Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  27. travnja 2015. godine,
sa 23.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/04, URBROJ: 2137/06-15-1, od  21. travnja 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Danijela Grčić, član,
 7. Nadica Bobovec, član,
 8. Stanislav Saboliček, član,
 9. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Ivica Rac (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Stanislav Saboliček misli da bi zapisnik trebao biti opširniji, jer mu je u točki 10. Nadica Bobovec prigovorila kako se javio 18 puta, a u zapisniku je spomenut samo 2 puta.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga, budući da nema izmjena niti dopuna dnevnog reda dostavljenog u sazivu za sjednicu, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2014. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2014. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2014 godine,

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2015. godine,
 2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2015. godinu,
 3. Razmatranje konačnog prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje od 2014. do 2020. godine,
 4. Razmatranje zahtjeva tvrtke Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. za odobrenje radova na javnoj površini sa svrhom uključenja korisnika  (VIPnet  BP Ždala, V. Nazora 49-B, Ždala) na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu,
 5. Razmatranje zahtjeva tvrtke INA d.d. Zagreb za zasnivanje prava služnosti na području k.o. Novačka,
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava postotke izvršenja osnovnih pozicija, te navodi da su prihodi ostvareni 64,83%, a rashodi 74,75%, što znači da je 2014. godina završena s manjkom u svoti 212.703,72 kuna koji se mora podmiriti u 2015. godini.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova svih članova  (7 glasova „za“,  2 „suzdržana“ – S. Saboliček i Z. Lovković) donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu.

Godišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola  za 2014. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je višak prihoda poslovanja u 2014. iznosio 37.682,14 kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u svoti 342.023,36 kuna, a višak primitaka od financijske imovine u svoti 91.637,50 kuna, što znači da je godina završila sa manjkom prihoda od nefinancijske imovine u svoti 212.703,72 kuna, koji će se pokriti iz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.

Budući se nitko  nije javio za raspravu, nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola  većinom glasova svih članova  (7 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2014. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik otvara raspravu o Izvješću o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2014. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, jer misli da je u Izvješću sve jasno navedeno, pa nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem.

Stanislav Saboliček pita zašto se o tome nije raspravljalo pred 3-4 mjeseca, a Zvonkica Zlatar odgovara da se Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za zadnjih šest mjeseci uvijek dostavljalo Općinskom vijeću na razmatranje s izvršenjem Proračuna, a bitno je da je sve u zakonskom roku.

Općinski načelnik drži da je pitanje legitimno, ali to je samo izvješće u kojem je precizirano za koje su se namjene koristila sredstva proračunske zalihe i sve je u zakonskom roku pa ne bi trebalo biti problema. Za primjer navodi kako je nedavno u Saboru bilo na usvajanju jedno vrlo važno izvješće iz 2013. godine.

Nakon toga nitko se  nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon  glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2014. godinu
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik navodi kako je iz Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za ožujak 2015. godine vidljivo da sredstva nisu korištena,  a Jasna ČiminSinjeri pojašnjava da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu određeno da je općinski načelnik obvezan mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava Proračunske zalihe, stoga se ove godine Izvješća dostavljaju Općinskom vijeću svaki mjesec.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2015. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2015. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava da je, temeljem Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora, upućen poziv za dostavu ponuda za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih površina na području Općine Gola za 2015. godinu na tri adrese: Sanitaciji d.o.o. Koprivnica, Veterinarskoj stanici d.o.o. Koprivnica i Veterinarskoj stanici Nova Koprivnica. U zadanom roku zaprimljene su dvije ponude koje zadovoljavaju sve tražene uvjete, i to ponuda Veterinarske stanice d.o.o. Koprivnica s cijenom od 14,50 kn bez PDV-a po domaćinstvu i Sanitacije d.o.o. s cijenom od 11,00 kn bez PDV-a  po domaćinstvu. To je cijena za proljetni tretman i isto toliko za jesenski tretman, s tim da su u cijenu uključene i javne površine, groblja, javni objekti i  deponije smeća. Iz priložene dokumentacije je razvidno da je povoljnija ponuda Sanitacije d.o.o. Koprivnica, stoga se predlaže prihvaćanje iste. Inače je novost da će se ove godine tretirati s novim mamcima,  prema preporuci sa prošle sjednice Vijeća, odnosno s mekom druge generacije rodenticida za ciljano trovanje štakora, miša i voluharice.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (9 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2015. godinu.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje konačnog prijedloga PUR-a Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je izrađivač PUR-a, gosp. Jaić, u konačni prijedlog uvrstio sve preporuke i sugestije koje su naknadno dostavili vijećnici i ostali subjekti. Pojasnio je da je sve obuhvaćeno, a ako se određeni prijedlozi ne spominju onako kako se tražilo, to znači da se mogu uklopiti u neku od mjera. Danas se ova strategija neće usvajati, jer bi bilo dobro da se sve još jednom dobro razmotri, s obzirom da neke druge općine još nisu niti započele s izradom strategije. U Općini će se isprintati nekoliko primjeraka strategije, pa  si vijećnici mogu međusobno proslijediti,  jer bi bilo previše i materijala i vremena da se kopira svakom vijećniku, s obzirom da ni ovo još ne mora biti konačna verzija PUR-a.

Općinski načelnik  misli da je dobro da smo malo ubrzali izradu ove strategije, te moli da se svi još jednom koncentriraju i dobro prouče dokumentaciju, pa ako treba da se još nešto doda, jer će to biti osnova za povlačenje sredstava iz mjera ruralnog razvoja. Bilo bi dobro da se u roku od mjesec dana dostave konačni prijedlozi, te da se u međuvremenu vidi da li smo kompatibilni sa županijskim planom.

Stanislav Saboliček pita zašto je u točki 7. stavljeno pčelarstvo i kozarstvo, a nije stavljeno stočarstvo, te misli da bi svako naselje trebalo spomenuti s prioritetima kao naselje Ždala u točki 3. i pita da li se točka 1. odnosi samo na gosp. Ciglara ili je još netko drugi u pitanju.

Općinski načelnik podsjeća kako se ono što nije spomenuto vjerojatno može uklopiti u neku od mjera, a što se tiče prioriteta po naseljima  neka se sve stavi na papir ako je nešto izostavljeno, pa  će se naknadno dostaviti gosp. Jaiću, jer sve do usvajanja na Općinskom vijeću mogu se dostavljati eventualne sugestije ili prijedlozi, s obzirom da je ovo za sada samo prijedlog strategije. Osim toga pod točkom 3. i piše da svi prijedlozi i prioriteti nisu riječjom vezani uz Ždalu već uz čitavu Općinu Gola. Što se tiče točke 1. za sada ne znamo ima li još nekih ideja za razvoj kulturnog turizma poput gosp. Ciglara, ali u svakom slučaju svaka je ideja dobro došla i zato još jednom predlaže da se u narednih mjesec dana ovaj prijedlog PUR-a dobro razmotri i dodaju svi prijedlozi koji se tu uklapaju kako nam ne bi nešto promaklo. A prije samog usvajanja PUR-a gosp. Jaić će doći na sjednicu Općinskog vijeća kako bi sve još jednom prezentirao i pojasnio.

Uslijedila je kraća rasprava između vijećnika I. Paska i S. Saboličeka  vezano uz održavanje radionica i dostavljanje prijedloga strategije.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, te je jednoglasno (9 glasova „za“) zaključeno da se u roku od mjesec dana još mogu dostavljati eventualne sugestije i prijedlozi PUR-a Općine Gola za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a nakon toga će se utvrditi konačna verzija, koju će prije usvajanja  izrađivač, gosp. Jaić, prezentirati na sjednici Općinskog vijeća. 

Točka 7.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva tvrtke Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. za odobrenje radova na javnoj površini sa svrhom uključenja korisnika (VIPnet BP Ždala, V. Nazora 49-B, Ždala) na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže kako nema dodatno pojašnjenje, jer su vijećnici u materijalima primili kompletan zahtjev tvrtke Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. za odobrenje radova na javnoj površini u Ždali, a ona nije stručna za to područje da bi mogla dodatno pojasniti o kakvim se točno radovima radi.

Milan Foruglaš misli da ne bi trebali imati ništa protiv ako su ovi radovi vezani uz kakav napredak.

Stanislav Saboliček kaže kako mu iz ovog zahtjeva ništa nije jasno, niti mu je pojašnjeno, stoga, ako se radi o odašiljaču ili pojačanju odašiljača, on je protiv, jer je samo nekoliko metara dalje vrtić i škola.

Općinski načelnik slaže se da je dopis prestručno napisan, jer je iz njega teško razumjeti o kakvim se točno radovima radi, stoga predlaže da se podnositelju zahtjeva odgovori kako je Općinsko vijeće suzdržano po tom pitanju, te da dostave dodatno pojašnjenje i preciziraju o kakvim se točno radovima radi, s kojom svrhom i ima li kakvih utjecaja na zdravlje i okoliš, jer je u blizina dječji vrtić i škola.

Prijedlog općinskog načelnika jednoglasno (9 glasova „za“) se prihvaća.

Točka 8.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva tvrtke INA d.d. Zagreb za zasnivanje prava služnosti na području k.o. Novačka, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se INA obratila Općini Gola sa zahtjevom za zasnivanje prava služnosti na nekretninama upisanim u k.o. Novačka radi polaganja priključnog plinovoda od bušotine Gola 10 do Plinske stanice Gola Duboka. To su zapravo nerazvrstane ceste, iako u gruntovnici stoje na RH, ali se Agencija za upravljanje državnom imovinom očitovala da nije nadležna, jer u naravi tim cestama gospodari Općina Gola. S obzirom da su te čestice označene kao šuma, Ina se obratila i Hrvatskim šumama koje su se očitovale da te čestice ne ulaze u šumsko gospodarsku osnovu.  Ina bi Općini Gola za tu služnost plaćala  godišnju naknadu u iznosu 1.603,20 kuna, uz uvjet da se ti vodovi u slučaju potrebe mogu održavati. U prvoj verziji ugovora Ina je predlagala da Općina Gola na tim nekretninama u budućnosti ne bi smjela ništa graditi, što znači niti asfaltirati te ceste, ali su na našu intervenciju maknuli taj članak iz ugovora.

Milan Foruglaš daje dodatno pojašnjenje, te navodi kako će se polagati komunikacijski i energetski kabel duž trase i to najkraćom rutom od bušotine Gola 10 do PS Gola Duboka, te će ići i po privatnim parcelama, pa će Ina potpisivati ugovore i s privatnim posjednicima. (Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da su predstavnici Ine već dogovorili sastanak u Općini Gola i s privatnim posjednicima za 30.4.2015. godine.)

Stanislav Saboliček konstatira kako se radi o ukupnoj površini od 668 m2, dužine oko 180 metara, pa bi on volio znati u kojem je to dijelu Novačke, a Marijan Lukčin odgovara da se radi o Dravskom polju.

Općinski načelnik misli da ne bi trebali puno razmišljati, jer nam je u interesu da se što prije da suglasnost i da Ina počne s radovima. Privatni posjednici im uvijek potpišu ugovore i nikad se nitko s njima nije sporio, jer sve uredno i pošteno plaćaju.

Predsjednik se slaže, te predlaže da se ovlasti općinskog načelnika za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti vodova s INA –Industrijom nafte d.d. Zagreb.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) daje ovlaštenje općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti vodova s INA – Industrijom nafte d.d. Zagreb.

