Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 25. listopada 2017. godine,
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/14, URBROJ: 2137/06-17-1, od 20. listopada 2017. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, član,
 10. Ivica Pavlović, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2017. godine,
 3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Gola u zimskom periodu 2017./2018. godine,
 4. Razmatranje očitovanja Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva, na prijedlog Općinskog vijeća Općine Gola za izuzimanje čestica iz područja Značajnog krajobraza Čambina,
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenim uslugama uvida u financijsko poslovanje Vrapčić dječjeg vrtića Drnje, Podružnica Drnje za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2017. godine,
 6. Razmatranje prijedloga Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti vrtića „Vrapčić“ Drnje,
 7. Informacija o projektu Osnovne škole Gola „Svi u školi, svi pri stolu“,
 8. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 9. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola, koji je vijećnicima dostavljen je s materijalima za sjednicu, a naknadno im je podijeljeno i očitovanje Koprivničkih voda na pisane primjedbe vezano uz određene nejasnoće. Nakon kraće rasprave jednoglasno je zaključeno:
– da postoji dosta obvezujućih odredbi koje vijećnicima nisu dovoljno jasne, te ima još određenih pitanja i nejasnoća, stoga vijećnici neće glasovati o ovoj Odluci,
– da se na iduću sjednicu Općinskog vijeća pozove predstavnike Koprivničkih voda radi dodatnih pojašnjenja i odgovora na pitanja vijećnika.

Točka 2.

Predsjednik konstatira kako je iz Izvješća općinskog načelnika od 10. listopada 2017. razvidno da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu u mjesecu rujnu nisu korištena, stoga predlaže usvajanje Izvješća.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 10 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. rujna 2017. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik : Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Gola u zimskom periodu 2017./2018. godine dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga, a nakon toga otvorena je rasprava.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola poslan poziv za dostavu ponuda za zimsku službu na tri adrese, tvrtkama ovlaštenim za obavljanje ove djelatnosti, i to na: PIŠKORNICA Sanacijsko odlagalište d.o.o. Koprivnički Ivanec, ZORKO-TRANS Drnje i ZIP d.o.o. Drnje. Svi su primili poziv, a ponudu u roku određenom za dostavu ponuda dostavila je samo tvrtka PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o.. Povjerenstvo za provedbu natječaja nakon otvaranja i pregleda ponude zaključilo je da je ponuda pravovaljana, jer sadrži svu potrebnu dokumentaciju, a cijene iz ponude navedene su i u prijedlogu Odluke. Dodaje da su cijene na razini prošlogodišnjih, a cijena sata usluge čišćenja snijega traktorom je i manja od prošle godine.

Ivica Pavlović pita pod kojim se uvjetima čiste te ceste, jer je skoro svake godine isto, da onaj koji čisti, a do sada je u Novački bio Ivančan, dođe čistiti dok ljudi već idu na posao, a osim toga nigdje se niti ne soli, pa se cijelu zimu moraju klizati.

Predsjednik pojašnjava da se kreće nakon 5 cm snijega, ali ako snijeg pada čitavu noć, neće stalno razgrtati nego se čeka da se ciklona smiri. Kaže da je u Ždali bilo čišćeno na vrijeme, a Krešimir Premec dodaje da je i u Gotalovu na vrijeme očišćeno i da nemaju primjedbe.
Ivica Pavlović navodi da je bilo i situacija kada je u noći snijeg prestao padati, a u jutro još nije bilo očišćeno.

Predsjednik objašnjava da se čiste dionice prema prioritetu, najprije glavne dionice i one kojima prolazi autobus, a onda sporedne. Zato u svakom mjestu postoji koordinator koji je u vezi s onima koji čiste snijeg da se dogovori kada se kreće, a onda se ide po prioritetima i na vrijeme je sve očišćeno, ali kada se dogode veće vremenske neprilike treba imati razumijevanja.
Marijan Vedriš misli da moramo biti sretni da nam se uopće netko javi za taj posao. Imamo puno dionica koje treba čistiti i ponekad se dogodi ako puše vjetar, dok dođu do zadnje dionice da je na početku nanos snijega kao da se nije ni čistilo, a to je nemoguće sve uskladiti. Može se napomenuti koncesionaru da se kreće u 3-3,30 kada cijele noći pada snijeg, ali ako puše vjetar i ima nanosa na to se new može utjecatzi. Što se tiče soljenja, to se aktivira ako na onim dionicama gdje ima potrebe. Misli da je zimska služba kod nas jako dobro organizirana i da je stanje svake godine sve bolje.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude
za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe
(čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama)
na području Općine Gola u zimskom periodu 2017./2018. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik: Očitovanje Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva, na prijedlog Općinskog vijeća Općine Gola za izuzimanje čestica iz područja Značajnog krajobraza Čambina dostavljeno je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Dodaje da je bitna zadnja rečenica u kojoj se navodi da Uprava podržava inicijativu da se ribolovne vode stave u funkciju sportskog ribolova, stoga bi pravna ili fizička osoba koja je zainteresirana za dobivanje ribolovnog prava od Uprave trebala tražiti raspisivanje javnog natječaja. Predsjednik je vezano uz to razgovarao s gđom Željkom Kolar iz Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, s pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo, gosp. Štimcem i pomoćnikom ministra poljoprivrede, gosp. Šikićem, te je dogovoren sastanak na kojem bi uz njih bili i predstavnici Općine Gola i ribolovnih zajednica, jer se radi na tome da se spoje ribolovne zajednice Križevci, Koprivnica i Đurđevac u jednu. Predlaže da se s ove sjednice uputi dopis ZŠRK Đurđevac i Koprivnica i da im se, sukladno očitovanju Ministarstva, predloži da traže raspisivanje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava. Dodaje kako je sve to u sklopu našeg projekta za oživljavanje sportsko-ribolovnog turizma i stavljanja u funkciju karaule Ciganfiz sa školom u prirodi.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) je prihvatilo prijedlog da se Zajednicama športsko-ribolovnih klubova Đurđevac i Koprivnica upiti dopis da od Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede zatraže raspisivanje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava.

Točka 5.

Predsjednik poziva zamjenika općinskog načelnika za pojašnjenje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2017. godine.
Marijan Vedriš objašnjava da su utvrđene određene nepravilnosti u poslovanju, ali nisu to teški propusti koji se ne mogu ispraviti. Najviše je primjedbi vezano uz putne troškove, dodatke na plaću i obračun plaća, jer su Općine Koprivnički Ivanec i Peteranec imale veće osnovice, pa bi to sve trebalo uskladiti. Navodi da je bio na nekoliko sastanaka u vrtiću zadnje vrijeme, a na jednom je bila i zamjenica ministrice, koja je također napomenula da se sve mora uskladiti i isplaćivati po zakonu. Što se tiče stimulacija, božićnica i sl. predloženo je da se svake godine prije donošenja proračuna napravi sastanak i da se dogovori koje će općine svojim djelatnicima isplaćivati te naknade, jer neke općine to nisu u mogućnosti. Misli da ništa nije zlonamjerno, već je dobro da se napravila revizija i da se po tome ispravi ono u čemu se griješilo.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da bi osnovica svima trebala biti ista i usklađeni koeficijenti, a i dodaci bi se svima trebali jednako isplaćivati.

Predsjednik se slaže da ima nekih sitnih grešaka, ali dosadašnje financijsko poslovanje je bilo usklađeno sa sredstvima koja se odobravaju vrtiću iz Proračuna Općine Gola. Trebalo bi apelirati na ravnateljicu da se jednakopravno pristupa svim radnicima, a da se ostavi mogućnost stimuliranja i bodovanja, jer nije isto teti koja radi s 10-ero djece ili onoj s 20-ero. Dodaci kao božićnice, regres i sl. moraju se isplaćivati svima jednako i zato treba napomenuti da donesu pravilnike, kako bi sve bilo jasno i transparentno i da svi obračuni za svakog djelatnika budu u skladu sa zakonom.

Alen Kičinbaći podsjeća da mu je na prošloj sjednici odgovoreno da se za svaku općinu sredstva uplaćuju na poseban račun i da se za svaku jedinicu vodi obračun posebno, a sada ispada da to nije tako.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da svi uplaćuju sredstva na zajednički račun, ali se obračun vodi i dostavlja se mjesečno svakoj općini posebno za njene troškove.
Alen Kičinbaći misli da se po tome ne može znati za što se troši novac uplaćen od naše Općine. U Izvješću se vidi da niti inventure nisu radili, ne vode knjige koje trebaju, ne štimaju osnovice i to nisu sitnice kao što je rečeno. Poslovanje vrtića nije u redu i to se njima mora reći, jer Općina to financira i odgovorna je za takvo poslovanje.

