ZAPISNIK SA 41. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA

od  27. studenoga 2019. godine,

 sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/12, URBROJ: 2137/06-19-1, od  22. studenoga 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (neopravdano),
 2. Milan Foruglaš, član (opravdano),
 3. Marko Bogadi (neopravdano),
 4. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik od 40.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 40.  sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. listopada 2019. godine,
 3. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o dodjeli jubilarne nagrade dobrovoljnim darivateljima krvi s područja Općine Gola,
 5. Razmatranje molbe Osnovne škole Gola za financiranje pola radnog vremena voditelja računovodstva iz Proračuna Općine Gola,
 6. Donošenje Odluke o davanju na korištenje jednog dijela skladišta u ulici A. Šenoe u Goli Vatrogasnoj zajednici Općine Gola,
 7. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 8. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 2.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da  su sredstva  Proračunske zalihe u listopadu  2019. odobrena u iznosu 1.000,00 kuna, i to Gradu Đurđevcu za obilježavanje 28. obljetnice ratnih postrojbi, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. listopada 2019. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio. 

Dovršeno  u 16,45 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA:                        

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                Marko Horvat