Točka 9.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je ovih dana održan kolegij načelnika u Molvama po pitanju naknade za eksploataciju ugljikovodika, te je pokrenuta inicijativa prema Ministarstvu financija, a načelnik je u Saboru imao već dva zastupnička pitanja, za ministra Lalovca i Vrdoljaka  u svezi izmjene Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.  Radi se o tome da je zbog novog načina obračuna općinama smanjena renta, ali se oštećuje i državni proračun jer INA prodaje plin kupcima po 2,20 kn/m3, dok se HEP-u prodaje po 1,70 kn/m3, a na tu razliku od 0,50 kn ne plaća se naknada.

Ovih dana priprema se sve potrebno za tehnički pregled cesta koje su se asfaltirale preko IPARD-a, a nakon što dobijemo uporabnu dozvolu možemo tražiti i povrat sredstava.

Za kanalizaciju i pročistač je raspisan javni natječaj, preko tvrtke Koprivničke vode, koji to vrlo stručno i korektno rade.

Obavljen je razgovor i s direktorom Piškornice, gosp. Jozinovićem, koji je obećao da ćemo biti prvi od općina s kojima će sklopiti ugovor za sanaciju odlagališta, jer se sada sklapaju ugovori s gradovima.

Nada se da će se uskoro popraviti i konsolidirati i naša financijska situacija, iako je kod nas još uvijek  puno bolje stanje nego u nekim okolnim općinama.

S ovim se završava  načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 15.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček objašnjava da je za 8. točku glasovao „protiv“ samo zato što mu je vijećnik Pasko na njegovo pitanje odgovorio „što te briga“.

Mišljenja je da je odvoz krupnog otpada organiziran u pogrešno vrijeme, kad seljaci imaju najviše posla u polju, a osim toga obavijesti su stavljene na oglasne ploče samo dva dana prije sakupljanja otpada.

Podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća zaključeno da se pošalju dopisi u vezi prijelaza u Gotalovu i Ždali, te pita što je učinjeno po tom pitanju.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su obavijesti poslane na oglasne ploče nakon što ih je koncesionar dostavio u Općinu, a osim toga na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća tražilo se da se organizira odvoz krupnog otpada. Glede cestovnih prijelaza u Gotalovu i Ždali, dopisi su poslani još 31. ožujka 2015.

Marijan Lukčin tvrdi da je oglas bio stavljen tjedan dana prije, te dodaje kako je primijetio da taj dan u njegovoj ulici (S. Radića u Goli) nitko nije stavio van krupni otpad, što znači da baš i nema interesa.

Predsjednik  kaže da je i kod njih oglas bio bar osam dana prije, ali misli da nije u tome problem, nego ljudi i sami dosta rješavaju takav otpad, pogotovo ono što se može prodati.

Na pitanje Ivice Pasko ima li kakvih novosti u vezi izbora najuzornije seoske žene ove godine, općinski načelnik odgovara da za sada još nismo primili  nikakvu informaciju,  iako bi Općina Gola trebala biti domaćin ove godine, ali čini se da je projekt upitan  i pitanje je da li će se uopće održavati ove godine.

Marijan Lukčin pita da li će uskoro početi zavažanje poljskih putova, a predsjednik odgovara da planira sastanak s Povjerenstvom za putove, jer je nedavno s koncesionarom obišao teren i zaključili su kako su putovi vrlo dobri, pa bi trebalo  proći s dobrim grederom i voziti šoder samo tamo gdje su veće grabe.

Predsjednik traži da mu se javi komunalni redar kada dođe u našu Općinu, jer ima slučaj za njega, s obzirom da je kod zadnje vikendice na Ješkovu netko izorao zemlju na asfalt.

Stanislav Saboliček također ima slučaj za komunalnog redara, da izvrši izvid na dvije lokacije na području Gotalova gdje su ljudi počeli neovlašteno dovoziti smeće.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15 sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš