Zapisnik sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  19. veljače 2021. godine,
sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati   

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/02, URBROJ: 2137/06-21-1, od  16. veljače 2021. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Ivica Pavlović, član  (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri,  referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 54.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 54. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednicu.

Budući da nema drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Statuta Općine Gola,
 2. Donošenje Poslovničke Odluke izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na III. Aneks Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Sporazuma od 10. 12. 1994. godine Dječjeg vrtića Vrapčić,
 5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, KLASA: 601-02/19-02/5, URBROJ: 2137/63-19-01, od 05. 11. 2019. godine,
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik: Prijedlog Statuta Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva pročelnicu za pojašnjenje prijedloga.

Darinka Kuzmić Salajpal:  S obzirom da je 24. 12. 2020. godine stupio na snagu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  jedinice  lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku od 60 dana uskladiti svoje statute i druge opće akte sa navedenim Zakonom. Ukratko pojašnjava koje su značajnije promjene vezane uz ustrojstvo i samoupravni djelokrug Općine Gola. U novom sazivu Općinsko vijeće Općine Gola će imati  devet vijećnika,  kao što je navedeno u članku 34. Statuta,  jer je ta brojka propisana za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 1000 do 2500 stanovnika.  Člankom 50. propisano je da će općinskog načelnika u slučaju spriječenosti zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će općinski načelnik imenovati iz redova Općinskog vijeća, jer na izbore više ne izlazi općinski načelnik sa zamjenikom. Odluku o imenovanju privremenog zamjenika općinski načelnik može i promijeniti tijekom mandata. Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove za nesmetano funkcioniranje Općine, a za vrijeme zamjene  ostvaruje prava općinskog načelnika. Dodaje da je Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola jednoglasno suglasan s ovim prijedlogom Statuta.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  predsjednik daje na glasovanje prijedlog Statuta Općine Gola, a Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja  jednoglasno (9 glasova „za“) donijelo je

STATUT OPĆINE GOLA.

Statut Općine Gola prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik: Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva pročelnicu za pojašnjenje prijedloga.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se sukladno članku 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju uskladiti i odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola. Pojašnjava ukratko na što se odnose izmjene i dopune Poslovnika.  Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. U člancima u kojima se spominje zamjenik načelnika brišu se riječi „zamjenik načelnika“.  Člankom 7. i 8. propisano je postupanje u slučaju kada općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću na vrijeme  i u slučaju kada se proračun ne donese u zakonskom roku, a člankom 11. da se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća mogu održavati elektroničkim putem. Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola dužan je izraditi pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Poslovničke odluke. Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola jednoglasno je suglasan s prijedlogom ove Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Gola.

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik: Prijedlog III. Aneksa Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da se  akti vezani za Dječji vrtić Vrapčić usklađuju radi istupanja Općine Peteranec kao jedne od osnivača Dječjeg vrtića Vrapčić, stoga se predlaže davanje suglasnosti na prijedlog III. Aneksa Sporazuma i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje III. Aneksa Sporazuma.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na III. Aneks Sporazuma
o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da se, radi istupanja Općine Peteranec iz Dječjeg vrtića Vrapčić,  mora mijenjati i osnivački akt – Sporazum od 10. 12. 1994. godine, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Sporazuma od 10. 12. 1994. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi 

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec,
KLASA: 601-02/19-02/5, URBROJ: 2137/63-19-01, od 05. 11. 2019. godine.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju.

Općinski načelnik: Završen je natječaj za financiranje programa udruga za 2021. godinu, te sada slijedi daljnja procedura koja prethodi potpisivanju ugovora. Uloženo je dosta truda i razgovora s predstavnicima udruga kako bi ih se usmjerilo da se kandidiraju i negdje drugdje, jer postoji mogućnost dobivanja sredstava i iz drugih izvora, ali se svi oslanjaju samo na proračun Općine Gola. Očito u tim udrugama nema ljudskih potencijala koji bi sve to odradili i prijavili se na drugim mjestima gdje su otvoreni natječaji. Isto tako skrenuta im je i pozornost da bi u našim klubovima  trebali igrati domaći igrači, stoga načelnik moli da se i vijećnici angažiraju vezano za te aktivnosti u udrugama.

Dosta smo se angažirali i oko unapređenja vatrogastva i jako je dobra vijest da je nakon svih naših nastojanja i zalaganja i uz pomoć Glavnog vatrogasnog zapovjednika, gosp. Tucakovića, Općini Gola odobrena višenamjenska autocisterna  koju je dodijelilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstvo za robne zalihe. Potpisivanje ugovora i primopredaja će biti 25. veljače 2021. u prostorijama tvrtke Ziegler u Kutini, a s vatrogascima, od kojih dvojica moraju ići i na edukaciju, ispred Općine Gola ići će zamjenik općinskog načelnika, Marijan Vedriš. Vezano za to, trebat će razmišljati i o uređenju prostora u skladištu u Goli za potrebe smještaja vatrogasnih vozila, a što je investicija cca 2  mil. kuna.

Ove godine trebali bi početi i s aktivnostima na dogradnji dječjeg vrtića u Goli, jer se za iduću godinu ukazuje potreba za još jednom grupom djece.

Prijavili smo se na natječaj za mobilno reciklažno dvorište čija je vrijednost 300.000,00 kuna, a sve ostale aktivnosti odvijaju se prema redovnom programu.

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Marijan Vedriš izvješćuje da je danas održan sastanak Povjerenstva za održavanje nerazvrstanih cesta, te su dogovorene potrebne  količine šodra po naseljima i malčiranje bankina, a na nekim mjestima bi išlo i skidanje bankina. Naše su ceste u vrlo dobrom stanju, iako su sada malo lošije s obzirom da je bilo dosta padalina, ali sredstva planirana za tu namjenu trebala bi biti dovoljna za ovu godinu. Sada se mora provesti natječaj i misli da bi vrlo brzo mogli početi s radovima kada se odabere najpovoljniji ponuditelj.

Milan Foruglaš misli da bi trebalo nešto poduzeti jer se smeće u Hintovu opet gomila, ali na drugoj lokaciji i to u ogromnim količinama, pa bi se možda mogle postaviti kamere što bi  psihološki djelovalo na ljude. Isto je problem i na zelenim otocima, a komunalni redar je vrlo aljkav  i na njega se baš ne može računati. Njemu se točno i kaže gdje su problemi, jer  npr. u Ždali njih 3-4 odoravaju putove i donose blato i već mu je to rečeno, ali rezultata nema. I ljudi su već primijetili da ništa ne radi pa se nitko više i ne boji.

Marijan Vedriš slaže se da bi se komunalni redar trebao malo više angažirati,  jer kad bi se nekog kaznilo, to bi moglo biti učinkovito.

Općinski načelnik kaže kako se već razmišljalo o postavljanju kamera, a s obzirom da uskoro dolazi  inspektorica zaštite okoliša, vidjet ćemo što će reći. Što se tiče komunalnog redara i komunalnih radnika, načelnik konstantno vrši pritisak i razgovara s njima i opet će razgovarati s komunalnim redarom kad prvi put dođe u Općinu, a uputit će ga da se javi i vijećnicima u svim mjestima kako bi mu ukazali na probleme.

Krešimir Premec ukazuje na problem kanala koji se ne održavaju redovno i onda se za jačih padalina poplave okolna polja, i to prije ulaza u Gotalovo s lijeve strane od smjera Gole. Predlaže da se pošalje dopis Bistri u čijoj su nadležnosti ti kanali i da ih se upozori da redovno čiste kanale u svojoj nadležnosti.

Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se poslati dopis Bistri Đurđevac.

Krešimir Premec podsjeća i da bi se trebale baždariti stočne vage po naseljima. Prijedlog se prihvaća, te je zaključeno da će se baždarenje dogovoriti s ovlaštenom tvrtkom.

Budući  se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik   pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,00  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri                                                              

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marko Horvat

OV 55. zapisnik-19. 02.2021