ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


 

Z A P I S N I K
od  10. veljače 2016. godine,

 sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2137/06-16-1, od  04. veljače 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Franjo Sočev, član,
 4. Ivica Pasko, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Nadica Bobovec, član,
 7. Stanislav Saboliček, član (prisutan od 3. točke dnevnog reda),
 8. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Milan Foruglaš (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković (opravdano),
 3. Danijela Grčić (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 13,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije nove točke koje glase: „Razmatranje inicijative Proizvođačke organizacije udruge mljekara „Drava-Sava“ za ustupanje na korištenje općinskog skladišta u Goli“ i  „Davanje suglasnosti za odricanje vlasničkog dijela nekretnine Katice Bogadi iz Gole“. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola.
 2. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola,Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2015. godine,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2016. godine,
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2016. godini,
 6. Razmatranje prigovora Milana Horvata iz Ždale, M. P. Miškine 28,
 7. Razmatranje inicijative Proizvođačke organizacije udruge mljekara „Drava –Sava“ za ustupanje na korištenje općinskog skladišta u Goli,
 8. Davanje suglasnosti za odricanje vlasničkog dijela nekretnine Katice Bogadi iz Gole,
 9. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 10. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPU Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal objašnjava da su u članku 3. navedeni razlozi izrade II. Izmjena i dopuna. Prvi korak je donošenje ove Odluke nakon koje slijedi odabir izvođača, a potom aktivnosti po fazama kako je opisano u članku 12. Odluke.

Općinski načelnik dodaje kako će biti vremena da se sve dobro razmotri te da se dodaju i novi prijedlozi ako struka to prihvati, jer sve mora biti usklađeno sa planovima na višoj razini.

Jasna Čimin-Sinjeri izvješćuje da je zamjenik Općinskog načelnika, Marko Horvat, radi nemogućnosti prisustvovanja ovoj sjednici,  zamolio da se prenese kako će on i vijećnici iz Ždale predložiti brisanje zaštite sa Čambine.

Darinka Kuzmić Salajpal  kaže da će struka odlučiti o tome što se može ili ne može uvrstiti u izmjene i dopune PPU Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU

o izradi II. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Gola.

Odluka o pokretanju postupka izrade II izmjena i dopuna PPUO Gola

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je Pravilnik sačinjen temeljem  Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika raspisat će se javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga, posebno po područjima, za kulturu, sport i ostale udruge. Javni natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana, a natječajna dokumentacija je vrlo opširna i u članku 14. je popisano što sve obuhvaća. Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta izvršit će postupak provjere formalnih uvjeta natječaja. Ovo Povjerenstvo ima tri člana, a imenuje ga općinski načelnik. Nakon toga, Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave, te daje općinskom načelniku prijedlog za odobravanje financijskih sredstava, a konačnu odluku donosi općinski načelnik. Povjerenstvo za ocjenjivanje imenuje općinski načelnik, a sastoji se od  tri člana koji ne mogu biti članovi udruga koje se natječu za sredstva. Nakon donošenja konačne odluke, s udrugama kojima su odobrena sredstva potpisat će se ugovor o financiranju programa i projekata u kojem će se razraditi način dodjele sredstava, obveze, praćenje programa, namjensko korištenje sredstava i drugo, pa čak i mogućnost da se sredstva moraju vraćati ako su nenamjenski trošena. Sve će se morati strogo pratiti i o svemu izvještavati Ured za udruge Vlade RH. Misli da će ovaj novi model financiranja u početku biti jako kompliciran i za udruge, a i za zaposlenike Općine Gola, jer je sve vrlo opširno i sa jako puno nejasnoća.

Općinski načelnik slaže se da je ovaj novi način jako kompliciran, ali morat ćemo se svi prilagoditi kako bi se uveo  određeni red u tom području. Forsirat ćemo koliko možemo da se sve što prije provede, jer nogometašima uskoro počinje sezona, pa bi mogli biti u problemu. Inače je na terenu i sportska inspekcija, samo je problem što su ista pravila za klubove u Zagrebu i  u Goli, a ovakav zakon je donesen najviše zbog Dinama. Na kraju bi sve moglo i pasti, jer je predmet na Ustavnom sudu.

Ivica Rac pita se da li je tako i u drugim općinama i ne bi li se mogao napisati kakav prosvjed prema županiji.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu  stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (6 „za“, 1 „protiv“ – I. Rac) donosi

 

PRAVILNIK

o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provede udruge na području Općine Gola.

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provede udruge na području Općine Gola

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon toga na sjednicu dolazi član Općinskog vijeća, Stanislav Saboliček, koji ima primjedbu jer na nedavni sastanak koji je sazvala PORA nisu bili pozvani članovi Općinskog vijeća. Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su bili pozvani svi predsjednici udruga, jer je to bila edukacija namijenjena udrugama, kako bi se mogli natjecati za sredstva EU fondova.

 

Točka 3.

 

Predsjednik  konstatira kako je iz priloženog Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe  u prosincu 2015. nisu bila korištena,  stoga predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava

Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2015. godine.

Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Točka 4.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno i bez rasprave (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2016. godine.

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

 

Predsjednik otvara raspravu o Programu provođenja i Provedbenom planu obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2016. godini.

Marijan Lukčin podsjeća da se već raspravljalo o tome kako bi trebalo promijeniti mamce, a Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se to traži u pozivu za dostavu ponuda, gdje se točno određuje kakve meke se moraju koristiti, a osim toga nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo koji je i napravio ovaj Program.

Stanislav Saboliček misli da ne treba mijenjati mamce nego količinu koja odgovara površini koja se deratizira, te pokazuje količinu koju je dobio za svoje domaćinstvo kod zadnje deratizacije, za koju smatra da nije adekvatna.

Franjo Sočev kaže da se može dobiti i veća količina tih meka, jer su njemu prilikom deratizacije rekli da može dobiti i više ako mu je potrebno.

Stanislav Saboliček ukazuje kako ima i više nelogičnosti u ovom Programu. Navodi problem  održavanja otpadnih graba koje su leglo komaraca. Na str. 8. piše da su izvoditelji deratizacije dužni doći i na poziv građana, a na str. 10. da postoji i nadzor, pa bi u taj nadzor trebao ići i netko od vijećnika.

Predsjednik predlaže vijećniku Saboličeku  da ga se imenuje u komisiju za praćenje deratizacije ukoliko želi, ali on to odbija s pojašnjenjem da ne želi sada kada su se svi ostali već rasporedili po raznim drugim povjerenstvima.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik predlaže prihvaćanje Programa, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana

obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva

od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2016. godini.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

 

Predsjednik otvara raspravu o prigovoru Milana Horvata iz Ždale, M. P. Miškine 28, koji se odnosi na određene probleme vezane uz groblje i na probleme na koje nailazi njegova supruga s invaliditetom.

Marijan Lukčin osvrće se na navod o uređenju čeka na Čambini i misli da Općina Gola za to nije nadležna.

Stanislav Saboliček prenosi kako se i drugi ljudi žale na probleme vezane uz groblja i misli da se tu red jednom mora napraviti. Već je i prije predlagao da se na groblja postave ploče s planom groblja, rednim brojem groba i korisnikom i da se označe slobodna mjesta, jer ima puno problema, a bit će ih sve više.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su za neke probleme na grobljima dosta krivi i sami ljudi koji na vrijeme ne prijavljuju podatke i promjene, niti se javljaju članu Povjerenstva za groblja na terenu,  a u Općini Gola postoji plan groblja gdje se svi ti podaci mogu vidjeti i provjeriti.

Općinski načelnik navodi kako suosjeća s osobama s invaliditetom i Općina Gola ima jako dobru suradnju i s Udrugom invalida i Udrugom slijepih i sličnim udrugama, ali u računovodstvu Općine Gola mora se postupati po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, za sve naknade mora se voditi evidencija o naplati i ne mora se znati tko jer invalid, ukoliko se takva osoba ne javi i svoja prava ostvari na zakonit način.

Predlaže da se u tom smislu odgovori gospodinu Horvatu, te mu se predloži da se obrati za pomoć s konkretnim i utemeljenim zahtjevom, ukoliko smatra da za to ima potrebe, a Općina Gola u suradnji sa Socijalnim vijećem voljna je pomoći u okviru svojih zakonskih mogućnosti.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

  

Točka 7.

 

Predsjednik pozdravlja Stanislava Salaja i Ivicu Ivančana,  članove Proizvođačke organizacije udruge mljekara „Drava-Sava“ , koji su došli na sjednicu Općinskog vijeća radi razmatranja inicijative da se Udruzi ustupi na korištenje općinsko skladište u Goli. Izvješćuje nazočne da je jučer održan sastanak u Općini Gola s predsjednikom Udruge  Željkom Turčićem i voditeljicom Marinom Ivančan, te je  tom prilikom pregledano i skladište kako bi se vidjelo u kakvom je stanju.

Daje riječ gostima, a nakon toga otvorena je rasprava.

Ivica Ivančan pojašnjava da bi im skladište trebalo radi skladištenja repromaterijala i to za sada samo dio skladišta. Udruga za svoje članove može nabaviti repromaterijal po povoljnijoj cijeni i to sada dolazi u Virje, a na području Općine Gola  ima oko 50 članova pa bi svima bilo povoljnije da je tu i skladište. Misli da bi se ovo trebalo podržati, jer je to dobro za opstanak ljudi koji se bave mljekarstvom na području naše Općine.

Stanislav Salaj dodaje da bi u početku bio samo repromaterijal, a u budućnosti bi se tu razvile i druge djelatnosti. Osim toga na pragu je osnivanje i Udruge stočara, jer stočari i  mljekari ne mogu biti u istoj organizaciji. Pregledali su skladište i zaključili da bi ga trebalo staviti u funkciju, stoga su dali zadatak voditeljici da pregleda skladište s inspektorom kako bi se vidjelo koje minimalne uvjete mora ispunjavati.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Općina Gola može dati skladište u zakup temeljem Zakona o zakupu poslovnog prostora, a sve uvjete će određivati Općinsko vijeće.

Predsjednik podsjeća da je zadnji korisnik skladišta bila Udruga branitelja koji su tu napravili dosta nereda, a isključena im je bila i struja, te je krovište na više mjesta dosta kritično. U budućnosti bi se trebalo prekriti cijelo krovište, ali sada bi bilo dovoljno da se samo privremeno sanira. Jučer je majstor Jagarinec  pregledao i rekao da bi mogao prekriti kritična mjesta za 10-ak dana, za 4-5.000,00 kuna. Struja je isključena 8.5.2006. jer Udruga branitelja nije plaćala račune, a ostao je  i dug od 700,00 kuna. Bila je jednofazna struja 6,6 kW, pa bi sada Elektri trebalo uputiti dopis da se ponovo priključi struja i da priznaju tih 6,6 kW, a onda bi se dokupilo još potrebnih 5kW.

Općinski načelnik podržava inicijativu da se iskoristi prostor skladišta za namjenu za koju je i nekad služio i da se najprije osposobi srednji dio skladišta, a onda ako bude potrebe da se i cijelo skladište stavi u funkciju. Misli da bi najprije trebali vidjeti  što bi trebalo napraviti kako bi prostor imao minimalne uvjete i da se zna s čime se mora raspolagati. Nakon toga može se donijeti odluka o pokretanju  postupka za davanje skladišta u zakup sukladno zakonskim propisima, a Općinsko vijeće će odlučiti pod kojim uvjetima i na koje vrijeme.

Marijan Lukčin predlaže da se oslobodi i prostor u kojem su smješteni čamci DDC-a i DUZS-a, te da se ti čamci presele u skladište u Ždali, koje je koristila PZ Virje,  a sada je prazno. Tako bi se oslobodio i taj dio skladišta,  pa Udruga može pogledati koji dio bi im najbolje odgovarao za njihove potrebe. Predlaže da se prilikom sanacije krovišta riješi i sanacija krovišta na skladištu u Ždali, gdje bi trebalo promijeniti 7-8 ploča.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, te je zaključeno:

 1. Proizvođačka organizacija udruga mljekara „Drava-Sava“ konzultirat će nadležnu inspekciju radi utvrđivanja minimalnih uvjeta u skladištu za djelatnost koju namjeravaju obavljati u tom prostoru,
 2. Općina Gola će:

– riješiti sanaciju krovišta i priključak struje u skladištu u Goli,

– organizirati prijevoz čamaca u skladište u Ždali, na kojem će se također sanirati krovište,

– pripremiti akte za davanje skladišta u zakup.

 

 Točka 8.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga za davanje suglasnosti za odricanje vlasničkog dijela nekretnine Katice Bogadi iz Gole.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je Općina Gola iza pokojne Katice Bogadi iz Gole, P. Preradovića 2, naslijedila imovinu kao ošasnu, a pokretanjem ovršnih postupaka utvrdilo se da je k.č.br.1760 k.o. Gola bila pogrešno upisana i da je to zapravo imovina pok. Katice Bogadi iz Gole, S. Radića 128, te bi njeni nasljednici sada mogli ostati bez te zemlje. Oni su angažirali odvjetnika, a da se izbjegne parnica, naša odvjetnica je predložila da se Općina Gola očituje o tome, odnosno da se izda suglasnost za odricanje vlasničkog dijela spomenute nekretnine, jer je nekoliko svjedoka potvrdilo da pok. Katica Bogadi iz ulice P.Preradovića nikada nije bila u posjedu te nekretnine (što su potvrdila i njezina djeca).

Nadica Bobovec i predsjednik navode da sličan problem ima i Vlado Maronić iz Novačke, te pitaju što bi on trebao napraviti.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da bi se što prije trebao javiti odvjetniku i pribaviti sve dokaze koje ima, pa ako ima i kakav pismeni trag i onda to u postupku dokazivati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno je zaključilo da se može izdati suglasnost da je k.č.br. 1760 k.o. Gola bila u vlasništvu pok. Katice Bogadi iz Gole, S. Radića 128 i da se ne spori da je nekretnina pogrešno upisana.

 

Točka 9.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik izvješćuje da je završen sekundarni vodovod u Otočki i nakon tehničkog pregleda dobivena je uporabna dozvola.

Za dječji vrtić u Goli također se očekuje tehnički pregled.

Radovi na kanalizaciji idu po planu i vrlo dobro napreduju, a za tu investiciju možemo i od Županije ostvariti do 300.000,00 kuna pomoći.

Za grijanje u Otočki raspisan je natječaj, a  11.2.2016. je otvaranje ponuda.

Vaga u Goli planira se riješiti do Dana Općine, ali sve ovisi o financijskim sredstvima.

Prije par dana načelnik je imao sastanak s predstavnicima INE radi što bržeg otvaranja bušotine Gola10, te je danas obavljen i razgovor s nadležnima iz Ministarstva gospodarstva i ako se sve posloži mogla bi od 5. mjeseca  krenuti eksploatacija, što bi za Općinu Gola značilo prihod veći za oko 100.000,00 kuna mjesečno.

Idući tjedan ponovo planira obaviti razgovor s direktorom  Piškornice da se vidi u kojoj smo s njima fazi.

Svi ostali projekti idu po planu, a uspjeli smo se i financijski konsolidirati i mišljenja je da ćemo ove godine sve planirano uspjeti i završiti.

S ovim se završava načelnikovo izvješće na koje nitko  nema primjedbi.

 

Točka 10.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

 

Predsjednik  pita razmišlja li se još o otkupu vage i okolnog zemljišta koje je prošle godine  Općini Gola ponudio za otkup  Josipa Arač, a Ivica Rac dodaje kako je i njega isto pitao Dean Slivar za zemljište u centru.

Općinski načelnik podsjeća da se o tome dosta govorilo na sjednicama Općinskog vijeća, jer je Općina Gola zainteresirana za otkup pa smo prethodnih godina planirali i sredstva za tu namjenu, ali se nije mogao postići dogovor, a sada nemamo planirana sredstva. Sa stanom u centru ne možemo raspolagati jer nam Državno odvjetništvo spori vlasništvo, a za cestu nećemo plaćati, jer se radi o javnoj cesti. Što se tiče vage ona nam i nije potrebna jer ćemo nabaviti svoju vagu, znači radi se samo o prostoru gdje je vaga koji bi trebao procijeniti  ovlašteni vještak, a pitanje je bi li gosp. Arač pristao na tu cijenu.

 

Stanislav Saboliček podsjeća gosp. načelnika da je obećao kako će se napraviti dokumentacija za ceste koje bi kandidirali na EU fondove, pa pita da li je i drugi sloj asfalta u ulici S. Radića u Gotalovu predviđen u tom paketu.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže da je za sada spremna dokumentacija za ceste na području Otočke, odnosno za one koje su bile obuhvaćene katastarskom izmjerom, vrijednosti oko 3,5 mil. kuna, a za ostale ceste dogovara se s geodetom, što je dosta skupo, oko 5-7,5 kn/m.

Stanislav Saboliček navodi da za ulicu S. Radića u Gotalovu postoji i građevna dozvola i trebalo bi oko 2 km novog sloja asfalta. Postojeći sloj će se potpuno uništiti ukoliko se hitno nešto ne poduzme,  a već sada su dvije velike udarne rupe.

Zlatko Lovković  slaže se da će se asfalt uskoro raspasti ako se ništa ne poduzme, a to će onda puno više koštati nego da se sada povuče novi sloj.

Općinski načelnik slaže se da bi i to trebali kandidirati kada dođe vrijeme,  ali treba napraviti građevinski elaborat jer bez dokumentacije se ništa ne može raditi. I na području Novačke bi se trebao zanavljati asfaltni zastor, pa bi trebalo i to vidjeti i riješiti sve u paketu,  ako još negdje postoje takve dionice koje su kritične.

Predsjednik podsjeća da je dionica u Ješkovu još ostala neasfaltirana, pa bi i to trebali riješiti , da se asfaltira bar do nasipa, a trebalo bi vidjeti i što je dalje s katastarskim izmjerama.

Stanislav Saboliček misli da će daljnja izmjera ići s komasacijom, a to će vjerojatno vrlo brzo doći. Pita zašto nije asfaltirano onih 30-50 m dionice od  Jurjevića do Kočmara, da li je to netko zaboravio staviti u projekt ili koji je razlog.

Općinski načelnik podsjeća da je dionica do Jurjevića asfaltirana preko IPARD-a i išlo je toliko koliko su oni odobrili. Prema njegovim saznanjima za katastarske izmjere nema novih mogućnosti. A što se tiče daljnjih asfaltiranja slaže se da se sve ceste moraju riješiti i pripremati potrebna dokumentacija za sve. Tamo gdje je potrebno zanavljanje asfaltnog zastora  treba vidjeti koliko bi koštala dokumentacija i da li se i to može kandidirati. Napominje da nitko nije zaboravljen, ali treba strpljenja i sve će doći na red, a najvažnije je za svaki projekt naći izvore financiranja.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,00  sati.

 

ZAPISNIČAR:   

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Vedriš