ZAPISNIK SA 46. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  28. svibnja 2020. godine,
sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/03, URBROJ: 2137/06-20-1, od  21. svibnja 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 2. Tatjana Blažeković, članica,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Mario Bogadi, član (opravdano),
 3. Alen Kičinbaći, član (opravdano),
 4. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 5. Ivica Pavlović, član ( opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Tihomir Jaić, predstavnik tvrtke Jaić Consulting d.o.o. (prisutan pod 1. točkom dnevnog reda),
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (6),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Gola,
 3. Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2019. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području na području Općine Gola u 2019. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2019. godini,
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2019. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja  na području Općine Gola u 2019. godini,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2019. godini,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2019. godini,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2019. godini,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica  na području Općine Gola u 2019. godini,
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade iz postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2019. godini,
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2019. godini,
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. ožujka do 30. travnja 2020. godine,
 17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2019. godinu,
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Gola za 2019. godinu,
 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Gola u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 20. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Gola za 2020. godinu,
 21. Razmatranje ponude Općine Rasinja za prodaju poslovnog udjela Općine Rasinja u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o. Koprivnica,
 22. Razmatranje ponude Općine Koprivnički Ivanec za prodaju poslovnog udjela Općine Koprivnički Ivanec u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o. Koprivnica,
 23. Razmatranje očitovanja Dječjeg vrtića Vrapčić o nastanku manjka u periodu od 01. 07. do 31. 12. 2019. godine,
 24. Razmatranje Zamolbe Božice i Nenada Vrček i Drage Razuma za otkup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Gola,
 25. Razmatranje zamolbe i odgovora Općinske organizacije Crvenog križa Gola na dopis Općinskog vijeća Općine Gola od 28. veljače 2020. godine,
 26. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 27. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Potpredsjednik pozdravlja gospodina Tihomira Jaića, vlasnika tvrtke Jaić Consulting d.o.o. koji je angažiran za pripremu Odluke i natječajne dokumentacije za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola. Daje mu riječ i predlaže da pojasni aktualnu problematiku vezanu za pripremu natječajne dokumentacije.

 

Tihomir Jaić pojašnjava da se mora riješiti nekoliko stvari.

Prva stvar koja se mora riješiti čestice s kojima su prije raspolagale Hrvatske šume i koje nisu ušle u Program,  stoga  treba vidjeti kako to riješiti. Prijedlog je da se sada ide s natječajem za čestice koje su u Programu, jer postupak dopune Programa traje 4-5 mjeseci, a s obzirom na ove uvjete i duže, a ako se krene s postupkom dopune Programa za  to vrijeme ne može se raspisivati natječaj. Stoga je prijedlog da se raspiše natječaj i provede postupak za čestice obuhvaćene Programom, a nakon što se potpišu ugovori i sve bude pravomoćno može se odmah pokrenuti postupak dopune Programa koji je isti kao i za sam Program.

 

Druga stvar koja se mora riješiti je imenovanje Povjerenstva. Broj članova utvrđuje Općinsko vijeće, a uvjet je da se članovi Povjerenstva ne mogu javiti na natječaj, isto kao ni njihovi najbliži srodnici (roditelji, djeca, braća..). Dolazi do kraće rasprave nakon koje je predloženo da su dovoljna tri člana Povjerenstva, a predloženi su Krešimir Premec, Biserka Saboliček i Milka Novaković. Krešimir Premec suglasan je s prijedlogom, a Biserka Saboliček i Milka Novaković telefonski daju svoj suglasnost, stoga potpredsjednik predlaže donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola s navedenim članovima.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Tihomir Jaić podsjeća da je Programom je utvrđeno da ništa ne ide u prodaju, stoga treba utvrditi  na koje vrijeme će ići zakup. S obzirom da se radi o manjim površinama, jer svega skupa je 21 ha, predlaže da se zakup stavi na 5 godina, te da se ne određuju maksimalne niti minimalne površine koje se nekome mogu dati u zakup.

 

Nakon kraće rasprave potpredsjednik zahvaljuje gosp. Jaiću na pojašnjenju, te daje na glasovanje prijedloge:

 1. da se pokrene postupak pripreme natječajne dokumentacije za davanje u zakup čestica koje su obuhvaćene Programom, a nakon završetka postupka i potpisivanja ugovora o zakupu, da se pokrene postupak dopune Programa za čestice koje su bile pod upravljanjem Hrvatskih šuma,
 2. da se zemljište daje u zakup na 5 godina i da se ne određuju minimalne niti maksimalne površine koje se nekom mogu dati u zakup.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) prihvaća i 1. i 2. prijedlog.

 

Sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola i utvrđenim prijedlozima, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Tihomir Jaić nakon toga pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.

 

Točka 2.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Gola. Slijedom nalaza revizije naloženo nam je donošenje ove Odluke kojom se uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina  i drugih sportskih građevina  u vlasništvu Općine Gola. Izvršena je procjena tržišne vrijednosti, te su uvedene u poslovne knjige javne sportske građevine u vlasništvu Općine Gola, a radi se o nogometnim igralištima  u Goli i Gotalovu, jer je  nogometno igralište u Ždali vlasništvo NK Prekodravac. Nakon stupanja na snagu ove Odluke ugovorno će se regulirati sva prava i obveze između Općine Gola i sportskih udruga kojima će se navedene sportske građevine dati na upravljanje i korištenje.

Budući se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina  u vlasništvu Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš: Sveukupni prihodi poslovanja iznosili su 12.566.202,74 kuna ili 114,45% od plana, a sveukupni primici ostvareni su u iznosu 55.715,00 kuna ili 139,29%. Najzastupljeniji su prihodi pomoći iz proračuna. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 5.032.985,91 kuna  ili 125,47% od plana. Prihodi od poreza iznose 4.921.642,15 kuna ili 102,36% od plana. Najmanji postotak ostvarenja, 95,94%,  imaju prihodi od financijske imovine. Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu 12.641.489,19 kuna ili 87,58%. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 11.428.119,72 kuna ili 86,86%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.213.369,47 kuna ili 95,02% od planiranog.

Budući se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2019. GODINU.

 

Godišnji Izvještaj se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2019. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da ukupni višak prihoda poslovanja za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 3.395.035,39 kuna, a rasporedit će se prema potrebi u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

Budući se nitko ne javlja za raspravu, potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2019.  godinu.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

Potpredsjednik: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini dostavljeno je članovima Općinskog vijeća s materijalima uz saziv za sjednicu. U Izvješću je sve jasno i razvidno prikazano. Budući se nitko ne javlja za raspravu, predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba

u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 10.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 13.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba

sufinanciranja vjerskih zajednica

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 14.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade iz postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 16.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za mjesec ožujak i travanj 2020.  dostavljeno je s materijalima za sjednicu.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,

za razdoblje od 1. ožujka do 30. travnja 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 17.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da je  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da je izvršno tijelo JLS dužno dostaviti godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine i objaviti ga u službenom glasilu, što je i napravljeno, a  Izvješće je u zakonskom roku dostavljeno i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu  okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, te Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Budući se nitko nije javio za raspravu, nakon  glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola

za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2019. godinu.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 18.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi,

mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Gola za 2019. godinu.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Dovršeno u  17,30 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        POTPREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marijan Lukčin