Zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  27. prosinca 2016. godine, sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2137/06-16-1, od  21. prosinca 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini,
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2017. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2017. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2017. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2017. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2017. godini,
 10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2017. godini,
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2017. godini,
 12. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini,
 13. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2017. godini,
 14. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2017. godini,
 15. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2017. godini,
 16. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2017. godini,
 17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2016. godine,
 18. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju na području Općine Gola,
 19. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 20. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su u ovaj prijedlog Proračuna uvrštene izmjene  i prijedlozi  u odnosu na prvi prijedlog Proračuna o kojem se raspravljalo na 43. sjednici održanoj 14. studenoga ove godine. Ukupno rashodi i izdaci iznose 12.232.000,00 kuna, što je jednako ukupnim prihodima i primicima.  Nakon toga nabraja kapitalne projekte koji su planirani, a za koje su planirani i prihodi pomoći iz državnog i županijskog proračuna. Financiranje redovnih aktivnosti planirano je u odnosu na ovu godinu, osim što su planirana i sredstva za lokalne izbore koji će se održati iduće godine.

Marijan Lukčin, ispred Odbora za proračun i financiranje, dodaje da je Odbor suglasan s ovakvim prijedlogom Proračuna.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gola za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU.

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

 Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2017. godinu, a Programima se zapravo razrađuju po područjima stavke koje su već prihvaćene u Proračunu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2017. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 4. 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.  

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6. 

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova jednoglasno (10 glasova „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7. 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2017. godini

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

 Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

 Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

 Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.  

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM

o namjenskom korištenju sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM

rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina  

na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2017. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se prijedlog ove Odluke razlikuje od Odluka iz prethodnih godina, a razlika se odnosi na visinu novčane pomoći koja se odobrava za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Po prijašnjim Odlukama svi koji su završili postupak legalizacije imali su pravo dobiti od Općine Gola 5.000,00 kuna plus najviše do 3.000,00 kuna oni koji su koristili i uslugu geodeta. Kako smo imali predmete legalizacije gdje su ukupni  troškovi bili puno manji od 5.000,00 kuna, gdje su se npr. legalizirali samo pomoćni objekti, garaže i slično,  ispostavilo se da su neki od Općine Gola dobili povrat sredstava puno veći od ukupnih troškova legalizacije, stoga se u ovoj  Odluci predlaže odobrenje sredstava do 5.000,00 kuna onima čiji je zbroj svih utvrđenih naknada ispod 5.000,00 kuna, a svima ostalima 5.000,00 kuna kao i do sada, dok povrat sredstava za troškove geodeta ostaje na isti način kao i prije.

Općinski načelnik slaže se s ovakvim prijedlogom, jer je i sam imao troškove legalizacije puno manje od 5.000,00 kuna i nije htio podnijeti zahtjev za povrat sredstava od Općine, ali sigurno ima onih koji bi to koristili, stoga drži da je ovo jako dobro uočeno i predlaže da se podrži ova izmjena.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata

na području Općine Gola u 2017. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 Točka 14. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2017. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je ovom Odlukom predloženo da pravo na isplatu pomoći imaju roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Gola najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta, dok je prijašnjom Odlukom to vrijedilo samo za jednog od roditelja, stoga se vijećnici sada mogu očitovati da li će se pomoć odobravati po staroj Odluci ili će se ići na ovu izmjenu, jer je bilo slučajeva da je jedan od roditelja koristio pomoć u našoj Općini, a drugi negdje drugdje.

Ivica Pasko slaže se da bi oba roditelja trebala imati prebivalište u našoj Općini.

Milan Foruglaš misli da bi trebalo ostati po starom jer ima roditelja koji nisu vjenčani i samo jedan živi na našem području,  pa se već tu javljaju problemi.

Zlatko Lovković slaže se da bi trebalo ostati po starom, a ukoliko se pojave specifični problemi u članku 5. navedeno je Povjerenstvo  koje bi u tom slučaju trebalo odlučivati.

Općinski načelnik predlaže da ostane po starom,  jer je to vrlo osjetljivo područje i s tim stvarima ne bi smjeli kalkulirati, pa ako netko i podigne naknadu na dvije strane. Moramo raditi na poboljšanju demografske slike i u tom smislu pozdraviti i odluku Vlade RH koja je obećala po tisuću eura svakom novorođenom djetetu.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke s istim tekstom kao i za 2016. godinu, odnosno da se pravo na isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini ostvaruje ako samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Gola najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola podržava prijedloga i jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta

roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 15. 

Nakon kratkog pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“ i 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

ODLUKU

o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola

u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2017. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 Točka 16.

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2017. godini,  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2017. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 17.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2016. godine.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da su sredstva u navedenom razdoblju korištena za izradu zahtjeva za ishođenje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za projekt „Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gola“ koji smo kandidirali na Mjeru 7.2.2. i za projekt „Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Gola“ koji također pripremamo za kandidiranje kada se za to ukaže prilika.

Općinski načelnik dodaje da je navedeno mišljenje Ministarstva prilog natječajnoj dokumentaciji bez koje se projekt ne može kandidirati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik  daje Izvješće na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2016. godine.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 18.

 Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javne odvodnju na području Općine Gola.

Općinski načelnik  podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća prihvaćen Anex Ugovora sa Koprivničkim vodama,  po kojem će priključci na javnu odvodnju za korisnike biti besplatni, a s obzirom da je prošao tehnički pregled i za kanalizacijsku mrežu i za pročistač,  slijedeći je korak donošenje ove Odluke  kako bi se moglo pristupiti priključenju na mrežu. Prilikom izvođenja radova djelatnici su na terenu  anketirali stanovništvo i svima ostavili izvod za priključak, jer su se svi očitovali da su zainteresirani da se priključe na sustav. Prijedlog ove Odluke dobili smo od Koprivničkih voda, a pregledala ga je i odvjetnica koja se očitovala  da nema nikakvih primjedbi jer je Odluka usklađena sa Zakonom o vodama. Sličnu smo Odluku donosili i za priključenje na sustav javne vodoopskrbe, ali se nisu primjenjivale odredbe o obvezi priključenja, kao što se navodi u članku 5. ove Odluke.

Predsjednik dodaje kako je i na tehničkom pregledu spomenuto da nema svrhe od kanalizacije ukoliko se ljudi ne budu priključivali,  jer mora biti dovoljan broj priključaka da bi sustav funkcionirao.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 19.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća dogovoreno da će se sazvati zajednički sastanak s inženjerkom iz Urbie Čakovec radi utvrđivanja broja uvjetnih grla i ostalih nejasnoća vezanih uz izmjene PPU Općine Gola, ali je radi njihovog kolektivnog odmora sastanak prolongiran i dogovorit će se iduće godine, iza  blagdana.

Još jednom poziva sve nazočne na otvorenje jaslica u Goli, te podsjeća kako su neki od početka sa sumnjom govorili da taj objekt nikad neće biti otvoren, ali stiglo se i do toga trenutka,  stoga poziva sve koji su u mogućnosti da dođu na svečanost otvorenja, 2.1.2017. u 13,00 sati.

Jasna Čimin-Sinjeri obavještava da se u suradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom organizira već druga edukacija za poljoprivrednike, po programu ratarstvo, sukladno Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Prvi tečaj u trajanju od četiri dana je već završio, a sada se primaju prijave za drugi, koji počinje 10.1.2017.  i održava se u staroj školi u Goli. Svi zainteresirani još uvijek se mogu prijaviti, a edukacija je za polaznike besplatna.

S obzirom da je nedavno bila sjednica Općinskog vijeća na kojoj je općinski načelnik izvijestio o aktivnostima u Općini Gola, ovo je samo kraće izvješće koje se prima na znanje bez primjedbi.

 Točka 20.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček  navodi kako je zabrinjavajuće što na našem području sve više ljudi obolijeva od karcinoma, i to sve više mladih ljudi, što je već uzelo maha, pa pita načelnika koji je ujedno i liječnik, zbog čega dolazi do takvih bolesti i što nam je činiti po tom pitanju.

Općinski načelnik dijeli suosjećanje s ljudima kojima se to događa, a isto tako i zabrinutost. Podsjeća da smo tu temu već problematizirali pred par godina s okolnim  općinama i kako svi uglavnom ciljaju na Inu tražile su se određene studije koje su s te strane uvijek bile pozitivne. Maligne su bolesti i inače u porastu u cijelom svijetu i odmah su iza kardiovaskularnih bolesti koje su na prvom mjestu. Ne smijemo zaboraviti da smo imali i rat koji je ostavio stres, pa je tu način života i prehrane, a ima i genetske predispozicije. Možemo se obratiti Zavodu za javno zdravstvo – Službi za epidemiologiju, koji prate te stvari i možda bi mogli kvalitetnije odgovoriti na ovo pitanje, jer je to uistinu jedna velika trauma i poprima zabrinjavajuće razmjere.

Stanislav Saboliček dodaje da se broj tih slučajeva kod nas u odnosu na broj stanovnika ne može ni usporediti sa susjednim općinama, jer je kod nas to uzelo maha, a kod ovih zadnjih slučajeva, te osobe nisu sudjelovale u ratu, ni oni ni članovi obitelji, niti su imali veze sa stresom, niti je u pitanju genetika.

Tatjana Blažeković slaže se da bi trebalo poslati upit Zavodu za javno zdravstvo, a Marko Horvat misli da je najbolje djelovati preventivno, odnosno da se redovno ide na preglede.

Nakon toga zaključeno je da će se poslati upit Zavodu za javno zdravstvo, a kako se više nitko  nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik  je svima poželio svako dobro u Novoj 2017. godini, te pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,00  sati.

 ZAPISNIČAR:    Jasna Čimin-Sinjeri                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:   Marijan Vedriš