ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Z A P I S N I K
od  21. ožujka 2016. godine,

 sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 2137/06-16-1, od  14. ožujka 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Stanislav Saboliček moli da se u točki 10. u predzadnjem redu stavi točka iza riječi „kandidirati“ i da rečenica glasi: „Općinski načelnik slaže se da bi i to trebali kandidirati.“

Prijedlog se prihvaća i zapisnik će se ispraviti u tom smislu.

Milan Foruglaš ima primjedbu na tekst u točki 1. zapisnika, ali je utvrđeno da ista nije utemeljena, jer se primjedbe mogu iznositi samo ukoliko u zapisniku nešto nije vjerodostojno preneseno.

Budući da nema drugih primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik  predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog u sazivu za ovu sjednicu s točkom koja bi glasila „Razmatranje prijedloga mještana Novačke za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Novačka od kućnog broja 132 do državne ceste D41 (raskrižje kod tzv. Bogec hiže). Budući da nema drugih prijedloga ni dopuna daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2016. godini,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 29. veljače 2016. godine,
 5. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2015. godini,
 6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini,
 7. Razmatranje Zahtjeva Koprivničkih voda d.o.o. za aneksom Ugovora broj: 300-307/2015, o ustanovljenju prava služnosti na k.č.br. 2093, oranica Vlaško polje, k.o. Gola,
 8. Razmatranje Zahtjeva Bogadi Viktoria iz Gole, Dravska 38, za izdavanje potvrde radi privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske,
 9. Razmatranje Zamolbe Jovanović Davora iz Ždale, V. Nazora 82, s prijedlogom za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Gola,
 10. Razmatranje Zamolbe Špoljarić Ivice iz Stubičkih Toplica, za darovanje 1/10 dijela suvlasništva Općine Gola na nekretnini u ulici A. Šenoe 1 u Goli, k.č.br. 16, k.o. Gola,
 11. Razmatranje Zamolbe Medičarskog obrta ŠPIČKO 2, Vijećnićka 2c, Koprivnica, za izdavanje suglasnosti za korištenje javne površine za prigodnu prodaju prilikom održavanja prošćenja,
 12. Razmatranje inicijative Postaje prometne policije Koprivnica za preventivno djelovanje s ciljem smanjenja prometnih nesreća,
 13. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 14. Razmatranje prijedloga mještana Novačke za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Novačka od kućnog broja 132 do državne ceste D41 (raskrižje kod tzv. Bogec hiže),
 15. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2015. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava da je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Općina Gola obvezna svake godine izraditi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, koje je općinski načelnik dužan do konca ožujka dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Općinsko vijeće Općine Gola donijelo je 2010. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010. do 2018. godine, a gospodarenje otpadom regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine Gola. Što se tiče sanacije odlagališta,  Općinsko vijeće Općine Gola povjerilo je 21. 10. 2015. godine komisijsko vođenje poslova sanacije odlagališta Hintov u Goli društvu „Piškornica sanacije“ j.d.o.o. U prosincu 2015. obustavljen je postupak za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta Hintov, jer nismo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose  za čestice na kojoj je odlagalište, a koje su vlasništvo RH. Nedavno je na odlagalištu Hintov bila i inspektorica i nije imala nekih većih primjedbi.

Općinski načelnik  dodaje da je direktor Piškornice ovih dana s našim predmetom išao u DUUDI na razgovor s ravnateljem u vezi imovinskih odnosa, a načelnik je i prije to rješavao  i stalno radimo na tome, ali dosta teško ide.

Stanislav Saboliček pita zašto se u Izvješću spominje da u OŠ Gola djeluje Eko škola, a koliko je njemu poznato, to je ukinuto.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da je to Izvješće za 2015. godinu, a tada je OŠ Gola još imala status Eko škole.

Stanislav Saboliček podsjeća da je Općinsko vijeće donijelo odluku da se kupe kante za kućanstva, što se nikad nije realiziralo, ali se to nigdje niti ne navodi.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se takva odluka nije donosila, iako su bila planirana sredstva u Proračunu za 2015. godinu, ali nisu realizirana. Osim toga to su čipirane kante i plaćalo bi se po volumenu, a to bi bio puno veći trošak za kućanstva.

Predsjednik potvrđuje da nije bilo odluke o kupovini kanti, već samo rasprava, a isto potvrđuju i Danijela Grčić i zamjenik općinskog načelnika.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže prihvaćanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova „za“)  donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2015. godinu.

Zaključak  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2015. godinu.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovom Odlukom uređuje način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, u kojem je za tu namjenu planirano ukupno 60.000,00 kuna.

Zlatko Lovković smatra da su ovo sredstva svih građana Općine Gola i da kroz stranke to teško dolazi do samih građana,  stoga misli da se to može puno pametnije potrošiti, kako bi korist imala sva kućanstva.

Općinski načelnik podsjeća da se to trebalo reći prilikom donošenja Proračuna za 2016. godinu, jer su sredstva tamo planirana, a ovom se Odlukom samo raspoređuju. Misli da to nije bačen novac i na neki način je za korist svih građana, jer se mora pomoći radu političkih stranaka čime se doprinosi i razvoju demokracije i kvaliteti života u našoj sredini.

Stanislav Saboliček predlaže da se ta sredstva doniraju za asfaltiranje 300 metara  ceste u Novački, za koju su mještani podnijeli zahtjev.

Marijan Lukčin pita vijećnika Saboličeka bi li tako razmišljao i da njegova stranka ima 9 vijećnika u Općinskom vijeću.

Stanislav Saboliček podsjeća da je i prošle godine bio protiv ovakve Odluke.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu  stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8  „za“, 2 „protiv“ – S. Saboliček i Z. Lovković)  donosi

 ODLUKU

o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola

 iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu.

Točka 3.

 

 Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2016. godini određuje način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu razmjerno broju članova, s tim da za svakog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i dodatna naknada u visini 10%.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „protiv“ – S. Saboliček i Z. Lovković) donosi

ODLUKU

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava

za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

Općine Gola u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 4.

 

Nakon što je općinski načelnik izvijestio Općinsko vijeće da su sredstva Proračunske zalihe tijekom veljače 2016. korištena u iznosu 1.000,00 kuna za pomoć u provođenju humanitarne akcije za kupnju podizne rampe za potrebe osoba s invaliditetom na području Koprivničko-križevačke županije, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

za razdoblje od 1. do 29. veljače 2016. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračunska zaliha Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

 

Točka 5.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić  za pojašnjenje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Gola u 2015. godini.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju početkom svake godine donosi analiza u kojoj se razmatra stanje sustava zaštite i spašavanja za prethodnu godinu, kao što je i u ovom slučaju.

Stanislav Saboliček konstatira da osim ovoga što tu piše, građani uopće nisu upoznati sa stanjem civilne zaštite,  niti su educirani, a tu se navodi da i građane treba upoznati sa stanjem.

Predsjednik misli da to nije točno,  jer na području naše Općine imamo oko 500 obučenih vatrogasaca.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje prijedloga, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ANALIZU STANJA

Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2015. godini.

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2015. godini.

 

Točka 6.

 

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Smjernica za organizaciju  i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini,  nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

na području Općine Gola u 2016. godini.

Smjernice se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Točka 7.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva Koprivničkih voda d.o.o za aneksom Ugovora o ustanovljenju prava služnosti na k.č.br. 2093 k.o. Gola, u Vlaškom polju.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je Općinsko vijeće još 2015. dalo suglasnost za potpisivanje Ugovora  o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju, održavanje i nesmetano korištenje sanitarno fekalne kanalizacije naselja Gola, a sada se traži i pravo služnosti na kčbr. 2093 k.o. Gola radi polaganja elektroenergetskog kabla za pročistač. Ta je čestica predviđena za reciklažno dvorište i provjerili smo da polaganje ovog kabla tome ništa ne bi smetalo, jer se radi o podzemnom kablu koji će se postavljati uz među, a čestica će i dalje ostati u vlasništvu Općine Gola.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“) daje suglasnost općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje aneksa Ugovora broj: 300-307/2015, o ustanovljenju prava služnosti na k.č.br. 2093, oranica Vlaško polje, k.o. Gola.

  

Točka 8.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva Bogadi Viktoria iz Gole, Dravska 38, za izdavanje potvrde radi privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Viktorio Bogadi obratio Agenciji za poljoprivredno zemljište za privremeno korištenje čestica koje je naveo u zahtjevu (kčbr. 1071/28 i 1071/31 k.o. Gola) i napravio je određeni pritisak prema njima,  jer Agencija po tome ništa ne radi, a zainteresiranih za državnu zemlju na našem području ima jako puno. Rekli su mu kako postoji mogućnost privremenog korištenja, ukoliko dokaže da je u mirnom posjedu i da tu zemlju  obrađuje, što je on u Općini potvrdio, a isto bi mu trebala potvrditi i Općina Gola. Uz tu potvrdu od Općine mogao bi dobiti zemljište na privremeno korištenje, dok Agencija ne provede natječaj, nakon čega bi to trebao napustiti.

Ivica Rac ne vidi ništa sporno ako mu se može dati takva potvrda, a da Općina za to nema nikakvu odgovornost.

Predsjednik misli da moramo biti dosta oprezni,  jer se netko može pitati zašto smo njemu dali potvrdu, a nekom drugom možda nismo,  s obzirom da ima i više takvih slučajeva, onih koji  obrađuju državno zemljište.

Općinski načelnik misli da bi Agencija  Općini trebala uputiti službeni dopis, jer je ovo formular kakav bi mogao ispuniti bilo tko i doći u Općinu zatražiti  suglasnost, što bi moglo izazvati razne reakcije.

Stanislav Saboliček podsjeća da je Općinsko vijeće  imenovalo osobe u Komisiju za dodjelu na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, što znači da bi te osobe trebale odlučiti o ovome.

Općinski načelnik misli da to nema veze s ovim slučajem.  Povjerenstvo o kojem se govori ima pet članova od kojih Agencija ima tri, a mi samo dva člana i do sada se nikada nisu ni sastali, jer službeno nikakav natječaj za državno zemljište nije ni proveden.

Marijan Lukčin predlaže da se obratimo Agenciji da se konačno zna tko s tom državnom zemljom raspolaže i na koji način.

Ivica Pasko kaže da i drugi obrađuju državno zemljište, a nikom ne plaćaju naknadu, između ostaloga i Stanislav Salaj koji na to zemljište diže i poticaj.

Općinski načelnik predlaže da se s ove sjednice uputi dopis Agenciji za poljoprivredno zemljište, te da se traži njihovo očitovanje i da se što prije krene s natječajem za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gola. Trebalo bi navesti kako se vrši pritisak na Općinu Gola, jer nam se obraćaju  građani zainteresirani za korištenje tih parcela, a mi nismo stručni ni ovlašteni za postupanje. Iako su to male i nedostatne površine,  neki samoinicijativno ulaze u posjed i obrađuju te parcele, što potvrđuje veliku potrebu za poljoprivrednim zemljištem na ovom području, stoga bi trebali žurno reagirati.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) podržava prijedlog općinskog načelnika da se uputi dopis Agenciji za poljoprivredno zemljište, a prije njihovog pojašnjenja neće se izdavati potvrde.

 

Točka 9.

 

Predsjednik poziva zamjenika općinskog načelnika, Marka Horvata, za pojašnjenje zamolbe Jovanović Davora iz Ždale, V. Nazora 82, s prijedlogom za izmjenu PPU Općine Gola.

Marko Horvat pojašnjava da je kod donošenja PPU Općine Gola zabunom upisan javni interes na parceli Davora Jovanovića, što znači da se na tom prostoru  dozvoljava samo gradnja objekata za javnu namjenu i sada Davor Jovanović ne može legalizirati svoje objekte dok se to ne ispravi, iako su oni već bili tamo dok se donosio PPU Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da se sve to može ispraviti prilikom donošenja Izmjena i dopuna PPU Općine Gola.

Marko Horvat kaže da je gospođa iz Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada rekla da se to može ispraviti i Odlukom Općinskog vijeća, jer će malo duže potrajati dok se ne donesu Izmjene i dopune PPU Općine Gola.

Milan Foruglaš dodaje da je dvije godine rok od podnošenja zahtjeva za legalizaciju da se predmet riješi, pa se boji da Davoru Jovanoviću  ne prođe taj rok i da ne dođe u problem.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da se takve stvari, odnosno odredbe koje se uređuju Prostornim planom,  ne mogu rješavati  i mijenjati samo Odlukom Općinskog vijeća, nego izmjenom PP, stoga misli da je najbolje zatražiti i mišljenje gosp. Mladena Matice iz Županijskog Zavoda za prostorno uređenje.

Općinski načelnik slaže se da bi prethodno trebalo tražiti i mišljenje struke, pa tek onda odgovoriti Davoru Jovanoviću na njegov zahtjev, stoga predlaže da se do iduće sjednice Općinskog vijeća konzultira gosp. Mladena Maticu iz Zavoda za prostorno uređenje.

Načelnikov prijedlog prihvaća se jednoglasno (10 glasova „za“).

 

Točka 10.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zamolbe Špoljarić Ivice iz Stubičkih Toplica, za darovanje 1/10 dijela suvlasništva Općine Gola na njegovoj nekretnini u ulici A. Šenoe 1, u Goli, k.č.br. 16.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da gosp. Špoljarić namjerava prodati taj objekt, ali je utvrdio da mu je u 1/10 dijela upisano suvlasništvo Općine Gola, te on sada traži da se Općina Gola  odrekne svoga dijela, a ako nije moguće, izjavio je kako je voljan taj dio od Općine i otkupiti.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno (10 glasova „za“) zaključeno da će se tražiti pravno mišljenje odvjetnice o ovom slučaju, a potom će se konačna odluka donijeti na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Točka 11.

 

Nakon kraćeg pojašnjenja zamolbe Medičarskog obrta ŠPIČKO 2 Koprivnica, za izdavanje suglasnosti za korištenje javne površine za prigodnu prodaju prilikom održavanja tradicionalnih manifestacija – prošćenja na području Općine Gola u 2016. godini, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) zaključuje da se, temeljem članka 3. Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola, može izdati odobrenje Medičarskom obrtu ŠPIČKO 2 Koprivnica, za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom prošćenja u Goli i Gotalovu, uz plaćanje naknade za korištenje zemljišta na kojem će se postaviti štand, i to 5,00 kuna/m2 korisne površine.

 

Točka 12.

 

Nakon što su nazočni ukratko upoznati s inicijativom Postaje prometne policije Koprivnica za preventivno djelovanje s ciljem smanjenja prometnih nesreća (dopis broj: 511-06-08-380/16. AK, od 10. 02. 2016.),  informacija se prima na znanje.

 

Točka 13.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da je u tijeku izvođenje radova centralnog grijanja u društvenom domu u Otočki.

Raspisan je javni natječaj za vagu u Goli i otvoren je do 25.3.2016.

Poslan je poziv za dostavu ponuda za održavanje (šodranje) nerazvrstanih cesta i za deratizaciju, te za dostavu programa za 2016. godinu udruga  iz područja sporta.

S obzirom da je njegov zamjenik, gosp. Marko Horvat,  u proteklom periodu bio na više sastanaka i savjetovanja u PORI i LAGU predlaže da ukratko izvijesti vijećnike o prikupljenim informacijama.

Marko Horvat kaže kako je za sada nama najzanimljiviji projekt prekogranične suradnje za kandidaturu farofa u Goli i biciklističke rute preko Šoderice do graničnog prijelaza u Goli, što je kandidirano i vjeruje se da će i proći. Vrijednost projekta je oko 300-350.000 eura i tu je vrlo dobra suradnja sa susjedima iz Mađarske.  Za ruralni razvoj moramo pripremiti projekte za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a natječaj će biti otvoren od konca ožujka do konca svibnja i ministar Tolušić je rekao da će ovaj put  biti namijenjen baš ruralnom području. Za sutra je u Bjelovaru zakazan još jedan sastanak na kojem će se sve još detaljnije pojasniti.

Općinski načelnik  je razgovarao i s pomoćnikom ministra, gosp. Jurendićem, koji je također rekao da će sredstava biti i treba se kandidirati, pa ćemo negdje nešto valjda i dobiti. Protekli tjedan smo trebali imati jedan radni ručak s našim veleposlanikom u Mađarskoj i njihovim u Republici Hrvatskoj  u vezi prekogranične suradnje, ali je sastanak odgođen radi njihovih obveza, pa ćemo pokušati to organizirati nakon Uskrsnih blagdana.  Inače se sredstva fondova mogu dobiti i preko udruga koje se također mogu kandidirati za sredstva, a i ravnatelj OŠ Gola radi na tome, ali kaže da nema odgovora s mađarske strane.

Sve ostale aktivnosti u Općini Gola obavljaju se redovno, prema rasporedu.

Načelnikovo izvješće prihvaća se jednoglasno, bez rasprave.

 

Točka 14.

 

Predsjednik  pojašnjava da je prijedlog mještana Novačke za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Novačka od kućnog broja 132 do državne ceste  D41 (raskrižje kod tzv. Bogec hiže) zaprimljen tek danas, stoga je naknadno uvršten u dnevni red. Podsjeća da se o toj dionici i prije govorilo, kako je nužno da se što prije sanira, jer tuda prometuje i školski autobus. Još prošle godine je bio gosp. iz PZC-a Koprivnica koji je sve poslikao i premjerio i obećao dostaviti ponudu, ali se više nije javio, iako smo ga više puta pokušali kontaktirati.

Općinski načelnik misli da iz PZC-a Koprivnica vjerojatno nisu zainteresirani za taj posao, stoga je danas kontaktirao PZC Bjelovar, koji su obećali doći ovih dana kako bi izvršili izvid na terenu i dali ponudu,  da se vidi o kojem se opsegu posla radi, jer se to mora žurno riješiti kroz održavanje. Istovremeno im je rekao da  izvrše izvid i na cesti u Gotalovu da bi se vidjelo o kojem se opsegu posla radi, te na koji način i koju dokumentaciju je potrebno pribaviti, pa da se pokuša i to riješiti, jer ta cesta zahtijeva novi sloj asfalta.

Stanislav Saboliček  misli da bi i Šumarija jednim dijelom trebala sudjelovati u održavanju ove ceste u Novački, jer iz priloženog dopisa je vidljivo da tu prometuju i njihovi kamioni, a mi kao Općinsko vijeće možemo im ograničiti promet kamionima.

Predsjednik kaže da mi sa Šumarijom imamo jako dobru suradnju i oni su više puta  sudjelovali u održavanju naših cesta sa šodrom ili strojevima.

Ivica Pasko predlaže da se pregledaju i sve ostale ceste jer na području cijele Općine ima više rupa na našim nerazvrstanim cestama.

Općinski načelnik  slaže se s prijedlogom, te predlaže da se sve obiđe kada dođe gosp. iz PZC-a  Bjelovar, pa će se vidjeti o kojem se opsegu poslova radi, a cesta u Novački je svakako prioritet i ona se mora rješavati po hitnom postupku.

Načelnikov se prijedlog prihvaća jednoglasno (10 glasova „za“). 

   

Točka 15.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Stanislav Saboliček pita Marka Horvata da pojasni kako su sredstva PORE, a kako LAGA usmjerena na ruralni razvoj.

Marko Horvat pojašnjava da oni pružaju potporu za sastavljanje projekata fizičkim osobama i jedinicama lokalne samouprave. PORA je agencija, dok je LAG jedna interesna skupina sastavljena od 10-ak općina i djeluje više kao servis, a područje naše Županije pokrivaju tri LAG-a po područjima tri bivše općine. Preko LAG-a se objedinjuju projekti, a ako se ide preko njih u startu se na natječaju dobiva više bodova. Sada je OPG-ima preko LAG-a omogućena i nabavka polovnih strojeva do 50.000 eura, što prije nije bilo moguće i u svakom slučaju je dobro surađivati s njima,  jer oni direktno ne dobivaju sredstva da bi ih oni raspoređivali, ali mogu puno pomoći.

Ivica Rac apelira na općinskog načelnika da s izvođačem radova na kanalizaciji pokuša riješiti probleme koji su se javili prilikom uređenja prilaza u ulici M. P. Miškine u Goli, jer su izvođači radova to devastirali, a sada se pravdaju da su sve poslikali i vratili u  stanje kakvo je bilo prije, iako to nije točno, a dovoljno bi bilo kada bi samo dali dodatne tunele da se prilazi mogu proširiti tamo gdje treba.

Općinski načelnik je već upoznat s navedenom problematikom i obećava da će ponovo razgovarati s voditeljem radova.

Stanislav Saboliček  je mišljenja  da područje gdje se izvode radovi na kanalizaciji izgleda kao oranje,  jer izvođači svugdje režu asfalt umjesto da buše ispod i tako su uništili  asfalt  u ulici P. Preradovića, u Baskovcu,  a u ulici A. Šenoe gotovo da ga više i nema. To se asfaltiralo pred tri godine, pa pita mora li se baš tako raditi, da se za svaku kuću reže asfalt.

Općinski načelnik kaže da će se sve i sanirati.

Eugen Pali  predlaže da komunalni redar izvidi na području tzv. Vuglenice, iza ulice S. Radića u Goli, gdje je graba puna gnojnice, da se ispita tko to vozi i ako treba da se nekoga i kazni kako se to više ne bi radilo.

Danijela Grčić podsjeća da je Socijalno vijeće još 12.11.2015. dostavilo prijedlog Pravilnika o pravima u socijalnoj skrbi, jer im je bilo rečeno da se i oni uključe u izradu istoga,  stoga ponovo apelira na JUO da se to što prije donese, kako bi se utvrdili kriteriji po kojima bi se postupalo, jer zamolbi ima sve više i Socijalno vijeće ovako više ne može raditi.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi kako je to vrlo osjetljivo i kompleksno područje i morat će se svi uključiti u rješavanje, a općinski načelnik slaže se kako se to mora početi rješavati, pa ako treba da se sazove i jedna tematska sjednica Općinskog vijeća.

Zlatko Lovković podsjeća da na groblju u Gotalovu nisu obrezane tuje i to baš iza mrtvačnice, te pita kome se mora obratiti u vezi nabavke cvijeća za groblje, jer mu je  Ivica Blažeković rekao da on nabavlja za groblje u Goli.

Općinski načelnik slaže se da su tuje već trebale biti obrezane, te podsjeća da u svakom mjestu imamo povjerenike za groblja i sve vezano uz to trebalo bi se rješavati preko njih.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,20  sati.

 

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš