama Općine Gola (u staroj […]