Zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od  27. ožujka 2017. godine,

 sa 51. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/05, URBROJ: 2137/06-17-1, od  22. ožujka 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2016. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini,
 4. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2016. godini,
 6. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2016. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2016. godini,
 8. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2016. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2016. godini,
 10. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2016. godini,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2016. godini,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 28. veljače 2017. godine,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2016. godini,
 14. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta otpada „Hintov“ na području Općine Gola,
 15. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov u Goli društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.
 16. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 17. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su ukupno prihodi i primici ostvareni u svoti 8.498.102,42 kuna ili 92,39% , a ukupno rashodi i izdaci u svoti 8.431.541,79 kuna ili 86,35%. Razlika između prihoda i rashoda je 66.560,63 kuna dok višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne godine iznosi 566.340,51 kunu,  te ukupno višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 632.901,14 kuna. Prihod u najvećem iznosu ostvaren je od imovine u svoti 5.566.462,46 kuna ili 86,81%. Nakon toga pojašnjava Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Gola za 2016. godinu iz kojeg je razvidno da  je za Prostorni plan ostvarenje nula radi toga što u 2016. godini za Prostorni plan nije ispostavljen ni plaćen ni jedan račun.

Marijan Lukčin, predsjednik Odbora za proračun i financiranje, dodaje kako je Odbor razmotrio Godišnji izvještaj na koji nemaju primjedbi, a sukladno izvršenju zaključili su da se u našoj Općini prošle godine relativno dobro gospodarilo.

Stanislav Saboliček podsjeća kako se stalno govori da nam je poljoprivreda strateška grana, a za poljoprivredu smo izdvojili 223.740,36 kuna, što je jako mala svota za praćenje bilo koje grane poljoprivrede i nije s tim zadovoljan, pogotovo kad se to usporedi s naknadama za zaposlene kojima se plaća i za odvojeni život.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava kako je prošlih godina bilo primjedbi da se plaća preveliki iznos za umjetno osjemenjivanje, a prošle je godine taj iznos znatno smanjen, jer se krenulo s novim modelom sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja. Što se tiče naknada zaposlenima za prijevoz i odvojeni život isplaćuje se onima koji žive izvan sjedišta Općine, a tu su i komunalni redar i zamjenik općinskog načelnika.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

Godišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

 

Točka 2.

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2016. godinu, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2016. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2016. godinu

 

Točka 3.

 

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini.

 

 

Točka 4.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 5.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“,  1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 6.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 7.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti

predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 8.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2016. godini. 

 

Točka 9.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio

 ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 10.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava

šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 11.

 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području

Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 12.

 

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš izvijestila da u veljači 2016. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu nisu korištena, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,

za razdoblje od 1. do 28. veljače 2017. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu

 

Točka 13.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda

od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2016. godini.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov sastavni dio.

 

Točka 14.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o zatvaranju odlagališta otpada Hintov na području Općine Gola.

Općinski načelnik podsjeća da je i na prošloj sjednici izvijestio nazočne o aktivnostima glede sanacije odlagališta Hintov. Nakon razgovora u Fondu za zaštitu okoliša, danas je obavio i razgovor vezano uz podnošenje zahtjeva Ministarstvu državne imovine, da nam dodijele česticu na kojoj je odlagalište. To je sve komplicirana i zahtjevna procedura, ali moramo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bismo se mogli kandidirati za sredstva EU fondova koji sufinanciraju odlagališta sa 85%, jer bez toga samostalno ne možemo riješiti projekt sanacije Hintova. Jedan od dokumenata koji moramo imati je i Odluka o zatvaranju odlagališta Hintov, jer koncesionar  tamo više ne odvozi sakupljeni otpad još od 14. lipnja 2016. godine, kada je prestala valjanost dozvole za odlaganje otpada na to odlagalište.  Dio dokumentacije koju ćemo moći koristiti već imamo, jer je Idejni projekt izrađen još 2012. godine, ali se mora zanoviti, s obzirom da nismo dobili lokacijsku dozvolu iz već poznatog razloga, vlasništva čestice na kojoj je odlagalište.

Stanislav Saboliček  navodi podatak iz 2003. godine, kada je dokumentacija za Hintov koštala 1.600.000,00 kuna i gdje sve lijepo piše tko će i kako sanirati taj Hintov.

Općinski načelnik ga ispravlja i pojašnjava da  se  tada radila projektna dokumentacija koju nam je sufinancirao Fond, ali je koštala oko 300.000,00 kuna, dok se preostali iznos vjerojatno morao planirati u proračunu za sanaciju odlagališta, iako se to nikad nije realiziralo upravo radi nemogućnosti dobivanja lokacijske dozvole. Radili smo i tada s najboljom namjerom da se Hintov sanira, pa imamo čak i studiju utjecaja na okoliš, ali je uvijek zapelo radi vlasništva.  Dobra je stvar što ćemo tu dokumentaciju  djelomično moći koristiti,  jer se mora osvježiti s obzirom da  su se u međuvremenu promijenili i uvjeti i propisi, ali će nam i to sufinancirati Fond s kojim smo sada u vrlo dobroj poziciji.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o zatvaranju odlagališta otpada „Hintov“ na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o zatvaranju odlagališta otpada „Hintov“ na području Općine Gola

 

Točka 15.

 

Nakon što je općinski načelnik podsjetio da je Općinsko vijeće Općine Gola 21. listopada 2015. donijelo Odluku o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov u Goli društvu Piškornica sanacije j.d.o.o., pojasnio je nazočnima kako ta Odluka nikad nije realizirana, nije potpisan ni Sporazum i trebali bi je staviti van snage. I tu smo Odluku donijeli u najboljoj namjeri misleći da će preko Piškornice sanacija Hintova ići lakše i brže, međutim s obzirom da ništa od toga nije realizirano i  sada idemo preko Fonda,  predlaže da se spomenuta Odluka stavi van snage.

Stanislav Saboliček podsjeća da je bio protiv te Odluke,  pa misli da sada nije dužan ni glasovati protiv.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

O D L U K U

o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komisijskog vođenja poslova

sanacije odlagališta Hintov u Goli društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

O D L U K U o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov u Goli društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.

 

Točka 16.

 

Općinski načelnik podsjeća da je prošli tjedan bila sjednica Općinskog vijeća na kojoj je izvijestio o aktivnostima u Općini Gola i od tada nema nekih novosti, sve ide svojim tijekom, jedino želi još jednom podsjetiti nazočne na javno izlaganje II. izmjena i dopuna PPU Općine Gola , koje će se održati 29. ožujka 2017. u 10,00 sati u staroj školi u Goli.

 

Točka 17.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Predsjednik prenosi nazočnima da je sudski vještak izvršio procjenu traktora naslijeđenih od pok. Katice Bogadi, te je dostavio pismeno izvješće, po kojem vrijednost traktora Zetor 5011, od 1981.g. iznosi 19.223,87 kuna, a vrijednost traktora Belarus MTZ 952 od 2002. godine iznosi 32.762,71 kunu. S obzirom da se i prije raspravljalo o tome da bi traktori išli u prodaju predlaže da se Općinsko vijeće očituje o tome.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno da će se do iduće sjednice Općinskog vijeća obaviti konzultacije s odvjetnicom, te će se pripremiti prijedlog odluke o prodaji traktora, a u Povjerenstvu će biti: Marko Horvat, Marijan Lukčin, Ivica Pasko i Zlatko Lovković.

Danijela Grčić pita kada se može očekivati prva uplata udrugama za ovu godinu, konkretno sportskim udrugama za koje je natječaj u tijeku i traje do 4.4.2017. Pita može li se unaprijed uplatiti bar 5% jer je nogometašima  sezona počela i imaju troškove, stoga moli da se to ubrza koliko god je moguće kako ne bi bili u problemima radi toga što na vrijeme ne mogu podmirivati svoje financijske obveze.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno da će se, što je moguće brže, napraviti sve što je potrebno za potpisivanje ugovora, nakon čega odmah može ići prva isplata sredstava, a za iduću godinu će se nastojati da se natječaj raspiše odmah početkom godine.

Tatjana Blažeković ima primjedbu na komunalne radnike koji su na sprovodu u Goli, u subotu, opet bili neprimjereno obučeni. Također predlaže da poštucaju biljke (javor) koji je posađen uz glavnu stazu na groblju, ali se granje razraslo toliko da prelazi na stazu.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,40  sati.

 

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš