ZAPISNIK SA 48. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  13. srpnja 2020. godine,
sa 48. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/05, URBROJ: 2137/06-20-1, od  8. srpnja 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Milan Foruglaš (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 4. Ivica Pavlović, član ( opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (7),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća.

 

Predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili izmjena i dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednici.

Budući da nema drugih prijedloga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2020. godine,
 3. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 4. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

  

Točka 1.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal:  Razlozi donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana navedeni su u članku 3. Odluke, a ove izmjene i dopune predviđene su kao ciljane izmjene i dopune. Provedeni su prethodni postupci kojima je utvrđeno da su izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu i nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna je Zakon o prostornom uređenju, a planirani rok za izradu i završetak izmjena i dopuna Prostornog plana kao i faze izrade propisani su člankom 12. i 13. Odluke.

Općinski načelnik dodaje da se još dogovara lokacija za  reciklažno dvorište, s obzirom da je bila opcija na području Hintova, što je otpalo jer nije u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Ostaje lokacija uz pročistač, ali je potrebno pokrenuti proceduru oko parcelacije i otkupa zemljišta i izrade projektne dokumentacije.

Budući se nakon toga nitko  nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola.

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za mjesec lipanj  2020.  godine dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu, a iz Izvješća je razvidno da sredstva Proračunske zalihe u  mjesecu lipnju  nisu korištena.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Dovršeno u 16,00 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat