Zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K 

od  8. veljače 2017. godine, sa 48. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

                                                                           Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/06-17-2, od  3. veljače 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Ivica Pasko, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Danijela Grčić, član,
 7. Nadica Bobovec, član,
 8. Stanislav Saboliček, član,
 9. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Franjo Sočev (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. godini,
 3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2016. godine,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2017. godine,
 6. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini,
 7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2017. godinu,
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2017. godini,
 9. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 10. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2017. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri  pojašnjava da je prijedlog ove Odluke usklađen sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a sadržajno je ista kao i Odluka iz 2016. godine. Odobren je isti iznos za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u svoti 60.000,00 kuna, stoga misli da nisu potrebna dodatna pojašnjenja.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je i prije bio protiv toga da se toliki novac izdvaja za političke stranke, te predlaže da se s tim sredstvima saniraju rupe na asfaltu na općinskim cestama.

Predsjednik  ga podsjeća da se to trebalo riješiti prilikom donošenja Proračuna za 2017. godinu, u kojem su ta sredstva namijenjena za političke stranke.

Budući  se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (7 glasova „za“, 2 „protiv“ – S. Saboliček, Z.  Lovković))  donosi

ODLUKU

o financiranju političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola

iz Proračuna Općine Gola za 2017. godinu.

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola

 

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se ovom  Odlukom određuje način raspoređivanja sredstava za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. godini. Razlika od prošlogodišnje Odluke je u tome što su u članku 3. utvrđeni iznosi u mjesečnoj svoti , dok je prošle godine utvrđen godišnji iznos sredstava  za svakog člana u Općinskom vijeću, a isto tako i u članku 4. utvrđen je mjesečni iznos  za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola. S obzirom da su ove godine lokalni izboru, u članku 5. navedeno je da se sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke doznačuju na račun političke stranke tromjesečno, do stupanja na snagu Odluke o raspisivanju lokalnih izbora.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (7 glasova „za“, 2 „protiv“ – S. Saboliček,  Z. Lovković)  donosi

ODLUKU

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava

za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

Općine Gola u 2017. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. godini.

 

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Plana mreže dječjih vrtića Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da općine i gradovi Koprivničko-križevačke županije moraju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport  i nacionalne manjine dostaviti Plan mreže dječjih vrtića radi donošenja Izmjena i dopuna Odluke o mreži dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije. Slijedom toga napravljen je ovaj  prijedlog Plana u kojem su utvrđeni svi vrtići  koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova ( 8 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA OPĆINE GOLA.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Plan mreže dječjih vrtića Općine Gola

 

Točka 4.

 Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da su sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2016. godine korištena u svoti 3.750,00 kuna za izradu zahtjeva za potporu na natječaj iz Programa Ruralnog razvoja RH,  Mjera 7., Podmjera 7.2.,  za asfaltiranje nerazvrstanih cesta (dionica  u Otočki,  k.č.br. 3313 k.o. Gola), nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2016. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu

 

Točka 5.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2017. godine nisu korištena,  nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2017. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu

 

Točka 6.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Općina obvezna, temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite,  početkom svake godine donositi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja za prethodnu godinu. Tako je sastavljena i ova Analiza, na koju smo prethodno dobili pozitivno mišljenje DUZS Područnog ureda Koprivnica.

Danijela Grčić predlaže da se isprave podaci koji se odnose na Dom zdravlja, odnosno Zavod za hitnu medicinu preko kojeg se sada provodi hitna medicinska pomoć

Stanislav Saboliček ponovo skreće pažnju na pitanje edukacije stanovništva i upoznavanja s djelovanjem civilne zaštite, što se uopće ne provodi. Pitao je neke ljude koji su u civilnoj zaštiti i koji su mu rekli da su bili pozvani pred par godina kada su im podijeljene kape i prsluci  i poslije ih više nitko nije zvao. To je primjedba što se tiče edukacije ljudi, a druga je primjedba da Općina Gola nema sklonište,  pa ga zanima zašto u PPU Općine Gola nije predviđena lokacija za sklonište.

Općinski načelnik podsjeća da je nedavno bila rasprava glede izmjena i dopuna PPU Općine Gola pa je vijećnik Saboliček pitanje skloništa tada mogao spomenuti, iako misli da je primjedba na mjestu. Pojašnjava da je pitanje civilne zaštite dosta složeno,  jer se u zakonu ne spominje vatrogastvo, a oni su zapravo nositelj naše zaštite, što smo mogli vidjeti i prilikom nedavnih poplava, kao i uvijek kada treba odraditi određene zadaće iz toga područja. Misli da mi imamo najjače i najbolje vatrogastvo koje može u datom momentu kvalitetno i vrhunski savladati svaki izazov i zadatak .

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da su Planovima zaštite i spašavanja određena mjesta za skloništa (školske dvorane i škole).

Stanislav Saboliček ponavlja kako  je samo dao ideju da se napravi i pravo sklonište. Osim toga, kada je bila poplava najviše je bilo angažirano pučanstvo, a ne vatrogasci, a između ostalih angažirala su se i njegova djeca koja nisu prošla nikakvu obuku iz toga područja.

Predsjednik misli da struktura zaštite i spašavanja ne funkcionira kako treba niti na državnom području i sve se nameće vatrogastvu, jer su oni uvijek spremni kada treba. Navodi da je i sam u civilnoj zaštiti,  a za vrijeme poplave nitko ga nije ni kontaktirao.

Ivica Rac slaže se da je u našoj Općini veliki postotak vatrogasaca po svim obiteljima i misli da su oni jako dobro educirani.

Stanislav Saboliček ponovo napominje kako to nije sporno, ali predlaže da se educiraju i osobe koji nisu vatrogasci,  jer se uz vatrogasce i oni angažiraju u određenim situacijama pa bi trebali znati neke stvari.

Općinski načelnik misli da je dobro da ljudi imaju tu svijest i želju za pomaganjem, ali kada je stanje ugroze više puta pučanstvo može i smetati kada dođe do određene intervencije, zato postoji Stožer i zna se tko treba intervenirati, a tu su uvijek i vatrogasci, naša najoptimalnija i najsposobnija sila na kojoj ćemo i dalje temeljiti našu civilnu zaštitu, stoga to ne treba minorizirati.

Stanislav Saboliček ponavlja kako mu to nije bila namjera, ali spominje i situaciju prilikom poplave s druge strane rijeke Drave,  gdje vatrogasci nisu mogli bez civilne zaštite ništa napraviti, zato bi bilo dobro ljude malo šire i jače educirati.

Marijan Lukčin dodaje kako je i on u civilnoj zaštiti, ali napominje kako uvijek postoji zapovjedni lanac  koji uvijek dobro funkcionira, iako i volonteri  dobro dođu u svim situacijama.

Stanislav Saboliček  naglašava kako on inzistira samo na tome da se malo bolje poradi na edukaciji stanovništva, što se i navodi u ovim dokumentima o kojima se raspravlja.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ANALIZU STANJA

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini.

Analiza stanja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava o Planu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da, sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, početkom svake godine Općinsko vijeće mora donijeti Plan razvoja sustava civilne zaštite za svoje područje,  kojim su obuhvaćene mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, te ustroj i djelovanje sustava civilne zaštite radi smanjenja rizika od katastrofa te radi zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara  i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, te se moraju prikazati i financijski pokazatelji za trogodišnje razdoblje.

Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže prihvaćanje prijedloga Plana, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU.

 Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije dostavio prijedlog Programa  provođenja  i Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2017. godini, koji je dostavljen vijećnicima s materijalima za sjednicu, te smatra da stoga nisu potrebna dodatna pojašnjenja,  predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Stanislav Saboliček primjećuje da se ništa nije promijenilo od prošle godine, misli na održavanje divljih deponija i kanala u selu.

Općinski načelnik kaže da su mjere preventive uvijek dobro došle, ali moramo biti svjesni da živimo na vodoplavnom području gdje imamo i grabe i mrtvice i dok postoji rješenje kako  izmuljiti i Ješkovo i Hintov, puno je teže riješiti jarke i grabe po selima. Misli da se tu svi moraju angažirati  koliko mogu, stoga sugerira svima da rješavaju gdje se što može, jer Općina svake godine rješava dio tih kanala i dosta je zadnjih godina napravljeno, između ostaloga riješen je i kanal Berek, ali ako se i sami ljudi ne angažiraju i ne održavaju ono što mogu, uvijek će biti problema. Slaže se da bi za te aktivnosti u budućnosti trebali planirati više sredstava, jer bi silno želio da se to riješi, ali je pitanje vrlo složeno.

Stanislav Saboliček podsjeća kako je već više puta inicirao da se riješe grabe uz ceste koje održava Općina Gola, konkretno u ulici S. Radića u Gotalovu  i uz ostale općinske ceste.

Općinski načelnik misli da je u Gotalovu već napravljen značajan zahvat  po tom pitanju kada se radila pješačka staza u Dravskoj, a ulica S. Radića će se riješiti kada bude išlo asfaltiranje. Napravilo se nešto i u Ždali i u Goli, ali je to posao koji se mora nastaviti i u budućnosti.

Marijan Lukčin misli da je najmanji problem iskopati i očistiti grabe, ali je teško natjerati ljude da čiste i održavaju mostece i upravo su tu najveći problemi.

Stanislav Saboliček  podsjeća da su se pred tri godine sanirali mosteci u Ždali, a takvi  isti postoje i u Gotalovu. Spominje nekoliko  kritičnih mjesta (npr. kod groblja, kod dućana) i predlaže da se to ne zaboravi i kada njega ne bude u Općinskom vijeću.

 

Budući se više nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže prihvaćanje prijedloga, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana

obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva

od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2017. godini.

Zaključak i Program prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

Točka 9.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik kaže kako se ukazuje jedna dobra okolnost,  oko koje se i on dosta angažirao, a radi se o priključenju bušotine Gola 10, koja će uskoro biti u eksploataciji i popravit će nam prihode, iako se ne radi o prevelikoj svoti.

Ove godine dosta intenziviramo  aktivnosti glede kandidiranja za sredstva za projekte za koje imamo dokumentaciju, pa smo već prijavili cestu u Otočki na Mjeru 7.2., a sada smo kandidirali i pješačku stazu u Dravskoj ulici u Goli na MRRFEU – Program održivog razvoja lokalne zajednice. Postoji mogućnost da ovih dana kandidiramo još jednu dionicu u Otočki , te izradu PPU Općine Gola, a natječaja će biti i dalje, pa ćemo i dalje aplicirati s onim što imamo pripremljeno.

Od OŠ Gola dobili smo obavijest da nisu prošli na natječaju prekogranične suradnje između OŠ Gola i OŠ Murakeresztur, ali nije sve izgubljeno jer postoje određene mogućnosti i preko PORE i drugih fondova.

Općinski načelnik bio je 25.1.o.g. na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša glede sanacije odlagališta, te smo primili i zapisnik s toga sastanka u kojem se navodi kako Fond ima namjeru pronaći model za sanaciju svakog odlagališta i da ćemo dobiti daljnje smjernice. Kod nas bi bilo dobro kada bi bila potpuna sanacija na mjestu  – insitu  i kada bi ušli u model sufinanciranja sa 80% njihovih i 20% naših sredstava, a koje bi mogli povući i iz drugih izvora (Županije, PORLZ).

S obzirom da je donesen Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.- 2022. godine i mi moramo donijeti novi Plan gospodarenja otpadom Općine Gola za navedeno razdoblje, stoga je ugovorena izrada istoga s tvrtkom KAINA  d.o.o. Zagreb za 19.900,00 kuna plus PDV.

Danas smo od Varaždinske biskupije primili suglasnost za idejno rješenje sanacije starog župnog dvora, pa će se dalje nastaviti u smjeru realizacije toga projekta.

Spominje naslijeđenu imovinu pok. Katice Bogadi, jer se radi o zemljama od kojih je dio prodan, dio se priprema za prodaju, ali to sve ide preko suda i banaka koje imaju zabilježbu na tim pojedinim nekretninama, dok je sa traktora skinuta hipoteka i Općina može s  njima raspolagati.  Odvjetnica je tražila skidanje hipoteke i s automobila, te je Privredna banka skinula zabilježbu, ali ostaje još Hypo banka, tako da vijećnici mogu razmisliti i predložiti što dalje s tim vozilima.

Tu je i naslijeđena imovina pok. Mije Šimega u Ždali. Za kuću je već postojao prijedlog da se dodijeli Kristini Novogradec, čija se kuća u međuvremenu i srušila, te će se o tome ovih dana očitovati i Socijalno vijeće. Kuća bi se dala Kristini Novogradec na korištenje, a uvjeti korištenja  bi se riješili ugovorom, samo će trebati odrediti osobe koje će jednom mjesečno ići u nadzor i kontrolirati da se održava i kuća i okoliš. Za zemljište, k.č.br. 905/1 k.o. Ždala, livada u Tobici sa 998 čhv, zainteresiran je Stjepan Halavuk koji se obratio Općini Gola sa namjerom otkupa toga zemljišta, stoga bi se Vijeće trebalo očitovati o tome.

Predsjednik predlaže da se razmisli je li pametno to prodati, jer će to zemljište možda nekad trebati Općini Gola, a Danijela Grčić dodaje da lokacija baš i nije atraktivna.

Marijan Lukčin podsjeća i na kuću pok. Ivana Volarića u Ždali koju je Općina naslijedila i gdje je sve zapušteno i obraslo. Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da tu postoji suvlasništvo  i popriličan iznos dugovanja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Stanislav Saboliček misli da te naslijeđene kuće ne bi trebale biti teret Općini, jer će ih biti sve više, a neke Općine već sada kupuju stare kuće za male novce i daju ih mladim obiteljima  ili se na neki drugi način stavljaju u funkciju. Isto tako i ovo zemljište možda bi jednog dana moglo poslužiti Općini za neke dobre stvari. Također   postavlja pitanje o energiji koja izlazi iz plamenika na CPS-u , može li se ispitati da se to usmjeri ponovo u zemlju ili da se iskoristi za nekakvu pozitivnu energiju i namjenu za ovaj kraj.

Predsjednik se slaže da bi možda trebalo razmisliti o pomoći mladim obiteljima koji kupuju prvu nekretninu,  jer u zadnje vrijeme dosta mladih ostaje u našim selima, a najavljeno je da će i država mladima  sufinancirati  kupnju prve nekretnine .

Općinski načelnik navodi kako Općina Gola s tim naslijeđenim kućama uglavnom nasljeđuje i dugove. Mi smo inače na razne načine pomogli kod rješavanja dosta stambenih pitanja, i preko Socijalnog vijeća i za branitelje, tako da s tim na našem području nisu veliki problemi. Osim toga kupovanje kuća je dosta komplicirano kada je u pitanju Općina, jer uglavnom nitko ne prihvaća cijenu ovlaštenog procjenitelja.  Što se tiče plamena na CPS-u, to se pred par godina aktualiziralo i rješavalo na  najvišoj razini i bilo je obećano da će se to zatvoriti u potpunosti, vjerojatno kada se spoji Gola 10, ali Općina Gola tu ne može puno utjecati jer je to vlasništvo Ine i na njihovom je području.

Ivica Pasko dodaje da je čuo stručno pojašnjenje  kako je to sigurnosni ventil, u slučaju da dođe do kakve nezgode da tu plin  izađe van, a to je samo plamen koji tinja i ništa ne zagađuje.

S ovim se završava načelnikovo izvješće, koje se prima na znanje, bez primjedbi.

 

Točka 10. 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita može li Općina Gola zatražiti od nadležnih da se na kraju ulice M. P. Miškine u Goli odobri prolazak putem prema pročistaču i  običnim ljudima, s obzirom da se sada tom  dionicom služi samo policija, jer bi se time skratio otvorio prolaz i pojednostavio bi se prilaz do pročistača.

Općinski načelnik misli da je to „ničija zemlja“ i skeptičan je po tom pitanju, stoga će se raspitati kod načelnika granične policije.

Nadica Bobovec navodi kako se osjeća zapostavljenom kao općinska vijećnica, jer je još prošle godine tražila da se igralište u Otočki dopuni sa spravama, što ne bi ni puno koštalo jer bi trebale samo dvije-tri sprave, pa je čak dostavila i ponudu, ali se po tom pitanju ništa nije napravilo.

Predsjednik se sjeća da je o tome bilo govora na Školskom odboru i da bi se to rješavalo preko škole, ali se nikad nije realiziralo.

Općinski načelnik misli kako nije sporno da se to riješi, stoga će se vidjeti sa školom kako i na koji način bi se to rješavalo.

Zlatko Lovković podsjeća da su u Proračunu planirana sredstva za novu kosilicu, stoga predlaže da se razmisli o kupnji veće kosilice  s ralicom, kako bi se zimi mogle čistiti i pješačke staze.

Marijan Lukčin navodi da su prikupljene već neke ponude za kosilice i s priključcima, jer  se to  planira za kandidiranje  ako bi uspjeli dobiti kakva sredstva.

Općinski načelnik dodaje kako se razmišlja o tome da se kupe dvije kosilice i da se razdvoji komunalne radnike, tako da svaki dobije svoje područje, stoga ćemo pokušati s kandidaturom, jer bi bilo sjajno da i za to uspijemo  povući određena sredstva.

Stanislav Saboliček kaže da u Bjelovaru tvrtka Hittner proizvodi takvu opremu, pa bi bilo dobro i od njih tražiti ponudu.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima,  stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš