Zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  20. ožujka 2017. godine,

 sa 50. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/06-17-4, od  16. ožujka 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području općine Gola u  2017. godini,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2016. godinu, za podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala,
 4. Informacija o izračunu ekonomske cijene „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine,
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup zemljišta u Ždali,
 6. Razmatranje odgovora Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije vezano uz pojavnost zloćudnih bolesti na području Općine Gola,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova hvatanja,  čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica  na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da nam 25. ožujka 2017. istječe Ugovor o obavljanju ove djelatnosti,  koji je Općina Gola zaključila s Veterinarskom stanicom Koprivnica,  25. ožujka 2013. godine na rok od 4 godine, stoga je 20. veljače 2017. pokrenut postupak prikupljanja ponuda, te je sukladno članku 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gola poslan poziv  za dostavu ponude na tri adrese kako je navedeno u obrazloženju Odluke. Nakon proteka roka za dostavu ponuda zaprimljena je samo jedna ponuda, Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o., a nakon otvaranja i pregleda ponude Povjerenstvo je zaključilo da ponuda zadovoljava sve uvjete koji su traženi u pozivu, te predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje iste. U prijedlogu Odluke navedene su cijene iz ponude koje su iste kao i u proteklom četverogodišnjem razdoblju, i to:
– troškovi od hvatanja životinja do udomljavanja ili eutanazije – 800,00 kn+PDV,

– cijepljenje protiv bjesnoće – 120,00 kn+PDV

– mikročipiranje pasa – 72,00 kn+PDV

– troškovi uklanjanja lešina s prometnice do odvoza u kafileriju – 500,00 kn+PDV.

Budući  se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže donošenje Odluke,  a nakon  glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno   (11 glasova „za“)  donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

za ustupanje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa,

uginulih pasa i  drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i  njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola u 2017. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gola dana 20. veljače 2017. poslan poziv za dostavu ponuda za obavljanje ove djelatnosti na tri ponuditelja: Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. Koprivnica, Veterinarska stanica Nova d.d. Koprivnica i Sanitacija d.o.o. Koprivnica. Nakon roka određenog za dostavu ponuda u Općini Gola zaprimljene su dvije ponude, a po otvaranju istih Povjerenstvo je utvrdilo da su ponude dostavili Sanitacija d.o.o. i Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. Nakon pregleda ponuda i natječajne dokumentacije, Povjerenstvo je zaključilo da su ponude potpune, jer sadrže sve valjane elemente dokaza sposobnosti , a usporedbom cijena konstatirano je da je jeftinija ponuda Sanitacije d.o.o., te se slijedom toga predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o odabiru ponude Sanitacija d.o.o.kao najpovoljnije za Općinu Gola.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je već prije skrenuo pozornost i na količinu i na kvalitetu meka, jer i dalje misli da nije u redu cijena po domaćinstvu, nego bi trebalo ići po kvadraturi prostora, s obzirom da se negdje gdje je veće gospodarstvo ne dobije dovoljna količina meka.

Predsjednik misli da tu ne bi trebalo biti problema, jer oni na terenu svima daju  više ukoliko netko traži,  a osim toga ukoliko se ustanovi da nisu bile dovoljne količine,  prilikom drugog posjeta deratizera to se može nadopuniti.

Općinski načelnik podsjeća da se već prošle godine govorilo o tome i on je upozorio  izvoditelja da se ljudi žale na nedostatne količine,  nakon čega su oni obećali da svatko tko traži može dobiti i  dodatne meke. Osim toga, apelira na  vijećnike da se svi oko toga angažiraju i paze na terenu, te da budu budni i animiraju pučanstvo, jer na našem području je s tim veliki problem s obzirom da ima puno hrane za glodavce i ako netko truje štakore, a netko ne, ne može se postići prava efikasnost.

Nakon toga više se nitko nije javio za raspravu,  stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova „za“)  donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude

za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i

poslovnih prostora na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2016. godinu, za podružnice Gola i Ždala.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je izvršenje usklađeno sa sredstvima koja su vrtiću doznačena iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, odnosno  za podružnicu Zvončić Gola uplaćeno je 579.047,59 kuna, a za Bambi Ždala 420.952,41 kunu, što ukupno iznosi 1.000,000,00 kuna.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Godišnjeg izvještaja, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova ( 10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

 „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2016. godinu,

za podružnice Gola i Ždala.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Jednoglasno i bez rasprave prima se na znanje informacija o  izračunu  ekonomske cijene „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za razdoblje od 01.01.do 31.12.2017. godine.

 

Točka 5.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup zemljišta u Ždali, k.č.br. 905/1 k.o. Ždala.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je slijedom rasprave sa prošle sjednice Općinskog vijeća pripremljen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup zemljišta u Ždali, k.č.br. 905/1 k.o. Ždala, te prijedlog oglasa, a sve je dostavljeno vijećnicima s materijalima za sjednicu. Vijećnici bi trebali utvrditi vrijeme na koje će se zemljište dati u zakup, početni iznos zakupnine, odrediti sastav Povjerenstva koje će odlučivati o zakupu, te krajnji rok za dostavu ponuda i rok za plaćanje zakupnine.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno:

– da će se zemljište dati u zakup na vrijeme od 5 godina, uz uvjet da Općina Gola može raskinuti ugovor o zakupu i prije isteka roka od pet godina ukoliko se za to ukaže potreba,

– da se utvrđuje početni iznos zakupnine u iznosu 300,00 kuna godišnje,

– da će se ponude primati do 27. ožujka 2017. godine,

– u Povjerenstvo se imenuju: Marko Horvat, Milan Foruglaš i Danijela Grčić.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke s navedenim zaključcima, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o pokretanju postupka za davanje u zakup

zemljišta u Ždali, k.č.br. 905/1 k.o. Ždala.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.  

  

Točka 6.

 

Predsjednik otvara raspravu o odgovoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o pojavnosti zloćudnih bolesti na području Općine Gola, a vezano na  upit Općinskog vijeća Općine Gola od 2. siječnja 2017. godine.

Općinski načelnik  podsjeća da je o tome i govorio kada je bila rasprava na sjednici Vijeća o ovoj temi, odnosno da je na razini cijele države slična statistika  i da su cirkulacijske bolesti još uvijek na prvom mjestu, a na drugom je karcinom. Statistika je inače strašna, a u siječnju ove godine umrlo je najviše ljudi od kada se rade statistike. Bitno je reći i da sve skupa nije povezano s Inom kao što se sugeriralo na sjednici kada je bila rasprava o tome. Iz svega se može izvući zaključak, kao što je navedeno u dopisu, da je uzrok raka do danas nepoznat, ali su poznati neki rizični čimbenici, kao pušenje i prekomjerno konzumiranje alkohola. Osim toga ljudi su u stresu, preživjeli su rat, u vrlo smo složenoj situaciji i bolesti su u porastu, stoga je najvažnije  animirati ljude na preventivne preglede, kako bi se bolest otkrila u što ranijoj fazi.

Stanislav Saboliček nije zadovoljan,  jer nema tablice za usporedbu naše Općine s ostalim mjestima u Županiji. Osim toga,  zna ljude koji puše i  doživjeli su 80-tu i 90-tu godinu, a zna i  mlade ljude  koji ne puše, a  oboljeli su od zloćudnih bolesti.

Općinski načelnik misli da se vijećnik Saboliček ne bi trebao upuštati u tumačenje onoga što dovoljno ne poznaje. Pojašnjava da se statistike rade na velikom broju ljudi, a statistički je dokazano da pušači obolijevaju od karcinoma 14 puta više od nepušača. Osim toga,  dokazano je i da zdravstveni  sustav troši  3 milijarde kuna godišnje zbog posljedica pušenja.

Stanislav Saboliček navodi kako se nije pravio pametniji od načelnika,  samo je za primjer naveo neke ljude koje poznaje, te i dalje nije zadovoljan što nismo dobili usporedbu naše Općine sa drugim općinama u Županiji.

Budući se više nitko ne javlja za raspravu, predsjednik konstatira da se odgovor Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prima na znanje i zaključuje raspravu o ovoj temi.

 

Točka 7.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik izvješćuje da je 16. 3. 2017. sa zamjenikom bio na razgovoru u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu, vezano uz sanaciju odlagališta Hintov. Obavljen je vrlo dobar razgovor i vrlo se kvalitetno pristupilo tome problemu, ali treba obaviti još dosta stvari i donijeti određene odluke na idućoj sjednici Općinskog vijeća, kako bi se pripremili temelji da možemo ići na sufinanciranje 85% iz fondova EU. Prikuplja se potrebna dokumentacija za zahtjev Ministarstvu državne imovine, morat će se zanavljati i projektna dokumentacija  i ima još jako puno posla samo oko sređivanja potrebne dokumentacije. Intenzivno se radi na projektu sanacije odlagališta, ali je  projekt vrlo  zahtjevan i traži puno sredstava.

 

Isto tako radi se i na II izmjenama i dopunama PPUO Gola, te je u petak održan  sastanak s gospođom Makovec iz Urbie Čakovec. Dogovorena je javna rasprava koja će trajati od 28.3. do 6.4.2017., a 29.3.2017. godine u 10,00 sati biti će javno izlaganje u staroj školi u Goli, stoga  moli da se svi pripreme za to javno izlaganje i ako ima još nekih primjedbi da se to riješi i da se što kvalitetnije odradi. Nastojat ćemo da Općinsko vijeće još u ovom mandatu donese Odluku o II izmjenama i dopunama PPUO Gola, kako bismo nakon toga mogli pokrenuti i aktivnosti oko izrade dokumentacije za reciklažno dvorište, pa da možemo aplicirati i taj projekt.

 

Slijedom rasprave s prošle sjednice Vijeća, a vezano uz nabavu sprava za dječje igralište u Otočki, načelnik je obavio razgovor s ravnateljem OŠ Gola, a danas smo primili i njegov dopis. Nakon što je načelnik pročitao dopis, dodaje kako je ravnatelj u pravu,  jer nije dovoljno kupiti i postaviti spravu,  radi sigurnosti djece i odgovornosti za korištenje igrališta, stoga je  mišljenja da je dobar ravnateljev prijedlog da bi škola iduće godine uređivala dječja igrališta, ali uz valjanu projektnu dokumentaciju. Misli da bi se s tim moglo početi već ove godine ako nam se popravi financijska situacija, jer bi se išlo u rebalans, pa da se ove godine bar pripremi potrebna projektna dokumentacija za dječja igrališta. Podsjeća da je i u Ždali planirano dječje igralište na prostoru gdje je bila stara škola, pa bi i na to trebalo računati.

Marijan Lukčin podsjeća da je bio angažiran kod uređenja dječjeg igrališta u Baskovcu, te dodaje kako su sprave već atestirane od proizvođača, jer se bez atesta ne mogu ni koristiti.

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da je pribavljena ponuda za spravu  kakvu su tražili u Otočki, s cijenom oko 16.000,00 kuna, bez antistresne podloge, jer bi s tom podlogom to bilo i duplo više.

Tatjana Blažeković predlaže, ako je potrebno da se sprave premjeste na općinsko zemljište i da se kupi sprava koja je tražena za Otočku, jer tamo postoji prostor na općinskom zemljištu gdje se može postaviti. Dodaje da se i igrališta mogu kandidirati za sredstva.

Predsjednik navodi da se o ovome raspravljalo i na Školskom odboru i ravnatelj ima dobro razmišljanje,  jer ako će to biti na školskom zemljištu, škola odgovara za korištenje sprava, stoga ravnatelj želi da sve bude po projektu i zakonu. A ako bi se sprave postavile na općinsko zemljište može se postaviti tabla da se dozvoljava korištenje na vlastitu odgovornost.

Zlatko Lovković misli da opreza uvijek treba, jer je njegova kćerka pala na spravi u Gotalovu i izgubila slezenu.

Općinski načelnik predlaže da se nabavi ta jedna sprava za Otočku i postavi na općinsko zemljište, a da za ostala igrališta OŠ Gola ide u proceduru s projektnom dokumentacijom, te da se napravi projekt i za igralište u Ždali i da se kandidiramo za  sredstva.

Načelnikov se prijedlog jednoglasno prihvaća.

Vezano uz prigovor na prehranu, roditelja djece iz PŠ Otočka, Tatjana Blažeković navodi da je to u međuvremenu riješeno sa školom, stoga nema potrebe za raspravu o toj temi. Pojašnjava da su se roditelji opet žalili na kvalitetu prehrane koju isporučuje tvrtka Dergez, ali nakon upozorenja od strane škole to se popravilo i za sada je u redu.

Općinski načelnik čita molbu Varaždinske biskupije za pokrivanje troškova hrane sudionika koji će sudjelovati na 17. križnom putu mladih Varaždinske biskupije, a koji kreće 1.travnja 2017. u 7,30 sati od župne crkve sv. Tri kralja u Goli, preko Ždale, Molvi, Virja i Miholjanca do Novigrada Podravskog, gdje završava 2. travnja 2017. oko 18,00 sati svečanom misom u župnoj crkvi Rastanka sv. Apostola koju će predvoditi biskup Josip Mrzljak.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je ispred udruge Prekodravski zvon bila na sastanku u župnom uredu u Goli, jer je bilo dogovoreno da će oko svega pomoći udruge.  Bilo je dogovoreno da će u Goli biti doručak, a u Ždali ručak, a računa se da bi bilo oko 700-800 ljudi. Za piće su rekli da će tražiti donaciju od Podravke, a za doručak u Goli smo već dobili ponudu za klipiće, te smo tražili i ponudu za dva kemijska WC-a.

Zlatko Lovković potvrđuje da je i na Pastoralnom vijeću bilo dogovoreno kako će im se u Goli ponuditi kava, čaj, sokovi i klipići.

Marijan Lukčin dodaje da će u parku u Goli biti postavljeno 11 stolova, a Društvo žena će u 5 sati u jutro pripremiti 250 l čaja.

Marko Horvat kaže da oni oko organizacije ručka u Ždali za sada ništa ne znaju, ali je zaključeno da se sve to u međuvremenu riješiti kako treba, a s tvrtkom koja dovozi kemijske WC-e će se dogovoriti da ih nakon Gole prevezu u Ždalu.

Općinski načelnik misli da nema spora kako će Općina sve financijski pokriti,  jer bi trebali pokazati da smo Općina koja i može i hoće, a organizacija i sve ostalo bi trebalo ići preko župa u Goli i Ždali.

S ovim se završava načelnikovo izvješće, koje se prima na znanje, bez primjedbi.

  

Točka 8.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Zlatko Lovković predlaže da se što prije riješi granje koje visi na cestu na više dionica na području Gotalova, a Marko Horvat dodaje da i u Ždali imaju taj problem. Nakon kratke rasprave u vezi granja uz cestu, zaključeno je da će se angažirati obrt Pila iz Gole, da prođe problematične dionice i dostavi ponudu, kako bi se moglo pristupiti rješavanju toga problema.

Marijan Lukčin pita da li je napravljeno nešto po pitanju vrana, a općinski načelnik odgovara da ćemo morati napraviti Plan zaštite divljači, temeljem kojeg bi se vidjelo kako riješiti problem s vranama, jer on ima saznanje da je Općina Vidovec jedina koja ima takav Plan i  da su oni to uspješno riješili, stoga ćemo stupiti u kontakt i konzultirati se s njima .

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima,  stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u  20,15  sati.

 

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš