ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  26. veljače 2020. godine,
sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/06-20-1, od  20. veljače 2020. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković, članica  (opravdala izostanak),
 2. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 3. Ivica Pavlović, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (8),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2019. godine,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2020. godine,
 5. Razmatranje ponude Općine Đelekovec za prodaju poslovnog udjela Općine Đelekovec u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o. Koprivnica,
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec,
 7. Razmatranje Zamolbe nezadovoljnih darivatelja krvi s područja Općine Gola,
 8. Razmatranje Zamolbe Hrvatske stočarske udruge Gola vezano za lokaciju stočne vage u Goli,
 9. Razmatranje:
 • Informacije Dječjeg vrtića Vrapčić o ekonomskoj cijeni za 2020. godinu,
 • Izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provođenjem deratizacije na području Općine Gola u 2019. godini – jesenski tretman,
 • Izvješća Policijske uprave Koprivničko-križevačke Postaja granične policije Koprivnica o stanju sigurnosti tijekom mjeseca siječnja 2020. godine,
 1. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za uvodno pojašnjenje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: Hrvatski sabor donio je 2. listopada 2019. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u Narodnim novinama broj 98 od 16. listopada 2019. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2020. U prijelaznim i završnim odredbama propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje Statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu, stoga se pristupilo izradi izmjena Statuta Općine Gola. Ovim izmjenama Zakona došlo je i do promjene odredbi koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata jer je došlo do prestanka ustrojavanja ureda državne uprave u županijama koji su do sada obavljali nadzor zakonitosti općih akata u prvom stupnju, a od 1. siječnja 2020. nadzor  obavljaju nadležna tijela državne uprave,  svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Budući se nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE GOLA.

 

Statutarna Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

 Predsjednik:  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola dostavljen je s materijalima za sjednicu. Poziva predlagatelja, općinskog načelnika, za pojašnjenje prijedloga.

Općinski načelnik: Slijedom inicijative sa prošle sjednice Općinskog vijeća, da se zaposlenicima  povećaju plaće, predlaže  da se ovom Odlukom utvrde novi koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola, sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Darinka Kuzmić Salajpal na pitanje predsjednika o osnovici,  odgovara da je osnovica za obračun plaće 4.512,00 kuna. Koeficijenti su predloženi sukladno opisu i težini poslova za pojedino radno mjesto, a sukladno navedenom Zakonu koeficijenti su u rasponu od 1,00 do 6,00.

Predsjednik pita ne bi li se komunalnim radnicima mogao povećati koeficijent na 1,20, ali općinski načelnik  misli da je za njihov posao dovoljan i koeficijent 1,10.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za mjesec prosinac,  dostavljeno je s materijalima za sjednicu.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2019. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

  

Točka 4.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za mjesec siječanj,  dostavljeno je s materijalima za sjednicu.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Dovršeno u 16,30 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01

URBROJ: 2137/06-20-2

Gola, 26. veljače 2020.