Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  09. rujna 2015. godine,
sa 26.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/07, URBROJ: 2137/06-15-1, od  02. rujna 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Milan Foruglaš, član,
 3. Franjo Sočev, član,
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član (prisutan nakon zaključene 4. točke dnevnog reda),
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Stanislav Saboliček traži određene ispravke pod točkom 5., i to: da se umjesto „PORA“ napiše „LAG“, te pojašnjava kako je rekao da su GOŠK-u bila obećavana sredstva za kapitalnu pomoć još unazad 10-ak godina, ali klub ta sredstva nije dobio, pa su morali tekuća sredstva koristiti za kapitalne projekte.

Budući da nema drugih primjedbi potpredsjednik konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga potpredsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednicu sa novom točkom, i to: točka 9. Razmatranje aktualne problematike vezane uz  dječji vrtić (nova zapošljavanja i zamolba za upis djeteta iz Mađarske), te daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2015. godine,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2015. godine,
 4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gola,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola,
 6. Razmatranje zahtjeva tvrtke Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica (Broj: 4106/2015) za ustanovljenjem prava služnosti,
 7. Razmatranje zamolbe Obrta za trgovinu KREŠO Bjelovar za obavljanje trgovine na malo – prodajom na štandu,
 8. Razmatranje zapisnika od 11. kolovoza 2015. godine, vezano uz raspolaganje imovinom naslijeđenom iza pok. Katice Bogadi,
 9. Razmatranje aktualne problematike vezane uz dječji vrtić (nova zapošljavanja i zamolba za upis djeteta iz Mađarske),
 10. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 11. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Zvonkica Zlatar  podnosi uvodno izlaganje o  prijedlogu  Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.  Naglašava da su prihodi poslovanja ostvareni  41,45%, a rashodi poslovanja 43,48%. Primici od zaduživanja (povrati učeničkih i studentskih kredita) ostvareni su više od očekivanog, 113,65%, što će se izbalansirati u rebalansu proračuna.

Budući da se nitko nije javio za raspravu,  potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (8 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2015. GODINU.

Polugodišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Polugodišnji obračun 2015 -4 RAZINA

Točka 2.

Nakon pojašnjenja Zvonkice Zlatar da su u srpnju 2015. godine sredstva Proračunske zalihe korištena u ukupnom iznosu 5.208,15 kuna za troškove funkcioniranja privremenog graničnog prijelaza Gotalovo – Gyekenyes, 28. 06. 2015. godine, nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže prihvaćanje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za srpanj 2015. godine, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2015. godine.

 Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 Proračunska zaliha 2015.- 7. zaklj.

Točka 3.

Potpredsjednik navodi kako je iz Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za kolovoz 2015. godine vidljivo da sredstva nisu korištena,  stoga nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2015. godine.

 Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračunska zaliha 2015.- 8. zaklj.

  Točka 4.

 Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za uvodno izlaganje prijedloga Odluke o nerazvrstanim  cestama na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je prijedlog Odluke napravljen temeljem Zakona o cestama, a Odlukom se uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, gradnja, rekonstrukcija, zaštita, financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Gola. Uz ovu Odluku napravljena je i tablica s bazom podataka u kojoj su popisane sve nerazvrstane ceste kojima gospodari Općina Gola, po nazivima, dužinama i česticama i to će biti baza za eventualne natječaje iz mjera ruralnog razvoja,  jer  sve čestice koje će se u budućnosti kandidirati moraju biti navedene u toj bazi.

Stanislav Saboliček podsjeća kako je tražio da se napravi mapa s ucrtanim cestama, što je bilo i obećano da će se napraviti,  jer bi se tako svi lakše snalazili, a ovako je opet došlo do preklapanja i npr. za Ždalu u jednom dijelu nema ni naziva ni dužina.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se moraju popisati sve čestice, ali nije potrebno za svaku  navesti duljinu, već se može upisati ukupna duljina pojedine ulice.

Darinka Kuzmić Salajpal dodatno obrazlaže da je u članku 1. Odluke predviđeno da općinski načelnik može Zaključkom dopunjavati i mijenjati pojedine podatke iz baze podataka, stoga ne bi trebalo biti problema ako se negdje nešto mora mijenjati, a osim toga sigurno će biti određenih korekcija i nakon geodetskog izvješća.

Stanislav Saboliček svejedno inzistira da se napravi mapa s ucrtanim cestama po prioritetima i da ju svaki vijećnik dobije na ruke kako bi bili upoznati  s time, te da mogu upozoravati načelnika ako se nešto mora mijenjati.

Općinski načelnik pojašnjava da je ova baza napravljena na temelju podataka koje su dostavili vijećnici i to je samo prvi korak,  jer je to preduvjet da se uopće možemo kandidirati. Kad geodeta odradi svoj dio posla i sve se ažurira može se napraviti i mapa, stoga treba samo malo više strpljenja, a bitno je da imamo bazu i da smo dobro krenuli.

S obzirom da se više nitko  nije javio za raspravu,  potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (8 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

ODLUKU

o nerazvrstanim cestama na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o nerazvrstanim cestama na područje Općine Gola

Nerazvrstane ceste – popis

  Točka 5.

 Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal  za uvodno izlaganje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da,  sukladno uputi Ministarstva uprave (od 10. lipnja 2015.),  sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju pristupiti usklađivanju svojih akata o plaći i drugim materijalnim pravima lokalnih dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno. Radi se o tome da su oni do sada imali sva prava iz radnog odnosa kao i ostali zaposlenici (npr. regres za godišnji odmor, božićnica, naknade za novorođeno dijete, smrt roditelja i slično), što je konkretno u našoj Općini bilo regulirano člankom 5. Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika, od 7. 6. 2010. godine. Taj bi se članak sada trebao brisati, jer po naputku Ministarstva uprave za vrijeme obavljanja profesionalne dužnosti načelniku i zamjeniku pripada samo pravo na plaću i putne troškove, što bi se trebalo uskladiti do konca rujna 2015. godine.

Budući se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće  Općine Gola većinom glasova (9 „za“ i 1 „protiv“- Z. Lovković) donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Gola.

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena Odluke o plaći načelnika

 Točka 6.

 Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva tvrtke Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica za ustanovljenje prava služnosti.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Koprivničke vode prije početka radova na kanalizaciji moraju imati pravo služnosti na česticama kojima prolazi trasa, a ovdje se radi o dvije lokacije na javnim površinama (u centru kod župnog dvora i iza carine), stoga bi im Općina Gola trebala dati pravo služnosti, a Općinsko vijeće bi trebalo ovlastiti  načelnika  za potpisivanje Ugovora o ustanovljenju prava služnosti, koji je vijećnicima dostavljen s materijalima.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“ i 1 „protiv“ – S. Saboliček ) ovlašćuje općinskog načelnika Općine Gola za potpisivanje Ugovora o ustanovljenju prava služnosti s Koprivničkim vodama d.o.o. Koprivnica.

Točka 7.

 Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova „za“) izdaje odobrenje  Obrtu za trgovinu KREŠO Bjelovar za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom proštenja u Ždali, na blagdan Sv. Terezije Avilske, 18. 10. 2015., uz plaćanje naknade u iznosu 50,00 kuna (5,00 kuna po m2).

Točka 8.

Potpredsjednik  izvješćuje nazočne da su predstavnici Općine Gola bili na licu mjesta, u domaćinstvu pok. Katice Bogadi, te je iz priloženog zapisnika vidljivo što je zatečeno toga dana, 11. 08. 2015. godine.

Darinka Kuzmić Salajpal iznosi da su ovih dana dostavljena i zadnja stanja dugovanja na ime dva kredita u Erste banci, i to s dospjelim obvezama na 118.059,00 eura i 10.410,64 eura. Založeni su svi stambeni objekti i određene čestice poljoprivrednog zemljišta, a odvjetnica je poslala i popis čestica na kojima je već pokrenuta ovrha, s tim da još uvijek nemamo pravo stanje, jer je predmet dosta kompliciran.  Prema nekim informacijama ukupni dug se kreće oko 1,5 mil. kuna, a po postojećem zakonu dug se može namirivati samo iz naslijeđene imovine, znači da se ne mogu dirati ni sredstva niti imovina Općine Gola koja je sve to naslijedila, što je za Općinu Gola u svemu tome dobra okolnost. Odvjetnice predlaže da se za sada vijećnici očituju o najmu kuće i što se planira sa zemljištem,  jer će uskoro početi i dražbe na pojedinim česticama, pa će zainteresirani to moći i kupiti.

Potpredsjednik podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo govora o tome da bi se kuća dala u najam obitelji kćerke, Kristine Belec,  za simboličnu naknadu, 1,00 kunu mjesečno, tako dugo dok se ne bi prodavala.

Darinka Kuzmić Salajpal predlaže da se vijećnici očituju o tome, a onda će se sve regulirati ugovorom, s tim da bi za vrijeme stanovanja oni trebali plaćati sve troškove (režije, komunalna naknada i ostale troškove stanovanja).

Općinski načelnik misli da je dobro što smo za rješavanje ove problematike angažirali odvjetnicu,  jer je sve to toliko komplicirano da bi se teško  sami snalazili.

Milan Foruglaš predlaže da se ispita smije li Općina Gola to davati u najam za 1,00 kunu i da li je to zakonito,  da ne bi došli u poziciju lošeg gospodarenja.

Općinski načelnik slaže se da to treba ispitati, jer iako se radi o teškoj situaciji, obitelji bez egzistencije s bolesnim djetetom, zakonske norme se moraju poštivati. Predlaže da se ipak odredi slobodno ugovorena najamnina od 2,00 kn/m2, što bi bilo oko 100,00 kuna mjesečno.

Stanislav Saboliček misli da bi to bilo realno za 1,00 kunu mjesečno, ali bi bilo dobro da se Općina Gola ne veže ugovorom trajno, već npr. do 15.1.2016., pa da se ugovor dalje produžuje i da se nakon određenog vremena opet o tome raspravi na Općinskom vijeću dok situacija bude malo jasnija.

S obzirom da u vezi stanovanja nema drugih prijedloga, potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog općinskog načelnika da se sa kćerkom pok. Katice Bogadi, Kristinom Belec,  sklopi ugovor o najmu stambenog prostora koji njena obitelj koristi u obiteljskoj kući u Goli, P. Preradovića 2, uz najamninu od 2,00 kn/m2 mjesečno i uz plaćanje svih troškova stanovanja, tako dugo dok se kuća ne bude prodavala.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola prihvatilo je prijedlog većinom glasova (8 „za“, 1 „protiv“-S. Saboliček, 1 „suzdržan“-Z. Lovković).

Nakon toga nastavlja se rasprava o raspolaganju sa naslijeđenim poljoprivrednim zemljištem i motornim vozilima (traktori i automobili).

Općinski načelnik predlaže da Povjerenstvo što prije izuzme  vozila iz domaćinstva i smjesti ih  po mogućnosti u skladište, dok jedan traktor može biti i iza zgrade Općine, a auto na parkiralištu ispred Općine.

Stanislav Saboliček naglašava kako je od zadnje sjednice Općinskog vijeća kada se o tome raspravljalo prošlo već 40 dana.

Potpredsjednik predlaže da se izuzmu čestice poljoprivrednog zemljišta koje se već prodaje, a ostale čestice da se daju u zakup na određeno vrijeme, do prodaje.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se mora raspisati javni poziv i tko ponudi najveću  cijenu, s njim će se sklopiti ugovor o zakupu, ali bi Povjerenstvo najprije trebalo na terenu obići i identificirati sva ta zemljišta kako bi se vidjelo u kakvom su stanju.

Općinski načelnik misli da bi trebali odrediti i početnu orijentacionu cijenu.

Zlatko Lovković kaže da su sve te parcele vjerojatno zakorovljene, jer je gosp. Belec izjavio da to zemljište nisu obrađivali, stoga bi trebalo odrediti manju početnu cijenu da onaj tko uđe u zakup najprije to sve raščisti. Misli da bi bilo dovoljno 200,00 kn/ral ili 300,00 kn/ha za početnu cijenu, s tim da je jako bitno vidjeti tko ima pravo pokupiti urod ukoliko bi to išlo u prodaju.

Darinka Kuzmić Salajpal drži da svatko tko ide u takav zakup mora ići s dozom rizika.

Marko Horvat predlaže da se konzultira odvjetnicu može li se u ugovoru o zakupu uvjetovati da onaj tko uzme zemlju u zakup pokupi i urod prije nego što dođe do prodaje.

Nakon završene rasprave jednoglasno je zaključeno da će se pripremiti svi potrebni podaci i dokumentacija temeljem koje će se raspisati javni poziv za davanje u zakup čestica poljoprivrednog zemljišta naslijeđenog iza pok. Katice Bogadi, s početnom cijenom od 300,00 kn/ha, uz prethodnu konzultaciju s odvjetnicom.

 Točka 9.

Potpredsjednik  čita dopis ravnateljice  Dječjeg vrtića Vrapčić za nova zapošljavanja i zamolbu Erike Veszpremi iz Ždale, Braće Radića 3, za upis djeteta u dječji vrtić u Ždali. Predlaže da se pojasne ovi zahtjevi, a nakon toga otvorena je rasprava o istima.

U svezi zamolbe za upis djeteta iz Republike Mađarske , općinski načelnik pojašnjava da se radi o stanom državljaninu, te smo u Općini Gola još 18. 08. 2015. zaprimili zahtjev Dječjeg vrtića Vrapčić da se očitujemo o istome, a  21. kolovoza 2015. odgovorili smo im da prijem djece nije u nadležnosti Općine,  jer je to pitanje regulirano Pravilnikom dječjeg vrtića, te smo dodali i kako Općina Gola po tom pitanju ne može preuzeti nikakve dodatne financijske obveze (čita dopis od 21. 08. 2015.). Misli da bi na isti način trebalo odgovoriti i na ovu zamolbu, a o tome obavijest obavezno dostaviti i Dječjem vrtiću Vrapčić.

Stanislav Saboliček  kaže kako mu ništa nije jasno o kojem se to djetetu radi, a čudno mu je da ni predstavnik Općine Gola u Upravnom vijeću DV Vrapčić o tome nema pojma.

Općinski načelnik pojašnjava da je identitet djeteta zaštićen i ne mora se otkrivati, a radi se o stranom državljaninu čija je majka, Erike Veszpremi,  državljanin Republike Mađarske, te je uz zahtjev za upis djeteta  priložila svoju i djetetovu dokumentaciju, boravišnu iskaznicu, s adresom u Ždali, Braće Radića 3, gdje imaju prijavljeni privremeni boravak od 12. 08. 2015. do 11. 08. 2020. godine.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da  DV Vrapčić ima Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Vrapčić, na koji je i Općinsko vijeće Općine Gola dalo suglasnost na 13. sjednici održanoj 02. 06. 2014. godine. Čita članak  6. Pravilnika u kojem se točno navodi koju dokumentaciju mora priložiti roditelj ili skrbnik djeteta uz zahtjev za upis. Tu jasno stoji da roditelj mora priložiti potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i oba roditelja, jer se sva prava ostvaruju na temelju prebivališta, a u ovom slučaju radi se o tome da majka i dijete imaju na području Općine Gola prijavljeno boravište, što može biti samo privremeno.

Marko Horvat navodi da je problem što je dijete predškolac i mora negdje pohađati vrtić, a ako postoji kakva mogućnost da o tome može odlučivati  općina osnivač i ako oni to budu plaćali, misli da ne bi trebalo osporavati da se dijete primi u vrtić. Osim toga navodi da se u članku 2. Pravilnika spominje i program za pripadnike nacionalnih manjina, pa bi trebalo i to razmotriti.

Milan Foruglaš kaže kako nema ništa protiv prijema djeteta u vrtić, ali bi o tome trebao odlučivati onaj tko je nadležan. Isto mišljenje dijeli i Danijela Grčić.

Ivica Rac je mišljenja da će ravnateljica nakon očitovanja Općinskog vijeća sigurno sazvati sastanak radi rješavanja ove problematike, te će se tražiti i njegovo mišljenje, a on se ne može očitovati protivno odluci Općinskog vijeća Općine Gola čiji je predstavnik u Upravnom vijeću.

Slijedom završene rasprave Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno je zaključilo da se Eriki Veszpremi odgovori da Općina Gola nije nadležna rješavati pitanja vezana uz prijem djece u dječje vrtiće na području Općine Gola, jer je to regulirano Pravilnikom koji je akt DV Vrapčić Drnje, te da se obavijest o tome pošalje i DV Vrapčić Drnje.

Nakon toga otvorena je rasprava o drugom pitanju DV Vrapčić kojim se traži suglasnost Općine Gola za nova zapošljavanja vezano uz otvaranje nove skupine (jaslica u Goli), te zapošljavanje asistenta i očitovanja o visini participacije za roditelje iz drugih općina.

Zvonkica Zlatar  mišljenja je da bi natječaj za asistente trebao ići što prije i tu ne bi trebalo biti problema, jer bi za asistente  DV Vrapčić trebao imati sredstva do konca godine, s obzirom da to država više ne financira.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je jedan od uvjeta za dobivanje dozvole za rad jaslica i da se osiguraju sredstva za plaće zaposlenih, a to se može riješiti i rebalansom. Misli da za sada ne bi trebali ići u natječaje za nova zapošljavanja, jer je još upitan početak rada te nove grupe, s obzirom da se još mora riješiti nabava sve potrebe opreme, što je u tijeku, a onda se moraju pribaviti i sve suglasnosti  i to je vremenski još dosta neodređeno.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno zaključeno da se Dječjem vrtiću Vrapčić odgovori:

-kako se ne može raspravljati o osiguravanju sredstava za zapošljavanje novog kadra za novu jasličku skupinu do trenutka dok novi prostor dječjeg vrtića u Goli ne bude opremljen i dobio uporabnu dozvolu i dok ne dođe do rebalansa Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

-za zapošljavanje asistenata na 4 sata u Goli i puno radno vrijeme u Ždali daje se suglasnost, a isto se može financirati iz redovnih sredstava predviđenih za rad dječjih vrtića u Proračunu Općine Gola za 2015. godinu,

-mogućnost upisa djece iz drugih općina i visina participacije za upis u jasličnu skupinu, ukoliko ista ne bude popunjena s djecom s područja Općine Gola, trebala bi biti regulirana Pravilnikom DV o upisu djece. 

 Točka 10.

  Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik  izvješćuje nazočne da je 2.9.2015. održao radni sastanak s predstavnicima naših udruga i gospođom Vericom Rupčić, predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije i organizatoricom Festivala žena iz ruralnih područja. Sukladno prošlogodišnjoj pobjedi naše kandidatkinje, gospođe Štefice Horvat iz Ždale, Općina Gola bi ove godine trebala biti domaćin festivala, koji će se održati 10. listopada 2015. godine u našoj sportskoj dvorani u Goli. To je jedan lijep, značajan i afirmativan događaj za našu Općinu i za seoske žene, a za sada se prijavila samo jedna kandidatkinja iz naše Općine, gospođa Dragica Penzar iz Ždale. Obveza Općine je osigurati večeru za sudionike, a vijećnici će dobiti i pozivnice s točnim programom kada budu štampane.

Ovih dana došli smo do faze upućivanja zahtjeva za povrat sredstava od IPARD-a tako da se i to privodi kraju.

Na oglasnim pločama istaknut  je poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahtjeva za povrat troškova edukacije za uporabu pesticida i do sada je većina njih već podnijela zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

S ovim se završava  načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 11.

Potpredsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček pita da li je netko provjerio odgovara li broj knjiga koji je prošle godine kupljen broju učenika ove godine. Navodi i kako ima informaciju da je škola potrošila novac koji su za nagradu dobila djeca iz Gotalova za sakupljanje papira, pa pita ima li netko saznanja o tome, jer kako je moguće da novac nisu dobili oni koji su to i zaslužili.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže da je na Školskom odboru rečeno kako je ove godine manji broj učenika od lani, što znači da ima dovoljan broj knjiga, a za ovu godinu u proračunu nije ni predviđena kupnja novih udžbenika.

Općinski načelnik dodaje kako je još prije mjesec dana osobno tražio da se to provjeri i tada aktualna v.d.ravnatelja, gospođa Biserka Saboliček, rekla je da knjiga ima dovoljno.

Tatjana Blažeković kaže kako postoji i zapisnik u kojem se navodi da se neke knjige ne mogu koristiti,  pa su neki roditelji morali sami kupiti knjige jer ih nema dovoljno.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da se tu radi o knjigama koje su ispisane, ali to je i prošle godine bilo rečeno da će ih roditelji morati kupiti.

Općinski načelnik kaže da je prošle godine Općina osigurala dovoljno sredstava za udžbenike, ove godine na vrijeme je provjereno i od škole nam potvrđeno da ima dovoljno udžbenika, a ako je netko pogriješio taj bi morao i odgovarati.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je on još lani tražio statistiku o broju djece koja idu u dječji vrtić, kako bi se znalo koliko će biti učenika iduće godine u školi, ali te podatke nikad nije dobio, pa se onda može i dogoditi da netko bude obespravljen. Ponovo postavlja pitanje zašto je potrošen novac koji su zaradila djeca iz PŠ Gotalovo.

Zvonkica Zlatar misli da se to mora riješiti sa školom, a i općinski načelnik slaže se da je to pitanje za Školski odbor.

Milan Foruglaš, član Školskog odbora, kaže da oni ništa ne znaju, jer se o tome nikad ništa nije raspravljalo.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  potpredsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,15 sati.

ZAPISNIČAR:

Jasna Čimin-Sinjeri        

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Lukčin