Predsjednik objašnjava da se na svakom računu vidi tko je uplatio sredstva i siguran je da se naša sredstva koriste za potrebe naših vrtića, jer oni nama dostavljaju i prijedlog proračuna i periodička izvješća po podružnicama, gdje se točno vidi za što su sredstva utrošena.
Mihaela Tinodi Kiš dodaje da vrtić jednom mjesečno dostavlja Općini zahtjev za sredstva, gdje se točno vidi za što su sredstva namijenjena, a za sve su priloženi računi i platne liste.
Tatjana Blažeković misli da se u zadnje vrijeme jako puno raspravlja o vrtiću, pa predlaže da na jednu sjednicu pozovemo ravnateljicu, kao što smo pozvali i ravnatelja škole. Inače, bilo bi dobro da je ravnateljica i sada tu da pojasni određene stvari.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te je jednoglasno (10 glasova „za“) zaključeno:
– da se prima na znanje Izvješće o obavljenim uslugama uvida u financijsko poslovanje Vrapčić dječjeg vrtića Drnje, Podružnica Drnje, za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2017. godine,
– da se pozove ravnateljicu Vrapčić dječjeg vrtića Drnje na jednu od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Točka 6.

Predsjednik poziva zamjenika načelnika za pojašnjenje prijedloga Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti vrtića „Vrapčić“ Drnje.
Marijan Vedriš pojašnjava da je ovaj tjedan ponovo bio sastanak u vrtiću, te je dogovorena mala izmjena Sporazuma koji je dostavljen vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Problem je što sve općine ne mogu biti zastupljene u Upravnom vijeću koje ima sedam članova, jer jednog člana biraju roditelji, jednog odgojitelji i stručni suradnici, a pet članova je iz redova osnivača. Sada Općine Koprivnički Bregi i Kloštar Podravski nemaju svojeg člana, a dogovoreno je da bi se to svake godine rotiralo, jer dvije općine stalno moraju biti izostavljene. Tako je utvrđeno Zakonom, da Upravno vijeće može imati najviše sedam članova i to se ne može mijenjati.
Predsjednik misli da se ne može odlučivati o nečemu što nismo dobili u pismenom obliku i misli da bi općine s dva ili tri vrtića stalno trebale imati svojeg člana u Upravnom vijeću.

Jasna Čimin-Sinjeri navodi da je sastanak u vrtiću na kojem su dogovorene određene izmjene Sporazuma bio nakon što su vijećnicima poslani materijali za ovu sjednicu Općinskog vijeća, s prvom verzijom Sporazuma. Pojašnjava da bi izmjene Sporazuma bile u točki IV. gdje se briše da „član upravnog vijeća iz Općine Drnje obnaša i funkciju predsjednika upravnog vijeća“, te se u istoj točki dodaje stavak: „Budući da vrtić ima veći broj Općina osnivača od mogućeg broja članova u upravnom vijeću, općinski načelnici će posebnom odlukom za svaku godinu odrediti predstavnika iz redova osnivača u upravnom vijeću“. Druga promjena je u točki IX. gdje ostaje samo 1. stavak, a brišu se ostali stavci u kojima se navodi cijena koju plaćaju korisnici u pojedinim podružnicama.

Predsjednik dodaje da bi svakako trebali inzistirati da općine koje imaju tri podružnice stalno imaju svojeg člana u Upravnom vijeću i to bi trebalo staviti u Sporazum, a ostali neka se rotiraju. Neprihvatljivo je da općina koja ima tri podružnice nema svojeg predstavnika, jer kada se npr. na Upravnom vijeću odlučuje o nekim bitnim stvarima, zapošljavanju i slično, mi o tome nećemo moći odlučivati.

Marijan Vedriš napominje da je na sastanku načelnika u vrtiću prihvaćen ovako izmijenjen Sporazum i dogovoreno je da će ga svi potpisati. Ne vidi da je nešto sporno, jer kako je navedeno u Sporazumu, načelnici bi svake godine odlučivali o svojim predstavnicima i u biti samo bi jednu godinu bili bez predstavnika u Upravnom vijeću. Osim toga, sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati predstavnici svih općina, ali nemaju pravo glasa, a ni to ne bi trebao biti problem jer se prije svake važnije problematike sastaju načelnici i utvrđuju prijedloge važnijih odluka koje tek onda idu na Upravno vijeće. Mi sada imamo člana u Upravnom vijeću, a za godinu dana kada će se ponovo birati predstavnici općina u Upravno vijeće, trebali bi inzistirati da naš član ne bude izostavljen, s obzirom da imamo tri podružnice. Stoga predlaže da se prihvati ovaj prijedlog Sporazuma i da se ovlasti načelnika za potpisivanje.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – A. Kičinbaći) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma
o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti vrtića „Vrapčić“ Drnje.

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje informacije o projektu OŠ Gola „Svi u školi, svi pri stolu“.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da OŠ Gola u šk.god. 2017./2018. sudjeluje u projektu „Svi u školi, svi pri stolu“ u koji su uključeni učenici za koje ministarstvo plaća prehranu u školskoj kuhinji. Školski odbor je donio kriterije ciljnih skupina za uključivanje u projekt, a to su djeca iz obitelji korisnika pomoći zajamčene minimalne naknade, iz obitelji s dvoje ili više djece u školi i jednoroditeljskih obitelji. Za 24 učenika je financiranje prehrane osigurano po tom projektu, a za 165 učenika prehranu plaća Općina Gola , tako da je svih 189 učenika OŠ Gola zbrinuto u pogledu prehrane.
Milan Foruglaš dodaje da je to dobar projekt, a osim toga time su Općini Gola dijelom i smanjena sredstva za prehranu učenika.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a informacija se prima na znanje.

Točka 8.

Predsjednik ispričava općinskog načelnika koji radi neodgodivih obveza nije mogao prisustvovati ovoj sjednici, stoga će i izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, od 6. sjednice Općinskog vijeća, podnijeti na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Točka 9.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima .
Alen Kičinbaći navodi da je prije ove sjednice dobio informaciju o natječaju MUP-a na koji se mogu prijaviti i općine za određene projekte, koji se sufinanciraju sa 70% sredstava. Podijelio je svima tekst natječaja, te predlaže da stručne službe to prouče i da se vidi možemo li se na to prijaviti.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da se radi o projektima na lokalnim i nerazvrstanim cestama, a bitno je da opet svi imovinsko-pravni odnosi budu riješeni.
Predsjednik misli da smo na svojim cestama dosta dobro riješili prometnu signalizaciju i na sreću nije bilo opasnih ni pogibeljnih situacija, ali bi trebalo postaviti određene znakove koji su već naručeni i na nekim dionicama ograničiti brzinu. Napravljene su i pješačke staze u Goli i Gotalovu da se djeca izmaknu s ceste i uglavnom vodimo računa o prometnicama. Predlaže da se konkretno predloži gdje i što bi se kandidiralo na ovaj natječaj MUP-a. Inače, napominje da su za državnu cestu D41 nadležne Hrvatske ceste, a cesta od Dravske kroz Novačku prema Repašu je županijska cesta.

Alen Kičinbaći ima informaciju da se od Hrvatskih cesta može dobiti suglasnost ako se žele kandidirati njihove dionice , a isto tako i od ŽUC-a.
Marijan Lukčin predlaže da se onda traži postavljanje svjetlosnog znaka kod banke u Goli.
Zaključeno je da će se do iduće sjednice razmotriti mogućnosti ovog natječaja.

Predsjednik obavještava nazočne da je na nivou Županije potpisan Sporazum o cikloturizmu, s kojim su vijećnici već bili upoznati na jednoj od prošlih sjednica. Došlo je do određenih promjena glede rute, jer ne može ići od Novačke prema Bogec hiži, pa do Čambine kao što je planirano, s obzirom da nije asfaltirana čitava dionica, pa će ići od Novačke u Repaš, pa za Molve. A ruta željezne zavjese ostala je ista, uz granicu, kao što je bilo i planirano.

Ivica Rac pita što je s prometnim znakovima za koje je bilo rečeno da će se postaviti, a predsjednik odgovara da su znakovi naručeni, komunalni redar je sve popisao i ovih dana komunalni radnici ih moraju postaviti.

Predsjednik prenosi nazočnima da ga je Ivica Pasko zamolio da se pomogne u posredovanju, jer je propao Euro milk Đurđevac kojem je on isporučivao mlijeko, kao i još nekolicina koji su predavali mlijeko kod njega i sada su u problemu.
Marijan Vedriš kaže da je to riješeno, jer je on posredovao s mljekarom Dukat s kojom je sve dogovoreno. Dali su im dva laktofriza i od danas su počeli tamo preuzimati mlijeko.

Alen Kičinbaći pita kad će se riješiti rupa na pješačkoj stazi u Goli, ispred banke i na još par mjesta.
Marijan Lukčin navodi da su na pješačkoj stazi u Radićevoj ulici u Goli 23 rupe, pa predlaže da se nekoga angažira kada se nešto asfaltira u Goli da se i to riješi ili da se ugovori da netko to dođe pokrpati.
Mihaela Tinodi Kiš dodaje da bi rupu ispred banke trebale sanirati Komunalije, kao i u njenoj ulici gdje su izvodili popravke na vodovodu, a o čemu su već više puta obaviješteni.
Predsjednik predlaže da se Komunalije upozori da to saniraju i da im se pošalje dopis s ove sjednice.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri OPĆINSKOG VIJEĆA:
PREDSJEDNIK: Marko Horvat