Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  23. srpnja 2014. godine,
sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/06, URBROJ: 2137/06-14-1, od  17. srpnja 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se usvaja zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2014. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini,
 3. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini,
 4. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2014. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2014. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2014. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2014. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2014. godini,
 9. Donošenje Programa o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2014. godini,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
 11. Donošenje Odluke o Ciljanim I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola,
 12. Donošenje Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola,
 13. Razmatranje prijedloga Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje za raspisivanje natječaja za radna mjesta u podružnici Ždala,
 14. Donošenje Odluke o načinu, obliku i iznosu novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima Osnovne škole Gola u školskoj godini 2014./2015.,
 15. Donošenje Odluke o namjeni korištenja prostora starog župnog dvora u Goli,
 16. Razmatranje problematike vezane uz otkup zemljišta za reciklažno dvorište,
 17. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 18. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

Predsjednik: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2014. godinu s obrazloženjem , dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar  za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je do ovih Izmjena i dopuna Proračuna došlo radi usklađivanja prihoda i rashoda, te uvrštenja viška prihoda prenesenih iz 2013. godine u svoti 3.862.857,74 kuna, stoga bi sada Proračun iznosio 16.595.857,74 kuna . Navodi da su najveće promjene kod rashoda za određene projekte (reciklažno dvorište, postavljanje zelenih otoka, završetak dječjeg vrtića, vodovod u Otočki, sabiralište mlijeka u Gotalovu, sabiralište i vatrogasno spremište u Otočki), te pojašnjava na kojim je pozicijama došlo do promjena.

Marijan Lukčin, predsjednik Odbora za financije i proračun izvješćuje da je na sastanku Odbora bilo dosta rasprave i korekcija i na kraju je Odbor jednoglasno podržao ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik dodaje kako je rebalans Proračuna potreban radi usklađivanja određenih okolnosti koje nisu bile poznate prilikom donošenja Proračuna, a do konca godine će možda biti potrebe za još jednim rebalansom. Prilikom izrade ovih Izmjena i dopuna nastojalo se uvrstiti sve projekte koji su planirani u narednom periodu, a istovremeno i  zadovoljiti potrebe svih proračunskih korisnika, tako da je ovo jedan standardni razvojni i socijalno- društveni Proračun, jer za normalno funkcioniranje jedne sredine potrebno je ulagati i u društveni život i voditi računa o potrebama raznih udruga. Iako ćemo prema Uredbi Vlade RH  dobivati manji prihod od rente ukupni prihodi Proračuna nisu umanjeni, jer će se razlika sredstava tražiti od Županije kojoj je prihod od rente povećan. O tome su već obavljeni određeni razgovori sa županom,  jer će ta sredstva  tražiti i ostale okolne općine kojima je umanjen prihod od rente.  Navodi da je nakon provedenog postupka odabran izvoditelj radova za asfaltiranje ceste preko IPARD-a, ali je još u tijeku rok za žalbu, pa se samo možemo nadati da nitko neće uložiti prigovor. Kako je u međuvremenu s Inom dogovoreno zajedničko asfaltiranje određenih dionica, odnosno po već uhodanom sistemu da oni naprave podlogu (što su već napravili), a Općina Gola asfalt, trebalo bi povećati sredstva za nerazvrstane ceste za 200.000,00 kuna, kako bismo na toj poziciji za izgradnju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta imali dovoljno sredstava da se realizira sve što je planirano ove godine.

Ivica Rac predlaže da se povećaju sredstva za ŠRK „Smuđ“  Novačka čiji je član, jer je taj Klub tek nedavno ponovno registriran nakon 4 godine, pa je bilo dosta troškova i aktivnosti  do ponovnog ulaska u Zajednicu i trebalo bi im dodatno oko 7.000,00 kuna. Predlaže da se dodatno povećaju sredstva i za ŠRK Otočka, jer i oni predviđaju da im planirana sredstva neće biti dovoljna za ostvarenje  svih  aktivnosti ove godine.

Općinski načelnik mišljenja je da ne bi trebalo povećavati sredstva navedenim klubovima,  jer se ove dodatne potrebe mogu namiriti iz pozicije za ostale potrebe u sportu. Ivica Rac slaže se, te povlači prijedlog.

Milan Foruglaš  navodi da će i ŠRK „Graničar“ Ždala možda trebati dodatna sredstva, ali se  slaže da se to onda izdvoji iz neraspoređenih sredstava za sport.

Tatjana Blažeković misli da bi trebalo povećati sredstva na poziciji „Pomoć za kupnju školskih udžbenika“,  jer prema njenim podacima cijene udžbenika po razredima su veće od planiranih u prijedlogu Odluke o načinu, obliku i iznosu novčane pomoći za nabavu udžbenika za školsku godinu 2014/2015.  Navodi da bi po razredima trebalo povećati iznose i to: za 1. razred  oko 150,000 kuna, 2. razred oko 200,00 kuna, 3. razred oko 200,00 kuna, 4. razred oko 150,00 kuna, 5. razred oko 260,00 kuna, 6. razred oko 10,00 kuna, 7. razred oko 50,00 kuna i 8. razred oko 100,00 kuna.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je prijedlog Odluke napravljen i sredstva za nabavu udžbenika su planirana na temelju podataka o cijeni udžbenika i broju djece po razredima koje je dostavila ravnateljica  OŠ Gola.

Stanislav Saboliček slaže se da bi trebalo povećati sredstva za nabavu udžbenika,  jer su cijene veće i prema podacima koje je on pribavio, te postavlja  pitanje na koji će se način moći ostvariti ta pomoć, odnosno da li će roditelji sami nabavljati udžbenike i s uplatnicama podignuti  sredstva u Općini ili će ih udžbenici čekati u školi.

Općinski načelnik podsjeća da je sve pojašnjeno u članku  3. Odluke o kojoj će se raspravljati pod točkom 14. dnevnog reda.

Milan Foruglaš pita ne bi li se u paketu s udžbenicima mogle financirati  i radne bilježnice, a nakon kraće rasprave zaključeno je da bi to iziskivalo još znatna sredstava, stoga ostaje samo pomoć za nabavu udžbenika.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave o iznosima koje bi za udžbenike trebalo osigurati po svakom razredu, kako bi se roditeljima pokrio taj trošak, a  prema podacima vijećnika i u odnosu na broj djece trebalo bi podignuti sredstva na poziciji za kupnju školskih udžbenika za dodatnih  50.000,00 kuna.

Predsjednik predlaže da se pozicija „Pomoć za kupnju školskih udžbenika“  poveća za 50.000,00 kuna, za koji bi se iznos povećao i ukupni  prihod Proračuna,  tako da bi Proračun iznosio ukupno 16.845.857,74 kuna. Prijedlog se jednoglasno prihvaća,  sa 11 glasova „za“.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu,  a nakon  glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova svih članova  (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Općine Gola za 2014. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gola za 2014. godinu prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

IZMJENE I DOPUNE I. 2014-3.RAZINA

Točka 2.

Predsjednik: Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da se izmjene i dopune ovoga Programa odnose na usklađenje s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2014. godinu,  a isto je tako i s izmjenama i dopunama ostalih Programa koji slijede, zaključno do točke 9. dnevnog reda.

Nadica Bobovec pita koje su to dionice prema Ješkovu u točki I. Programa, a na pitanje odgovara općinski načelnik koji točno pojašnjava koje će se dionice asfaltirati putem programa IPARD, a koje u suradnji s Inom. Dodaje da će uskoro biti objavljen natječaj za slijedeće mjere ruralnog razvoja na koji planiramo kandidirati sve ceste gdje su sređeni imovinski odnosi, vrijednosti oko 3 mil. kuna, što je sukladno programu da se u narednom periodu asfaltiraju sve nerazvrstane ceste na području Općine Gola.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjene Programa održavanja kom.infr.2014

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PLAN
o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2014. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena Plana za socijalnu skrb 2014

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjene Programa OŠ 2014

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena Programa 2014. predškolski odgoj

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjene programa u kulturi 2014

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjene Programa sport 2014

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda
od eksploatacije mineralnih sirovina u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjene i dopune eksploatacija 2014

Točka 10.

Predsjednik: Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine dostavljeno je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.  Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik pojašnjava da je u Izvješću  jasno i transparentno navedeno za koje su namjene korištena sredstva Proračunske zalihe za prvih šest mjeseci 2014. godine, a radi se uglavnom o neplaniranim izdacima  u ukupnom iznosu od 10.500,00 kuna za navedeno razdoblje.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća i daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2014. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračunska zaliha 1-6.2014. zaklj

Točka 11.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o Ciljanim I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su ove Ciljane I. izmjene i dopune PPU Općine Gola pokrenute radi utvrđivanja lokacije za pristanište za čamce na rijeci Dravi. Od pokretanja postupka do prijedloga ove Odluke prošlo je dosta vremena radi utvrđivanja točne lokacije, s obzirom da se granica Općine Gola i Hlebine nije podudarala.

Općinski načelnik slaže se da je bio dug i naporan put do konačnog prijedloga Odluke, ali nakon stupanja na snagu iste može se pokrenuti daljnja procedura, odnosno Lučka kapetanija Osijek može pokrenuti izradu projektne dokumentacije kao što su obećali, a nakon toga kandidirali bi se za mjere ruralnog razvoja, jer mjera 7 kreće već u 9. mjesecu ove godine.

Stanislav Saboliček misli da se u ove Izmjene i dopune PPU  mogao uvrstiti i granični prijelaz u Gotalovu, te pita koja će biti namjena pristaništa. Također skreće pozornost da se isprave pogreške u tekstu Odluke.

Pročelnica pojašnjava kako su ove Ciljane I. izmjene i dopune PPU pokrenute prije par mjeseci i to je sada završen postupak, a u slijedećim ciljanim izmjenama i dopunama može se  uvrstiti granični prijelaz u Gotalovu. Navodi kako je sa Zavodom za prostorno uređenje dogovorena izrada Analize stanja u prostoru i slijedom toga Izvješća o stanju u prostoru, temeljem kojeg bi se i vidjelo što bi sve trebalo obuhvatiti slijedećim ciljanim izmjenama i dopunama PPU, a govorilo se upravo o graničnom  prijelazu u Gotalovu, rekreacijskom centru u Ždali, reciklažnom dvorištu u Goli i postrojenju za biomasu. Drži da je na mjestu primjedba o pogreškama o tekstu,  jer je prijedlog Odluke pripremio izrađivač Prostor d.o.o. Bjelovar, stoga će se to ispraviti.

Općinski načelnik odgovara kako smo ovim izmjenama trebali predvidjeti samo lokaciju za pristaništa i poznato mu je da bi tehnički to trebalo biti pontonsko pristanište, a ostale stvari bi se trebale razraditi projektom koji će izraditi Lučka kapetanija Osijek,  jer niti će Općina Gola financirati niti izvoditi radove.  Osvrće se i na   primjedbu o uvrštenju graničnog prijelaza u Gotalovu u izmjene i dopune PPU, te navodi kako to nije zaboravljeno već sve mora ići svojim redoslijedom. Granični prijelaz će biti uključen u  iduće ciljane izmjene i dopune PPU Općine Gola, a osim toga i načelnik Općine Gyekenyes je rekao kako će to kod njih biti prioritet za rješavanje iduće godine.

Marko Horvat potvrđuje načelnikov navod u svezi namjene pristaništa, te dodaje kako je u dosadašnjem postupku Općina Gola trebala utvrditi samo lokaciju, a sve ostalo će biti razrađeno projektnom dokumentacijom.

Budući se nitko više nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o Ciljanim I. izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA O DONOŠENJU Ciljane I izmjene PPUOG

Točka 12.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je prijedlog Odluke sastavljan temeljem  Zakona o trgovini.  Odlukom se utvrđuju uvjeti i mjesta na području Općine Gola na kojima se može obavljati prodaja robe na malo izvan prodavaonica, a u članku 2. navedeni su načini takve prodaje, koji su nakon toga pojedinačno obrađeni. Stupanjem na snagu ove Odluke, pojedinačne zahtjeve za izdavanje odobrenja za trgovinu na malo izvan prodavaonica rješavati  će Općinsko vijeće sukladno članku 3. Odluke. Predlaže da se još jednom razmotre i utvrde lokacije za navedenu prodaju u članku 4. i da se utvrdi točni iznos naknada u članku 6, 9. i 11. predložene Odluke.

Općinski načelnik predlaže da se obrati pozornost kod utvrđivanja lokacija, kako se ne bi dozvolilo postavljanje kioska u parku koji je zaštićeni spomenik kulture, jer bi se time narušio izgled  parka i centra naselja, a to je po njegovu mišljenju nedopustivo. Također  predlaže da se vodi računa kod izdavanja odobrenja za pokretnu prodaju, odnosno da se uvjetuje zadovoljavanje svih sanitarno-higijenskih, a i drugih propisa za takav način prodaje.

Marko Horvat misli da će u budućnosti biti i zahtjeva za postavljanje kioska, jer će se vrlo brzo duhanski proizvodi moći prodavati samo u specijaliziranim trgovinama, što je u Mađarskoj već na snazi.

Nakon toga dolazi do kraće rasprave nakon koje Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  utvrđuje lokacije po naseljima u članku 4. Odluke, odnosno jednoglasno se utvrđuje 1. dopuna Odluke.

1. U Goli:

–  na Trgu kardinala Alojzija Stepinca – javna površina između parka, autobusnog stajališta, u neposrednoj blizini župne crkve,

– u ulici A. Šenoe – prostor  u vlasništvu Općine Gola,

2. U Gotalovu:

–  u Dravskoj ulici –  javna površina ispred trgovine,

–  u ulici Stjepana Radića –  javna površina ispred područne škole Gotalovo, ispred crkve i Vatrogasnog doma, javna površina ispred k.č.br. 56 i 58, površina uz košarkaško igralište i  uz glavni ulaz u Društveni dom,

3. U Ždali:

–  u ulici Vladimira Nazora – javna površina ispred Društvenog doma, javna površina odnosno parkiralište ispred k.č.br. 70 i 70a,

–  u ulici Mihovila Pavleka Miškine –  na prostoru sajmišta,

4. U Otočki:

–  javna površina ispred Društvenog doma i kod kipa Sv. Ivana Krstitelja

5. U Novački:

–  javna površina ispred Vatrogasnog doma,

– javna površina ispred Područne škole Novačka,

– javna površina kod autobusne stanice (ispred k.č.br. 42),

– javna površina ispred k.č.br. 116.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) utvrđuje 2. dopunu Odluke, kojom se utvrđuju iznosi naknada u članku 6, 9. i 11. Odluke.

U članku 6. utvrđuje se naknada u dnevnom iznosu od 5,00 kuna po m2 korisne površine za postavljanje štanda, klupe ili pokretne naprave.

U članku 9. utvrđuje se mjesečna visina zakupnine za korištenje zemljišta za postavljanje kioska ovisno o površini kioska i to za:

–          kiosk do 6 m2 – 30,00 kuna,

–          kiosk od 6 m2  do 12 m2 – 40,00 kuna,

–          kiosk od 12 m2 do 15 m2  – 50,00 kuna,

U članku 11. za pokretnu prodaju robe putem osobno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, pokretni prodavači plaćaju mjesečne naknadu u paušalnom iznosu 40,00 kuna.

Budući se više nitko nije javio za raspravu predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola s utvrđenom 1. i  2. dopunom, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo
izvan prodavaonica na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o trgovini na malo izvan podavaonica

Točka 13.

Predsjednik: Dopis Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje s prijedlogom za raspisivanje natječaja za radno mjesto jedne odgojiteljice na neodređeno i jedne odgojiteljice na određeno vrijeme za podružnicu Bambi Ždala dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.  Poziva Ivicu Rac, člana Upravnog vijeća, za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Ivica Rac kaže kako je o stanju u dječjim vrtićima dosta opširno izvijestio na prošloj sjednici Općinskog vijeća i sada nema neke nove informacije, osim onog što je navedeno u dopisu ravnateljice u svezi zapošljavanja.

Stanislav Saboliček  navodi kako ne može raspravljati niti odlučivati o nečemu ako nema sve podatke, u ovom slučaju trebalo bi se znati tko u vrtiću radi, koliko ima djece, koliko je djece rođeno unazad 7 godina, jer se ipak radi o dva radna mjesta u dječjem vrtiću u Ždali.

Općinski načelnik misli da je sve to poznato i koliko ima djece u Ždali i tko radi, ali postoje pedagoški standardi koji se moraju ispoštovati, o broju odgojiteljica potrebnih za određeni broj djece, a naša je sreća što to možemo pratiti, jer to zahtijeva i određena financijska sredstva koja mnoge općine na žalost nisu u stanju osigurati .

Marko Horvat dodaje kako su pooštreni kriteriji i sada na jednog odgojitelja može ići oko 12-ero djece, dok se djeca s posebnim potrebama računaju kao 4-ero djece, a znamo da imamo takvu djecu u našim vrtićima, stoga bi se i išlo na zapošljavanje 1 odgojitelja na određeno vrijeme.

Milan Foruglaš misli da nam je bitno i da to ne prelazi ukupno odobrena sredstva za predškolski odgoj.

Općinski načelnik misli da je rad dječjih vrtića usklađen sa pedagoškim standardima po kojima bi se trebalo i zaposliti ovo dvoje odgojitelja u Ždali, 1 na određeno i 1 na neodređeno vrijeme, stoga predlaže davanje suglasnosti na isto.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže davanje suglasnosti Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje za zapošljavanje dvoje odgojitelja u podružnici „Bambi“ u Ždali i to 1 odgojitelja na određeno i 1 odgojitelja na neodređeno vrijeme, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) daje suglasnost na navedeno zapošljavanje, uz napomenu da sve mora biti usklađeno sa zakonom i pedagoškim standardima.

Točka 14.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o načinu, obliku i iznosu novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima Osnovne škole Gola u školskoj godini 2014./2015. dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da su iznosi po razredima utvrđeni temeljem podataka dobivenih od ravnateljice OŠ Gola, a budući da vijećnici imaju različite cijene udžbenika predlaže da se točno utvrdi iznos koji će se vraćati roditeljima za kupljene udžbenike i da se odredi maksimalni iznos po svakom razredu. Roditelji će moći ostvariti povrat sredstava na temelju priloženog računa za udžbenike i preslike osobne iskaznice, a udžbenike moraju nabaviti sami od kojeg god dobavljača žele.

Tatjana Blažeković misli da bi moglo biti problema, jer su roditelji uglavnom naručivali komplet udžbenika i s radnim bilježnicama, što znači da će se na računu to morati razvrstavati ako se ne odobre sredstva i za radne bilježnice, koje su također dosta velika stavka.

Danijela Grčić slaže se da bi trebalo odobriti sredstva za komplet s radnim bilježnicama,  jer knjige vrijede 4 godine i ako će se iduće godine vraćati u školu onda neće trebati toliko sredstava za udžbenike, već bi trebalo samo za radne bilježnice.

Zvonkica Zlatar misli da bi uključivanje i radnih bilježnica još dodatno povećalo ukupna sredstva za nabavku udžbenika, a ukupni iznos za ovu namjenu već je utvrđen u rebalansu i to samo za udžbenike.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave o cijenama udžbenika, slijedom koje se jednoglasno utvrđuju sredstva za povrat po razredima kako slijedi:

–          1.razred 400,00 kuna,

–          2. razred  400,00 kuna,

–          3. razred 400,00 kuna,

–          4. razred 500,00 kuna,

–          5. razred 1.050,00 kuna,

–          6. razred 800,00 kuna,

–          7. razred 1.000,00 kuna,

–          8. razred 1.000,00 kuna.

Stanislav Saboliček osvrće se na članak 4. te pita što u slučaju ako osoba koja je zadužila ne vrati sačuvane te iste udžbenike.

Općinski načelnik drži da je pitanje na mjestu i da bi trebali vratiti sredstva oni koji ne vrate udžbenike ili u slučaju oštećenja.

Tatjana Blažeković predlaže da se to doda u članku 4. Odluke, znači da je u slučaju oštećenja roditelj dužan kupiti nove knjige, a misli da bi isto tako i nastavnik ukoliko ošteti ili piše po knjigama trebao kupiti nove.

Budući se više nitko nije javio za raspravu predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke s utvrđenim iznosima za povrat u članku 1. i s dodatkom u članku 4. Odluke, da su u slučaju oštećenja i ne vraćanja udžbenika, roditelji dužni kupiti nove udžbenike.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o načinu, obliku i iznosu novčane pomoći
za nabavu udžbenika učenicima Osnovne škole Gola u školskoj godini 2014./2015.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 15.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o namjeni korištenja prostora starog župnog dvora u Goli.

Općinski načelnik podsjeća nazočne kako se već duže vrijeme nastoji sačuvati zgrada starog župnog dvora u Goli i privesti nekakvoj svrsi, pa je bilo već nekoliko ideja s Muzejom Drave, Narodnom knjižnicom i slično, ali to povlači za sobom i niz obveza glede zapošljavanja i slično, stoga bi trebalo iznaći model da taj prostor bude funkcionalan, ali da to Općinu ne optereti financijski niti glede dodatnog zapošljavanja.  Odobrena su nam određena sredstva od Ministarstva kulture koja moramo pravdati,  a tražit će se i od Županije za sanaciju krovišta, stoga bi trebalo donijeti Odluku o namjeni toga prostora kako bi se dalje mogli kandidirati za sredstva ili u Ministarstvu kulture ili u fondovima EU. U razgovorima s osobama od struke zaključeno je da bi prostor mogao biti Kulturni centar – Kuća nasljeđa Drave i Prekodravlja, u kojem bi sve bilo sabrano i trebalo bi se dobro razraditi, a na temelju toga bi se pripremila i kvalitetna projektna dokumentacija s kojom bi se dalje kandidirali za sredstva kako bi priveli taj objekt funkciji bez trošenja vlastitih sredstava.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže donošenje Odluke o namjeni korištenja prostora starog župnog dvora u Goli, sukladno prijedlogu općinskog načelnika, da  se u tom prostoru uredi Kulturni centar – Kuća nasljeđa Drave i Prekodravlja.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

O D L U K U

o namjeni korištenja prostora starog župnog dvora u Goli.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 16.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje problematike vezane uz otkup zemljišta za reciklažno dvorište.

Općinski načelnik podsjeća da je već bilo rasprave na sjednicama Općinskog vijeća o zakonskoj obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta, te je bilo govora i o mogućim lokacijama, a sada se ukazala jedna parcela u blizini naselja, odnosno između Gole i Otočke (na izlazu iz Baskovca), koja je bila predmet sudskog postupka, a bila bi pogodna za ovu namjenu i za postrojenje za bio plin.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se radi o čestici  k.č.br. 1877 k.o. Gola čiji su vlasnici bili Vujčeci iz Gole koje je ovršila Agrorasinja, a sada je ta čestica dosuđena Kongori, te se čeka provedba vlasništva u gruntovnici, što će biti riješeno za par dana.

Općinski načelnik predlaže da se Kongori uputi ponuda za otkup, kako bi se vidjelo žele li oni to uopće prodati i po kojoj cijeni.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu,  predsjednik  daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog općinskog načelnika da se tvrtki Kongora Koprivnica d.o.o. pošalje dopis, odnosno pismo namjere  za otkup zemljišta k.č.br. 1877 k.o.o. Gola.

Točka 17.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, odnosno od ožujka 2014. godine.

Općinski načelnik navodi da su određene aktivnosti spomenute i pod prethodnim točkama, stoga to više neće ponavljati.

Slijedom dopisa Ini sa zadnje sjednice Općinskog vijeća, da se očituju glede zagađenja okoliša i o štetnosti po zdravlje ljudi vezano uz njihova postrojenja na području Općine Gola, obavio je  razgovor  s nadležnima iz Ine, koji su prezentirali i donijeli i pisano izvješće o ispitivanju radne okoline prema kojem nema negativnog utjecaja,  jer su svi parametri ispod granice normale, a u prilog tome govori i da je na CPS-u u Goli jedan od najboljih voćnjaka.  Napomenuli su kako nismo jedini koji postavljamo ovakva pitanja, jer to rade i druge općine na području kojih  Ina ima postrojenja, a načelnik i zamjenik su više puta išli i na prezentaciju  o utjecaju na okoliš i tada je sve bilo u granicama normale. Što se tiče rješavanja baklje, u tijeku je investicijski projekt za realizaciju koja se predviđa od 2014. do 2016. godine.

Milan Foruglaš pojašnjava da će se složiti automatska baklja, jer se ova gasi pa ima puno sumporovodika koji ima određeni miris, ali prilikom mjerenja utvrđeno je da nema nedozvoljene koncentracije.

Slijedom navedenog Izvještaja o ispitivanju radne okoline općinski načelnik predlaže da se Općinsko vijeće očituje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš bušotinskog radnog prostora Go-10, priključnog plinovoda, signalnog i energetskog kabela, te priključka bušotine Go-10 na ulazni razdjelnik PS-Gola duboka i da se napiše kako nema potrebe za procjenom zahvata za okoliš, s obzirom da se sukladno dokumentaciji koju je dostavila Ina ne očekuje negativan utjecaj.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Odluka o odabiru ponuditelja za asfaltiranje cesta putem IPARD-a poslana je ponuditeljima i još je u tijeku žalbeni rok od 10 dana.

Ovih dana počinje izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u Gotalovu.

U pregovorima s Bistrom i Hrvatskim cestama uspjelo se dogovoriti spuštanje mosta ispod državne ceste vezano uz kanal Berek, kako bi se omogućio protok vode, stoga će se staviti obavijest na oglasne ploče, a komunalni redar će upozoriti sve vlasnike zemljišta da moraju redovito   održavati raslinje i vrbe uz kanal, jer u protivnom to mogu napraviti Hrvatske vode na trošak vlasnika ili korisnika.

Predsjednik dodaje da bi iz Hrvatskih voda 1-2 puta godišnje i kosili kanal, kada bi se očistilo to raslinje, a imaju pravo služnosti po 5 metara sa svake strane kanala. Ukoliko vlasnici to ne očiste, a ako je Općina voljna platiti,  iz Hrvatskih voda bi došli u jesen sa strojem i očistili i samljeli sve to raslinje, kako bi dalje mogli kositi.

Ivica Pasko misli da ljudi to neće dozvoliti, da se ide 5 metara u parcele, jer su to sve fine zemlje.

Marijan Lukčin predlaže da si onda svi to očiste sami u jesen kada skinu kulture s parcela.

Predsjednik podsjeća kako je puno truda i sredstava uloženo u sanaciju toga kanala i ako se sada ponovo dopusti da sve zaraste, znači da je bilo sve uzalud, stoga apelira da se upozori sve koji u tom dijelu imaju zemlju da redovno uređuju parcele uz kanal.

Načelnik dalje nastavlja s izvješćem o uređenju sabirališta mlijeka i navodi da su tri sabirališta  sanirana u potpunosti, a za Gotalovo i Otočku je u tijeku izrada projektne dokumentacije. U Gotalovu se prethodno mora  riješiti parcelacija, jer bez toga se ne može dalje s projektnom dokumentacijom.

Nakon toga načelnik svima prenosi poziv Društva žena Gola, koje 26. srpnja 2014. godine s početkom u 8,30 sati  organizira „Golski težački obed“ na Ješkovu,  u spomen na Nevenku Rehorović Matas i ostale preminule članice, te završava izvješće.

Izvješće općinskog načelnik prima na znanje.

Točka 18.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita što je s otkupom zemljišta u centru, jer se to već jako dugo provlači, pa ga zanima tko to koči.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara kako nitko to ne koči, ali je bila sporna međa još od katastarske izmjere, stoga su sada  svi suvlasnici morali dati izjavu da nemaju više nikakvih primjedbi i to se mora provesti u katastru, a tek nakon toga može se izraditi prijedlog parcelacije i nakon toga ići u otkup.

Općinski načelnik dodaje kako je prigovor na uređenje međa stavio pok. Franjo Arač.

Tatjana Blažeković moli da joj se pojasni da li je bilo kakvih radova na staroj mljekari u Otočki, jer u zapisniku objavljenom na web-u piše da nema obnove na staroj mljekari, iako je bilo određenih radova, pa mještani pitaju i nije im jasno o čemu se radi.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se radi o sitnim zahvatima koje je trebalo riješiti po inspekcijskom nalazu da se ne zatvori mljekara, a radi se o minimalnim iznosima koje i općinski načelnik može sam odobriti, pa nije bilo potrebe da se o tome izvješćuje Općinsko vijeće.

Predsjednik misli da je neprimjereno da vijećnici kritiziraju ako se negdje napravi neki dobar zahvat, a pogotovo bi svaki vijećnik trebao biti zadovoljan i boriti se za svoju sredinu.

Općinski načelnik dodaje kako se nigdje ništa ne radi zbog nečijeg hira i u slučaju bilo kakvih nejasnoća može se  tražiti pojašnjenje u Općini, a i njega osobno može se nazvati,  jer komunikacija mora postojati i nejasnoća ne bi trebalo biti.

Tatjana Blažeković kaže da su ona i vijećnica Nadica Bobovec pitale u Općini gdje im je rečeno da radova neće biti i tako su one prenijele ljudima, a na kraju su se radovi ipak izvodili, što znači da je problem u tome što one žele znati što se radi u njihovoj sredini. Navodi još jedan primjer, kada je prije tri sjednice  molila da ju se obavijesti kada greder za putove bude u Otočki, a bio je i nitko ju nije obavijestio.

Nadica Bobovec dodaje da je Franjo Sambol (član Povjerenstva za održavanje putova)  izjavio da nema ništa s Općinom niti sa zavažanjem putova, pa se ljudi iz Otočke obraćaju njoj i vijećnici Tatjani Blažeković, a one nisu upućene.

Predsjednik tu ne vidi problema, jer svaki puta kad se radi o zavažanju putova nazove Franju Sambola, a on se uredno odazove i uključi u radove, stoga ako ima kakvih problema sa putovima trebalo bi surađivati i obratiti se Franji Sambolu.

Stanislav Saboliček ima nekoliko pitanja i prijedloga.

Ukazuje na kanal u Goli od Večenaja prema Štacionu (ulica S. Radića) koji strašno smrdi, pa bi trebalo vidjeti što s tim.

Pita Marijana Vedriša da li je na Školskom odboru riješio što po pitanju školske kuhinje, te postavlja pitanje u svezi popisa ugovora objavljenih na internetu, o kojima vijećnici ništa ne znaju, konkretno ugovori s obrtom Lukunić za renoviranje općinskog stana u Ždali, o čemu on kao vijećnik nema pojma. Misli da se vijećnici slabo sastaju i surađuju i zato dolazi do raznih nesporazuma jer internet nije dovoljna informacija za vijećnike, a osim toga niti se svi zapisnici ne objavljuju ili se objavljuju djelomično.

Marijan Lukčin potvrđuje navode o kanalu u odvojku ulice S. Radića koji bi  trebala čistiti Bistra, a prema njegovim saznanjima to se uopće i ne vodi kao kanal, stoga bi se trebalo vidjeti kako to riješiti.

Općinski načelnik  slaže se da bi trebalo riješiti taj kanal, stoga će se to razmotriti s Bistrom.

Predsjednik odgovara da je o problemu školske prehrane izvijestio  Školski odbor i ravnateljicu i ima povratnu informaciju da je to riješeno.

Nadica Bobovec i osobno je to provjerila, te potvrđuje da je riješen problem školske kuhinje.

Darinka Kuzmić Salajpal   pojašnjava da Općina ima obvezu svaka tri mjeseca objavljivati na internetu, na gotovim obrascima,  popis zaključenih ugovora. Dodaje da prema Statutu općinski načelnik raspolaže sredstvima proračuna do određenog iznosa, stoga bi vijećnici trebali pogledati u Statut koje su sve ovlasti općinskog načelnika. Misli da ne bi bilo moguće funkcionirati kada bi se za svaki posao ili ugovor obavještavalo vijećnike, a osim toga ni jedan općinski akt nije označen oznakom tajnosti, što znači da svaki vijećnik može doći u Općinu u bilo koje doba i tražiti uvid u bilo koji akt. Konkretno po pitanju uređenja općinskog stana u Ždali pojašnjava kako u Proračunu Općine Gola postoji pozicija i sredstva za investicijsko održavanje objekata koje je utvrdilo Općinsko vijeće, a sa sredstvima može raspolagati općinski načelnik.

Općinski načelnik pojašnjava da se renovirao općinski stan u Ždali i dao u najam jednoj mladoj obitelji koja će ostati u našoj sredini i ne vidi tu ništa sporno. Ponavlja da su Statutom razrađene ovlasti i općinskog načelnika i Općinskog vijeća, a ukoliko  netko smatra da nešto nije u redu postoje institucije kojima se to može prijaviti.

Stanislav Saboliček kaže kako je spomenuo taj stan zato jer su se rješavali stanovi i masa drugih stvari, a poljoprivreda je opet zanemarena i zato nije zadovoljan, a nije zadovoljan niti rebalansom proračuna.

Na pitanje Zlatka Lovkovića o nadzoru i roku završetka radova na pješačkoj stazi u Gotalovu, Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da je rok za završetak radova 30. 09. 2014. godine, a nadzor obavlja inž. Vedran Petrović, tvrtka Petgrad Koprivnica.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,35 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš