Zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  26. rujna 2016. godine,
sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/09, URBROJ: 2137/06-16-1, od  21. rujna 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik ,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Franjo Sočev, član,
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Milan Foruglaš (opravdano),
 2. Stanislav Saboliček (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je  zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog u sazivu za ovu sjednicu s točkom koja bi glasila „Donošenje Odluke o produljenje Ugovora o najmu s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2“, jer je zahtjev Kristine Belec za produljenje najma zaprimljen u Općini Gola nakon dostave poziva za ovu sjednicu Općinskog vijeća.

Budući da nema drugih prijedloga, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o najmu s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2,
 4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik  poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2016. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prilikom inspekcijskog nadzora u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite inspektor civilne zaštite skrenuo pozornost na obvezu  usklađenja općinskih akata sa Zakonom, te je slijedom toga, a prema naputku DUZS Područnog ureda Koprivnica vijećnicima dostavljen prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2016. godinu sa  prikazom financijskih sredstava planiranih za financiranje sustava civilne zaštite.

Općinski načelnik şlaže se da sve mora biti usklađeno sa zakonom, te dodaje da je kod nas temelj i nositelj razvoja civilne zaštite vatrogastvo, iako to u samom zakonu nije dovoljno naglašeno. Naša je sreća da je naše vatrogastvo dobro opremljeno i operativno i u svakom momentu mogu kvalitetno pristupiti zadacima, što se pokazalo i prilikom nedavnih poplava, stoga drži da vatrogasce treba posebno istaknuti i pohvaliti.

Budući  se nitko ne javlja za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlog Odluke istovjetan Odluci od prijašnjih godina, usklađen sa Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata. Temeljem ove Odluke može se raspisati javni natječaj za nove korisnike kojih prema našoj procjeni ne bi trebalo biti više od 60, kao što jer navedeno u točki III. Odluke. Nastojali smo ove godine što prije pokrenuti proceduru, kako bi se što prije mogli sklopiti ugovori s novim korisnicima.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (9 glasova „za“)  donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola.

Odluka se prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 3. 

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da je temeljem Odluke Općinskog vijeća od 9. rujna 2015. godine sklopljen Ugovor o najmu stambenog prostora s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2, na vrijeme od godinu dana,  s obzirom da je istekao taj rok Kristina Belec je 23. 09. 2016. dostavila  zahtjev za produljenje najma, stoga se Općinsko vijeće mora očitovati o istom.

Marijan Lukčin dodaje da je bio dosta uključen u ovaj slučaj i misli da je situacija za ovu obitelj vrlo žalosna, jer nikad se ne zna kada može doći do prodaje kuće, stoga misli da bi Općina trebala pomoći i produžiti im ugovor na još godinu dana, a onda će se opet vidjeti za dalje.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu,  stoga predsjednik predlaže donošenje Odluke o produljenju Ugovora o najmu  s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2, za još godinu dana, odnosno do 31. kolovoza 2017. godine, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) prihvatilo je prijedlog, te  donosi

O D L U K U
o produljenju Ugovora o najmu
s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da je u posjetu Općini Gola bio general Markač. Bili smo počašćeni što nas je posjetio takav heroj, a tom prilikom je posjetio i vatrogasce i dao  određene ideje glede prekogranične suradnje za unapređenje vatrogastva, stoga bi to mogao biti i početak jedne dobre suradnje.

Ovih dana bio je i sastanak kod pročistača koji je pri završetku i za vrlo kratko vrijeme će biti u funkciji, te će se korisnici moći priključivati za ovaj dio gdje je izvedena mreža ( prilikom anketa koje je radio izvođač oko 95% domaćinstava je pokazalo interes za priključenje). Inače, s kanalizacijom smo dobro prošli, jer smo sufinancirali samo 10% radova od kojih smo veći dio sredstava povukli iz Županije. Pročistač će biti oko 6 mjeseci na test probi, a u interesu nam je da se priključi što više korisnika.

Za vagu smo također dobili 97.000,00 kuna od Županije, a trenutno smo u fazi rješavanja priključka na struju, što bi trebalo biti gotovo za mjesec dana.

Na novom dječjem vrtiću otklonjeni su nedostaci koji su bili utvrđeni kod tehničkog pregleda, te je za četvrtak sazvan sastanak s inspektorima koji bi to trebali provjeriti i dati konačno izvješće radi dobivanja uporabne dozvole.

S obzirom da se godina pomalo privodi kraju, vjeruje da ćemo do konca godine završiti sve planirane investicije i da će nam ova godina biti jedna od uspješnijih.

S  ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

 

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Predsjednik prenosi da je predstavnik Dukata prilikom obilaska sabirališta mlijeka zamolio da se na sve objekte  postave sandučići u kojima bi stajali ključevi od objekta sabirališta, na koje bi Dukat postavio  lokote s istim ključem kako bi vozač cisterne mogao s jednim ključem otključavati sve objekte, a takvih objekata ima 12, stoga predsjednik predlaže da Općina Gola nabavi te sandučiće.

Ivica Pasko kaže da ima i više tih sabirališta, i kod njega i kod Stanislava Saboličeka, pa bi trebalo sve uključiti ako će se nabavljati ti sandučići.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave slijedom koje je zaključeno da predsjednik prikupi dodatne informacije i dostavi ih u JUO, o tome koliko bi sandučića trebalo nabaviti i kakvi bi  trebali biti, pa će se nakon toga odlučiti o nabavi istih.

Predsjednik predlaže da se nakon jesenskih radova napravi još jedna akcija šodranja putova, stoga će se prethodno sastati i Povjerenstvo kako bi se utvrdilo koliko je sredstava na raspolaganju i da se dogovori raspored šodranja po naseljima.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30  sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš