ZAPISNIK SA 53 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
od  29. prosinca 2020. godine,
sa 53. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 2137/06-20-1, od  23. prosinca 2020. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Helena Salaj, članica (opravdala izostanak),
 2. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 3. Ivica Pavlović, član  (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri,  referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 51. i 52. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvajaju zapisnici sa 51. i 52. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2020. godini,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Gola u 2020. godini,
 4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2020. godini,
 5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2020. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2020. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2020. godini,
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2020. godini,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. listopada do 30. studenoga 2020. godine,
 11. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2021. godinu,
 13. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za  2021. godinu,
 14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2021. godini,
 15. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2021. godini,
 16. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2021. godini,
 17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2021. godini,
 18. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2021. godini,
 19. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2021. godini,
 20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2021. godini,
 21. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2021. godini,
 22. Donošenje Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2021. godini,
 23. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gola u 2021. godini,
 24. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2021. godini,
 25. Donošenje Odluke o raspoređivanju  sredstava za redovito  godišnje financiranje  političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola za 2021. godinu,
 26. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za razdoblje od 2021. do 2022. godine,
 27. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2021. godinu,
 28. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2021. godini,
 29. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2021. godini,
 30. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u Dječjem vrtiću Vrapčić, podružnicama Gola i Ždala u 2021. godini,
 31. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2021. godini,
 32. Donošenje Odluke o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa na području Općine Gola u 2021. godini,
 33. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola za 2020. godinu,
 34. Donošenje Plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 35. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2021. godini,
 36. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 37. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Sporazuma od 10. 12. 1994. godine,
 38. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 39. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Karolina Foruglaš: Ovim izmjenama i dopunama usklađeni su prihodi i rashodi Proračuna Općine Gola  za 2020. godinu, te su u odnosu na planirane smanjeni ukupno prihodi i primici, isto kao i ukupno rashodi i izdaci za 5.359.903,85 kuna. Uz ovo smanjenje Proračun Općine Gola za 2020. godinu iznosio bi 16.555.000,00 kuna, što je i realno, s obzirom da je konac godine i već se može vidjeti pravo stanje. Dodaje da je Odbor za financije i proračun jednoglasno suglasan s ovim prijedlogom.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 2.

Karolina Foruglaš ukratko pojašnjava da se sve ove izmjene Programa koje slijede usklađuju s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2020. Godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjenama Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2020. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjeni  Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjeni  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 9.

Nakon kratkog pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda
od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2020. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Točka 10.

Nakon pojašnjenja Općinskog načelnika da su sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu u listopadu izdvojena u iznosu 1.000,00 kuna u korist Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za akciju Solidarnost na djelu 2020., a u mjesecu studenom sredstva Proračunske zalihe nisu korištena, nitko se nije javio za raspravu, stoga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
za razdoblje od 1. listopada do 30. studenoga 2020. godine.

Izvješća i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 11.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Karolina Foruglaš pojašnjava da je ovaj prijedlog Proračuna dostavljen na razmatranje članovima Općinskog vijeća još 13. 11. 2020. godine i nakon toga nisu zaprimljeni nikakvi novi prijedlozi ili dopune. S ovim prijedlogom koji je dostavljen članovima Općinskog vijeća jednoglasno su suglasni i članovi Odbora za financije i proračun.

Pojašnjava da su ukupno prihodi i primici  planirani u iznosu 19.262.000,00 kuna, a u istom su iznosu planirani i ukupno rashodi i izdaci. Dodaje da je uz prijedlog Proračuna svima dostavljeno i obrazloženje Proračuna, te Plan razvojnih programa za 2021. Godinu, gdje je sve dodatno pojašnjeno po stavkama i ne bi trebalo biti nejasnoća.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Općinski načelnik dodaje da smo ove godine vrlo dobro funkcionirali u ovim okolnostima i   uspjeli izvršiti sve planirano, stoga vjeruje da će tako biti i iduće godine. S obzirom da godinu završavamo financijski stabilno, to nam jamči da s optimizmom možemo krenuti u slijedeću godinu. Iako će prihodi biti manji, u Proračunu su planirane sve stavke bitne za očuvanje života  na ovom području, ostaju sve potpore kao i do sada, s tim da će od iduće godine ponovo krenuti i subvencije poljoprivredi. Imamo nekoliko značajnih projekata koje planiramo aplicirati i povući sredstva iz EU fondova,  u čemu nam dosta pomaže i PORA. Uz redovne rashode, pomoći i subvencije planirana je izrada projektne dokumentacije za određene objekte (zgrada općine, skladište u Goli i dr.), energetska obnova zgrade Općine,  reciklažno dvorište, dječji vrtić, izgradnja pješačkih staza i nerazvrstanih cesta, parkirališta uz groblja, te opremanje i uređenje objekata, tako da je ovaj proračun i socijalno osjetljiv, ali i ekonomski stabilan. Država je obećala kompenzacijske mjere, ali u ovim teškim vremenima (COVID-19, potresi)  pitanje je od kuda, pa je sreća da mi nemamo dugova i da smo financijski stabilni jer smo razumno vodili Općinu. Vjeruje da će i iduće godine sve normalno funkcionirati kao i do sada, te poziva sve da vode odgovornu politiku, bez obzira tko će iduće godine nakon izbora voditi Općinu.

Alen Kičinbaći pita zašto se planira mobilno reciklažno dvorište, kad smo stalno govorili da nama treba fiksno, s obzirom na naš specifičan položaj.

Općinski načelnik odgovara da smo uložili veliki trud i napore, te je on i osobno bio na razgovoru kod ministra  radi mogućnosti dobivanja sredstava za fiksno reciklažno dvorište, čija bi izgradnja bila oko 3 mil. kuna, što mi bez potpore sa strane nismo u mogućnosti realizirati. Problem je što je po zakonu za općine do 3.000,00 stanovnika predviđeno mobilno reciklažno dvorište i sukladno tome mi ne možemo aplicirati za sredstva za fiksno reciklažno dvorište, stoga se sada rade projekti za mobilno, te ćemo se javiti na natječaj koji je otvoren do 15.1.2021. kako bismo ušli u program sufinanciranja za mobilno reciklažno dvorište.

Budući se više nitko nije javio za raspravu,  predsjednik daje na glasovanje  prijedlog Proračuna Općine Gola za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8  glasova „za“) donosi

 

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU.

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 12.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2021. godinu.

Karolina Foruglaš pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2021. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 13.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2021. godinu.

Karolina Foruglaš pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2021. godinu, a Programima se zapravo razrađuju po područjima stavke koje su već prihvaćene u Proračunu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola za 2021. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 14.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 15.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 16.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Točka 17.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2021 godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 18.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 19.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2021 godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 20.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 21.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
o namjenskom korištenju sredstava naknade
iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 22.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica
na području Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 23.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti
na području  Općine Gola u 2021. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 24.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina
na području  Općine Gola u 2021. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 25.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola za 2021. Godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri: Prijedlogom Odluke planirana su sredstva u ukupnom iznosu 20.000,00 kuna za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola, što sada iznosi 148,81 kuna mjesečno po članu plus 10% ovog iznosa za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, a  sredstva se doznačuju na žiro-račune političkih stranaka tromjesečno. S obzirom da su iduće godine lokalni izbori, člankom 5. i 6. Odluke propisano je da će se nakon lokalnih izbora sredstva preraspodijeliti ukoliko se izmijeni sastav Općinskog vijeća.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola za 2021. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 26.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Darinka Kuzmić Salajpal: S obzirom da smo dobili uputu Ministarstva poljoprivrede da  od iduće godine ponovo mogu ići potpore poljoprivrednicima male vrijednosti, poslali smo Ministarstvu ovakav prijedlog Programa za koji smo dobili i načelnu suglasnost, ali službenu suglasnost možemo tražiti tek nakon što ovaj Program usvoji Općinsko vijeće.  Program je isti kao i za 2019. godinu, što znači da bi se sufinancirala ista mjera, odnosno umjetno osjemenjivanje junica i krava, nazimica i krmača i u istom iznosu,  do 2.000,00 kuna po korisniku godišnje. Zahtjevi bi se podnosili jednom godišnje, do 15.12.2021. i 15.12.2022. godine, a  Program se može primjenjivati od trenutka dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
potpora poljoprivredi na području Općine Gola
za razdoblje  od 2021. do 2022. godine.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 27.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2021. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovim Godišnjim planom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere, detaljna analiza stanja upravljanja imovinom i popis sve imovine u vlasništvu Općine Gola  po kategorijama, od komunalne infrastrukture na dalje. To je plan koji je prema potrebi podložan promjenama, a za svaku godinu se donosi i izvješće o provedbi Plana, u kojem se onda zapravo vidi što je od plana i realizirano u tekućoj godini.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Gola za 2021. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 28.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata
na području Općine Gola u 2021. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 29.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta
roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2021. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 30.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU
o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola
u Dječjem vrtiću Vrapčić, podružnicama Gola i Ždala u 2021. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 31.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2021. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 32.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa
na području Općine Gola u 2021. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 33.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Gola za 2020. godinu.

Analiza se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 34.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2021. godinu
s trogodišnjim financijskim učincima.

Plan razvoja Sustava CZ prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 35.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa provođenja i Provedbenog plana
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2021. godini.

Zaključak i Program  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 36.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje prijedloga Financijskog plana  Dječjeg vrtića Vrapčić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Karolina Foruglaš: Prijedlog Financijskog plana dostavljen je vijećnicima, jer sve općine osnivači moraju dati suglasnost na isti. U Proračunu Općine Gola za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu 2 mil. kuna za Dječji vrtić, a oni su to raspodijelili u ovom svojem  Financijskom planu.

Općinski načelnik dodaje da smo angažirali sudskog vještaka kako bi se razjasnio manjak koji se vodi za našu Općinu i već nakon analize za prvih šest mjeseci taj se manjak sa 106.000,00 kuna smanjio za 40.000,00 kuna, a vještakinja  će napraviti i analizu do kraja godine, tako da bi se taj manjak mogao i još smanjiti.  Nije sporno da mi to platimo ukoliko manjak doista postoji, ali sve mora biti obrazloženo i pravno utemeljeno, stoga smo i angažirali vještaka da se sve jednom proanalizira i da se postave jasni temelji za daljnje poslovanje.

Karolina Foruglaš misli da se ne radi o namjernim greškama, nego su nastale pogreške u knjiženjima,  jer je to bio veliki sustav koji je trebalo voditi posebno za svaku općinu, stoga je sada i vrtić angažirao knjigovodstveni servis koji će im pomoći da se sve ispravno proknjiži.

Ivica Rac dodaje da se o tom raspravljalo i na Upravnom vijeću, te je dogovoreno da će se dio manjka nastojati riješiti i iz materijalnih rashoda, a točno je da im nije lako raditi, ni upravi ni tetama, jer su pod stalnim pritiscima određenih roditelja, pogotovo u zadnje vrijeme vezano za epidemiološku situaciju.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Zaključak i Financijski plan prilažu se  ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 37.

S obzirom da je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Sporazuma od 10. 12. 1994. godine dostavljen vijećnicima s materijalima za sjednicu, Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da Dječji vrtić Vrapčić predlaže navedene Izmjene i dopune  radi usklađenja Sporazuma nakon izlaska Općine Peteranec iz sastava Dječjeg vrtića.

Budući se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke
o izmjenama i dopunama Sporazuma od 10. 12. 1994. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 38.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 

Općinski načelnik sa zadovoljstvom želi reći da su svi projekti planirani ove godine i završeni, a on je na sjednicama redovno izvještavao vijećnike kako bi stalno bili u tijeku i upoznati sa svim  aktivnostima u Općini Gola.  Najveći projekt realiziran ove godine je sanacija odlagališta Hintov, uz koji je sanirano i divlje odlagalište Lopata.  S tvrtkom Hidroing  koja je radila dokumentaciju za marine, pokrenute su određene aktivnosti radi sanacije i stavljanja u funkciju jezera Hintov, ali i u ovom slučaju prethodno treba riješiti vlasništvo, jer sve stoji na Republiku Hrvatsku.

 

Vezano za  zahtjev koji je s prošle sjednice Općinskog vijeća upućen INI radi mjerenja kakvoće zraka, stigao je odgovor INE zaprimljen 28. 12. 2020., u kojem se navodi da se redovno vrše ispitivanja radnog okoliša radi sprečavanja eventualnog negativnog utjecaja , te i na samim postrojenjima postoje detektori koji registriraju sve količine iznad zakonski dopuštenih i do sada nije bilo pojave njihovog aktiviranja (načelnik čita dopis).

 

Nakon toga načelnik podsjeća na slučaj Vlade Maronića iz Novačke 79, koji je vodio sudski proces za zemlju koja je nakon smrti Katice Bogadi pripala Općini Gola i na žalost, Vlado Maronić je izgubio parnicu, te mora nadoknaditi parnične troškove i PBZ Card  i Općini Gola, stoga je uputio zamolbu Općini Gola da mu otpiše trošak parničnog postupka u iznosu 10.662,50 kuna (zamolba dostavljena vijećnicima s materijalima). Marijan Vedriš dodaje da je Vlado Maronić tu zemlju kupio još od pok. roditelja pok. Katice Bogadi i imao je ugovor, ali to nikad nije provedeno u zemljišnim knjigama i još je na tu zemlju sjela i banka.  Sada je teško to riješiti  iako je imao i svjedoke i Općina mu je dala podršku, ali na žalost nije uspio na sudu. Pročelnica pojašnjava da je zakonski nemoguće da Općina Gola otpiše ta sredstva, jer je to trošak našeg odvjetnika i sudskih pristojbi proizašlih iz postupka, a Vlado Maronić je tužio Općinu Gola i uzrokovao te troškove jer nije uspio u parnici. Općinski načelnik dodaje da mu je žao, ali kako je i pročelnica pojasnila, zakonski nije moguće otpisati ta sredstva, jer je Općina Gola zapravo bila tužena od strane Vlade Maronića.

Općinski načelnik čita molbu koju je Općini Gola dostavio Ivica Vuljak iz Otočke 111, a koji moli da mu se pomogne u kupnji građevinskog materijala, jer mu se na Badnjak srušilo krovište štale i štaglja i sada to mora sanirati. Predlaže da Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta izvrši izvid i odluči o naknadi štete.

 

Na kraju svima želi dobro zdravlje u Novoj godini i da se što prije prevlada ova pošast izazvana koronavirusom. Svima zahvaljuje na radu, potpori i suradnji za opće dobro, te se nada da će se s tako nastaviti i u idućoj godini, bez obzira tko će voditi Općinu nakon izbora.

 

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 

Točka 39.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

 

Milan Foruglaš navodi da se prilikom današnjeg potresa srušio dimnjak na općinskoj zgradi u Ždali, gdje se ulazi u ambulantu i to bi trebalo što prije sanirati da se ne napravi veća šteta. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se angažira Građevinski obrt FIDES da se šteta što žurnije sanira, a za sve daljnje aktivnosti i koordinaciju vezano za sanaciju zadužuju se Marko Horvat i Milan Foruglaš.

 

Budući  se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik  je svima poželio svako dobro u Novoj 2021. godini, te pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,30  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat