ZAPISNIK SA 54 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
od  26. siječnja 2021. godine,
sa 54. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/06-21-1, od  20. siječnja 2021. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Ivica Pavlović, član  (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Vesna Makovec, dipl.ing.arh., direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Čakovec (prisutna pod 1. točkom dnevnog reda),
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri,  referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 53.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 53. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda.

Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda, i to:

„Točka 1.a.  Razmatranje Zahtjeva tvrtke Eko papir d.o.o. za proširenjem poslovne zone II, Gola,

Točka 4.a. Razmatranje Iskaza interesa Krešimira Salajpal iz Gole, Dravska 34, za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Gola“.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) prihvaća prijedlog.

Budući da nema drugih prijedloga za dopunom dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje Nacrta prijedloga III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gola,

1.a. Razmatranje Zahtjeva tvrtke Eko papir d.o.o. Gola za proširenjem poslovne zone II,

Gola,

 1. Donošenje Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola,
 3. Razmatranje Zahtjeva Marije Pašica iz Gole, P. Preradovića 35, za kupnju nekretnine na adresi P. Preradovića 33, Gola,

4.a. Razmatranje Iskaza interesa Krešimira Salajpal iz Gole, Dravska 34, za kupnju

nekretnina u vlasništvu Općine Gola,

 1. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1. i 1.a

Predsjednik pozdravlja Vesnu Makovec, direktoricu tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec, zahvaljuje joj što se odazvala pozivu te predlaže da ukratko upozna vijećnike u kojoj su fazi III. izmjene i dopune PPU Općine Gola, te da se pojasni Zahtjev tvrtke Eko papir d.o.o. Gola za proširenjem poslovne zone II, Gola.

Vesna Makovec pojašnjava da je Općina Gola s tvrtkom Urbia d.o.o. Čakovec dana 19. rujna 2019. sklopila Ugovor o izradi III. ciljanih  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola,  a Odlukom Općinskog vijeća Općine Gola od 13. srpnja 2020. točno je precizirano na što se odnose ove III. ciljane izmjene i dopune. Uzeti su u obzir svi zahtjevi koji su zaprimljeni za izmjene i dopune, nešto je moguće, ali neke promjene nisu moguće, kao npr. povećanje izgrađenosti čestice ili  u Ješkovu nije moguće čitavu parcelu  staviti u građevinsko područje u funkciji društvenih djelatnosti, jer se dio čestice nalazi u koridoru planirane brze ceste. Zahtjev tvrtke Eko papir d.o.o. Gola zaprimljen je u Općini Gola 26. 1. 2021. godine, znači da to nije ušlo u ove ciljane izmjene i dopune. S obzirom da slijedi javna rasprava koja traje minimalno 8 dana, a obavijest se mora objaviti u jednom javnom glasilu i na mrežnim stranicama ministarstva, Općinsko vijeće mora se očitovati da li u javnu raspravu dodati i zahtjev Eko papira za proširenjem poslovne zone II, Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je tvrtka Eko papir kupila dvije susjedne čestice, k.č.br. 1040 i 1037 k.o. Gola radi proširenja djelatnosti, stoga traže da se ove čestice stave u poslovnu zonu radi  izgradnje novog proizvodnog pogona.

Alen Kičinbaći pita da li je moguće povećanje izgrađenosti prostora više od 40%.

Vesna Makovec odgovara da se mora predvidjeti   određeni dio čestice za zelenilo, pa za parkiralište, tako da u naselju to praktički i nije moguće.

Ivica Rac navodi da je kod nas specifična situacija i negdje to ljudima stvarno treba.

Vesna Makovec pojašnjava da je to bilo moguće za one čestice koje su već legalizirane , ali za nove objekte ne može se dobiti veća izgrađenost.

Na pitanje općinskog načelnika da li je planirano i parkiralište za dječji vrtiću Goli, Vesna Makovec odgovara da se dječji vrtić može proširivati, a ovim izmjenama će se proširiti zona društvene namjene na dio parka predviđen za buduće parkiralište. Dodaje da će se Nacrt prijedloga III. izmjena i dopuna prezentirati na javnoj raspravi gdje će svi zainteresirani imati mogućnost sudjelovanja i dobiti potrebna objašnjenja.

Budući se više nitko ne javlja za raspravu o Nacrtu prijedloga III. izmjena i dopuna PPU Općine Gola, predsjednik predlaže da se u javnu raspravu uvrsti i zahtjev tvrtke Eko papir d.o.o. za proširenje poslovne zone II, Gola na k.č.br. 1040 i 1037 k.o. Gola.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) prihvatilo je prijedlog.

Vesna Makovec nakon toga pozdravlja nazočne i napušta sjednicu Općinskog vijeća.

 

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gola raspisan je u skladu s Programom  raspolaganja za koji smo dobili  suglasnost ministarstva i u tom su Programu bile čestice 1144 i 2440, ali do trenutka otvaranja i pregleda ponuda utvrđeno je da su navedene čestice u privatnom vlasništvu, odnosno da su Marijan Mehkek i Ivica Hajduković u međuvremenu izvansudskom nagodbom uspjeli dokazati vlasništvo nad tim česticama, te su sada i u katastru i gruntovnici upisani kao vlasnici, stoga se te čestice moraju izuzeti iz natječaja i poništiti zakup za iste. Sukladno tome Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gola predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gola.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: Nakon otvaranja i pregleda, te bodovanja i rangiranja ponuda koje zadovoljavaju uvjete natječaja Povjerenstvo je izabralo najpovoljnije ponude,  te  se predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o odabiru tih najpovoljnijih ponuda, a nakon donošenja Odluke ista se šalje sa svom popratnom dokumentacijom, tako da je sve transparentno,  na prethodnu suglasnost nadležnom Županijskom uredu i u Ministarstvo poljoprivrede koje daje konačnu suglasnost na Odluku i provedeni postupak. Po dobivanju konačne suglasnosti može se pristupiti potpisivanju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljima, odnosno sa OPG Široki Katarina, OPG Salaj Sebastijan i OPG Bogadi Marko. Osim njih zaprimljene su i ponude OPG Salajpal Krešimir, OPG Keceuš Marijana, OPG BogadiViktorio i OPG Premec Marko.

Marijan Lukčin pita mogu li se ovi koji nisu odabrani žaliti na Odluku.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je cijeli postupak, od objave natječaja  i rada Povjerenstva transparentan, sve se bodovalo sukladno kriterijima  i uvjetima natječaja i ako se Ministarstvo na kraju očituje da je sve u redu, nema razloga za žalbu.

Krešimir Premec pojašnjava koji su bili kriteriji, te dodaje da su ispali oni koji  nisu imali uvjete ili su ponudili manju cijenu.

Općinski načelnik dodaje da je svima u interesu da se zemljište stavi u kvalitetnu funkciju i vjeruje da se tom poslu pristupilo maksimalno odgovorno, a oni koji ne prođu uvijek su nezadovoljni, međutim zakon i postupak se moraju poštovati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4. i 4.a.

Općinski načelnik pojašnjava da je uz Zahtjev za kupnju nekretnine Marije Pašica (vijećnicima dostavljen s materijalima za sjednicu),  dana 25.1.2021. zaprimljen i Iskaz interesa Krešimira Salajpal za kupnju nekretnina na k.č.br. 281 (kuća s okućnicom u ulici P. Preradovića) i kč.br. 866 (oranica pri Križu). Dodaje da je Marija Pašica  zainteresirana za kupnju kuće u Goli, P. Preradovića 33, koju je Općina Gola naslijedila, a u kojoj je smještena Renata Lukunić, dok je Krešimir Salajpal iskazao interes za kupnju nekretnina naslijeđenih od pok. Katice Bogadi. Podsjeća da se uskoro raspušta Općinsko vijeće, a ovaj sastav Općinskog vijeća do sada nije prodavao ništa od općinske imovine, iako je bilo zahtjeva koji su bili odbijeni,  stoga je on mišljenja da se za sada ništa ne prodaje, kako se ne bi radila  diskriminacija.  Nekretnina za koju je zainteresirana Marija Pašica opterećena je sa više tereta i nisu ni stvoreni uvjeti za prodaju. Osim toga obje te kuće mogu se staviti u funkciju za stambeno rješavanje socijalnih slučajeva, a  možda će u budućnosti biti potrebe i za stambeno zbrinjavanje određenih drugih profila.

 

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) zaključilo da se Mariji Pašica i Krešimiru Salajpal odgovori da Općinsko vijeće Općine Gola nema interes za prodaju nekretnina za koje su iskazali interes.

 

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik sa zadovoljstvom želi reći da nam je početno stanje ove godine vrlo dobro. Pratimo sve natječaje gdje se možemo prijaviti za sredstva za projekte koje smo planirali, a neke smo već  i aplicirali.

Raspisan je natječaj za udruge koji će biti otvoren do 15.2.2021., a do konca siječnja sve udruge moraju dostaviti izvješća za 2020. godinu. Načelnik je obavio dosta razgovora s predstavnicima udruga i uputio ih da se javljaju na natječaje i na drugim mjestima, jer ako se dobiju sredstva negdje drugdje trebat će manje sredstava iz općinskog proračuna, a i županija je raspisala natječaj za financiranje udruga na koji se svi mogu prijaviti.

U zadnje vrijeme prodaju se sve kuće na ovom području što pokazuje da imamo dobru perspektivu za očuvanje života u našoj Općini.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje da je Općina Gola dobila suglasnost na Program potpora poljoprivredi, što znači da će od ove godine opet krenuti subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja.

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

  

Točka 6.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

 

Milan Foruglaš pita što je sa državnim zemljištem u Ždali, kada će za to biti natječaj.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se za čestice na području k.o.Ždala koje su bile u natječaju nitko nije javio, a čestice koje su bile izuzete iz šumsko-gospodarske osnove nisu ni bile u natječaju, jer nisu bile ni u Programu temeljem kojeg je natječaj raspisan. Tek kada se završi ovaj postupak i potpišu se ugovori, može se pristupiti izmjenama i dopunama Programa s tim novim česticama i nakon toga može se raspisati novi natječaj za te parcele.

 

Milan Foruglaš podsjeća da smo već više puta slali upit Ministarstvu poljoprivrede vezano za ribolovno pravo na Čambini i nitko nam nije odgovorio, stoga predlaže da se ponovo pošalje požurnica jer voda sada nije ničija i nitko njome ne upravlja. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se poslati požurnica u Ministarstvo poljoprivrede, Sektoru za ribarstvo.

 

Krešimir Premec predlaže da se riješi pitanje kontejnera kod groblja u Gotalovu, radi kojeg se Stjepan Premec stalno žali, jer se radi šteta na njegovom zemljištu prilikom pražnjenja kontejnera, koji bi se trebao premjestiti unutar groblja, a to sada nije moguće radi ograde. Ta je ograda i inače loša, a za početak bi bilo dovoljno i da se maknu dvije table da se kontejner može izmjestiti.

Nakon kraće rasprave zaključeno je da se za privremenu mjeru maknu dvije table, kako bi se kontejner mogao premjestiti, a istovremeno da se traži i ponuda za ogradu kako bi se vidjelo koliko bi sredstava trebalo za novu ogradu.

 

Tatjana Blažeković predlaže da se postavi javna rasvjeta tamo gdje još fali, a bilo je obećano da će se riješiti (za Otočku ima dvije lokacije).

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se to više ne može popunjavati kao prije, zato bi bilo dobro da svi vijećnici naprave popise za svoja mjesta s lokacijama gdje bi trebalo dodati javnu rasvjetu, a onda da se sve te lokacije objedine i za sve se napravi  projekt, jer bez projekta to više nije moguće raditi.

 

Budući  se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik   pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,00  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat