Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  30. srpnja 2015. godine,
sa  25.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom, KLASA: 021-05/15-01/06, URBROJ: 2137/06-15-1  od  22. srpnja  2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 1. Danijela Grčić, član,
 2. Nadica Bobovec, član,
 3. Stanislav Saboliček, član,
 4. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković, član (opravdano),
 2. Ivica Rac, član (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr. med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Odvjetnica Ljiljana Jedvaj-Peterlin,
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske

poslove, zapisničar,

 1. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,30 sati predsjednik Marijan Vedriš i pozdravio sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik je utvrdio da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi, konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća usvojen.

Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednicu, i to: točka 1. razmatranje problematike vezane uz nasljedstvo iza pokojne Katice Bogadi iz Gole.

Daje na glasovanje sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje problematike vezane uz nasljedstvo iza pokojne Katice Bogadi iz Gole,
 1. Donošenje Odluke o vlasničko pravnim odnosima na nekretnini (stanu) u poslovno stambenoj zgradi na kč.br. 42 k.o. Gola,
 1. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2015. godine,
 1.  Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2015. godine,
 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa projekata i aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine Gola za 2014. godinu,
 1. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 1.  Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik pozdravlja gospođu odvjetnicu Ljiljanu Jedvaj – Peterlin, punomoćnicu Općine Gola u predmetu nasljedstva iza pokojne Katice Bogadi iz Gole,  te je moli da prisutnima obrazloži problematiku nasljedstva Općine Gola iza pokojne Katice Bogadi iz Gole.

Odvjetnica Lj. Jedvaj – Peterlin pozdravlja sve nazočne i napominje kako je ovdje došlo do situacije da su se zakonske nasljednice, kćerke pokojne Katice Bogadi odrekle nasljedstva i tada po zakonu takvu imovinu kao ošasnu nasljeđuje općina ili grad na čijem je području pokojna imala posljednje prebivalište. Općina Gola je imovinu nasljedila u svibnju ove godine.

U nasljedstvo ulazi kuća i okućnica u ulici P. Preradovića u Goli, zatim stara trošna kuća čiju vrijednost zapravo čini njena infrastruktura i eventualno gradilište na kojoj se ista nalazi. Od pokretnina, automobil FIAT PUNTO iz 2003. g. koji nije u voznom stanju, CITROEN BERLINGO iz 2006.g. i dva traktora, jedan ispravan, drugi neispravan. Naslijeđeni su brojni računi. Gospođa je bila nositelj OPG-a, a slijedom toga je i zatraženo od Agencije za plaćanja u poljoprivredi da nas izvjeste o eventualnim sredstvima na računu. Kristina Belec živi u kući na adresi P. Preradovića  2 u Goli, dok poljoprivredno zemljište ove godine nisu obradili. Spremna je s Općinom pregovarati o eventualnom najmu kuće, te bi plaćali i režijske troškove.

Kada je pristupila u odvjetnički ured, gospođa Belec predala prometne dozvole i knjižice vozila automobila i kartice koje je doma pronašla. Predlažem dogovoriti sa gospođom Belec primopredaju posjeda nekretnina kao i pokretnina, te eventualno angažirati stručnu osobu koja bi vozila pregledala, da nebi bilo izvađeno nešto od dijelova.

Na računu Podravske banke raspoloživo je 2.011,80 kuna, a  kod Erste banke od značajnijih sredstava je 67.730,65 kuna na žiro računu te na tekućem računu –  46.799,85 kuna, te bi se plusem na računu možda mogao pokriti minus. Temeljem rješenja o nasljeđivanju ta bi se sredstva mogla  prenijeti na račun Općine. Na nekim nekretninama je već pokrenut postupak ovrhe. Nikola Bogadi je već pokrenuo postupak ovrhe na poljoprivrednim zemljištima, ne na stambenim objektima, protiv pokojne još za njena života, a isti je postupak obustavljen nakon njene smrti. Slijedom toga, Općina će dobiti poziv da dalje sudjeluje u postupku ovrhe. Po zakonu  onaj tko naslijedi ovakvu imovinu, odgovara za dugove sa vrijednošću te imovine.

Predlažem žurno pozvati gospođu Belec radi dogovora o najmu.

 1. Horvat pita može li se Općina odreći nasljeđene imovine u korist Republike Hrvatske.

Lj. Jedvaj Peterlin odgovara da Općina u ovom slučaju nema izbora.

 1. Grčić pita da li Općina smije davati u najam stambeni objekt obzirom da će jednom doći do njegove prodaje od strane banke.

Lj. J. Peterlin za sada na kući nitko ne provodi ovrhu, a što se tiče najma, ugovorom se definira da će iz kuće iseliti ukoliko dođe do prodaje kuće.

 1. Saboliček pojašnjava kako prihod od poticaja do 50.000,00 kuna ne podliježe ovrsi.

Lj. J. Peterlin u spis predaje knjižice vozila, prometne dozvole, bankovne kartice, karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja te identifikacijsku karticu poljoprivrednog  gospodarstva.

Predsjednik predlaže da se imenuje Povjerenstvo za rješavanje predmetne problematike u sastavu:

 1. Ivica Blažeković,
 2. Marijan Lukčin,
 3. Marko Horvat,
 4. Ivica Pasko,
 5. Zlatko Lovković.

Zaključak je svih prisutnih da se uputi poziv na dogovor oko najma stambenog objekta obitelji Belec i rješavanja ostale problematike. Ukoliko je to moguće stambeni obvjekt iznajmiti za 1,00 kunu mjesečno, obzirom na tešku socijalnu sliku obitelji Belec koja skrbi i o bolesnom djetetu.

Točka 2.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako je 1992. godine AVARD iz Gole  Fondu za stambeno komunalno gospodarstvo Koprivnice ustupio bez naknade stan u poslovno-stambenoj zgradi na Trgu kardinala A. Stepinca, s time da stanari koji su bili u predmetnom stanu zadržavaju pravo stanovanja u istome i stanarsko pravo. Uredbom o prestanku rada navedenog Fonda, nekretnine kojima je upravljao Fond preuzima jedinica lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. Tako i Općina Gola 1997. preuzima predmetni stan.

Lj. J. Peterlin upoznaje vijećnike kako Državni ured za upravljanje državnom imovinom drži da je presuda temeljem koje je Općina Gola stekla vlasništvo nad predmetnim stanom nezakonita, te da su nakon toga stupili na snagu  pravni propisi koji drugačije reguliraju tu materiju. Traže predaju predmetnog stana u posjed, a na Općinskom vijeću je da donese odluku hoće li ili neće isti predati. Napominje da će možda u slučaju ne predaje stana u posjed RH doći do tužbe od strane RH, a ishod parnice je neizvjestan, obzirom da pravna regulativa danas uopće u Hrvatskoj izaziva nesigurnost. Jednako tako, ukoliko bi došlo do odluke Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da ostajemo bez stana, tada niti pregovori oko otkupa zemljišta na kč.br. 42 i parcelacije iste nebi imali smisla.

Slijedom navedenoga zaključak je Općinskog vijeća Općine Gola, da obzirom na sve donesene i pravomoćne presude sudova, Općina Gola se ne može odreći predmetnog stana u korist Republike Hrvatske, te će se takav stav zauzeti i u odgovoru prema DUUDI-u.

Točka 3.

 1. Zlatar napominje kako je temeljem članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola, općinski načelnik mjesečno dužan izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe. Slijedom toga, u mjesecu svibnju nisu korištena sredstva proračunske zalihe. Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2015. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračunska zaliha 2015-5

Točka 4.

 1. Zlatar napominje kako u je mjesecu lipnju iz proračunske zalihe isplaćen iznos od 2.000,00 kuna kao komanditni ulog za pristupanje Općine Gola komanditnom društvu VISIA CROATICA d.o.o. k.d. Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2015. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proracunska zaliha 2015 – 6

Točka 5.

Predsjednik poziva M. Tinodi Kiš da iznese izvješće o izvršenju programa projekata i aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine Gola za 2014. godinu.

 1. Tinodi Kiš pojašnjava kako su ovi podaci crpljeni iz dostavljenih godišnjih izvješća o radu udruga koje djeluju na području Općine Gola za 2014. godinu.
 1. Saboliček upozorava kako je ovo izvješće trebalo detaljnije razraditi i da se konkretno za NK GOŠK ne vidi za koju su svrhu utrošeni koji iznosi sredstava navedenih u izvješću (grijanje, namještaj, krovište). Traži da konkretni podaci o utrošenim sredstvima za svaku udrugu moraju biti dostavljeni Općinskom vijeću.

Općinski načelnik  napominje da će od 10. mjeseca ove godine u poslovanju udruga sve biti drugačije i kako svaka udruga mora voditi svoje knjigovodstvo.

 1. Horvat napominje kako NK Prekodravac već nekoliko godina plaća sve virmanski i kako svi igrači sa klubom imaju sklopljen ugovor.
 1. Grčić pojašnjava kako suci izdaju nalog na temelju kojeg se sredstva isplaćuju te da tako nalaže nogometni savez.
 1. Zlatar apelira na nogometne klubove kako bi svatko za svaku pojedinačnu iplatu trebao prethodno imati odluku upravnog vijeća. Nije jasno zbog čega se u različitim nogometnim klubovima za iste stvari isplaćuju nejednaki iznosi. Napominje kako Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije propisuje način obračuna putnih troškova.
 1. Horvat predlaže da se sazove jedan knjigovodstveni servis koji bi sve udruge i klubove upoznao sa načinom rada te im pojasnio njihova prava i obveze.
 1. Saboliček napominje kako je PORA u Goli imala dobru edukaciju vezanu uz udruge.

Općinski načelnik predlaže da se pozove dobar knjigovodstveni servis koji će održati dobru edukaciju ili vidjeti sa LAG-om Podravina mogu li oni to održati.

Nakon toga se više nitko nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju programa projekata i aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine Gola

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

UDRUGE-Zakljucak o usvajanju izvjesca 2014

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje kako je su radovi na vodoopskrbi preostalih dijelova naselja Novačka, Otočka i Ždala završeni. Manifestacija „Bakina škrinjica“ je korektno odrađena. Problem se pojavio kod natječaja za radove na pročistaču otpadnih voda, slijedom čega su KC VODE morale poništavati natječaj. U tijeku je i kompletiranje zahtjeva za povrat sredstava za IPARD program. Što se tiće Hintova, gosp. Jozinović je obećao da smo za potpisivanje ugovora o sanaciji odlagališta mi prvi na redu.

S ovime se završava načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.   

Točka 7.

Budući da se nitko nije javio sa pitanjima i prijedlozima, predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21.25 sati.

ZAPISNIČAR:  Darinka Kuzmić Salajpal

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš