Zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  7. rujna 2016. godine,

 sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/08, URBROJ: 2137/06-16-1, od  1. rujna 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik ,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Zlatko Lovković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Hrvoje Matić, prof., ravnatelj Osnovne škole Gola (prisutan pod 1. točkom dnevnog reda),
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je  zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća.

 

Predsjednik posebno pozdravlja ravnatelja Osnovne škole Gola gospodina Hrvoja Matića i zahvaljuje mu što se odazvao pozivu na ovu sjednicu, te predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog u sazivu za sjednicu s 1. točkom koja bi glasila „Razmatranje aktualne problematike u osnovnom školstvu na području Općine  Gola“.

Budući da nema drugih prijedloga, daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Razmatranje aktualne problematike u osnovnom školstvu na području Općine Gola,
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gola za 2016. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2016. godine,
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini,
 7. Donošenje Plana o dopuni i izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2016. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  za 2016. godinu,
 9. Donošenje Programa o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina u 2016. godini,
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnateljice „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje,
 11. Razmatranje prijedloga Ugovora o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje 01.10.2016. – 01.10.2017. godine,
 12. Razmatranje zamolbe Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ za smanjenje populacije divljih svinja zbog nastalih šteta na ratarskim kulturama,
 13. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik daje riječ općinskom načelniku radi pojašnjenja aktualne problematike u osnovnom školstvu na području Općine Gola.

Općinski načelnik pozdravlja ravnatelja Osnovne škole Gola, prof. Hrvoja Matića (u daljnjem tekstu: ravnatelj) te izražava zadovoljstvo glede dosadašnje suradnje, a nada se uspješnoj suradnji i u budućnosti.  Navodi da Općinsko vijeće ulaže velike napore kako bi pratilo sve potrebe školstva, ali bez entuzijazma i rada djelatnika OŠ Gola na čelu s ravnateljem sve to ne bi tako dobro funkcioniralo. Budući da ravnatelj prati sve općinske akte bio je nemalo iznenađen nekim razmišljanjima na sjednicama Općinskog vijeća, stoga bi određene nejasnoće trebalo razjasniti. Načelnik drži da je ovo dobar put da se o svemu razgovara i da se otklone sve nejasnoće, te da se u ovom području i dalje nastavi s postizanjem vrhunskih rezultata.

Ravnatelj zahvaljuje na pozivu i pozdravlja sve nazočne. Navodi da mu je drago što će se određene stvari pojasniti kako bi se došlo do međusobnog razumijevanja. Pojašnjava kako su mu zasmetali određeni navodi iz zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane 15. 06. 2016. godine. Na toj su sjednici izrečene neke stvari koje nisu točne, iako se za sve nejasnoće može doći u školu i tamo tražiti pojašnjenje. U tom se zapisniku spominje PŠ Gotalovo, u kojoj rade vrijedne djelatnice na koje je ravnatelj iznimno ponosan, a navodi se kako su sredstva za sakupljeni papir koja su usmjerena toj školi, uplaćena na račun OŠ Gola. Nakon što je pročitao taj zapisnik, ravnatelj je idući dan provjerio u računovodstvu, ali sredstva nisu bila uplaćena, niti su još uplaćena, što se vrlo lako može provjeriti u školi. Inače, sredstva za nagrade i slično se uplaćuju na račun Matične škole Gola i za njih je odgovoran ravnatelj koji potpisuje kako i za što se ta sredstva troše, jer sve mora biti jasno i transparentno, a za svaku se područnu školu vodi poseban konto. Nakon toga pojašnjava koliko je sredstava PŠ Gotalovo osvojila na ime nagrada. 500,00 kuna u likovnom natječaju, od čega je 250,00 kuna potrošeno za PŠ Gotalovo na prijedlog nastavnica i uz suglasnost ravnatelja, a ostatak čeka na školskom računu  za neku važnu potrebu iste škole. Ravnatelj dodaje da će se ta sredstva usmjeriti na opremanje blagovaone i kuhinje. Također 3.020,00 kuna za papir će biti utrošeno na istoj područnoj školi. Isto tako i sredstva od nagrade u DM-ovom natječaju u iznosu 8.500,00 kuna + PDV za namještaj i opremu kuhinje, samo što za posljednje nije dobio pravovremenu informaciju od DM-a ili nastavnica, jer se mailom od njega 22. kolovoza zatražilo da do 23. kolovoza dostavi ponudu za radove ili opremanje PŠ Gotalovo u navedenoj vrijednosti. Naglašava da je od 1.9.2015. godine i financijski i pravno odgovoran za poslovanje OŠ Gola i misli da mu se ne može zamjeriti za nikakav nekorektan odnos zato što inzistira na transparentnosti poslovanja, a za ono što je bilo prije ne može odgovarati  i ne želi to komentirati. Ponavlja da sredstva za papir u iznosu 3.020,00 kuna niti dva mjeseca nakon što je papir predan, od 18.6.2016.godine, još uvijek nisu uplaćena, jer se i inače čeka par mjeseci za isplatu. Ravnatelj kaže kako mu je krivo da ga se proziva i stavlja u negativan kontekst, jer drži da se mora znati zašto su određena sredstva potrošena i  za to mora postojati nekakav izvadak. Navodi primjer  PŠ Gotalovo koja je dobila 5.000,00 kuna na potrošačkoj kartici od DM-a i  iako nema sumnje da su sredstva potrošena za školu, ukoliko bi netko želio provjeriti, za to u računovodstvu OŠ Gola nema nikakve dokumentacije, niti kartice, niti računa.  Pojašnjava da je računovodstvo od njega dobilo naputak da se sva sredstva koja pojedina škola dobije od nagrada drže na posebnom kontu za tu školu i mogu se trošiti samo uz suglasnost i potpis ravnatelja i u svakom se trenutku može provjeriti zašto su ta sredstva potrošena, jer za sve treba postojati dokumentacija.

Predsjednik se slaže kako je neprimjereno da se iznose podaci koji nisu provjereni i mišljenja je da bi za to trebala isprika vijećnika koji je takve podatke iznosio i ravnatelju i djelatnicima škole. Navodi kako i vijećnici i općinski načelnik daju velik doprinos za školu i obrazovanje, a i sam je dosta dugo član Školskog odbora, te se sjeća da su neke područne škole bile i pred zatvaranjem, a sada je sve to dovedeno u primjereno stanje i u tom smjeru bi se trebalo i dalje nastaviti.

Ravnatelj potvrđuje da je dobra suradnja  između Općine Gola i Školskog odbora, a nada se da će takva suradnja ostati i dalje. Ovo su samo prolazni problemi, ali se to mora reći i razjasniti, stoga ponavlja, ako postoje bilo kakve nejasnoće  neka se provjere u školi.

Marijan Lukčin ispričava se ravnatelju u ime vijećnika HDZ-a, koji nikad nisu imali nikakve primjedbe vezane uz školu, ali su to morali slušati na sjednici Općinskog vijeća. Predlaže vijećniku koji je iznosio neprovjerene informacije da se ispriča ravnatelju, jer misli da se takve stvari ne bi smjele koristiti u dnevno političke svrhe.

Ravnatelj kaže kako mu ne treba isprika, ali traži da se to stavi u zapisnik, te navodi kako nije političar, jer misli da u školi nema mjesta politici, s obzirom da imaju učenike roditelja koji su u raznim strankama.

Stanislav Saboliček  javlja se kao prozvani vijećnik i navodi da su informacije došle od Školskog i učeničkog vijeća i to prije 1.9.2015.godine. Misli da bi ljudi iz Općine koji sjede u Školskom odboru trebali informirati vijećnike o takvim stvarima kako bi bili bolje upućeni. Slaže se da stoji veći dio toga što je ravnatelj rekao i da nije znao da sredstva za sakupljeni papir nisu uplaćena. Misli da se nema zašto ispričavati, jer je rekao da su se takve stvari događale prije. Predlaže da se u buduće prije početka školske godine održi jedna tematska sjednica posvećena školstvu, da se vijećnici o svemu informiraju i da se dobiju prave informacije.

Predsjednik podsjeća da je škola otvorena svaki dan i kao što je ravnatelj rekao, ako nekoga nešto zanima može  svaki dan navratiti u školu i dobiti informacije. I dalje misli da bi se vijećnik Saboliček trebao ispričati ravnatelju.

Stanislav Saboliček kaže da se dalje može razgovarati o tome kada se vrate stvari koje su otuđene iz PŠ Gotalovo.

Ravnatelj podsjeća da je bio vrlo jasan i ponavlja da je odlučeno da se sredstva od nagrada vode na posebnom kontu za svaku školu, a trošit će se samo uz potpis i suglasnost ravnatelja koji je odgovorna osoba za pravno i financijsko poslovanje škole, i to od 1.9.2015. godine, a ono od prije ne želi komentirati.

Općinski načelnik navodi kako je legitimno da se svatko zalaže za svoju sredinu i uvijek i u svakom području je bilo soliranja, ali paušalne i neprovjerene izjave mogu štetiti i nikoga se ne smije omalovažavati, stoga misli da bi se oni koji su iznosili takve informacije trebali ispričati ravnatelju. Mora se znati da ravnatelj ima veliku odgovornost, a učitelji, nastavnici i profesori su „perjanica života“ u jednoj sredini i nikoga se ne smije omalovažavati. Od Općinskog vijeća se traži odgovornost i konstruktivan pristup i ni jedno dijete niti jedna škola nisu bili niti smiju biti  zakinuti.  Misli da je ravnatelj jako dobro pojasnio sve što se tiče  sredstava na ime nagrada, te predlaže da se razmotri i situacija s udžbenicima.

Ravnatelj podsjeća da je Općina Gola pred dvije godine isfinancirala nove udžbenike  koji se koriste i ove godine, ali zbog istrošenosti i većeg broja učenika dio bi se trebao nadomjestiti. Radi se o iznosu od 24.070,00 kuna, koji bi trebao za razliku udžbenika, ali bi taj iznos u konačnici mogao biti i manji,  jer su neki roditelji samoinicijativno kupovali nove udžbenike, tako da sada postoje tri kategorije učenika što se tiče udžbenika:

 1. učenici čiji su roditelji kupili nove udžbenike, a da se prije toga nisu informirali ni u školi ni u Općini, i to su njihovi udžbenici,
 2. učenici koji su dobili sve udžbenike od škole,
 3. učenici koji su dobili dio udžbenika, a razliku su trebali nabaviti i njima bi se za tu razliku vratila sredstva.

U školi će napraviti popis učenika koji imaju pravo na povrat sredstava,  s popisom udžbenika i iznosom koji bi se trebao vratiti i sve će to dostaviti u Općinu Gola, koja bi roditeljima na temelju toga izvršila povrat sredstava.

Stanislav Saboliček navodi da su neki roditelji još prošle godine kupili knjige,  jer je u nekim razredima bilo više učenika,  pa su bili zakinuti jer nisu dobili povrat sredstava, a i sada su ti koji su kupili knjige ponovo zakinuti.

Ravnatelj pojašnjava da je bilo roditelja koji su htjeli nove udžbenike za svoju djecu i to su njihovi udžbenici, a svi oni koji su dobili udžbenike od škole iste moraju i vratiti.

Stanislav Saboliček  ima četiri đaka i kaže da mu nije svejedno ako mora kupiti sve knjige, a nakon završetka školske godine rečeno je da ne treba vraćati knjige, jer će Općina Gola kupiti nove.

Ravnatelj ne zna od koga je mogao dobiti takvu informaciju, ali od njega je sigurno nije dobio.

Ivica Rac kaže da ima dijete koje kreće u 1. razred i kupio je novi komplet knjiga, kao i većina roditelja djece koja kreću u 1. razred, jer nigdje nije bilo obavijesti o tome niti su roditelji bili upoznati kakvo je stanje sa knjigama, pa mu nije jasno da li će dobiti povrat sredstava.

Ravnatelj pojašnjava da je za 1. razred najviše radnih udžbenika, a samo su samo tri udžbenika koja se mogu koristiti.

Općinski načelnik slaže se da bi roditelje koji prvi put upisuju djecu u školu o svemu trebalo informirati. Misli da iznimke ne bi trebalo raditi i da se povrat sredstava za udžbenike može vršiti samo na temelju popisa koji dostavi škola i to samo za razliku udžbenika.

Ravnatelj podsjeća da je održan sastanak roditelja koji su upisivali djecu u 1. razred s pedagogom i možda tu nije sve najbolje pojašnjeno i iskomunicirano  što se tiče udžbenika.

Predsjednik  se slaže da to možda nije bilo najbolje pojašnjeno, ali misli da je sada sve sažeto i svima bi trebalo biti jasno, stoga bi i dalje trebali tako nastaviti, a ako se pojave kakva pitanja vezana uz školu, treba ih tamo i razjasniti.

Općinski načelnik slaže se s predsjednikom, te predlaže da se u buduće roditeljima temeljito pojasne sve te organizacijske stvari, a ako postoje kakve nejasnoće neka se provjere u školi.

Budući  se više nitko ne javlja za raspravu vezanu uz školstvo, predsjednik zahvaljuje ravnatelju  što se odazvao pozivu na sjednicu, te se nada i daljnjoj uspješnoj suradnji.

Ravnatelj nakon toga pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2016. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine  prihodi poslovanja iznosili 4.662.862,51 kuna ili 48,26%, a rashodi 3.856.438,72 kuna ili 45,27%. Višak prihoda s prenesenim viškom iz prošle godine iznosi 1.297.992, 68 kuna. Indeks za polugodišnje izvješće u odnosu na plan je u prosjeku oko 50%, što je jako dobar pokazatelj da se sredstva troše po planu i da su prihodi planirani realno. Iz  Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa vidljivo je da su planirani projekti u indeksu do 50%,  jer su neki izvršeni u cijelosti, za neke su situacije za naplatu stigle nakon 30. lipnja ove godine, a neki su projekti još u tijeku.

Marijan Lukčin, predsjednik Odbora za proračun i financiranje, dodaje da članovi Odbora nisu imali nikakvih primjedbi na Polugodišnji izvještaj.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (8 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

Polugodišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš pojasnila kako je iz Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe u mjesecu srpnju 2016. godine nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 9 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju  sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu

za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš pojasnila kako je iz Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe u mjesecu kolovozu 2016. godine nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 9 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju  sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu

za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2016. godine.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su novim planom prihodi i primici planirani u iznosu 9.197.660,00 kuna, a rashodi u iznosu 9.764.000,51 kunu, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 566.340,51 kunu. U prihodima su povećani iznosi tekućih pomoći iz državnog proračuna radi nadolazećih izbora, pomoći decentraliziranim područjima (potpomognuta područja II skupine), kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (za kanalizaciju, pročistač i vagu), te tekuće pomoći od HZMO, HZZO i HZZ radi programa zapošljavanja u javnim radovima gerontodomaćica, a zbog toga je povećan i rashod za plaće koje im se isplaćuju preko Općine Gola. Prihod od rente je umanjen,  jer je vidljivo da su za prvih šest mjeseci uplate bile manje od planiranih. U rashodima su povećani iznosi za povjerenstva radi izbora, za održavanje objekata radi sabirališta mlijeka, društvenih domova i skladišta. Napravljene su korekcije u izdacima za prostorni plan, kanalizaciju, pročistač i vagu, sukladno potpisanim ugovorima. Naknade za potpore građanima i kućanstvima povećane su zbog povećanja isplata za povrat troškova za legalizaciju. Povećan je rashod za vjerske zajednice radi uređenja crkve u Ždali i obnove zvonika kapelice u Gotalovu, te su povećani  rashodi za održavanje putova, kanala i groblja i za školske udžbenike, te za božićnice umirovljenicima.

Općinski načelnik dodaje kako je prihod od rente manji od planiranog,  jer nije puštena u funkciju bušotina Gola10 na koju smo računali. On ulaže velike napore da se to pokrene, jer Ina mora riješiti još određenu dokumentaciju. Izražava zadovoljstvo zbog sredstava koja smo primili ove godine od Županije, do sada 300.000,00 kuna za kanalizaciju i pročistač i 97.000,00 kuna za vagu.  Misli da je ovaj proračun dobar i uravnotežen, jer je i socijalan i razvojni. Za mjere ruralnog razvoja još nema natječaja, pa ti projekti nisu ni stavljeni u proračun, jer nije realno da će se realizirati.

Marijan Lukčin, predsjednik Odbora za proračun i financiranje, dodaje da su članovi Odbora suglasni s ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu.

Ivica Rac predlaže, ako je moguće, da se povećaju sredstva ribičima za ovu godinu, te da se u projekcijama za 2017. i 2018. godinu planiraju sredstva za ribolovne klubove po 10.000,00 kuna, jer su svim udrugama sredstva bila povećana,  jedino oni stalno dobivaju po 4.000,00 kuna, što im nikako ne može biti dovoljno za njihove aktivnosti.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su s udrugama potpisani ugovori o financiranju za 2016. godinu i to se više ne može mijenjati, a o sredstvima za 2017. godinu odlučivat će se prilikom donošenja proračuna za tu godinu.

Danijela Grčić nada se da će se iduće godine sredstva za udruge puno bolje planirati i rasporediti, s obzirom da je ovo bila prva godina novog načina financiranja.

Općinski načelnik slaže se da je ove godine udrugama bilo dosta teško dok se sve nije  posložilo. Podsjeća da se za udruge izdvajaju znatna sredstva, ali drži da se taj društveni život ne smije zanemariti i na tome se mora ustrajati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (8 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA

ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 6.

 

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš pojasnila da se prijedlogom Programa  o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture usklađuju izmjene koje su već prihvaćene u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

 

Nakon uvodnog pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“)  i bez rasprave donosi

 

PLAN

o dopuni i izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2016. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

 

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 9.

 

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije

mineralnih sirovina u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 10.

 

Predsjednik: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnateljice „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje dostavljen je vijećnicima s materijalima za sjednicu. Predlaže pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da je radi isteka mandata ravnateljice bio raspisan natječaj za ravnatelja nakon kojeg je Upravno vijeće  ponovo izabralo Snježanu Tišljarić na mandat od 4 godine, a sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju općine osnivači se moraju očitovati o prijedlogu Upravnog vijeća, odnosno moraju dati suglasnost za imenovanje.

Ivica Rac, član Upravnog vijeća, dodaje da je sve bilo sukladno zakonu i Upravno vijeće je jednoglasno izabralo Snježanu Tišljarić za ravnateljicu na novi mandat od 4 godine.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti

na Odluku o imenovanju ravnateljice „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 11.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Ugovora o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje od 1.10.2016. do 1.10.2017. godine.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovakav Ugovor potpisuje već unatrag par godina, jer mi nemamo izbora za drugog opskrbljivača plinom, stoga bi načelniku trebalo dati suglasnost za potpisivanje Ugovora.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno je zaključilo da nema primjedbe na prijedlog Ugovora i da se ovlašćuje općinski načelnik za potpisivanje Ugovora s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o. Koprivnica, o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje od 01.10.2016. do 01.10.2017. godine. 

 

Točka 12.

 

Predsjednik: Zamolba Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“  za smanjenje populacije divljih svinja zbog nastalih šteta na ratarskim kulturama dostavljena je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Nakon toga čita naputak Župana o načinu rješavanja problematike pojave divljači u naseljima na području Općina i Gradova Koprivničko-križevačke županije koji je u Općini zaprimljen naknadno, a misli da su teme slične i može se zajedno raspravljati, stoga i otvara raspravu.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje da iz županovog naputka ništa nije jasno, jer je prepisan članak 45. Zakona o lovstvu po kojem bi trebali postupati, odnosno izraditi Program zaštite divljači, a nikome nije jasno što bi taj Program trebao sadržavati, stoga misli da se to za sada niti ne može izrađivati.

Marijan Lukčin prenosi da je 4.8.2016. bio na sastanku koji je sazvao predsjednik LU Zec Gola-Gotalovo, a na koji su bili pozvani i neki poljoprivredni proizvođači, upravo radi šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima. Na tom je sastanku predsjednik LU Zec predložio neke mjere radi zaštite od divljači, odnosno da se po mogućnosti posade usjevi koje divljač ne napada i da se oko usjeva očisti teren min. 2-3 metra radi preglednosti i mogućnosti lova, a vlasnici parcela bi trebali češće obilaziti usjeve,  pogotovo pred zriobu i obavijestiti lovce čim se pojave prve štete.

Danijela Grčić misli da bi to trebali rješavati sa Hrvatskim šumama.

Milan Foruglaš misli da su zanemarive štete na području koje pokriva LU Zec u odnosu na one na području Ždale, jer su tamo štete katastrofalne i stanje je alarmantno. Misli da bi na Hrvatske šume trebali apelirati da organiziraju češću ophodnju, naročito 1-2 mjeseca prije zriobe usjeva ili da se stavljaju nekakve ograde, a tamo gdje je moguće da se pojača odstrel. Inače, u Goli je državno lovište, a na području Ždale od Hrvatskih šuma i tu je razlika. Oni plaćaju štetu, ali to nije adekvatna naknada, pogotovo za one koji žive od stočarstva. Ljudi su strašno nezadovoljni i apeliraju na Općinu da se nešto poduzme.  Misli da bi trebali provjeriti i kakav je model u EU vezano uz ograđivanje parcela.

Općinski načelnik sjeća se da se je o ovoj problematici raspravljao  kada je bio zastupnik još u 1. mandatu sa zastupnicom Vukobratović, te navodi da lovno gospodarske osnove određuje Ministarstvo poljoprivrede koje ima i Odsjek za lovstvo, stoga bi se trebali obratiti i njima i Hrvatskim šumama, jer se svakako mora djelovati, s obzirom da nam taj problem ugrožava poljoprivredu, a time i naše pučanstvo.  Predlaže da se svima (Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume) uputi dopis i predloži radni sastanak radi rješavanja ove problematike, a na sastanak pozvati i župana.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a načelnikov se prijedlog jednoglasno prihvaća.

 

Točka 13.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik osvrće se na dva iznimno lijepa kulturna događaja u našoj sredini. U Bukevlju je bila posveta kapelice uz nazočnost Oca biskupa i naših visokih dužnosnika, a u Gotalovu je održan Gotalovečki zestanek i promocija knjige dr.Tereze Salajpal o životu crkve u Prekodravlju tijekom dva stoljeća.

Vaga u Goli je gotova i čeka se potrebna dokumentacija radi priključka struje.

Za novi dječji vrtić je bio tehnički pregled, na kojem je bilo par primjedbi koje treba otkloniti, a većina je već i otklonjena. Dok se sve riješi trebali bi dobiti uporabnu dozvolu, a nakon toga slijedi i županijsko povjerenstvo koje treba izdati dozvolu za rad.

Uglavnom sve aktivnosti u Općini  Gola idu svojim tijekom i sve vrlo dobro funkcionira.

S  ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

 

Točka 14.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima, ali se nitko ne javlja, stoga  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,30  sati.

 

 

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš