ZAPISNIK SA 51. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
od  28. listopada 2020. godine,
sa 51. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ: 2137/06-20-1, od  22. listopada 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 3. Ivica Pavlović, član ( opravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 3. Karolina Foruglaš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri,  referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (8),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća.

 

Predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili izmjena i dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednici.

 

Budući da nema drugih prijedloga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Plana djelovanja Općine Gola u području prirodnih nepogoda za 2021. Godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2020. godine,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog III. Aneksa  Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić,
 4. Razmatranje Građanske inicijative vezano za zagađenje zraka,
 5. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 6. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Predsjednik:  Prijedlog Plana djelovanja Općine Gola u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu.  Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri:  Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda  predstavničko tijelo ima obvezu do 30. Studenoga tekuće godine donijeti Plan djelovanja za slijedeću kalendarsku godinu. Planom djelovanja definiraju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete i dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, te upis u Registar šteta i druga pitanja vezano za dodjelu pomoći i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Prijedlog ovog Plana izradila je ovlaštena Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor Varaždin.

Budući se nakon toga nitko  nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje  nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN DJELOVANJA OPĆINE GOLA
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU.

Plan djelovanja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za mjesec rujan  2020.  godine dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu, a,  iz Izvješća je razvidno da sredstva Proračunske zalihe u  mjesecu kolovozu  izdvojena u iznosu 1.000,00 kuna Gradu Đurđevcu za pomoć u sufinanciranju obilježavanja 29. obljetnice ratnih postrojbi.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. rujna 2020. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

  

Točka 3.

Predsjednik: Prijedlog III. Aneksa Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se Aneksom mijenja točka VIII. Sporazuma, a u privitku je vijećnicima dostavljen i osnovni Sporazumu kao i dva već potpisana Aneksa tako da se može usporediti na što se odnosi ova izmjena. S obzirom da Općina Gola od ove radne godine ima još jednu novu grupu došlo je do promjene omjera u podmirivanju ukupnih materijalnih troškova zajedničkih službi i sada je za Općina Gola omjer 5/13.  Uz to je dodano da je vrtić dužan do 10-og u mjesecu dostavljati općinama zahtjeve za troškove osobnog dohotka za protekli mjesec, a općine su dužne do 15-og u mjesecu doznačiti sredstva za isplatu istog, te bi do 25-og u mjesecu vrtić trebao svakoj općini dostaviti zahtjev za plaćanje koji sadrži sveukupne prihode i rashode za protekli mjesec po podružnicama, za koje je svaka općina osnivač dužna uplatiti sredstva vrtiću do 30-og u mjesecu.

Budući se  nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog III. Aneksa Sporazuma
o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić.

Zaključak  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Predsjednik: Građanska inicijativa vezano za zagađenje zraka  dostavljena je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik pojašnjava da se već dulje građani bune i zabrinuti su jer se osjeti neugodan miris  iz CPS-a, a sada su se i pismeno obratili Općini Gola sa stotinjak potpisa, stoga bi s ove sjednice trebali proslijediti ovu građansku inicijativu nadležnima u Inu. Nekad smo dobivali izvješća o mjerenjima kakvoće zraka i uvijek je sve bilo u granicama normale, pa bi trebali tražiti da se očituju, jer već dosta dugo nismo dobili nikakva izvješća o  mjerenjima.

Milan Foruglaš koji radi na CPS-u kaže da se tamo vrše mjerenja i postoje detektori  koji bi upozorili da je nešto štetno. Sumporovodik je opasan ali kad se rade mjerenja pokazuju da nema opasnosti, jedino što ima neugodan miris.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave  nakon koje Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) zaključuje da se uputi dopis Ini kako bi se umirila javnost, te se priloži građanska inicijativa s potpisima građana i da se traže izvješća o mjerenjima kakvoće zraka na CPS-u Gola.

 

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 

Općinski načelnik: Ove godine već dosta dugo pregovaramo s poštom kako bi Općina Gola preuzela plaćanje provizije za račune za komunalnu, grobljansku i vodnu naknadu koji se Općini Gola plaćaju u pošti. Sada smo pristali na to i potpisali ugovor više radi dobrih odnosa,  jer to za Općinu Gola ne bi bio preveliki trošak, ali je stigla vrlo loša vijest da nam poštar odlazi u Koprivnicu gdje bi se vršila raspodjela pošte i za nas,  iako bi poštar i dalje dolazio.  Nakon razgovora s nadležnim iz pošte rečeno je da će nama usluga ostati ista, da se samo radi o novoj organizaciji posla, ali načelnik je mišljenja da bi  s ove sjednice trebali reagirati i obratiti se pošti, s obzirom da smo specifično područje i neprihvatljivo bi bilo da ostanemo bez poštara ili dosadašnjih poštanskih usluga. Predlaže da se dopis o tome pošalje  Hrvatskoj pošti, Ministarstvu prometa, a i Županijskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje da je Općina Gola s Hrvatskom poštom potpisala ugovor po kojem se  Općina Gola obvezuje pošti nadoknaditi proviziju koja se plaća na uplatnice za komunalnu, vodnu i grobljansku naknadu, tako da oni koji te uplatnice plaćaju u pošti više neće morati plaćati proviziju.

Nakon toga  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) zaključuje da se uputi dopis Hrvatskoj pošti (Direkcija Zagreb i Koprivnica), Ministarstvu prometa i Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu  Koprivničko-križevačke županije.

 

Nakon toga načelnik nastavlja s izvješćem o aktivnostima u proteklom periodu.

Radovi na sanaciji odlagališta Hintov privode se kraju, redovno se održavaju koordinacije svih sudionika a zadnja je bila pred par dana,  međutim sada je ključno financijsko pitanje, jer smo mi isplatili već znatan dio sredstava i  moramo čekati povrat, a  naš udio je samo 5%,  što znači da već dosta sredstava moramo dobiti natrag.

Radovi na pješačkoj stazi u Ždali su gotovi, te je obavljen  tehnički pregled i slijedi dobivanje uporabne dozvole.

S obzirom da dolazi Dan Svih svetih moli sve da se pridržavaju mjera, jer je za groblja sve dogovoreno, od zaštitnih sredstava i dežurstva, a napravljene su i obavijesti poslane po  oglasnim pločama s uputama o obaveznom nošenju maski i ostalim nužnim epidemiološkim mjerama.

Sutra će biti objavljen javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i bit će objavljen do 30.11. 2020. godine.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju.

 

 

Točka 6.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Tatjana Blažeković pita što je s postavljanjem prometnih znakova na našim cestama, te predlaže da se prije zime saniraju rupe na cestama. Vezano za epidemiološke mjere, navodi da na mljekarama nigdje nemaju dezinfekcijska sredstva niti itko koristi maske, pa predlaže da ako je moguće Općina to nabavi i podijeli po mljekarama.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno:

– da će prometne znakove komunalni radnici,  prema uputama komunalnog redara,  postavljati nakon blagdana Svih svetih,

– da će Općina Gola nabaviti dezinfekcijske sredstva za sabirališta mlijeka i postaviti obavijesti o obaveznom korištenju zaštitnih maski za lice, a  maske bi trebao nabaviti svatko za sebe.

 

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,00  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat