ZAPISNIK SA 47. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  29. lipnja 2020. godine,
sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2137/06-20-1, od  25. lipnja 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 2. Tatjana Blažeković, članica,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Mario Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 3. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 4. Ivica Pavlović, član ( opravdao izostanak).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (7),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća.

 

Potpredsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu sa dvije točke koje bi glasile „Donošenje Odluke o financiranju nabave Drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica) za sve učenike Osnovne škole Gola u školskoj godini 2020./2021.“ i „Donošenje Odluke o otkupu zemljišta za izgradnju parkirališta uz groblje u Goli“, te daje prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) prihvaća prijedlog za dopunu dnevnog reda.

 

Budući da nema drugih prijedloga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini,
 2. Donošenje Odluke o djelomičnom ili potpunom oslobađanju  plaćanja komunalne naknade zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19),
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2020. godine,
 4. Razmatranje prijedloga Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Gola,
 5. Donošenje Odluke o financiranju nabave Drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica) za sve učenike Osnovne škole Gola u školskoj godini 2020./2021.,
 6. Donošenje Odluke o otkupu zemljišta za izgradnju parkirališta uz groblje u Goli,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 8. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

  

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini.

Darinka Kuzmić Salajpal: U postupku nadzora zakonitosti Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini donesenog na 43. sjednici Općinskog vijeća Općine Gola nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj,  mlade  i socijalnu politiku dalo je uputu da se u točki IV. Plana posebno izdvoji iznos sredstava planiran za troškove stanovanja, koji je  potrebno uskladiti s iznosom potrebnim za ostvarivanje zakonske obveze iz članka 117. stavka 2., a u vezi s odredbom članka 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi. Sukladno tome u točki IV. ovog novog Plana izdvojena su sredstva za podmirenje troškova stanovanja u iznosu 50.000,00 kuna, a stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan donesen na 43. sjednici Općinskog vijeća i objavljen u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 23/19.

Budući se nitko  nije javio za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini.

 

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

Predsjednik poziva  Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o djelomičnom ili potpunom oslobađanju plaćanja komunalne naknade zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19).

Darinka Kuzmić Salajpal: Ovaj prijedlog Odluke sastavljen je slijedom prijedloga s prošle sjednice Općinskog vijeća i nakon određenih konzultacija o mogućnostima djelomičnog ili potpunog oslobađanja plaćanja komunalne naknade uslijed epidemije koronavirusa u trajanju od 3 mjeseca, odnosno dok su trajale okolnosti predviđene Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koju je donio Stožer civilne zaštite RH.  Člankom 3. Odluke propisano je koje pravne i fizičke osobe imaju pravo na potpuno oslobađanje, a člankom 4. na djelomično   oslobađanje plaćanja komunalne naknade, dok će se uvjeti za ostvarivanje prava odrediti javnim pozivom općinskog načelnika Općine Gola.

Općinski načelnik dodaje da se ovim odričemo dijela općinskih prihoda, ali je naša Općina financijski stabilna i ovo je dobar primjer da pomognemo našim poduzetnicima, no sve mora biti usklađeno sa zakonskim propisima.

Budući se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o djelomičnom ili potpunom oslobađanju plaćanja komunalne naknade

zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19).

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Potpredsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za mjesec svibanj  2020.  godine dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu, a iz Izvješća je razvidno da sredstva Proračunske zalihe  u  svibnju nisu korištena.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Dovršeno u 16,15 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        POTPREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marijan Lukčin