Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  01. rujna 2014. godine,
sa 15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/07, URBROJ: 2137/06-14-1, od  25. kolovoza 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 5. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 7. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Predlaže dopunu  dnevnog reda s još jednom točkom koja glasi „Razmatranje zamolbi ŠRK Smuđ Novačka i ŠRK Graničar Ždala“  i budući da nema drugih prijedloga niti primjedbi, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje prigovora na rad komunalnih radnika Općine Gola,
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. Godinu,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Šestomjesečni obračun (od 01. 01. 2014. do 30. 06. 2014.) Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice Gola i Ždala,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Općine Gola,
 5. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola,
 6. Razmatranje zamolbi ŠRK Smuđ Novačka i ŠRK Graničar Ždala,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik otvara raspravu o prigovorima na rad komunalnih radnika, koji su učestali u zadnje vrijeme, stoga su i oni pozvani na ovu sjednicu Općinskog vijeća, kako bismo čuli i njihovu stranu.

Općinski načelnik dodaje da je vijećnicima u materijalima dostavljen jedan prigovor (gđe Mirjane Horvat iz Ždale), u međuvremenu smo zaprimili još jedan pismeni prigovor, a usmenih primjedbi na rad komunalnih radnika bilo je više puta, što se najviše odražava i na mišljenje o Općini. Ljudi plaćaju komunalnu naknadu i žele da je sve uređeno i pokošeno, a najviše su osjetljivi kada je riječ o sahrani, gdje bi komunalni radnici trebali biti pristojno odjeveni. Mora se potaknuti i riješiti i pitanje ispraćaja, odnosno spuštanja lijesa, jer ima sve više starijih osoba kojima je teško u takvim trenucima tražiti nekoga tko će pomoći u spuštanju lijesa. On je o tome razgovarao s vatrogascima da se uključe i da kod svake sahrane bude nazočno po četiri vatrogasca, kako bi se tom činu dao određeni pijetet. Na žalost na rad komunalnih radnika je sve više pritužbi,  stoga oni moraju shvatiti da taj posao mora funkcionirati kako treba i da se raditi mora, pa ako treba napraviti i preraspodjelu radnog vremena, jer se ljeti mora raditi duže ako treba, dok u zimskom periodu i nema toliko posla. Problem je dosta velik,  mora se ukazati na određene stvari, a drži da su svi dovoljno mudri i razboriti i mora se pokušati naći rješenje.

Marijan Lukčin ispred Kluba vijećnika HDZ-a izvješćuje kako se na Klubu raspravljalo o ovoj problematici, te su doneseni određeni zaključci, odnosno prijedlozi s kojima želi upoznati nazočne. Predloženo je da Općinsko vijeće Općine Gola  ovaj put komunalnim radnicima uputi veliku opomenu, a u slučaju da se to ponovi, da se utvrdi pojedinačna odgovornost i da se ide na smanjenje plaće koliko je to zakonski moguće (5%, 10% ili 20%).

Predsjednik dodaje kako je bilo puno usmenih opomena na rad komunalnih radnika, a u zadnje vrijeme počele su dolaziti i pismene opomene, ali naglašava da je najviše prigovora na račun gosp. Bogadija. Misli da je ovaj prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a najbezbolnija opomena i da bi komunalni radnici to trebali ozbiljno shvatiti. Posao se mora organizirati, jer u zimi i za kišnog vremena nema posla, ali se zato posao mora preraspodijeliti i kada je lijepo vrijeme ako treba i duže raditi. Mora se priznati da komunalni radnici imaju dosta posla i da rade, ali ljudi sve prate i snimaju i svi jedva čekaju da se negdje pogriješi, stoga se poslu mora pristupiti maksimalno odgovorno.

Stanislav Saboliček  misli da je lijepo što si je Klub HDZ-a uzeo za pravo da 1. točku riješi bez ostalih, ali misli da krivica nije samo na komunalnim radnicima. Misli da Općina Gola ima mogućnosti da se njima kupi odgovarajuća odjeća, a netko tko njima daje posao mogao je napraviti određene norme i organizirati spuštanje lijesa i druge stvari, stoga je dijelom kriva i Općina Gola.

Predsjednik misli da s radnom odjećom i obućom ne bi trebalo biti problema, jer im to  Općina redovito kupuje.

Marko Horvat podsjeća da ovo nije prvi put da se raspravlja o radu komunalnih radnika i već je bilo rečeno da se nađu osobe koje bi pomogle kod nošenja lijesa i postavljanja vijenaca na kolica, a što se tiče odjeće za to su sami krivi,  jer im je kupljena odgovarajuća odjeća i nedopustivo je da su prilikom sahrane obučeni u crvene majice. Tu je i pitanje sina gosp. Bogadija, Tihomira, koji ne može s njima raditi niti biti na radnom mjestu, jer nije zaposlen niti osiguran i što bi bilo da mu se nešto dogodi, a osim toga nedavno se s nekim i potukao. Navodi kako je htio da se poduzmu i radikalnije mjere, ali je Klub odlučio drugačije. Dodaje kako i on često prima pritužbe na rad komunalnih radnika, stoga predlaže da se za drugu sezonu zaposli nekoga tko će im pomoći u košnji.

Josip Bogadi priznaje da im Tihomir više puta pomaže. Glede optužbi da ne kopaju dosta duboke grabe misli da nisu u redu, jer ako je netko već ukopan na mjestu gdje se vrši ukop, a ne  prođe dovoljan broj  godina niti se ne može dublje kopati. Što se tiče navoda iz pismenog prigovora da groblje u Ždali nije bilo pokošeno, opravdava da nisu stigli pokositi cijelo groblje, već je bio riješen samo jedan dio, ali je problem u Ždali i taj što se više od 30% grobova  ne čisti redovito.

Općinski načelnik  slaže se s navodom vijećnika Saboličeka da  komunalni radnici tako rade jer im načelnik dopušta, s obzirom da je to i javno mijenje, ali dodaje kako to nije točno jer ih je sto puta opomenuo usmeno, s obzirom da sustav mora funkcionirati, a posao komunalnih radnika se najviše ogleda u Općini. Napominje da svatko mora izvršavati svoj dio posla i preuzeti odgovornost, a za radnog vremena ne smije se ići u kafiće, jer postoji i mogućnost alkotestiranja. Prilikom sahrane mora se biti u primjerenoj odjeći, dok  Tihomir Bogadi s komunalnim radnicima nema što raditi. Dodaje kako je najviše primjedbi na Josipa Bogadija, a manje na Ivicu Kiša. Podsjeća da se radno mjesto mora čuvati, a posao komunalnih radnika takvog je karaktera da je ponekad teško napraviti normativ, jer je najbolji normativ u glavi. Dok ima posla mora se raditi i napraviti sve što treba, jer kroz zimu nema toliko posla, pa mora biti preraspodjele radnog vremena.  Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a je iznesen, a ukoliko netko ima drugi prijedlog neka kaže, jer osim opomene može se odrediti i drugačija kazna. U svakom slučaju sustav mora funkcionirati i iz ove bi situacije svi trebali izaći jači. Glede ukopa predlaže da se to kvalitetno organizira i da se uključe vatrogasci,  jer misli da imaju i sposobnosti i volje da to odrade.

Stanislav Saboliček pohvaljuje načelnikov prijedlog o uključivanju vatrogasaca. Misli da bi bilo dobro uzeti sliku nekog groblja,  npr. u Međimurju, jer on često ide na sprovode i vidio je kako neke općine imaju uređena groblja, gdje postoje pravilnici, normativi i red na groblju, pa bi od takvih trebali uzeti primjer.

Marko Horvat misli da ta groblja imaju više zaposlenih i više tehnike, stoga bi iduće godine Općina Gola trebala kupiti još jednu traktorsku kosilicu kako bi istovremeno obojica mogla kositi, jer bi se i time poboljšao njihov rad.

Predsjednik dodaje kako je i on bio na dosta groblja i ne slaže se da smo najgori, odnosno da naša groblja baš tako loše izgledaju u odnosu na druga groblja, a pogotovo se zadnjih godina kod nas jako puno napravilo i dosta se sredilo stanje na grobljima.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu,  stoga predsjednik predlaže:

– da se komunalnim radnicima uputi zadnja pismena opomena, a ukoliko ponovo bude prigovora na njihov rad, slijedi 10% smanjenja plaće za 3 mjeseca,

– da se dogovori s vatrogascima njihovo uključivanje i pomoć prilikom ukopa i spuštanja lijesa.

Prijedlozi se jednoglasno (11 vijećnika „za“) prihvaćaju.

Točka 2.

Predsjednik: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi svake godine do 15. rujna, temeljem Zakona o proračunu. Ovaj je izvještaj napravljen sukladno rebalansu Proračuna Općine Gola koji je u međuvremenu stupio na snagu. Za prvih šest mjeseci prihodi su ukupno  ostvareni 28,27%, a rashodi 30,71%, te je u izvještaju sve razvidno prikazano po stavkama.

Zlatko Lovković, član  Odbora za proračun i financije, izvješćuje nazočne da je Odbor mišljenja kako je sve u predviđenim okvirima i nemaju nikakvih primjedbi.

Nadica Bobovec postavlja pitanje o isplati stipendija, jer prema njezinom mišljenju ove godine je trebalo biti isplaćeno 7 stipendija, s obzirom da piše u Ugovoru da se stipendije isplaćuju jedan mjesec unatrag, a isplaćeno je samo 6 stipendija.

Na pitanje odgovaraju i pojašnjavaju Zvonkica Zlatar i Darinka Kuzmić Salajpal. Isplaćeno je ukupno 7 stipendija, ali nisu isplaćivane unatrag, već svaki mjesec redovito, tako da je u 2014. isplaćeno 6, a u prosincu 2013. godine, nakon potpisivanja ugovora i 7. stipendija.

Stanislav Saboliček  apelira da se po tom pitanju sve napravi na vrijeme kako opet ne bi bilo kašnjenja, jer školska godina počinje u rujnu. Također pita kako to da se u izvješću spominju samo mljekare u Gotalovu i Otočki, a ne spominju se u Ždali, Goli i Novački. Misli da se ponavljaju greške kao i prošle godine, jer je proračun za socijalu daleko veći nego za poljoprivredu, a i o toj pomoći za poljoprivredu moglo bi se raspravljati, te ima  još stvari s kojima nije zadovoljan, ali ih ne želi spominjati.

Danijela Grčić predlaže da se pojasni što ne valja u socijali, kako bi oni koji su uključeni u određenim odborima znali u čemu griješe.

Marko Horvat misli da je degutantno stalno stavljati na vagu Gotalovo i Ždalu, jer njemu to nikad nije palo na pamet, a navodi samo primjer mrtvačnice u Gotalovu koja je koštala milijun više od mrtvačnice u Ždali.

Ivica Rac navodi kako se već više puta spominjao problem osjemenjivanja krava, odnosno nekvalitetnog sjemena, ali misli da tu problema ne bi trebalo biti, jer si korisnik sam može izabrati veterinarsku stanicu s kojom će surađivati.

Na pitanje Tatjane Blažeković što znači konto 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,  Zvonkica Zlatar  pojašnjava da je to naziv prema kontnom planu, što je na 4. razini konto 3631 –  Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, a odnosi se na predškolsko obrazovanje, odnosno Dječji vrtić „Vrapčić“ i osnovno obrazovanje, odnosno Osnovnu školu Gola.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova svih vijećnika (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2014. godinu  prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Polugodišnji obračun 2014 -4 RAZINA

Točka 3.

Predsjednik:  Prijedlog Šestomjesečnog  obračuna  Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice Gola i Ždala, dostavljen je članovima Općinskog  vijeća s materijalima. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Šestomjesečni obračun (od 01. 01. 2014. do 30. 06. 2014.) Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice Gola i Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je ovo djelatnost koja se ugovara temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i općinske Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. Sukladno tome objavljen je natječaj za izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Općine Gola u „Glasu Podravine i Prigorja“,  a u natječajnom roku zaprimljena je samo jedna ponuda, tvrtke PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, s cijenom od 249.143,75 kuna s PDV-om. S obzirom da je nakon pregleda utvrđeno da ponuda sadrži svu potrebu dokumentaciju, smatra se da je prihvatljiva, te se predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje iste. Pojašnjava da se radi o dionicama koje će se asfaltirati u suradnji s Inom, koja će napraviti podlogu, a Općina Gola ugovara nabavu, dopremu i ugradnju asfalta. Dionice su od bušotine Gola 10 prema Vuljaku i u Otočki od Hlevnjaka prema Varga Stjepanu.

Općinski načelnik misli da je ovo jako dobar način suradnje s Inom i da će se iduće godine na taj način riješiti još koja dionica.

Vezano uz asfaltiranje cesta izvješćuje nazočne da je bila kontrola na terenu za IPARD i on na težem izvidu od ovoga nije bio, jer se sve temeljito kontroliralo na terenu i nevjerojatno je koliko je to kompliciran i zahtjevan program i iako su sredstva osigurana još uvijek nije sve gotovo.

Budući da se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude
za izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju)
nerazvrstanih cesta na području općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Točka 5.

Pročelnica pojašnjava da temeljem Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola, koja je donesena na prošloj sjednici Općinskog vijeća i u međuvremenu stupila na snagu,  Općinsko vijeće daje odobrenja na temelju pojedinačnih zahtjeva koji se dostave u Općinu Gola. Do sada su zaprimljeni zahtjevi prodavača kruha putem pokretne prodaje, Pekare Klas  i Ugostiteljstva Zrinski, koji su priložili  dokumentaciju za odobrenje prodaje na ovaj način, stoga su se stekli uvjeti i da im se izda odobrenje.

Marko Horvat misli da nije u redu od obrta Kajtazi iz Virja koji već 3 godine vozi kruh na ovom terenu, a nije tražio odobrenje, što znači da će Klas i Zrinski plaćati naknadu, a on će i dalje voziti kruh, a da ništa ne plaća. Misli da bi mu trebalo zabraniti da vozi kruh tako dugo dok ne zatraži odobrenje i počne plaćati naknadu Općini isto kao i ostali.

Franjo Sočev ima saznanja da će i Kajtazi tražiti odobrenje, ali vjerojatno još nije donio zahtjev jer su imali nekakvu promjenu, navodno  u prijenosu vlasništva obrta, s oca na sina.

Nadica Bobovec misli da ne bi bilo dobro zabraniti Kajtaziju da vozi kruh, jer bi opet bile kritike Općini, s obzirom da je njegov kruh po 5 kuna, a Zrinski prodaje kruh po 7 kuna.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno (11 glasova „za“) zaključeno:

-da se sukladno Odluci o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola izda odobrenje za obavljanje trgovine na malo  pokretnom prodajom kruha na području Općine Gola Pekari Klas Koprivnica i Ugostiteljstvu Zrinski Koprivnica, za što su dužni plaćati Općini Gola mjesečnu naknadu u paušalnom iznosu od 40,00 kuna.

Točka 6.

Predsjednik čita zamolbu ŠRK „Smuđ“ Novačka, koja nije mogla biti dostavljena vijećnicima s materijalima za sjednicu,  jer je zaprimljena naknadno,  29. 08. 2014. godine, te nakon toga otvara raspravu.

Općinski načelnik moli pojašnjenje, jer se i od njega traže određene aktivnosti, a neke stvari iz zamolbe mu nisu jasne, s obzirom da se govori o gradnji i o struji, za što su nadležne i daju uvjete neke druge službe, stoga bi se trebao utvrditi  redoslijed rješavanja problematike iz zamolbe, jer se za gradnju mora poštivati Zakon o gradnji, a za elektrifikaciju uvjete daje HEP, a prvenstveno se mora uključiti i ZŠRK Koprivnica.  Dodaje kako nije sporno da Općina Gola pomaže ribolovna društva i kako se zalaže i on osobno za jednakopravnost svih, te podsjeća kako je pred par godina bio i inicijator da se osnuje naša ribolovna zajednica, ali to na žalost nije uspjelo, iako misli da bi to bilo povoljnije za sva društva.

Marko Horvat pojašnjava da je u kontaktu sa članovima ŠRK Smuđ iz Gole i iz Novačke došao do zamisli da se jezero Ješkovo raspolovi, na način da južni dio ostane ŠRK-u Smuđ, a ostali dio ŠRK-u Ješkovo, s raspodjelom pozicija kako je navedeno u zamolbi. Takav bi zahtjev trebalo poslati Županiji,  jer uskoro, oko 17. rujna imaju Županijsku skupštinu, stoga bi trebalo tražiti da se povuče dosadašnja odluka i da se dodijele ribolovne vode i ŠRK-u Smuđ. Struja bi se povukla u suradnji s HEP-om od zadnje kuće (Cmrk), a predložena kućica bi bila od drveta, uklopljena u prirodu i sve bi bilo u  skladu sa zaštitom prirode. Što se tiče ribolovne zajednice navodi da Đurđevac i Molve imaju svoje zajednice, ali bi najbolje bilo kada bi na području cijele Županije bila jedna ribolovna zajednica, jer bi onda za cijelo područje bila dovoljna jedna dozvola. Problem je i taj što se ŠRK Ješkovo  drži svojeg „ulovi i pusti“, pa često  dolazi i do sukobljavanja i kažnjavanja.

Marijan Lukčin nije protiv prijedloga, ali misli da se jedna voda ne može dijeliti na pola, a osim toga Općinsko vijeće ne može mijenjati odluku Zajednice o korištenju ribolovnih voda.

Ivica Rac je član ŠRK Smuđ, te pojašnjava kako je do ove zamolbe došlo radi loših iskustava sa članovima ŠRK Ješkovo. Navodi kako ŠRK Smuđ ima članove i iz Gole, Novačke i Ždale i ako netko dođe na Ješkovo odmah dolazi ribočuvar iz ŠRK-a Ješkovo i sugerira mu da tu ne smije loviti, iako čovjek lovi po svim pravilima. Pita se što bi bilo da su predložili da si ŠRK Ješkovo uredi Hintov i ribički dom tamo, što je na području k.o. Gola, dok je Ješkovo na području k.o. Novačka, jer je nedopustivo da je jedno tako veliko društvo kao što je ŠRK Ješkovo dozvolilo da onako propadne ribički dom u Hintovu  u koji je uloženo i dosta sredstava.

Predsjednik dodaje kako je i osobno 20-ak godina bio član u Hintovu i to je prije bilo od društva iz Gole, dok je Ješkovo bilo od Novačke. Slaže se da je Ješkovo sada uređeno, ali je prije tamo bilo puno više ljudi koji su dolazili u ribolov, pa i izvan naše Općine, a sada kao da se tamo uvodi nekakva diktatura i ljudi sve manje  dolaze.

Marko Horvat se pita kome se uređivalo Ješkovo, ako domaći ljudi tu više ne mogu uživati.

Milan Foruglaš pojašnjava neke osnovne stvari, jer je kao delegat uključen u rad ZŠRK Đurđevac. Zajednica ima legitimitet da gospodari vodom koja se može i podijeliti, ali teško da će Zajednica mijenjati odluku koja je na snazi još određeno vrijeme, jer nije potpuno siguran do koje godine vrijedi koncesija. Općinsko vijeće može podržati želju svojih klubova, ali ne može ništa  mijenjati,  jer odluku o gospodarenju vodom donosi Zajednica, gdje se odluke donose preglasavanjem.

Marko Horvat dodaje da Županija raspisuje natječaj za koncesiju na koji se javljaju ribolovne zajednice, a one to onda spuštaju na nižu razinu, odnosno na klubove.

Stanislav Saboliček misli da ŠRK Otočka daleko bolje održava svoj dio obale od ovog u koji je uloženo puno novaca. Slaže se da i ribiči iz Novačke imaju pravo na svoj dio, ali je do sada Ješkovom upravljalo ŠRK Ješkovo, a njih nitko ništa nije pitao. Pita zbog čega se u ovu priču stavlja i Ciglara.

Ivica Rac kaže da je uključen i Ciglar jer bi im uredio ribički dom. Pojašnjava da je ŠRK Smuđ zamolbu najprije dostavio Općini Gola, jer se poštuje mišljenje Općine, a što svemu daje i određenu težinu.

Marko Horvat dodaje da je gosp. Ciglar kupio solarne panele i njega struja ne zanima.

Općinski načelnik pojašnjava da Općina Gola u uređenje Ješkova nije ulagala sredstva, jer je on to uspio dogovoriti s Hrvatskim vodama koje su odradile većinu stvari.

Marijan Lukčin pita na čijem bi zemljištu oni napravili kućicu, jer je većinom tamo privatno vlasništvo, a Marko Horvat odgovara da bi kupili parcelu.

Milan Foruglaš pojašnjava kako je u blizini lokacija bušotine Gola 10 i ako bude pozitivna moći će se i otuda koristiti struja, samo da se postavi brojilo i plaća potrošnja.

Općinski načelnik ponavlja kako bi se ova zamolba ŠRK Smuđ Novačka trebala rješavati nekakvim redoslijedom, a po njemu bi trebalo krenuti od Zajednice, stoga predlaže da se uputi dopis ZŠRK Koprivnica radi organiziranja zajedničkog sastanka s Općinom Gola i predstavnicima klubova uključenih u ovu problematiku.

Prijedlog se prihvaća jednoglasno (11 glasova „za“).

Marko Horvat pojašnjava prijedlog ŠRG Graničar Ždala, koji mole da Općina Gola u njihovo ime uputi dopis Ministarstvu poljoprivrede i da se traži da se k.č.br. 1874, 1884, 1875, 1876, 1877, 1888 i 1918 sve k.o. Ždala izuzmu iz područja zaštićenog krajolika Čambina, jer je to otvoreno i spojeno sa potokom Ždalica i mađarskim Dombom, a o svemu bi trebalo obavijestiti i županijsku Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Na pitanje Stanislava Saboličeka u čijem su vlasništvu te čestice, Marko Horvat odgovara da je to sve državno.

Nakon kraće rasprave prijedlog se prihvaća jednoglasno (11 glasova „za“).

Točka 7.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Općinski načelnik  izražava zadovoljstvo što je ove godine u suradnji s gosp. Ciglarom na Ješkovu proteklo jedno lijepo kulturno ljeto s dosta sadržaja (likovne kolonije, težački obed, udruga invalida i dr.), a taj će dio još više doći do izražaja, jer tamo ima potencijala i za ribolov i za umjetnost.

U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze u Gotalovu , koja će osigurati i unaprijediti sigurnost pješaka u tom mjestu, a zasigurno i uljepšati tu ulicu.

Ovih dana slijedi potpisivanje ugovora za sanaciju krovišta starog župnog dvora u Goli, s tvrtkom FIDES II iz Molvi, koja je jedina dostavila ponudu i to vrlo povoljnu s iznosom od 346.910,94 kuna, od čega nam je Ministarstvo kulture odobrilo 100.000,00 kuna, a i Županija je obećala sredstva, kako bi se taj objekt sanirao i sačuvao od daljnjeg propadanja.

Budući da je rebalans proračuna stupio na snagu predstoji raspisivanje natječaja za sekundarne plinovode i vodovode, kako bi se moglo priključiti svako kućanstvo koje to želi na području Općine Gola, zatim za daljnje aktivnosti na društvenom domu u Ždali i dječji vrtić u Goli (završni radovi, oprema i okoliš).

Za lokaciju reciklažnog dvorišta identificiran je vlasnik, tvrtka Kongora, te mu je upućeno pismo namjere s procjenom koju je utvrdio ovlašteni sudski vještak, ali se vlasnik još nešto koleba i ništa konkretno nije odgovorio.

U suradnji s koncesionarom,  gosp. Vlahom, radi se na realizaciji zelenih otoka po naseljima.

Glede mljekare u Gotalovu, načelnik je u petak razgovarao s ravnateljem DUUDI-ja koji mu je obećao riješiti pitanje suglasnosti za spornu česticu državnog zemljišta na toj lokaciji, bez čega se ne može nastaviti daljnji postupak.

Završava izvješće s pozivom gđe. Štefice Horvat iz Ždale, predstavnice Općine Gola za izbor najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije, koja sve poziva da joj dođu dati podršku na izboru koji će se održati 13. rujna 2014.  u 14,30 sati u sportskoj dvorani u Novigradu Podravskom. Prema njegovim saznanjima naša kandidatkinja vrlo dobro stoji i u  solidnoj je poziciji, pa bi joj se trebala dati podrška, jer  u slučaju pobjede Općina Gola bi mogla biti domaćin slijedećeg izbora.

Izvješće općinskog načelnik prima na znanje.

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Tatjana Blažeković predlaže da se razmotri Odluka koja je donesena na prošloj sjednici Općinskog vijeća o odobrenju pomoći za kupnju školskih udžbenika, jer je rečeno da će se udžbenici vraćati, a ovi udžbenici (pokazuje primjerak) izgledaju kao radne bilježnice i po njima se piše, pa ne zna kako će se to vraćati.

Zlatko Lovković pojašnjava da je naša škola odabrala takve udžbenike  koji su i radni, pa je sada pitanje kako će Općina to riješiti, jer se takvi udžbenici po kojima se piše ne mogu vraćati.

Stanislav Saboliček  navodi kako smo jedina škola koja ima takav raspored biranja udžbenika. On ima račun za 5. razred na 706,00 kuna, a odobreno je 500,00 kuna za povrat, stoga je mišljenja da smo mogli odobriti još dodatnih 150,00 kuna i za radne bilježnice i izbjegli bi ovakve nesporazume.

Na pitanje Marka Horvata tko bira udžbenike, Danijela Grčić odgovara da ih biraju učitelji. Dodaje kako su od 1. do 4. razreda većinom radni udžbenici i vrlo je malo samih knjiga.

Milan Foruglaš misli da je to s izborom ovakvih udžbenika greška koja se sada ne može ispraviti, ali se može ispraviti za iduću godinu,  da se sugerira školi izbor udžbenika kakve imaju i ostale škole i koji se vraćaju.

Marko Horvat predlaže da se za iduću godinu to riješi  sa školom, a sada da se pokuša dogovori da djeca pišu mekanim olovkama kako bi se sve moglo obrisati i udžbenici ponovo koristiti.

Predsjednik predlaže da se ovo pitanje pokrene na idućem Školskom odboru i da se na slijedećoj sjednici Općinskom vijeću da povratna informacija, a ako treba da se izmijeni Odluka u dijelu koji se odnosi na povrat udžbenika.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je to interni akt i može se promijeniti na bilo kojoj sjednici Općinskog vijeća.

Stanko Saboliček navodi kako je bezobrazno i to što svaka naša područna škola ima svoj izbor knjiga, pa bi i to trebalo dogovoriti. Što se tiče povrata knjiga misli da bi u ovoj situaciji najpametnije bilo da se na kraju školske godine svi udžbenici vrate na školske klupe, a onda će se vidjeti što se dalje može iskoristiti, a u suprotnom može ići u stari papir.

Općinski načelnik slaže se da bi trebalo vratiti sve knjige i one koje su primjenjive za dalje će se koristiti, a za one koje su upotrebljavane radi edukacijskog procesa neće se nitko teretiti.

Predsjednik predlaže izmjenu čl. 4. Odluke, a prijedlog se prihvaća jednoglasno (11 glasova „za“), te se donosi

O D L U K A

o izmjeni Odluke o načinu, obliku i iznosu novčane pomoći

za nabavu udžbenika učenicima Osnovne škole Gola u školskoj godini 2014./2015.

u  kojoj se  članak 4. mijenja i glasi:

„Zadužuju se učenici i roditelji, tijekom cijele školske godine knjige držati u uporabljivom stanju. Po završetku školske godine obvezuju se komplete udžbenika neoštećene predati Osnovnoj školi Gola, dok će na iduće generacije prelaziti samo udžbenici koji nisu ispisivani. U slučaju oštećenja udžbenika koji nisu ispisivani i ne vraćanja istih, roditelji su dužni kupiti nove udžbenike.“

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Stanislav Saboliček postavlja pitanje o Turističkoj zajednici,  jer smo pred par mjeseci predali upravljačka prava Općini Virje i dalje se ništa ne zna o tome, te pita koliko iznosi projekcija proračuna za obnovu cijelog farofa.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da smo svoj dio obveza glede osnivanja zajedničke Turističke zajednice ispunili, te ostaje da se sve ustroji uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Općinski načelnik pojašnjava da se stari župni dvor u Goli obnavlja uz suglasnost Konzervatorskog odjela i da se objekt stavi u funkciju trebalo bi oko 1,5 do 2 milijuna kuna, s tim da se ne bi koristila naša sredstva, već bi se kandidirali za mjere ruralnog razvoja, iako ima sugestija da se koriste i sredstva Ministarstva kulture, ali oni ne daju tako velike iznose.

Predsjednik izvješćuje nazočne da je 28. 8. 2014. u Goli održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda u svezi uređenja priobalja rijeke Drave na području k.o. Hlebine. Tamo puno ljudi s našeg područja ima zemlju i sastanku se odazvalo oko 95% pozvanih. Svi su vrlo zainteresirani,  s obzirom da bi to utjecalo i na naše područje jer bi se time spasilo i Prekodravlje od eventualnih poplava. Ukoliko Hrvatske vode dobiju  potrebne suglasnosti i dogovore se s vlasnicima išlo bi se u realizaciju i projekt bi u 2016. godini mogao biti završen.

Stanislav Saboliček misli da bi nakon toga mogli imati močvaru, a ne vodu na tom terenu.

Zlatko Lovković izvješćuje da je u Gotalovu održan radni sastanak sa nezadovoljnim mještanima u vezi izgradnje pješačke staze, na koji je pozvan i općinski načelnik i  vijećnici iz Gotalova, od kojih se samo on odazvao. Građani su naveli da su im bili obećani i kolni prilazi koji se sada ne rade, pa prozivaju vijećnike, stoga pita da li je bilo planirano uređenje i kolnih prilaza.

Općinski načelnik kaže kako je na tom sastanku bio nazočan i nadzorni inženjer, stoga nije bilo potrebe da dolazi i on osobno, a nakon što je ljudima sve pojasnio misli da su prihvatili situaciju. Podsjeća da se pješačka staza radi na temelju projektne dokumentacije i  građevne dozvole gdje su kolni prilazi planirani ovako kako jesu, jer je bitna pješačka staza koja će osigurati sigurnost prometovanja i koja je jedan dobar projekt, a kolni prilazi će ostati kakvi jesu. Praksa je skoro uvijek takva da u tijeku radova ljudi žele da se još nešto napravi, ali u ovom slučaju građevna dozvola je dobivena, javna nabava je provedena i nema prostora za dodatne radove. Misli da nema razloga za paniku i ljude bi trebalo uvjeriti da je to dobra stvar, jer dobivamo i pozitivne reakcije s terena, a kada se staza završi bit će ih i više.

Zlatko Lovković misli da je trebalo planirati i prilaze, što ne bi bio tako veliki izdatak, jer bi po nekim procjenama trebalo oko 90-ak tisuća kuna za 30-ak prilaza koliko ih otprilike ima.

Općinski načelnik misli da ti prilazi ništa ne utječu na sigurnost prometovanja i on nema namjeru ništa raditi protuzakonito.

Marko Horvat pita vijećnike zašto to nisu predložili prije raspisivanja javne nabave, ako su pregledali dokumentaciju.

Stanislav Saboliček kaže kako je tek nakon provedbe postupka nabave shvatio da je u povjerenstvu, te je par dana poslije nabave pitao načelnika i pročelnicu kako će ići staze, a oni su ga uputili na projekt, koji je pregledao u Općini, jer si ga nije mogao uzeti doma, što je premalo vremena da se sve to prouči.

Milan Foruglaš predlaže da se u Ždali kod farofa obilježi pješački prijelaz, te pojašnjava gdje bi na izlazu iz sela trebalo postaviti određene prometne znakove, a o svemu treba izvijestiti komunalnog redara koji bi to trebao riješiti.

Danijela Grčić navodi kako je stupio na snagu novi Zakon o otpadu po kojem bi se otpad trebao razvrstavati, a mi i dalje sve bacamo u isto smeće, stoga predlaže da se dogovori s koncesionarom da po naseljima postavi zasebne kontejnere za pojedine vrste otpada.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se to već rješava jer je dogovoreno s koncesionarom da se ide u nabavu i postavljanje zelenih otoka po svim naseljima i to će uskoro biti realizirano, samo se u svakom mjestu mora odrediti lokacija gdje će se postaviti.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marijan Vedriš