Zapisnik sa 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  10. travnja 2017. godine,

 sa 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/06, URBROJ: 2137/06-17-1, od  06. travnja 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gola,
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zelene površine u ulici Stjepana Radića u naselju Gola,
 3. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Gola u Zadružni odbor učeničke zadruge Osnovne škole Gola,
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju traktora,
 5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 6. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri  pojašnjava da je 13. 12. 2016. donesen novi Zakon o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, a akti doneseni na temelju čl. 18.st.3. starog Zakona o javnoj nabavi, odnosno akti kojima se propisuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave moraju se uskladiti s odredbama novoga Zakona u roku od šest mjeseci, stoga se sukladno tome predlaže donošenje Pravilnika koji je vijećnicima dostavljen s materijalima za sjednicu. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak jednostavne nabave, i to za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do  200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna (sve bez PDV-a) za koje nije potrebno provoditi postupak javne nabave. Pravilnik je usklađen s novim Zakonom, ali su granični iznosi po pojedinim postupcima jednostavne nabave ostali isti kao i do sada. Procijenjena vrijednost nabave robe, radova i usluga do 20.000,00 kuna može se izravno ugovarati. Za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna može se provesti ograničeno prikupljanje ponuda, gdje naručitelj može pozvati najmanje tri gospodarska subjekta za dostavu ponuda, a za odabir je dovoljna i samo jedna pristigla ponuda koja udovoljava uvjetima natječaja. Za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, kao i za radove vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna  provodi se postupak javnog prikupljanja ponuda, što znači da svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.  Postupke jednostavne nabave provode ovlaštene osobe iz JUO Općine Gola koje ne moraju imati certifikat za provođenje javne nabave.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PRAVILNIK

o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gola.

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gola.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zelene površine u ulici Stjepana Radića u naselju Gola“.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se nakon izvođenja radova kanalizacije u ulici Stjepana Radića u naselju Gola razmišljalo o uređenju te ulice na način da se u suradnji s Komunalcem nabave i posade  određene biljke, ali pokazalo se da to nije tako jednostavno jer se radi o državnoj cesti i moraju se pribaviti uvjeti desetak subjekata, od Hrvatskih cesta do svih onih koji imaju ukopane bilo kakve instalacije i vodove. Osim toga mora se izraditi idejno rješenje, a nakon toga i glavni projekt.  Izrada idejnog rješenja ugovorena je s tvrtkom KAINA d.o.o. Zagreb i direktorica je nakon pribavljenih mišljenja prezentirala općinskom načelniku što je i pod kojim uvjetima moguće saditi. Nakon izrade potrebne dokumentacije taj  bi projekt kandidirali na Mjeru 7, Podmjeru 7.4. Tip operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, stoga bi predloženom Odlukom trebalo dati suglasnost općinskom načelniku za prijavu navedenog projekta.

Općinski načelnik misli da su nam velike šanse da dobijemo sredstva za ovaj projekt, a sve što dobijemo izvana nam je dobro došlo. Inače, ideja je da ostanu postojeće biljke i drveće i da se ubace nove biljke koje bi udovoljile uvjetima što se tiče vrste, visine i širine, a ogledni primjerak nam je bila ulica M. Krleže u Koprivnici, gdje je kombinirano nekoliko vrsta drveća, od japanske šljive i javora, i koja je jedna od najbolje sređenih ulica u Koprivnici.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

„Uređenje javne zelene površine u ulici Stjepana Radića u naselju Gola“

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Nakon što je općinski načelnik  pohvalio inicijativu OŠ Gola za osnivanje Učeničke zadruge, predložio je da predstavnik Općine Gola u Zadružnom odboru bude Marijan Vedriš.

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje načelnikov prijedlog na glasovanje  nakon kojeg Općinsko vijeće Gola jednoglasno  (11 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o imenovanju predstavnika Općine Gola

u Zadružni odbor učeničke zadruge Osnovne škole Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje  prijedloga Odluke o pokretanju postupka za prodaju traktora.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je slijedom rasprave s prošle sjednice Općinskog vijeća napravljen prijedlog ove Odluke, koja je vijećnicima dostavljena s materijalima za sjednicu, a s kojom je suglasna i odvjetnica Peterlin, koja je napomenula da se sredstva dobivena od prodaje traktora mogu iskoristiti za pokriće troškova vezanih uz imovinu naslijeđenu iza pok. Katice Bogadi. Sukladno Odluci napravljen je i javni natječaj koji će se objaviti na internetskim stranicama Općine Gola i na oglasnim pločama.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno da  su vijećnici suglasni s tekstom predložene Odluke i javnog natječaja, jedino se mijenja rok za dostavu ponuda, do 02. svibnja 2017. godine.

Slijedom navedenoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka za prodaju traktora.

Odluka se prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKU o pokretanju postupka za prodaju traktora.

 

Točka 5.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik prije svega obavještava vijećnike kako je s koncesionarom dogovoreno da se smeće umjesto Uskrsnog ponedjeljka odvozi idući dan, u utorak, a obavijest će biti stavljena i na općinske oglasne ploče.

Dobra je vijest da smo od Ministarstva regionalnog razvoja dobili 400,000,00 kuna za pješačku stazu u Dravskoj ulici u Goli, te je 27. ožujka 2017. načelnik bio u Ministarstvu na potpisivanju ugovora i sada nam slijedi provođenje postupka nabave i realizacija projekta.

 1. ožujka 2017. održano je javno izlaganje II. izmjena i dopuna PPU Općine Gola, te smo danas s gđom Makovec iz Urbie Čakovec imali razgovor u vezi toga, jer se postupak privodi kraju. Misli da je bila vrlo dobra i uspješna rasprava cijelo vrijeme vezano uz ove izmjene i dopune PPUO Gola, otklonjene su teškoće koje su neki ljudi imali vezano uz PPUO Gola, usvojeni su određeni dobri prijedlozi i primjedbe i gospođa Makovec je uložila neizmjeran trud glede pojašnjenja i konzultacija s ljudima, kako bi se sve riješilo i da se PPUO Gola stigne usvojiti još u ovom mandatu Općinskog vijeća. U zadnji čas je uvršten i prijedlog Proizvođačke organizacije mljekara da se odrede moguće lokacije za mini mljekaru , na kraju Dravske ulice u Goli i na prostoru bivše karaule u ulici M. P. Miškine u Goli. Sada je izrađen nacrt konačnog prijedloga koji će biti stavljen na internetske stranice Općine Gola i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a prije usvajanja na Općinskom vijeću na isti se mora dobiti suglasnost županijskog Zavoda za prostorno uređenje. Nakon što dobijemo tu suglasnost išli bi s usvajanjem prijedloga na Općinsko vijeće, na sjednici koju planiramo 18. 04. 2017. jer se nadamo da se do tada Općinsko vijeće još neće raspustiti. Predlaže da se izvrši uvid u Nacrt konačnog prijedloga  II izmjena i dopuna PPUO Gola koji će biti dostupan u Općini Gola ili na internetskim stranicama Općine Gola , kako se za sjednicu Vijeća ne bi trebala kopirati čitava dokumentacija. Nakon toga zaključeno je da nije potrebno kopirati čitavu dokumentaciju za Općinsko vijeće, te da gđa Makovec iz Urbie Čakovec ne mora dolaziti na sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će se usvajati  II Izmjene i dopune PPUO Gola.

Općinski načelnik dodaje kako postoji mogućnost da i za  PPUO Gola dobijemo sredstva, jer smo ga kandidirali, a rezultati natječaja još nisu objavljeni. Inače, nakon stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna PPUO Gola krećemo sa dokumentacijom za reciklažno dvorište,  jer imamo obećanje da će nam Fond za zaštitu okoliša to financirati.

Završen je natječaj za udruge u sportu i u tijeku je potpisivanje ugovora za financiranje u 2017. godini, te slijedi i raspisivanje natječaja za sve ostale udruge.

Imamo dobre izglede  da dobijemo i sredstva za komunalnu opremu, a još nismo dobili ni rezultate za dionicu u Otočki koju smo također kandidirali.

Sve ostale aktivnosti rade se kontinuirano i trebali bi svi zajedno surađivati do kraja kako bi slijedećem sazivu ostavili dobru startnu poziciju.

Načelnikovo izvješće usvaja se bez rasprave.

 

Točka 6.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

 

Marko Horvat predlaže da se Šumariji uputi dopis da orežu granje uz svoje dionice koje održavaju, na 8 metara visine i 2 metra od puta, i to za dionice: Štvanja-Kladnik, Telek-Ciganfiz, Kopaševo-Gajcala, Šumarija-Zidine prema Pepelari, Bogechiža (Petrović) – Subotičanec Branko, te i ostale dionice koje oni održavaju na području Dravskog polja i Jagarovog kuta. Prijedlog se prihvaća.

Zlatko Lovković predlaže da se gosp. Cimermana pošalje da riješi još par stabala koja su ostala za orezivanje u Gotalovu i pita što s granjem koje ljudi nisu odvezli, a Franjo Sočev pita što s onima koji nisu dali orezivati grane  ispred svojih kuća. Marijan Lukčin objašnjava da je Branko Cimerman dao ponudu i s odvozom granja. Ostavljeno je da si granje pokupe oni koji to žele ispred svojih kuća, a tamo gdje nije počišćeno on to mora zbrinuti. Marko Horvat misli da se radi o javnim površinama i tu se granje može  rezati 2 m od asfalta i 6 m visine.

Na pitanje Tatjane Blažeković što je sa spravama za dječje igralište u Otočki, Mihaela Tinodi Kiš odgovara da je to naručeno.

Ivica Rac izražava zabrinutost vezano za plin, odnosno situaciju ovih dana oko CPS-a i bušotine, jer prekjučer kad se zatekao na Dravi nije bilo zraka i misli da je to svjesno trovanje ljudi. Nadica Bobovec dodaje da su ljudi jako zabrinuti, jer ne znaju što se događa, a doslovno se treslo tlo pod nogama. Općinski načelnik  također dijeli zabrinutost, te je tražio pojašnjenje odgovornih iz INE i rečeno mu je da je to normalan postupak kada se provodi ovakav zahvat  čišćenja i sondiranja bušotine, za koji INA ima sve moguće dozvole i sve pravno riješeno, te tvrde da nije štetno niti opasno i već je danas otpremljen veći dio tehnike i sve se privodi kraju.

Danijela Grčić pita da li je Općinu kontaktirao netko iz Nogometnog saveza Županije, jer je nedavno bila na sastanku na kojem je prezentiran prijedlog o formiranju 10 centara, gdje bi i naša Općina bila u jednom od tih centara s još nekoliko okolnih općina. Proračun jednog takvog centra bio bi oko 105.000,00 kuna, a financirali bi se iz općinskih proračuna. Ako bi se to oformilo mi bi bili u grupi gdje jedino Općine Molve i Virje imaju uvjete za provođenje škole nogometa, što znači da bi našu djecu trebali tamo voziti, a malo je roditelja koji bi to mogli. Oni su rekli da će oko toga pregovarati sa Županijom i s općinama, da se vidi na koji bi način to funkcioniralo, ali za našu Općinu to sigurno ne bi bilo najpovoljnije, jer bi  pola naše djece odustalo od tih aktivnosti. S druge pak strane, ako ne bi ušli u taj centar naša djeca više neće imati ligu pionira. Sada imamo 20-ak djece u Ždali i 15-ak u Goli od kojih bi za 2-3 godine imali svoje domaće igrače. Problem je što nitko od naših domaćih trenera nema B licencu, jer je to jako skupo, a bilo bi jako dobro kad bi svako selo, odnosno klub,  moglo imati svojeg trenera.

Općinski načelnik kaže da se za sada o ovome ne moramo očitovati jer nemamo još nikakav pismeni trag. Osobno ima dosta iskustva u nogometu,  jer je godinama bio liječnik NK Molve kada su bili u 2. ligi i uvijek je bio za razvoj sporta i talenata, a i  Općina Gola godinama prati i financira i sport i druge udruge. Mi  bismo  mogli sudjelovati u ovakvom projektu, ali zbog našeg specifičnog položaja naša bi se djeca trebala educirati na našem području kako  ne bi morala putovati. Pita imamo li mi domaćih trenera s licencom.

Stanislav Saboliček kaže da iz Gotalova imaju licencu Sočev, Pavlić, Jagarinec i i Marijan Pobi, ali ne B licencu. Misli da su to sve zakulisne igre od kojih netko ima korist. Podsjeća da je pred par godina bila škola nogometa na nivou Općine kada su naša djeca davala sve od sebe i ako  to ne bude na nivou Općine, sve će sve pasti u vodu. Mi moramo inzistirati na tome da sve ostane u našoj Općini,  jer nam se djeca tu zajedno druže i imamo kontrolu nad njima, a ako nemamo ljude koji bi to vodili, moramo ih stvoriti.

Predsjednik se sjeća da je zapravo počelo kada su naša djeca odlazila na treninge u Molve i od tada i potječu naši najjači igrači. To je nekad organizirao načelnik Kolar, imali su i prijevoz, ali se sve skupa financijski nije moglo održati. Slaže se da mi moramo zauzeti stav da se sve organizira na našem terenu.

Nakon toga zaključeno je da će se o ovoj temi raspravljati kada dobijemo službeni  dopis i informaciju o tome.

Predsjednik izvješćuje da je u tijeku šodranje putova. Greder je napravio što treba, ali je bilo prigovora što vozi samo jedan kamion, jer će to ići malo sporije. Od INE smo dobili 60 m3,  odnosno 4 kamiona s prikolicom, i to je razvučeno do Ciglara.

Ivica Rac misli da je na Ješkovu problem što se svaki dan sve više ograđuje, jer je ovih dana opet niknula nova ograda i boji se da se jednog dana neće moći ni do vode. Općinski načelnik  podsjeća da smo to već pokušavali riješiti  kad je bilo uređenje čeka i pozvan je geodeta, ali tu ne možemo ništa,  jer su to privatne parcele koje ponegdje idu i do 3-4 m u vodu.  Inače, s Ješkovom imamo određene namjere za kandidiranje projekta izmuljivanja na EU fondove, a kada se zatvori odlagalište u Hintovu uredila bi se i tamo druga ribička destinacija. Stanislav Saboliček misli da se Ješkovo ne bi smjelo izmuljivati, jer ove ribe koje su tamo žive upravo u tom mulju, a ograde na Ješkovu trebale su se riješiti prostornim planom.

Budući se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,00  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš