Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  15. listopada 2014. godine,
sa 16.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/08, URBROJ: 2137/06-14-1, od  09. listopada 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković, član  (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Stanislav Saboliček ima primjedbu, ali je zaključeno da se ista ne odnosi na usvajanje zapisnika, već na točku „Pitanja i prijedlozi“.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga niti primjedbi, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje zapisnika Povjerenstva za primopredaju poslovnog prostora u Ždali, M. P. Miškine bb (bivša trgovina PZ Virje),
 2. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola (KAJTAZI, obrt za proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda, Virje),
 3. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola (štandovi u Ždali za proštenje povodom Sv. Terezije, 19. 10. 2014.),
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje za radnu godinu 2014./2015.,
 5. Razmatranje zahtjeva Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje za očitovanje o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicama dječjih vrtića na području Općine Gola (Milka Novaković i Andreja Pros),
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Milana Foruglaša, člana Povjerenstva za primopredaju poslovnog prostora u Ždali, da pojasni problematiku.

Milan Foruglaš je bio prisutan kod primopredaje i potpisao zapisnik koji su vijećnici dobili na uvid.  Ispred Općine Gola bili su i Ivica Pasko, Alojz Grčić i Marijan Lukčin, a za PZ Virje Marijan Novak. Nakon primopredaje u Ždali su se dogovorili i promijenili bravu na vratima, iako je u prostoru ostao dio inventara PZ Virje koji nije spomenut u zapisniku (klima, peć i police). S obzirom da bi trebalo sanirati dio krovišta, mislilo se zadržati klimu i ostaviti je tako dugo dok PZ Virje ne popravi krovište, ali su oni došli već idući dan nakon primopredaje i htjeli demontirati klimu, što im je bilo onemogućeno. Mišljenja je da smo u otkaznom roku trebali tražiti da saniraju  krovište, jer oni sada to ne žele popraviti.

Marijan Lukčin misli da se s njima ne bi trebali sporiti oko toga krovišta, jer uđemo li u spor nećemo moći raspolagati s objektom, a oni nemaju sredstva da to poprave, iako se radi samo o zamjeni neki 30 ili 40 ploča ondulinki koje su po 40,00 kuna.

Općinski načelnik drži da stoji sve što su rekla oba vijećnika. Želi podsjetiti da je PZ Virje tamo bila od 1998. godine i imali smo s njima korektan odnos, a nije sporno da su oni imali i  pozitivnih strana u našoj sredini, stoga ako je već došlo do razlaza trebali bi to obaviti na civiliziran način. Osim toga podsjeća vijećnike na prisegu koju su dali da će poštivati zakon i zato se ne mogu raditi nikakve protuzakonite radnje, kao što je pljenidba inventara ili slično. Općina Gola ima pravo potraživati dugovanje za komunalnu naknadu u iznosu 1.296,00 kuna i  tražiti da poprave krovište, a Općinsko vijeće može odlučiti da li će se ići u sudski spor, ali njihov inventar je druga priča i nije sporno da im se to mora predati.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava kako je Marko Horvat inzistirao da bi krovište trebalo prekriti sa crijepom, a ne sa pločama, ali podsjeća da u članku 4. Ugovora iz 1998. to nije bilo precizirano, jer je pisalo samo sanacija krovišta i općinska komisija tada nije imala primjedbi na sanaciju, a  niti Općinsko vijeće koje je prihvatilo izvješće te komisije.

Eugen Pali misli da ne bi trebali komplicirati stvari za 30-ak ondulinki, jer PZ Virje više ne postoji, a novi je vlasnik Darko Aračić, njegov šef, koji je i u Goli otvorio poljoapoteku.

Danijela Grčić misli da ne bi trebali ići u spor, te da se proba vidjeti da li je ta klima u funkciji i da li je potrebna, pa da se onda pokuša kompenzirati za sanaciju krovišta.

Stanislav Saboliček podsjeća na članak 10. Ugovora što znači da bi sada trebalo sve biti kao što je bilo dok su oni stupili u posjed.

Ivica Pasko kaže kako se sjeća da je ta zgrada bila u jako lošem stanju prije nego je tu došla PZ Virje. Oni su u tu zgradu uložili sigurno 80.000,00 kuna i Općina je s tim samo na dobitku.

Milan Foruglaš predlaže da se u tom slučaju PZ Virje uputi dopis kako ih nitko ne sprečava da  dođu u posjed svoje imovine, ali da ih se na lijepi način zatraži da onda  i oni budu kooperativni i da plate dugovanje za komunalnu naknadu, te da saniraju krovište.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, te je jednoglasno ( 10 glasova „za“) zaključeno da će se PZ Virje uputiti dopis kako želimo da se na korektan način završi suradnja, stoga oni mogu preuzeti svoj inventar iz poslovnog prostora, ali bi također trebali biti kooperativni i platiti dugovanje za komunalnu naknadu u iznosu 1.296,00 i sanirati krovište.

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je obrt Kajtazi naknadno, nakon prošle sjednice Općinskog vijeća, podnio zahtjev za odobrenje pokretne prodaje kruha, stoga predlaže da se i njemu izda odobrenje za obavljanje pokretne prodaje kruha na području Općine Gola i to svaki dan u naselju Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala, za što bi trebao plaćati mjesečnu naknadu u paušalnom iznosu od 40,00 kuna, sve sukladno Odluci o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)  prihvaća prijedlog.

Točka 3.

Predsjednik: Zahtjevi za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica dostavljeni su članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi da se radi o zahtjevima za postavljanje štandova za proštenje u Ždali povodom Sv. Terezije. Predlaže da se sukladno Odluci o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola, izda odobrenje i utvrdi naknada koju bi isti trebali platiti na žiro-račun Općine Gola,  pa to više ne bi  naplaćivali komunalni radnici na licu mjesta, kao prije.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) prihvaća prijedlog.

Točka 4.

Predsjednik poziva Ivicu Raca, člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje da prezentira Godišnji plan i program Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje za radnu godinu 2014./2015., a nakon toga otvorena je rasprava.

Ivica Rac  ukratko pojašnjava Godišnji plan i program, koji je napisan na 162 stranice i  razrađen u 9 točaka, u kojem su opisane razne pedagoške mjere, te što se planira nabaviti za vrtiće u Goli i Ždali, a između ostaloga planirana je i nabava stolarije od Fugaplasta.

Općinski načelnik nema primjedbi, ali predlaže da se ravnateljici skrene pozornost kako se prilikom nabave svi mogu natjecati pod jednakim uvjetima, stoga se na smije unaprijed spominjati naziv tvrtke od koje bi se nešto nabavljalo, pa bi naziv tvrtke trebalo izbaciti iz Godišnjeg plana i programa.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže davanje suglasnosti na Godišnji plan i program, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti
na Godišnji plan i program Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje
za radnu godinu 2014./2015.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Predsjednik: Dopis Dječjeg vrtića „Vrapčić“ kojim se traži očitovanje o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicama dječjih vrtića na području Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva Ivicu Raca za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Ivica Rac podsjeća da se na jednoj od sjednica Vijeća već govorilo o tim naknadama, a u Općini Gola nedavno je održan i sastanak u vezi toga, na kojem je bila ravnateljica, gđa Gordana iz računovodstva i pročelnica, ali ništa konkretno nije dogovoreno i nikako da se to riješi. Prijedlog je da se Milki Novaković isplati 6.000,00 kuna, Andreji Pros 2.000,00 kuna i 3.000,00 kuna Nadi Grčić za smrtni slučaj u obitelji, a Upravno vijeće želi odluku Općine o tome, jer  tvrde da ove naknade nisu sukladne Kolektivnom ugovoru, iako je i prije bilo isplata koje nisu bile po Kolektivnom ugovoru.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da mi u Općini imamo Pravilnik po kojem se isplaćuju takve naknade, kao za državne službenike i namještenike, a ako je netko potpisao Kolektivni ugovor koji je na snazi kako je spomenuto i u dopisu, onda se toga ugovora mora i pridržavati. Ako su u vrtiću isplaćivali drugačije naknade, znači da nisu postupali po Kolektivnom ugovoru.

Ivica Rac napominje da je to bilo u periodu kada je Marko Horvat bio član Upravnog vijeća, na temelju njegovih prijedloga.

Marijan Lukčin podsjeća da se i prije godinu dana raspravljalo o jubilarnoj nagradi Milki Novaković i tada je rečeno da će ravnateljica to planirati u svom pravilniku.

Općinski načelnik misli kako nije sporno da je Milka Novaković zaslužna, ali mi smo tu da poštujemo zakon, jer Općinsko vijeće nema legitimitet da odobrava nešto što nije zakonski utemeljeno. Kolektivni ugovor koji je na snazi mora se poštivati do donošenja novog i nitko iz Općine ne može odobravati ono što je protivno zakonu. U dopisu piše kako neke Općine nemaju sredstva, a kod nas to nije sporno, sredstava ima i naknade se mogu isplatiti, ali sve u skladu sa zakonskim propisima. Općinsko vijeće ne smije predlagati nikakvu nezakonitu radnju, a ako vrtić želi isplatiti veće naknade neka iznađu način, ali u zakonskim okvirima.

Ivica Rac dodaje kako je problem i naknada Nadi Grčić za smrtni slučaj u obitelji,  koju joj je škola isplatila, a vrtić sada ne bi isplaćivao jer tumače da ne moraju ako je isplatila škola.

Mišljenja je da će i dalje biti problema s vrtićem i zato bi najbolje bilo za Općinu Gola da imamo sami svoj vrtić, jer bi naš proračun to podnio.

Općinski načelnik misli da bi to Općinu puno više koštalo, jer bi sami morali plaćati i ravnatelja i zajedničke službe. Podsjeća da smo pokrenuli  aktivnosti za samostalni vrtić prije nekoliko godina, ali se upravo zbog puno većih troškova odustalo od toga.

Stanislav Saboliček navodi kako ni jedanput nije podržao proračun za Dječji vrtić niti će ikad podržati i  jednu točku vezanu uz vrtić. Dijeli mišljenje Ivice Raca da bi sami trebali imati svoj vrtić, jer su to jako velika sredstva koja se daju za vrtić, a pitanje je i da u vrtić idu neka djeca koja ne bi trebala, a koja bi trebala ne idu. Ne znamo uopće nikakvu statistiku vezanu uz rad vrtića, koliko  djece polazi vrtić sada, a koliko će za sedam godina, broj odgojitelja i koliko oni koštaju. Sve bi to trebalo staviti na papir i kada bi se dobio troškovnik po djetetu mogli bismo napraviti i izračun koliko bi nas koštao samostalni vrtić.

Predsjednik  misli da to baš i nije tako jednostavno,  jer je kod nas vrtić besplatan za svu djecu, znači da su to troškovi za 50-ero djece, plus ravnateljica, odgojiteljice i ostale službe i misli da to baš i ne bi bilo tako povoljno.

Općinski načelnik drži da moramo biti ponosni na naše vrtiće kojih ćemo uskoro imati tri, a kolika je ekonomska cijena to smo već tražili i dobili od vrtića. Odgovorno tvrdi da je vrtić najvažnija stvar  za Općinu, jer moramo dati potporu onima koji se rađaju i koji će tu ostati, s obzirom da je i to  jedan način pomoći održavanja života na ovom području.

Stanislav Saboliček slaže se da moramo pomagati dječje vrtiće i natalitetnu politiku, ali da pomažemo svoje, a ne okolne općine.

Danijela Grčić pita da li je Općina odgovorna za to da oni rade po Kolektivnom ugovoru,  jer  postoji mogućnost da kažu kako ih Općina nije opomenula da krivo rade i na taj način skrenuti odgovornost na Općinu.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da je njihova odgovornost ako ne rade po Kolektivnom ugovoru, a očito je da ga ni sada ne bi primijenili da nije došlo do spora.

Općinski načelnik predlaže da se ravnateljici odgovori kako se sve naknade moraju odobravati i isplaćivati sukladno iznosima po Kolektivnom ugovoru  koje Općina Gola ne može mijenjati, a sredstva se moraju planirati u Proračunu vrtića za svaku godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – Ivica Rac) prihvaća prijedlog općinskog načelnika.

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Općinski načelnik izvješćuje da se radovi na izgradnji pješačke staze u Gotalovu privode  kraju iako je bilo dosta teškoća i nekih intervencija, naročito je bilo dosta teško surađivati s Hrvatskim cestama, ali će na kraju to biti jedan lijepi objekt i nadasve sigurna ulica. Sada se mora riješiti elaborat za pješački prijelaz na koji moramo ishoditi  mišljenje  Policije i suglasnost Hrvatskih cesta. Stara autobusna stanica će se izmjestiti i napraviti nova, a kako vatrogasci imaju potrebe za tim objektom, trebalo bi donijeti odluku da se ista prenamjeni za potrebe vatrogastva.

Počeli su radovi na sanaciji krovišta na župnom dvoru u Goli, a ovih dana trebaju početi i radovi na asfaltiranju dionica s Inom, te se nada kako će se uskoro realizirati i ona dionica s IPARD-om.

Danas su otvorene ponude za vodovod i od pet ponuditelja najpovoljnija je bila ponuda tvrtke Kograd iz Pitomače s iznosom od 751.000,00 kuna, što je vrlo povoljno za Općinu, iako to nije konačno,  jer postoje rokovi za prigovor.

Raspisan je natječaj za dodatne radove na dječjem vrtiću i za uređenje okoliša vrtića, te za radove na društvenom domu u Ždali.

Naručeni su kontejneri za zelene otoke koji trebaju stići ovih dana (za papir, plastiku, staklo i tekstil), stoga svi vijećnici moraju dogovoriti lokacije za svoja naselja na kojima će se isti postaviti,  uz uvjet da lokacija ima pristup kako bi se kontejneri mogli prazniti.

Nadica Bobovec kaže da ima problem u Otočki, jer je vlasništvo oko Društvenog doma od Prečka, a Darinka Kuzmić Salajpal sugerira joj da se kontejneri postave kod  školskog igrališta, jer je tamo općinsko zemljište.

Općinski načelnik dalje izvješćuje kako je u međuvremenu bio i jedan jako lijepi događaj za Općinu Gola, jer je naša kandidatkinja, gđa Štefica Horvat, proglašena za najuzorniju seosku ženu Koprivničko-križevačke županije, a na državnom natjecanju u Ivanjskoj zauzela je vrlo dobro 4. mjesto i sve jako ugodno iznenadila, tako da je naša Općina domaćin izbora slijedeće godine.

Obavljeni su neki preliminarni razgovori s predstavnicima Piškornice  u svezi sanacije našeg odlagališta Hintov, koji se mora sanirati do 2018. godine. Njihov odvjetnik priprema ugovor kojim bi im povjerili sanaciju Hintova, što bi Općinu Gola koštalo oko 5-10% cijele investicije. Za to se moraju napraviti određene pripremne radnje, stoga predlaže da Općinsko vijeće ovlasti općinskog načelnika i Jedinstveni upravni odjel za pokretanje pripremnih aktivnosti i dokumentacije radi utvrđivanja prijedloga ugovora s Piškornicom koji će biti prezentiran na Općinskom vijeću  koje će  donijeti konačnu odluku, o prihvaćanju ili neprihvaćanju ugovora i suradnje s Piškornicom

Stanislav Saboliček pita da li je Prizma koja ima koncesiju za prikupljanje otpada dužna održavati i voditi brigu o Hintovu i održavati onaj dio na koji odvozi smeće.

Općinski načelnik pojašnjava da se ovdje radi i o sanaciji svih divljih odlagališta na području Općine  koja će se prevesti na Hintov, a onda bi Piškornica to sve sanirala. U takav aranžman s Piškornicom ušli su već Križevci i Ludbreg i ako Vijeće odluči ući će i Općina Gola. Planirana je sanacija Hintova preko Fonda za zaštitu okoliša, no s njima ide puno teže i  na kraju bi Općinu to puno više koštalo, dok bi se Piškornici  sve predalo i oni bi sve odradili, a u te pregovore s Piškornicom uključen je od početka i naš koncesionar, gosp. Vlah.

Nakon toga Općinsko vijeće jednoglasno (10 glasova „za“) ovlašćuje općinskog načelnika i Jedinstveni upravni odjel za pokretanje pripremnih aktivnosti radi utvrđivanja prijedloga ugovora kojim bi se Piškornici povjerila sanacija odlagališta Hintov.

S ovim općinski načelnik završava izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček ima primjedbu glede pješačke staze u Gotalovu, jer misli da  projektna dokumentacija koju je izradio projektant Carek nije nikako napravljena, ima puno nedostataka, nije prilagođena uvjetima na terenu, a taj projektant  i dalje radi projekte za Općinu Gola. Osim toga rok za završetak radova bio je 30.9.2014. godine.

Ukazuje na problem koji bi što prije trebalo riješiti, a to su rupe na asfaltu koje bi trebalo  sanirati i to na nekoliko mjesta u Gotalovu (navodi lokacije), te dodaje da su iste pred par godina sanirali komunalni radnici, ali to nije rješenje.

Predlaže da se ponovo razmotri slučaj  otkupa mlijeka i uređenja sabirališta jer misli da bi u svakom tom objektu trebali imati dva laktofriza da možemo imati dva različita punkta, jer nije u redu ako je to obećano Dukatu, s obzirom da mnogi drugi otkupljivači daju i bolje uvjete, a Dukat je preuzeo monopol na ovom području. Podsjeća na nedavni slučaj kada je Bohnec u roku od tri dana otkazao ugovore, jer su ga otjerali  da bi to preuzeo Dukat. Misli da ne bi nikom trebali dozvoliti monopol i da bi trebali napraviti  mogući prostor i za nekog drugog otkupljivača.

Predsjednik ispravlja vijećnika Saboličeka i navodi kako je bio na sastanku u vezi te problematike i sigurno zna da je Bohnec sam otkazao ugovore, a nitko iz Općine nije Dukatu obećao punktove, jer ako Općina gradi mljekare to će biti njezini objekti, a ne Dukatovi.

Franjo Sočev dodaje kako prema projektu, u budućem objektu  u Gotalovu, ima mjesta za tri laktofriza, znači da bi tu mogla biti i tri otkupljivača.

Ivica Rac pita što je s mosnom vagom.

Općinski načelnik kaže kako smo primili ponudu i razmotrili moguću lokaciju, ali za sada se ništa konkretno ne može poduzimati, jer u proračunu  nema sredstava predviđenih za tu namjenu. Razmatran je teren u ulici A. Šenoe ispred Kockice, ali su neke osobe mišljenja da to nije pogodna lokacija.

Eugen Pali kaže da je čovjek koji je stručnjak  za vage rekao da je to dobar teren.

Darinka Kuzmić Salajpal predlaže da se najprije ispita trebaju li za to kakve dozvole i uvjeti, jer čovjeka koji prodaje vage to nije briga, njemu je u interesu da proda vagu.

Općinski načelnik podsjeća da je od 1.7.2014. na snazi novi Zakon o gradnji po kojem za jednostavne građevine ne treba građevna dozvola, pa bi to trebalo ispitati. Misli da bi netko stručan trebao to sve provjeriti  i napraviti nam projekciju, a trebalo bi poslati i upit na Ured za gradnju i prostorno uređenje da se ispita kakve uvjete treba zadovoljiti, a kada se sve to napravi mogli bi osigurati sredstva u rebalansu. Trebalo bi konzultirati i nekog stručnog građevinca, jer će posebno ići građevni dio, a posebno nabava vage.

Stanislav Saboliček ukazuje na stanje skladišta u Goli pokraj kojeg svakodnevno prolazi, ispred kojeg se svaki dan okreće Dukatova cisterna, sva su vrata otvorena, iznutra se vidi smeće i uglavnom  stanje je katastrofalno.

Ponovo spominje komunalne radnike o kojima se raspravljalo na prošloj sjednici kada im je izrečena opomena za koju je i on glasovao, a da je znao neke stvari ne bi. Pita zašto su kosili kod Ciglara u Ješkovu pa nisu do kraja mogli pokositi groblje, te zašto se kosi oko crkve u Ždali s općinskom mehanizacijom.

Milan Foruglaš kaže kako ih je napustio župnik i ostali su bez kosilice koju treba popraviti, a ipak se radi o samom centru i misli da ne bi trebao biti problem ako su komunalni radnici to kosili.

Predsjednik pojašnjava da komunalni radnici inače ne kose kod Ciglara, ali je valjda bila nekakva kolonija pa je zamolio da mu se pokosi trava, a to je isto naša Općina i misli da nisu napravili nikakvo zlo ako se to pokosilo.

Općinski načelnik misli da ne bi trebao biti problem to što se kosilo oko crkve, jer je i to naše, isto tako ako se negdje ukaže potreba kao kod Ciglara, jer nas je on zadužio i jako puno napravio za ovu Općinu.

Predsjednik pita mogu li u Općini još ostati priključci za korištenje vode iz hidranata koji su za nedavnih poplava preuzeti od Komunalija, jer na nekim lokacijama još ima potrebe za tom vodom, a i Franjo Sočev se slaže da bi trebali ostati bar  do konca ovog mjeseca.

Marijan Lukčin  predlaže da se od Komunalija traži i da provjere te hidrante,  jer misli da ih je 90% neispravno, što se vidjelo za nedavne poplave.

Općinski načelnik slaže se da hidranti moraju biti ispravni, te je zaključeno da će se Komunalijama poslati zahtjev za provjerom ispravnosti hidrantske mreže, a priključci na hidrantima će ostati do kraja listopada.

Predsjednik  podsjeća na nedavnu situaciju kada su bile poplave i sve vatrogasne pumpe su stalno radile punim kapacitetom, stoga predlaže da se od sredstava za civilnu zaštitu kupe još 3-4 pumpe, kako bi u svakom selu bila bar jedna za potrebe stanovnika u takvim nepredvidivim situacijama.

Općinski načelnik slaže se da ima potrebe za nabavom još pumpi. Mišljenja je da bi to trebalo riješiti  preko VZO Gola kojima bi za tu namjenu trebalo podići sredstva u rebalansu i da onda vatrogasci budu odgovorni za korištenje tih pumpi.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,30 sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš