Zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  19. prosinca 2016. godine,
 sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/13, URBROJ: 2137/06-16-1, od  14. prosinca 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik ,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je  zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda,
 2. Razmatranje prijedloga Aneksa I. Ugovora o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Proračun „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala,
 4. Pregled stanja sigurnosti na području Općine Gola za prvih devet mjeseci 2016. Godine,
 5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 6. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš  za pojašnjenje prijedloga Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva  jedinice lokalne samouprave moraju od 1.1.2017. preuzeti obvezu  naplate i naknade za uređenje voda uz obračun i naplatu komunalne naknade. JLS će ostati prihod od 5% naplaćene naknade, s tim da ćemo morati tjedno pratiti kolika je uplata  i sredstva uplaćivati na račun Hrvatskih voda. Morat ćemo i ovršavati dužnike, jer ako mi ne ovršimo njih, Hrvatske vode će ovršiti Općinu Gola. Na sastanku u Hrvatskim vodama u Đurđevcu svi su bili protiv prihvaćanja ove obveze, jer u našoj Županiji za sada to obračunavaju samo Grad Đurđevac i Koprivnica, dok na području Varaždinske županije to rade već i sve općine. Moramo nabaviti i novi program, a jedna osoba će imati posla samo s tim, jer se stanje mora pratiti tjedno, tako da ćemo  zapravo  odrađivati posao za Hrvatske vode.

Marko Horvat pita može li se to prolongirati  i koliko godišnje iznosi tih 5% za Općinu Gola, da li se iz tih sredstava može financirati jedan zaposlenik.

Mihaela Tinodi Kiš odgovara da se ova obveza mora prihvatiti  od 1.1.2017.  bez odgode, a prihod Općini je oko 15.000,00 kuna, s tim da Hrvatske vode podmiruju troškove za izradu programa, omotnica, uplatnica i sl.

Općinski načelnik,  nakon telefonskog razgovora s načelnikom Općine Peteranec, prenosi nazočnima da je Općinsko vijeće Općine Peteranec prihvatilo ovu obvezu, ali su dogovorili da  će napraviti program radova na kanalima i dostaviti ga Hrvatskim vodama, da bar na taj način preko radova pokušaju izvući nešto sredstava.

Stanislav Saboliček  navodi da su mu našli nekakav dug za vodnu naknadu još iz 2003. godine, te pita da li će se tražiti i ovršavati i ti zaostaci, a Mihaela Tinodi Kiš odgovara da u Općini Gola krećemo s 1.1.2017. od nule, a dugove od prije će utjerivati i ovršavati Hrvatske vode.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik konstatira da se ova obveza očito ne može izbjeći, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje Ugovora
s Hrvatskim vodama o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova
obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Aneksa I. Ugovora o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri navodi da je vijećnicima s prijedlogom Aneksa dostavljen i osnovni Ugovor od 2.11.2015. godine kako bi im bilo jasnije na što se odnosi ovaj dodatak Ugovoru.

U članku 3. Aneksa stoji da se Općina obvezuje osigurati sredstva za izvođenje priključaka, što znači da bi priključak za korisnike bio besplatan, jer se pokazalo da će po konačnom obračunu ugovorena vrijednost radova biti nešto manja, te bi se sredstva usmjerila na izvođenje priključaka, čija je vrijednost radova procijenjena na 200.000,00 kuna, kao što je navedeno u članku 4. Aneksa, ali će točan iznos biti utvrđen tek nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o javnoj nabavi.

Marijan Lukčin dodaje kako moramo imati na umu da se i u drugim ulicama, kada bude izvedena kanalizacija, osiguraju priključci bez naknade.

Općinski načelnik misli da to nije sporno jer ovaj model s kanalizacijom je jako dobar i trebali bi nastaviti i dalje, stoga on vrši pritisak i za daljnje dionice, a isto tako i za dokumentaciju za bušotinu Gola 10 da što prije profunkcionira, jer misli da će okolnosti biti dobre i da će se sve moći napraviti.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje
Aneksa I. Ugovora s Koprivničkim vodama d.o.o.  o sufinanciranju izgradnje
sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola, Broj: 300-1226/2015. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice Gola i Ždala.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je Proračun „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za podružnice Gola i Ždala usklađen s prijedlogom Proračuna Općine Gola za 2017. godinu  i nema nikakvih primjedbi.

Ivica Rac, član Upravnog vijeća vrtića, misli da je sve dobro razrađeno, te ni on nema nikakvih primjedbi.

Stanislav Saboliček pita na što se odnosi navod o participaciji roditelja koji se spominje u točki 7. Obrazloženja financijskog plana, kad znamo da na području Općine Gola nema participacije, jer Općina Gola sve financira.

Općinski načelnik misli da možda postoje nekakvi manji troškovi u kojima participiraju roditelji,  jer se i navodi nekakva djelomična participacija roditelja, stoga to ne bi trebalo biti sporno.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Proračun „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje
za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik navodi da je vijećnicima u materijalima za ovu sjednicu dostavljen i  Pregled stanja sigurnosti na području Općine Gola za prvih devet mjeseci 2016. godine zaprimljen   od MUP PU Koprivničko-križevačka, Policijska postaja Koprivnica, kako bi bili upoznati s ovom problematikom.  Dodaje kako se ljudi i dalje žale na česta zaustavljanja i provjere, ali je zaključeno da tako valjda mora biti radi opće sigurnosti.

Informacija se prima na znanje, a općinski načelnik  koristi priliku te vezano uz ovu problematiku čita nazočnima obavijest Policijske postaje Koprivnica, Broj: 511-06-05-2112/16. od 14. 12. 2016. godine, o provođenju operativne akcije „Mir i dobro“ kojom je cilj osigurati sigurnost građana za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. 

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik navodi kako je i uz mnoge sumnje od početka izgradnje ipak završen dječji vrtić – jaslice u staroj školi u Goli, dobivene su sve suglasnosti  i od 2.siječnja 2017. bi trebao početi s radom. Zapravo je 2.1.2017. u 13,00 sati planirano svečano otvorenje, te bi rad s djecom počeo idućeg dana. Misli da je to jedan značajan događaj za našu Općinu, stoga ćemo pozvati i neke vanjske goste kako bi se to malo proslavilo, a drži da bi se na otvorenje trebali odazvati i svi vijećnici.

Završeni su svi radovi na vagi u Goli i ona je sada u funkciji, te još treba vidjeti tko će biti zadužen za vagu. Marijan Lukčin dodaje da je vaga uključena u struju i stalno radi, te  misli da bi najbolje bilo da se povjeri  Eugenu  Pali, jer to mora biti osoba koja će ljudima biti dostupna 24 sata na dan, a on i sada rješava ako nekome nešto zatreba vezano uz vaganje.

Općinski načelnik nastavlja s izvješćem, te navodi da su isplaćena sredstva za 2016. godinu za subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje i mora konstatirati da je iznos puno  manji ako se usporedi s  2015. godinom.

Za 22. 12. 2016. zakazan je tehnički pregled uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na kojem je predviđen priključak i za poljoprivrednike, tako da će i to uskoro biti u funkciji.

Predana je prijava na Mjeru 7.2.2. za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta, za k.č.br. 3313 k.o. Gola koja se nalazi na područnu Otočke.

Rješava se i geodetski elaborat za dionicu prema Ješkovu, održan je i javni uvid na koji se nitko nije javio i nije bilo nikakvih primjedbi, stoga postupak može ići dalje.

Danas je inž. Petrović obišao dionicu S. Radića u Gotalovu i cestu u Novački, kako bi dostavio ponudu za rješavanje potrebne dokumentacije. Na pitanje Marka Horvata da li će tu biti uključena i cesta za groblje u Ždali, općinski načelnik podsjeća da se planira rješavanje parkirališta uz groblje u sklopu kojeg bi se riješila i ta cesta.

Od župnika iz Gole dobili smo suglasnost na idejno rješenje adaptacije i prenamjene starog župnog dvora u posjetiteljsko-ekološki centar  i na temelju toga ćemo tražiti od Varaždinske biskupije da nam taj prostor daju u trajno vlasništvo.

15.12. 2016. održan je sastanak s inž. Makovec iz Urbie Čakovec koja radi na izmjenama i dopunama našeg PPU i dosta stvari je već napravljeno, a u siječnju bi prezentirali nacrt prijedloga. Predlaže da Jasna Čimin-Sinjeri dodatno pojasni ovu problematiku. Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je od potpisivanja ugovora s tvrtkom Urbia d.o.o. Čakovec (20. 07. 2016. ) provedeno prikupljanje zahtjeva od tijela s javnim ovlastima temeljem Zakona o prostornom planiranju, te bi kroz 10-ak dana trebao biti završen nacrt prijedloga PPU. Nakon toga mora se provesti postupak procjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  PPU, o čemu se opet moraju očitovati  tijela s javnim ovlastima, a tada slijedi utvrđivanje prijedloga i  javna rasprava. Nakon izvješća o javnoj raspravi utvrđuje se  konačni prijedlog, na koji se mora pribaviti mišljenje županijskog Zavoda za prostorno planiranje, a potom slijedi usvajanje PPU Općine Gola, što se predviđa do konca 3. mjeseca iduće godine. Sve primjedbe, zahtjeve  i preporuke vezane uz izmjene i dopune PPU koje smo u međuvremenu zaprimili u Općini Gola proslijedili smo izrađivaču, kako bi se napravile korekcije i neke stvari su već izmijenjene, a sve ono što se ne uvrsti u nacrt prijedloga može se korigirati i naknadno za vrijeme javne rasprave i javnog uvida. Za sada su usklađena eksploatacijska polja ugljikovodika sukladno podacima dostavljenim od INE i PLINACRO, ucrtana je lokacija planiranog reciklažnog dvorišta, planirani privremeni granični prijelazi na području Gotalova i Ždale, ucrtane su nerazvrstane ceste i promjena granica građevnih zona prema pojedinačnim zahtjevima građana, te usklađenja sukladno Zakonu. Vijeće bi se još trebalo očitovati o  prijedlogu uvjetnih grla, stoga je inž. Makovec iz Urbie dostavila tablicu s preporukama za Općinu Gola i usporedbu sa županijskim PP-om. Općinski načelnik podsjeća da smo se kod izrade PPU Općine Gola dosta sporili oko broja uvjetnih grla koji je morao biti usklađen sa županijskim PP-om u kojem su bila ograničenja, a sada je u županijskom PP- u ostala otvorena mogućnost da općine mogu same odrediti broj uvjetnih grla, stoga je gospođa iz Urbie poslala tablicu s preporukama za Općinu Gola i usporedbom sa županijskim PP-om, s tim da je napomenula da se u naseljima Novačka i Otočka koja nisu urbana može ići s većim brojem uvjetnih grla. Inž. Makovec je dala i jednu jako dobru preporuku za izmuljivanje Ješkova što bi se moglo u 100%-tnom iznosu financirati iz EU fondova, ali o tome ćemo nakon izrade PPU Općine Gola. Predsjednik navodi da je razgovarao s gospodinom Gerendajem iz  Županije koji mu je rekao da određeni ljudi iz Novačke nisu mogli riješiti legalizaciju, jer su im neki objekti u domaćinstvu van građevne zone, stoga će se građevne zone morati korigirati i radi tih ljudi. Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da su se neki u vezi toga već obratili Općini Gola (Bedenik, Jovanović), te su zahtjevi proslijeđeni u Urbiu. Nakon toga došlo je do rasprave u vezi broja uvjetnih grla i udaljenosti od građevinskog područja i cesta, a s obzirom da je bilo raznih prijedloga i razmišljanja, te nije bilo moguće utvrditi konačan prijedlog, zaključeno je da se sazove zajednički sastanak poljoprivrednika koji su se javili s inicijativom za povećanje broja uvjetnih grla i predstavnika Općine Gola  s inž. Makovec iz Urbie Čakovec, koja bi dala dodatna pojašnjenja temeljem kojih bi se utvrdio konačan prijedlog broja uvjetnih grla, a da sve bude sukladno zakonu. Stanislav Saboliček navodi kako je pogledao karte naših  naselja i manje-više su svi objekti ucrtani.

S ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola od proteklog perioda koje se prima na znanje bez primjedbi.

Točka 6.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Predsjednik misli da je zlata vrijedna katastarska izmjera koja je provedena za k.o. Gola i misli da bi bilo jako dobro kada bi to moglo ići i dalje.

Općinski načelnik podsjeća da smo se upitom već obraćali i za dalje, ali se stalo sa sufinanciranjem takvih zahvata, stoga ćemo pitati gđu Unger iz katastra i ako se ukaže kakva mogućnost ponovo ćemo se kandidirati, jer je to za Općinu jako dobra stvar.

Ivica Pasko navodi kako je nedavno bio u staroj školi u Goli, te je uočio niz nedostataka koje bi netko trebao pregledati i popraviti (prokišnjava, vlaga, zamjena prozora).

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,40  sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš