Zapisnik sa 53. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 18. travnja 2017. godine,
sa 53. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/07, URBROJ: 2137/06-17-1, od 13. travnja 2017. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Marijan Vedriš, predsjednik,
2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
3. Milan Foruglaš, član,
4. Franjo Sočev, član,
5. Tatjana Blažeković, član,
6. Ivica Pasko, član,
7. Ivica Rac, član,
8. Danijela Grčić, član
9. Stanislav Saboliček, član,
10. Zlatko Lovković, član.
Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Nadica Bobovec (opravdano).
Ostali prisutni:
1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.
Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 52. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 52. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola,
2. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Gola,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2017. godine,
4. Donošenje Zaključka o odobrenju sklapanja Dodatka IV. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hintov“,
5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
6. Pitanja i prijedlozi.-
Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola.
Općinski načelnik prije svega zahvaljuje svima koji su sudjelovali u aktivnostima oko izrade ovih izmjena i dopuna PPUO Gola, i u pripremnim konzultacijama i u javnoj raspravi, a ponajviše gospođi Makovec iz Urbie Čakovec koja je tome vrlo predano i kvalitetno pristupila. Podsjeća da smo i prije Odluke o početku izrade ovih izmjena i dopuna imali vrlo dobru predraspravu na sjednici Općinskog vijeća s gospodinom Maticom, a nakon potpisivanja Ugovora s izvođačem održane su i tematske sjednice i niz konzultacija u koje su bili uključeni i naši poljoprivrednici, do javne rasprave na kojoj su mogli sudjelovati svi zainteresirani. Stoga misli da o samom sadržaju II. izmjena i dopuna nema što dodati jer su članovi Općinskog vijeća od početka bili uključeni u sve aktivnosti. Ispoštovani su svi zakonski rokovi i procedure, a 12. 4. 2017. dobili smo i suglasnost Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na Nacrt konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Gola, nakon čega isti može ići na donošenje Općinskom vijeću Općine Gola. Vjeruje da smo dobili jedan vrlo važan i kvalitetan dokument koji može poslužiti kao podloga za daljnji razvoj naše Općine, a ako se slučajno nešto propustilo ili se naknadno ukaže potreba za određenim izmjenama, mogu se raditi ciljane izmjene i dopune PPUO Gola, koje se mogu izraditi vrlo brzo i po puno jednostavnijoj proceduri.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o donošenju II. izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola.

Točka 2.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Gola.
Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da do 30. lipnja 2017. moramo donijeti novu Odluku o općinskim porezima usklađenu sa Zakonom o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Lokalni porezi Općine Gola su porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%, a poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju prenose se na Poreznu upravu. Rješenje o porezu na korištenje javnih površina donosi JUO Općine Gola, a Općinsko vijeće bi trebalo odrediti visinu toga poreza. Za porez na nekretnine donijet će se posebna Odluka do 30. studenoga 2017. godine.
Općinski načelnik misli da se mora dobro razmisliti o porezu na korištenje javnih površina, jer se možda pojavi netko na našem području s određenom turističkom vizijom tko bi prodavao svoje proizvode i u tom slučaju ne bi smjeli dodatno otežavati s velikim porezom.
Marko Horvat slaže se da bi trebali zaštititi naše domaće ljude, te predlaže da se odrede dva iznosa, za korisnike s područja Općine Gola i one vanjske koji nisu registrirani na našem području.
Ivica Rac pita da li će Općina onda i održavati, odnosno kositi javnu površinu nekome ispred kuće, ako će za dio naplaćivati porez, jer bi s jedne strane čovjeku naplaćivali porez za korištenje javne površine, a s druge strane on tu površinu mora sam održavati.
Stanislav Saboliček misli da se mora dobro razmisliti kako time ne bi pogodili naše OPG-ove ako žele prodavati svoje proizvode, jer imamo i dućane koji stavljaju robu na javnu površinu kad imaju određene akcije i slično i to ne bi trebalo biti isto.
Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno zaključeno da bi članak 8. predložene Odluke trebao glasiti:
„Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća:
– 0,50 kn/m2 dnevno za korisnike s područja Općine Gola,
– 2,00kn/m2 dnevno za korisnike koji nisu registrirani na području Općine Gola.“
Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje utvrđeni prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Gola, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o općinskim porezima Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o općinskim porezima Općina Gola 2017.

Točka 3.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio nazočne da u mjesecu ožujku 2017. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2017. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu

Točka 4.

Općinski načelnik podsjeća nazočne da je već izvijestio o aktivnostima glede sanacije odlagališta Hintov, te o sastancima održanim u Fondu 25. siječnja i 16. ožujka ove godine, kada je dogovoreno da bi s Fondom trebali potpisati dodatak Ugovoru od 2007. godine, koji već ima zaključena 3 dodatka Ugovoru. Radi nastavka aktivnosti i sufinanciranja sanacije odlagališta od strane Fonda sa 80% trebali bi dati suglasnost općinskom načelniku za sklapanje Dodatka IV. Ugovoru kojim bi se to sve reguliralo, a da ne gubimo vrijeme za donošenje ove Odluke do novog saziva Općinskog vijeća. Načelnik misli da je sada vrlo povoljna situacija, ali još uvijek radimo na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i prikupljanju potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva Ministarstvu državne imovine.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže donošenje Odluke o odobrenju sklapanja Dodatka IV. osnovnog Ugovora s Fondom, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
ODLUKU
o odobrenju sklapanja Dodatka IV. osnovnog Ugovora
o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda
u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hintov“.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Općinski načelnik navodi kako je na svakoj sjednici Općinskog vijeća podnosio izvješća o aktivnostima u Općini Gola između dviju sjednica, a kako je nedavno bila sjednica Općinskog vijeća bilo je sve rečeno i nema nekih novosti.

Točka 6.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.
Došlo je do kraće rasprave o orezivanju granja i o zavažanju poljskih putova, nakon koje je zaključeno da ima još nešto posla s orezivanjem granja u Otočki, a sa šodranjem su gotovi u Goli i Otočki, dok se u Ždali počelo i prekinulo, pa vijećnik Milan Foruglaš traži da se tamo nastavi i ispoštuje što je bilo dogovoreno, znači da moraju dobiti 20 kamiona šodra, a do sada su dobili svega 3-4.
Nakon toga općinski načelnik zahvaljuje svima na korektnoj i konstruktivnoj suradnji, te poziva da i u buduće rade za opće dobro i zanemare politiku, jer smo napravili jednu dobru Općinu s dobrim temeljima, stoga bi svima trebao biti cilj briga za opće dobro i unapređenje kvalitete življenja u jednoj takvoj zdravoj sredini. Zahvaljuje na suradnji i djelatnicama u Općini koje su također povukle velik dio tereta, te zamjeniku koji je pokrio 90% operativnog dijela.
Predsjednik također zahvaljuje svima na suradnji za koju misli da je bila vrlo dobra i konstruktivna, jer se nikad nije dogodilo da se ne donese koja odluka ili proračun. Vjeruje da nitko nikome neće ništa zamjerati, jer je sve to samo dio posla.
Nakon što su i djelatnice Općine zahvalile na suradnji, predsjednik pozdravlja nazočne i završava zadnju sjednicu Općinskog vijeća u ovom mandatu, u 20,00sati.

ZAPISNIČAR:Jasna Čimin-Sinjeri
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš