ZAPISNIK SA 50. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
od  29. rujna 2020. godine,
sa 50. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 2137/06-20-1, od  24. rujna 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Tatjana Blažeković, članica (nije opravdala izostanak),
 3. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 4. Ivica Pavlović, član ( opravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 3. Karolina Foruglaš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri,  referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (7),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća.

 

Predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili izmjena i dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednici.

 

Budući da nema drugih prijedloga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2019. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2020. godine,
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2020./2021.,
 4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja  mladih obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola,
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Predsjednik: Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2019. godinu dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu.  Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal:  Sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom Općina je obvezna za svaku godinu donijeti Plan upravljanja imovinom, a do konca rujna tekuće godine Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za prethodnu godinu. U Izvješću je opisana struktura trgovačkih društava u kojima Općina Gola ima udio, način upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima, te građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Gola,   kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Budući se nakon toga nitko  nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje  nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Gola za 2019. godinu.

 

Odluka i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za mjesec kolovoz  2020.  godine dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu, a iz Izvješća je razvidno da sredstva Proračunske zalihe u  mjesecu kolovozu  nisu korištena.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 3.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2020./2021. dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se u prijedlogu  Odluke nije ništa promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Iznos stipendije ostaje isti, a natječaj bi se raspisao za 60 novih korisnika kao i prošle godine, tako da svi prijavljeni koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti stipendiju. Aktivnih korisnika je oko 70 do 75 jer još nisu svi dostavili dokumentaciju, pa se ne zna točan broj.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima
s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Predsjednik: Polugodišnji  izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine dostavljeno je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Karolina Foruglaš: U materijalima se vidi da se još i povećao manjak koji je evidentiran 31.12.2019. i sada je za Golu ukupno manjak 63.804,72 kune, a za Ždalu 42.456,34 kuna. Za taj manjak do sada nismo dobili nikakvo točno pojašnjenje, da se vidi od kada je nastao i  na što se konkretno odnosi, jer mi vrtiću stalno uplaćujemo sredstva prema njihovim zahtjevima i nije nam jasno kako možemo biti u minusu, stoga smo s Općinom Peteranec angažirali ovlaštenu sudsku vještakinju da se to ispita i da se utvrdi na što se odnosi taj manjak.

Na pitanje predsjednika da li je to u dogovoru s vrtićem, Karolina Foruglaš odgovara da smo mi s Općinom Peteranec samoinicijativno angažirali vještakinju, ali je vrtić obaviješten o tome.

Općinski načelnik dodaje da smo se obratili sudskom vještaku  jer nije sporno da Općina Gola uplati taj iznos vrtiću ako se mora platiti, ali radi se o iznosu preko 100.000,00 kuna  i to se ne može nekome uplaćivati bez pojašnjenja i valjane popratne dokumentacije.  Mi moramo zaštititi sebe, proračun i općinu i sve mora biti zakonski utemeljeno i transparentno, stoga bi trebalo prolongirati i očitovanje o ovom Polugodišnjem izvještaju dok se ne dobije izvješće vještaka.

Ivica Rac navodi da se dosta o tome razgovaralo i na Upravnom vijeću,  jer je dug postojao i prije, ali sad umjesto da se smanji nama se još  i povećao, iako se nekim općinama smanjio, pa su čak u plusu. Koncem prošle godine bilo je rečeno da će se to pokušati smanjivati, pa je moguće i da se tu radi o pogreškama u knjiženju.

Milan Foruglaš pita da li se taj dug pojavio kad je  nova ravnateljica preuzela vrtić, a općinski načelnik odgovara da se to vuče još od 2017. godine, ali oni to stalno prenose iz godine u godinu i jednom se to mora riješiti.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se prolongira donošenje zaključka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, dok se ne dobije nalaz sudskog vještaka.

Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja  jednoglasno (7 glasova „za“) prihvaća prijedlog.

 

Točka 5.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je Općinsko vijeće 28.8.2019. donijelo Odluku u kojoj bi sada trebalo izvršiti nekoliko izmjena, i to i za jednu i za drugu mjeru, odnosno u članku 12. i 22.  trebalo bi ispraviti dio gdje se navodi da za djecu treba priložiti presliku osobne iskaznice, a što većina djece nema, stoga bi se to trebalo ispraviti na način da se navede da je za djecu dovoljno priložiti izvadak iz matice rođenih ili rodni list. Druga izmjena odnosila bi se na članak 22. gdje bi se navelo da je dovoljno priložiti valjani račun za kupljenu robu ili materijal, ali da to nužno ne mora biti R-1. Nakon donošenja ovih izmjena i dopuna  Odluke, uskoro bi se mogao objaviti natječaj za ovu godinu, ali vjerujemo da će sada biti puno manje zahtjeva  jer je većina ovu pomoć iskoristila još prošle godine.

Alen Kičinbaći pita zašto taj natječaj nije otvoren čitave godine, slično kao za legalizaciju, da se zahtjevi mogu predavati i dobiti sredstva kako tko prikupi papire.

Općinski načelnik odgovara da s tim ima jako puno posla, od objašnjavanja do predaje i pregleda dokumentacije, a zaposlenice su i ovako opterećene s poslom, jer nitko od stranaka nema strpljenja i  nikad nije bilo toliko bezobrazluka i agresivnosti  prema njima kao u zadnje vrijeme, stoga ne bi trebale čitave godine imati posla još i s ovom mjerom. Osim toga,  svi koji imaju pravo na ova sredstva prikupljaju si dokumentaciju i mogu se prijaviti u vremenu koje će biti naznačeno u pozivu.

Marijan Lukčin pita pomiče li se sada vrijeme unatrag kojeg mogu biti računi, odnosno da li je to sada od 2017., s obzirom da je lani bilo od 2016. godine.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je tako bilo i dogovoreno, odnosno da će se priznavati računi unatrag tri godine.

S obzirom da se nitko više nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 

Radovi na sanaciji odlagališta Hintov privode se kraju, redovno se održavaju koordinacije svih sudionika jer je to vrlo zahtjevan posao i sva dokumentacija mora biti precizno definirana, da bi nam se priznali zahtjevi za povrat sredstava.

U četvrtak je načelnik imao zakazan sastanak s ministrom Horvatom u Prelogu vezano za pitanje reciklažnog dvorišta, jer mi ne možemo kandidirati za sredstva za fiksno reciklažno dvorište, s obzirom da po broju stanovnika spadamo u skupinu za koju je predviđeno  mobilno, što za našu Općinu, s obzirom na specifičan položaj,  ne bi bilo rješenje. Na žalost sastanak nije održan, jer je ministar dobio promjenu termina Vlade, pa je to pitanje za sada još otvoreno, stoga načelnik moli strpljenja u ovom prijelaznom razdoblju, od zatvaranja Hintova do izgradnje reciklažnog dvorišta,  koje samostalno nismo u mogućnosti realizirati.

 

Otvorena je i počela s radom nova skupina dječjeg vrtića na katu općinske zgrade, tako da su sada sva djeca koja zadovoljavaju uvjete zbrinuta u dječjim vrtićima, a dokumentacija za dogradnju vrtića je gotova i sve je poslano Pori kako bi se kandidirali za sredstva kada se otvore  mogućnosti za to.

 

Radovi na pješačkoj stazi u Ždali su gotovi, te predstoji tehnički pregled, a pri završetku su i radovi na izgradnji ograde oko groblja u Goli.

 

Uz potporu državnog tajnika u Ministarstvu  poljoprivrede, Tugomira Majdaka, počeli smo  s otkupom tržnih viškova bikova, jer imamo veliku količinu bikova. Do sada je odvezen samo jedan kamion i prijevoz će financirati Općina. To je dosta komplicirano da se sve organizira i iskoordinira i oko toga su se, uz načelnika, maksimalno angažirali zamjenik Marijan Vedriš i predsjednik HSU Gola, Franjo Rac. Dobro je u svemu tome što je to potaknulo i  druge kupce, pa ovih dana dolazi dosta kamiona po robu.

 

Načelnik  čita mail koji je primio od odvjetnika Zorana Švace, a kojim on traži zapisnik od sjednice Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o spornoj nekretnini k.č.br. 1130/2 k.o. Novačka za koju se vodi parnični postupak tužitelja Vlade Maronića iz Novačke 79 protiv tuženih Općine Gola i PBZ Card d.o.o.. Načelnik je primio i poziv za svjedočenje na sudu,  6.10.2020.,  iako on o tome nema saznanja. Podsjeća da se prema navodima radi o nekretnini

na kojoj je kao vlasnik upisana Općina Gola i ovrha PBZ Card d.o.o., a radi se o imovini koja je  naslijeđena je od pok. Katice Bogadi i Općina Gola nikad nije bila u posjedu iste. U posjedu je Vlado Maronić koji tvrdi da je tu zemlju kupio pred dvadesetak godina, ali nikad nije izvršen prijenos vlasništva, stoga on to sada mora dokazivati na sudu, jer mu prijeti ovrha od strane PBZ Card.

Marijan Lukčin podsjeća da više o tome zna Marijan Vedriš pa bi za svjedoke trebalo pozvati one koji su upoznati s time, a koliko se sjeća,  kada je bila rasprava o tome, Općinsko vijeće se očitovalo da neće polagati nikakva prava na to zemljište.

Ivica Rac potvrđuje da je Vlado Maronić već više od dvadeset godina u posjedu te nekretnine, još dok je bila živa pok. Katica Bogadi i misli da mu Općina ne bi trebala to sporiti.

Predsjednik predlaže da se odvjetniku pošalje izvod iz zapisnika sa sjednice na kojoj je bila rasprava o ovoj problematici  i da se predloži da se pozovu svjedoci kojima su poznate činjenice, jer općinski načelnik o tome nema saznanja.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7  glasova „za“)  suglasno je s prijedlogom.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju.

 

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

 

Alen Kičinbaći pita može li Prekodravski zvon dobiti na korištenje prostoriju na katu općinske zgrade, jer su im sada stvari u prostoriji starog župnog dvora  gdje je velika vlaga i moglo bi im sve propasti.

Općinski načelnik odgovara da je on o tome već razgovarao s predsjednicom Milkom Novaković koja je pogledala prostor i jako je zadovoljna, stoga sada samo trebaju podnijeti zahtjev da se sve papirnato riješi i mogu se preseliti.

 

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,10  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat