Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  28. kolovoza 2019. godine,

sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/08, URBROJ: 2137/06-19-1, od  23. kolovoza 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Helena Salaj (opravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2019. godine,
 2. Donošenje Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec,
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić za materijalna prava i potraživanja odgojiteljica,
 5. Razmatranje Zamolbe Nenada Miter iz Ždale, V. Nazora 192, za rješavanje njegovog problema vezano za susjedovu septičku jamu,
 6. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da sredstva Proračunske zalihe u srpnju  2019. godine nisu korištena, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2019. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 16,15 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 ZAPISNIČAR:                                                                                                                                       

Jasna Čimin-Sinjeri                                                             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat