ZAPISNIK SA 45. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  12. ožujka 2020. godine,
 sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/02, URBROJ: 2137/06-20-1, od  6. ožujka 2020. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković, članica  (opravdala izostanak),
 2. Ivica Rac, član (opravdao izostanak),
 3. Alen Kičinbaći, član (opravdao izostanak),
 4. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 5. Ivica Pavlović, član ( opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (6),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2020. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 29. veljače 2020. godine,
 3. Razmatranje ponude Općine Hlebine za prodaju poslovnog udjela Općine Hlebine u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o. Koprivnica,
 4. Razmatranje ponude Općine Peteranec za prodaju poslovnog udjela Općine Peteranec u trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o. Koprivnica,
 5. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i održavanje dijela zgrade u kojoj se nalazi ordinacija opće/obiteljske medicine, Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 6. Donošenje Odluke o dodjeli uskrsnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola,
 7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za korištenje grba Općine Gola,
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
 9. Razmatranje ponude tvrtke Koprivničke vode d.o.o. za stjecanje vlasništva na dijelu nekretnine na kojoj se nalazi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,
 10. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 11. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Predsjednik: Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2020. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. Poziva pročelnicu za uvodno pojašnjenje prijedloga.

Pročelnica podsjeća da od 1. 1. 2020. nadzor zakonitosti općih akata obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, te je sukladno tome Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja proslijeđen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2020 godinu, koji je donijelo Općinsko vijeće na 43. sjednici. Ministarstvo se dopisom, KLASA: 040-02/20-02/67, URBROJ: 531-07-1-20-3, od 24. veljače 2020. očitovalo da navedeni opći akt nije donesen pozivom na odredbu članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), odnosno da je donesen na temelju odredaba staroga Zakona o komunalnom gospodarstvu, te daje uputu da se u roku od 15 dana od primitka upute otklone uočeni nedostaci. Sukladno preporuci Ministarstva ispravljeni su uočeni nedostaci, te je članovima Općinskog vijeća s materijalima dostavljen ispravljen, novi prijedlog Programa.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Budući se nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola za 2020. godinu.

 

Program  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za mjesec veljaču,  dostavljeno je s materijalima za sjednicu.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,

za razdoblje od 1. do 29. veljače 2020. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

  

Dovršeno u 16,00 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat