Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 15. rujna 2017. godine,
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/12, URBROJ: 2137/06-17-1, od 11. rujna 2017. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, član,
 9. Marko Bogadi, član,
 10. Ivica Pavlović, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (opravdano),

Ostali prisutni:

 1. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 3. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2017. godine,
3. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola,
4. Donošenje Rešenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola,
5. Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
6. Razmatranje zamolbe „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za davanje suglasnosti o upisu djece u trećoj godini starosti u područni objekt „Bambi“ Ždala,
7. Donošenje Zaključka o zamolbi Marijana Golubić iz Otočke 9, za dodjelu pomoći za legalizaciju,
8. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
9. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.
Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu.
Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da ukupni prihodi i primici po izvršenju Proračuna iznose 4.089.622,77 kuna ili 33,43% u odnosu na planirani proračun, a u odnosu na isto razdoblje 2006. to je 86,51%. Ukupni rashodi i izdaci iznose 4.047.795,12 kuna ili 33,09% u odnosu na izvorni plan, te 101,30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Preneseni višak iz 2016. i višak u 2017. godini iznosi 674.728,79 kuna. Najzastupljeniji su prihodi od imovine u iznosu 2.750.344,16 kuna ili 36,81%, a u najmanjem postotku su prihodi od financijske imovine sa izvršenjem od 3,17%. Rashodi su u iznosu 4.044.795,12 kuna ili 33,15% od plana, odnosu 101,62% u odnosu na 2016. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 198.612,50 kuna što je 6,26% od planiranog. Kapitalne pomoći isplaćene su za kanalizaciju, za izradu PPU Općine Gola i dokumentaciju za uređenje ulice S. Radića u Goli. Rashodi za materijal i energiju su 89,56% od plana iz razloga što opskrbljivač energije ispostavlja na računu obračun i za javnu rasvjetu, ali su iz tog istog razloga računi za javnu energiju smanjeni. Većina kapitalnih projekata plaćena je nakon 30.6.2017. stoga nisu ni ušli u polugodišnji izvještaj. U planu razvojnih programa vidi se da je kupljen fotokopirni aparat, izrađen je PPU Općine Gola, izrađena dokumentacija za uređenje ulice S. Radića u Goli, te dokumentacija za izgradnju nerazvrstanih cesta i pješačke staze.
Na pitanje Alena Kičinbaći tko je novi opskrbljivač električne energije, Karolina Foruglaš odgovara da je novi opskrbljivač RWE Energija d.o.o., a Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da je s RWE sklopljen ugovor o opskrbi na temelju provedenog postupka javne nabave, koji je objedinjeno za većinu općina provodila REA Sjever Koprivnica.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

POLUGODUIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU.

Polugodišnji Izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik konstatira kako je iz Izvješća općinskog načelnika od 11. rujna 2017. razvidno da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu u mjesecu kolovozu nisu korištena, stoga predlaže usvajanje Izvješća.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 10 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2017. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja u Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola umjesto Helene Salaj predlaže Alen Kičinbaći.
Budući da predloženi prihvaća kandidaturu i nema drugih prijedloga, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
R J E Š E N J E
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije i proračun Općinskog vijeće Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja u Komisiju za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola umjesto Alena Kičinbaći predlaže Helena Salaj.
Budući da predloženi prihvaća kandidaturu i nema drugih prijedloga, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
R J E Š E N J E
o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima
s područja Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin_sinjeri za pojašnjenje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je 20. siječnja 2016. Općina Gola sklopila Ugovor s odvjetnikom Hrvojem Šutalom iz Odvjetničkog ureda iz Vinkovaca za zastupanje u postupku koji ima svrhu naplate po osnovi prava služnosti ili prava puta od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Odvjetnički ured se obvezao za Općinu Gola izvršiti sve radnje prema nadležnim tijelima za uređenje imovinsko-pravnih odnosa između infrastrukturnih operatera i Općine Gola kako bi moglo pristupiti potpisivanju ugovora radi utvrđivanja naknade Općini Gola. S obzirom da je Odvjetnički ured obavio sve ugovorene radnje, HT je predložio Općini Gola sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (prijedlog Ugovora dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu). Potpisivanjem toga Ugovora HT se obvezuje Općini Gola platiti naknadu kao što je navedeno u tablici Priloga 1. na 7. stranici, ali bi se osnivanjem prava služnosti HT i uknjižio u zemljišnim knjigama na javnim površinama čiji je vlasnik Općina Gola, te sukladno tome imao i određena prava što se tiče pristupa i korištenja tih nekretnina za gradnju, polaganje , održavanje i razvoj EKI kao što je navedeno u članku 1. Ugovora. Postoji i druga opcija rješavanja odnosa s HT-om bez uknjižbe u zemljišnim knjigama, na način da se od HAKOM-a ishodi Potvrda o pravu puta, kojom bi HT-u bilo naloženo da Općini Gola plaća godišnju naknadu na ime prava puta, koja bi trebala biti veća minimalno za 20% od godišnje naknade za pravo služnosti, ali tu nema naknade za 3 godine unazad, već se možebitno može ishoditi naknada za 5 godina unazad ali samo preko suda. Sukladno navedenom Općinsko vijeće trebalo bi se očitovati da li potpisivati Ugovor o osnivanju prava služnosti ili ovlastiti Odvjetnički ured za nastavak postupka glede izdavanja Potvrde o pravu puta i početka plaćanja naknade od strane HT-a.
Predsjednik dodaje kako je bio na prvom sastanku s odvjetnikom Šutalom i malo tko je tada vjerovao da će se moći dobiti bilo kakav novac od HT-a. Misli da je jako bitno da se nitko ne uknjižuje na naše čestice, stoga bi to trebalo rješavati da se odobri i traži naknada za pravo puta, kako nam se ne bi dogodilo da se netko uknjiži na naše i poslije ostanemo bez toga.
Ivica Pavlović slaže se da se treba ići na pravo puta, jer se već sada oni ponašaju kao da je sve njihovo.
Milan Foruglaš predlaže kada se to riješi da se ide i na postupak da se traži naknada za prethodne godine.
I ostali vijećnici podržavaju da se ide na pravo puta, stoga se nakon glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“) zaključuje da se Zajednički Odvjetnički ured Glavaš&Šutalo izvijesti:
– da je Općinsko vijeće Općine Gola protiv potpisivanja Ugovora s Hrvatskim telekomom o osnivanju prava služnosti,
– da se nastavi postupak glede izdavanja Potvrde o pravu puta.

Točka 6.
Predsjednik poziva zamjenika načelnika koji je 12. 9. 2017. prisustvovao sastanku Upisne komisije Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za pojašnjenje zamolbe za davanje suglasnosti o upisu djece u trećoj godini starosti u područni objekt „Bambi“ Ždala.
Marijan Vedriš ponavlja ono o čemu je bilo govora i na prošloj sjednici Općinskog vijeća, a radi se o tome da se u Ždali pokazala potreba za upisom još nekoliko djece jasličke dobi i sada ravnateljica traži suglasnost Općinskog vijeća za upis, jer tamo ima slobodnih mjesta, ali objekt nije registriran za jasličku skupinu. Osim toga trebalo bi nešto i preurediti i zaposliti odgojitelja na pola radnog vremena.
Predsjednik navodi kako Općina ne može povećavati sredstva za vrtić za ovu godinu, osim onog što je proračunom odobreno, stoga to mogu planirati za iduću godinu. Ravnateljica je to trebala predvidjeti i planirati, jer bi trebala imati evidenciju o broju djece, a što se tiče pedagoških standarda misli da se Općina ne bi trebala u to miješati. Osim toga, upišu li i tu manju djecu ispod 3 godine, ukoliko se nekome nešto desi mogli bi svi biti u problemu.
Ivica Rac ističe da u Ždali ima mjesta, jer ima 15-ero djece i rade dvije tete, a u Goli isto tako rade dvije tete, ali s 33-oje djece.
Marijan Vedriš dodaje da u Ždali ima mjesta, ali je problem što nije registrirana jaslička skupina i to se kosi s pedagoškim standardima, stoga ravnateljica moli suglasnost Općinskog vijeća za upis te manje djece, kako ne bi sama bila odgovorna ukoliko dođe do kakvih problema.
Ivica Pavlović misli da bi im možda trebali dati suglasnost, da ne bi roditelji krivo protumačili ako se ne da suglasnost, a oni bi u vrtiću trebali znati smiju li po zakonu primiti tu djecu.
Milan Foruglaš misli da ne bi trebali osporavati ako ima mjesta i ako oni tu djecu mogu primiti jer ove godine navršavaju 3 godine, ali bez dodatnih troškova i dodatnog zapošljavanja.
Marijan Lukčin kaže da se uskoro donosi novi proračun, pa bi trebali biti strpljivi i to planirati za iduću godinu.
Ivica Rac misli da bi trebali primiti troje djece koji su u međuvremenu navršili 3 godine, ali bez dodatnog zapošljavanja, a za iduću godinu bi trebali planirati i jasličku skupinu u Ždali i proširenje jaslica u Goli.
Mihaela Tinodi Kiš pita da li će iduće godine uopće biti potrebe za jaslicama u Ždali, kako se ne bi išlo u nepotrebne investicije.
Marijan Vedriš napominje kako Općina Gola za vrtić izdvaja oko 1,5 mil. kuna, a neke općine imaju malo veći proračun od toga iznosa. Jedni smo od rijetkih, možda i jedini u Županiji koji u potpunosti financiramo vrtić i opet ima nezadovoljnih. Misli da se djeca ne mogu cijele godine upisivati u vrtić, jer je upis prošao, pa bi se i roditelji trebali toga držati.
Ivica Rac dodaje kako je i on na sastanku rekao da je natječaj za upis prošao, ali htjelo se pomoći tim roditeljima koji su se naknadno javili, iako je to dosta neozbiljno, jer u buduće se nitko neće pridržavati rokova za upis.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) zaključilo je kako nije nadležno za davanje tražene suglasnosti Vrapčić dječjem vrtiću Drnje, jer postoje upisni rokovi, komisija za upis djece i stručni timovi vrtića koji bi to trebali odlučivati, te da nema mogućnosti za izdvajanje dodatnih sredstava za ovu godinu radi zapošljavanja odgojitelja na pola radnog vremena.

Točka 7.
Predsjednik poziva za pojašnjenje problematike vezano uz zahtjev Marijana Golubić iz Otočke 9, za isplatu pomoći za legalizaciju.
Karolina Foruglaš ukratko podsjeća da je sporno to što je Marijan Golubić na svije ime legalizirao objekte u domaćinstvu svoje bake, Golubić Ivane, za što mu je isplaćena pomoć za legalizaciju, a nakon toga na svoje ime legalizira i objekte u domaćinstvu gdje živi, te je podnio još jedan zahtjev za pomoć. Nakon što je dostavio dodatnu dokumentaciju utvrđeno je da su u oba domaćinstva suvlasnici Golubić Ivana i Golubić Božica, a Marijan je u njihovo ime samo rješavao dokumentaciju.
Predsjednik dodaje kako nije sporno da se radi o dva domaćinstva, a Marijan se zapravo nigdje ni ne spominje kao vlasnik, nego baka i majka, zato bi trebao imati njihovu punomoć.
Marijan Vedriš potvrđuje da se zaista radi o dva domaćinstva koji žive na dvije adrese, ali misli da se to mora dobro ispitati da ne bi bili u prekršaju.
Mihaela Tinodi Kiš predlaže da se o tome dobro razmisli, jer bi moglo biti još sličnih zahtjeva.
Predsjednik misli da je taj zakon o legalizaciji od početka bio loš, jer po tome bilo tko može legalizirati nečiji objekt, a da nije vlasnik.
Ivica Rac dodaje kako će i on imati sličan slučaj, jer čovjek koji im radi legalizaciju ponudio je njegovom bratu da sve ide na njegovo ime, a radi se zapravo o dva domaćinstva na dvije adrese.
Marko Bogadi misli da bi se trebale isplatiti dvije naknade, jer su to dvije kuće i dva kućanstva.
Marijan Lukčin slaže se da se isplati naknada, jer one (mama i baka) sigurno nisu znale da će biti sporno ako Marijan sve rješava, jer su zapravo one suvlasnici, a ne Marijan koji je njima zapravo radio uslugu.
Predsjednik predlaže da se dodatno traži i punomoć koju je majka Božica Golubić dala Marijanu da ju zastupa u postupku legalizacije i ako to dostavi, nije sporno da se isplati i naknada.
Prijedlog se jednoglasno (10 glasova „za“) podržava, te je zaključeno da se Marijanu Golubić može isplatiti naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na adresi Otočka 9, ukoliko dostavi ovjerenu punomoć kojom ga majka Božica Golubić opunomoćuje da za nju provede postupak legalizacije objekata na navedenoj adresi.

Točka 8.
Predsjednik ispričava općinskog načelnika koji radi neodgodivih obveza nije mogao prisustvovati ovoj sjednici, stoga će i izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, od 3. sjednice Općinskog vijeća, podnijeti na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Točka 9.
Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima .
Predsjednik pojašnjava prijedlog koji je u pisanom obliku podijelio svim članovima Općinskog vijeća prije početka ove sjednice i u kojem je sve opisao, a ukratko, radi se o inicijativi da se jedan dio jezera Male i Velike Čambine izdvoji iz zaštićenog područja i da se u tom dijelu omogući sportski ribolov. Predlaže da i Općinsko vijeće podrži prijedlog i da se isti uputi na daljnje postupanje i rješavanje Županu Koprivničko-križevačke županije, Županijskoj Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Ministarstvu poljoprivrede – Uprava ribarstva i Ministarstvu kulture (jer se radi o zaštićenom području).
Nakon kraće rasprave prijedlog se jednoglasno (10 glasova za“) podržava.

Predsjednik nakon toga ukratko izvješćuje nazočne sa Zaključkom Okruglog stola održanog 13. rujna 2017. u Gotalovu, na inicijativu ŠRK Šaran Gotalovo. Radi se o problematici kormorana na ovom području, a i šire, koji rade ogromne štete na rijekama i jezerima uništavajući riblji fond, te i na šumama uz vode jer se od njegovog izmeta suši drveće. Na sastanku u Gotalovu bio je i saborski zastupnik, gosp. Damir Felak, koji je obećao pomoći u rješavanju ove problematike, te je zaključeno da se o istome izvijesti i Općinsko vijeće Općine Gola. Slijedom toga predsjednik predlaže da Općinsko vijeće proslijedi zapisnik s Okruglog stola sa zamolbom za rješavanje problematike kormorana na području Općine Gola, Županu Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu i Ministarstvu poljoprivrede- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije.
Prijedlog se jednoglasno (10 glasova „za“) prihvaća.

Krešimir Premec prenosi upit Zlatka Lovkovića iz Gotalova, kada će se riješiti krovište Društvenog doma u Gotalovu. Dodaje da je krovište u stvarno lošem, kritičnom stanju i trebalo bi ga što prije sanirati.
Predsjednik se sjeća da je o tome bilo govora, ali predlaže da na ovo pitanje odgovori načelnik na idućoj sjednici Općinskog vijeća, a do tada neka se pribavi troškovnik da se vidi o kolikom se iznosu radi. Dodaje da će se svi domovi objedinjeno staviti u PUR, pa će se zajedno kandidirati za sredstva.

Alen Kičinbaći misli da prometni znak koji je nedavno postavljen u Gotalovu, s upozorenjem za školu, previše blješti i po noći se ništa ne vidi kada se dolazi u tom smjeru. Misli da je to svjetlo prejako, te predlaže da se nekome obrati da se to smanji.
Predsjednik predlaže da se uputi dopis Hrvatskim cestama jer su vjerojatno oni postavili znak i da se predloži da se ili smanji jačina svjetla ili da se po noći gasi, jer po noći djeca ne idu u školu.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri OPĆINSKOG VIJEĆA:
PREDSJEDNIK: Marko Horvat