Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  29. prosinca 2015. godine,

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/13, URBROJ: 2137/06-15-1, od  23. prosinca 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.
 6. Sonja Markić, novinarka Podravskog lista.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini,
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2016. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2016. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2016. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2016. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2016. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2016. godini,
 10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2016. godini,
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2016. godini,
 12. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2016. godini,
 13. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2016. godini,
 14. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2016. godini,
 15. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2016. godini,
 16. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2016. godini,
 17. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola,
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Gola 2009. – 2013. godine,
 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2015. godine,
 20. Donošenje Odluke o imenovanju domara Društvenog doma u Ždali,
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za upravljanje grobljima na području Općine Gola,
 22. Razmatranje zahtjeva Pokretne  trgovačke radnje „GAŠO“ Kloštar Podravski za izdavanje suglasnosti za obavljanje trgovine na malo – prodajom robe na štandu,
 23. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 24. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava što je izmijenjeno u odnosu na prvi prijedlog Proračuna o kojem se raspravljalo na 29. sjednici Općinskog vijeća. Ukupno su prihodi povećani i sada iznose 9.662.500,00 kuna, jer su povećana sredstva od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i od pomoći iz proračuna. U rashodima su uključeni  izdaci za projektnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta Hintov (282.000,00 kuna), što bi trebali  dobiti od Fonda za zaštitu okoliša, za prostorni plan (200.000,00 kuna), za kanalizaciju i pročistač (1.300.000,00 kuna), vagu (250.000,000 kuna) i grijanje u Otočki koje je prema projektantskom troškovniku procijenjeno na 180.000,00 kuna. Uključeni su i rashodi za izgradnju vodovoda jer ove godine radovi nisu završeni i preostali iznos za dječji vrtić.

Marijan Lukčin, ispred Odbora za proračun i financiranje, dodaje da je Odbor suglasan s ovakvim prijedlogom Proračuna.

Općinski načelnik pojašnjava da se ovim Proračunom nastojalo pokriti sve redovne troškove i sve korisnike ostaviti na istim razinama (djecu, vrtić, školu, stipendije, subvencije). Pripremili smo određenu dokumentaciju kako bi se s projektima mogli kandidirati za sredstva, a za Hintov imamo obećanje da ćemo dobiti sredstva za projektnu dokumentaciju od Fonda za zaštitu okoliša. Od iduće godine za udruge počinje novi način financiranja, jer će se morati prijavljivati na natječaje,  s određenim programima, koje će razmatrati i vršiti odabir  stručno povjerenstvo , a moći će se kandidirati i na natječaje na razini Županije. Misli da je ovaj prijedlog Proračuna vrlo realan, te poziva Općinsko vijeće da ga podrži i prihvati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gola za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

 

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU.

 

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2016. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

 

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2016. godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2016. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 9.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 10.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 11.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o namjenskom korištenju sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

na području Općine Gola u 2016. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 12.

 

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina  

na području Općine Gola u 2016. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 13.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2016. godini.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ova Odluka donosi već treću godinu zaredom, sadržaj je isti i  misli da ne bi trebalo biti nejasnoća.

Općinski načelnik navodi informaciju da je ove godine građanima za legalizaciju isplaćeno preko 200.000,00 kuna, a sve je više zahtjeva u postupku.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata

na području Općine Gola u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 14.

 

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima  s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2016. godini, došlo je do kraće rasprave.

Marko Horvat predlaže da se u čl.2. st.2. Odluke iza riječi „osobne iskaznice“  doda „podnositelja zahtjeva“.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta

roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 15.

 

Nakon kratkog pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“ i 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

ODLUKU

o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola

u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 16.

 

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2016. godini, došlo je do kraće rasprave.

Marko Horvat predlaže da se ispravi pogreška u čl. 1. Odluke gdje je izostavljena Ždala, stoga   da se iza riječi „Otočka“ doda „Ždala“.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Predsjednik prenosi nazočnima da je na Školskom odboru zaključeno kako će se prehrana u područnim školama rješavati kao i do sada.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2016. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 17.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je ova Odluka usklađena s izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a Odlukom se određuju komunalne djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije, te se utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o koncesijama. Prijevoz pokojnika više nije djelatnost koja će se  obavljati temeljem koncesije i ugovor je već raskinut, a djelatnosti koje će se obavljati temeljem koncesije su prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i obavljanje dimnjačarskih poslova.

Marko Horvat pita koja je struka potrebna za članove Povjerenstva koje se navodi u čl. 5. prijedloga Odluke,  jer je Povjerenstvo dosta bitno, s obzirom da je konkurencija za posao velika, pa bi nam netko mogao i rušiti  natječaj ako se sve dobro ne provjeri.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Povjerenstvo imenuje općinski načelnik, s tim da i nadležno ministarstvo može predložiti svog člana, iako se do sada nisu uključivali, ali im mi moramo poslati upit.

Marko Horvat misli da bi u čl. 13. Odluke bilo dobro dodati da popis dugotrajne imovine mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, jer ponuditelji u izjavama mogu napisati što žele, a ako se to ovjeri kod javnog bilježnika ipak je puno ozbiljnije.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su ti dokazi sposobnosti uređeni propisima kojima se uređuje javna nabava, kao što je i navedeno u čl. 12. prijedloga Odluke i mi to ne bi trebali mijenjati ili nešto dodavati.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik  daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)

 

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima

koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 18.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje Izvješća o stanju u prostoru Općine Gola za razdoblje 2009. do 2013. godine, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je Izvješće za Općinu Gola izradio županijski Zavod za prostorno uređenje. To je zapravo jedna analiza stanja u odnosu na prethodno Izvješće, a obveza izrade ove dokumentacije određena je Zakonom o prostornom uređenju i usvajanje Izvješća je preduvjet za pokretanje izmjena i dopuna PPU Općine Gola.

Stanislav Saboliček  navodi da je Općina Drnje još 2011. imala korekciju svojeg Prostornog plana glede povećanja broja uvjetnih grla i Županija je to prihvatila, a ima saznanja da je to prihvaćeno i u drugim općinama. Osim toga, u Drnju su tada u Prostorni plan ucrtali sve poljske putove i ceste, što je i za nas dosta zanimljivo.

Općinski načelnik misli da su to sve dobre okolnosti,  i da Županija prihvaća povećanje broja uvjetnih grla i da smo u Proračunu za iduću godinu osigurali sredstva za izmjene i dopune PPU Općine Gola, stoga bi sada trebali usvojiti i ovo Izvješće, a onda odmah početkom iduće godine pokrenuti aktivnosti za izmjene i dopune PPU Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Gola

 1. – 2013. godine.

 

Zaključak i Izvješće se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 19.

 

Nakon što je općinski načelnik pojasnio da je u studenom 2015. godine Proračunska zaliha korištena u iznosu 5.000,00 kuna, za plaćanje godišnje članarine za utvrđivanje statusa međunarodne Eko-škole za OŠ Gola, došlo je do kraće rasprave.

Zlatko Lovković navodi kako ima informaciju da je školi ukinut status Eko-škole  jer nisu platili članarinu, pa pita da lije to točno.

Općinski načelnik pojašnjava da je on osobno inzistirao na toj Eko-školi, jer su mu bliski svi eko projekti. Za ovu godinu je plaćena i članarina udruzi Lijepa naša preko koje se realizirao projekt Eko-škole, ali je Školski odbor OŠ Gola donio odluku da u tome više ne žele sudjelovati,  jer  je sudjelovanje u tom projektu zahtijevalo i određene aktivnosti koje je uvjetovala udruga, a OŠ Gola će i dalje na svoj način provoditi svoje eko projekte.

Nakon toga  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2015. godine.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 20.

 

Slijedom informacije sa prošle sjednice Općinskog vijeća, da  gospodin Alojz Grčić iz Ždale više ne želi biti domar Društvenog doma u Ždali, ni član Odbora za upravljanje grobljima za naselje Ždala, članovi Općinskog vijeća iz Ždale i zamjenik općinskog načelnika predlažu za novog domara Damira Grčića iz Ždale, M. P. Miškine 67, kao što je navedeno u prijedlogu Odluke.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o imenovanju domara Društvenog doma u Ždali.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 21.

 

Nakon kraćeg pojašnjenja, da se za člana Odbora za upravljanje grobljima na području Općine Gola, umjesto Alojza Grčić predlaže Damir Grčić iz Ždale, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora

za upravljanje  grobljima na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Točka 22.

 

Temeljem zahtjeva P.T.R. „Gašo“, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) izdaje odobrenje P.T.R. „GAŠO“ vl. Marijan Gašparov, Kloštar Podravski, za postavljanje štanda i prodaju robe na štandu povodom proštenja u Goli,  na blagdan Sv. Tri kralja, 6. siječnja 2016. godine, na javnoj površini u neposrednoj blizini župne crkve u Goli, na prostoru od 6 m2. Za isto je korisnik dužan platiti naknadu Općini Gola za korištenje javnih površina,  u iznosu 30,00 kuna (5,00 kn/m2).

 

 Točka 23.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik podsjeća da je redovno, na svakoj sjednici Općinskog vijeća, izvještavao vijećnike o aktivnostima u Općini Gola, stoga sada ističe ono najvažnije u ovoj godini.

Završen je projekt nerazvrstanih cesta s IPARD-om. Gotova je dokumentacija i podnijeti su zahtjevi za građevnu dozvolu za objekt sabirališta u Gotalovu i vatrogasno spremište u Otočki. Dokumentacija za ceste je spremna i čekamo da se negdje kandidiramo za sredstva. Za vodovod u Otočki i dječji vrtić u Goli predstoji tehnički pregled. Počeli su radovi na izgradnji kanalizacije. Sa Piškornicom su počele aktivnosti oko sanacije odlagališta.  Bilo je dosta kulturnih i sportskih događaja, a najznačajnije je obilježavanje Dana Općine Gola, smotra folklora Bakina škrinjica, Izbor najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije i nedavno održana izložba maketa kočija. Svi proračunski korisnici su namireni prema programu i sve obveze smo izvršavali na vrijeme.

Načelnik je mišljenja da smo u ovim vrlo teškim vremenima uspjeli održati kontinuitet na svim područjima, te se nada da ćemo tako nastaviti i dalje. S ovim završava izvješće, želi svima sve najbolje za blagdane, te da se zajedništvom i entuzijazmom nastavi suradnja u još boljem ozračju u novoj 2016. godini.

Željama se pridružuje i predsjednik koji svima želi svako dobro i zajedništvo u timskom radu i iduće godine.

 

Točka 24.

 

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,30  sati.

 

 

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Marijan Vedriš