Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  09. prosinca 2015. godine,
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/121, URBROJ: 2137/06-15-1, od  04. prosinca 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Franjo Sočev, član,
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Milan Foruglaš (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar,
 6. Josip Premec, predstavnik poljoprivrednika Općine Gola (nazočan pod 1. točkom dnevnog reda),
 7. Stanislav Salaj, predstavnik poljoprivrednika Općine Gola (nazočan pod 1. točkom dnevnog reda).

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s točkom koja glasi „Donošenje Programa potpora poljoprivredi  na području Općine Gola za 2016. godinu“, te pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje problematike vezane uz izmjene i dopune prostornog plana uređenja  Općine Gola,
 2. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2016. godinu,
 3. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik daje riječ općinskom načelniku radi pojašnjenja problematike vezane uz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (PPU) Općine Gola.

Općinski načelnik pozdravlja i vanjske članove, predstavnike poljoprivrednika,  koji su se odazvali pozivu na ovu sjednicu Općinskog vijeća,  sukladno inicijativi poljoprivrednika Općine Gola za pokretanje izmjena i dopuna PPU Općine Gola, slijedom koje je održan i sastanak u Općini Gola s predstavnicima Županijskog zavoda za prostorno uređenje. Nakon toga sastanka općinski načelnik obavio je niz konzultacija s ljudima od struke koji su nam voljni pomoći, ali svemu treba pristupiti vrlo oprezno i kvalitetno,  kako  bismo prije donošenja Proračuna Općine Gola za 2016. imali neke konkretne informacije.

Danas je u Općini Gola održan sastanak s direktorom Piškornice i njegovom suradnicom glede odlagališta Hintov i zemljišta za reciklažno dvorište, te je obavljen izvid na terenu uz pomoć Alojza Grotića (koji je jedini imao razumijevanja i u ono vrijeme prodao Općini Gola zemljište za pročistač),  nakon kojeg se došlo do vrlo važnog podatka, da  iza carine pored pročistača postoji jedna parcela koja glasi na Općinu Gola, oko 2090 m2, bez tereta, koja bi odgovarala  za reciklažno dvorište.

Načelnik je obavio i razgovor s nadležnima iz Koprivničkih voda glede funkcije pročistača, odnosno mogućnosti  izlijeva gnojnice u pročistač, te mu je rečeno da će postojati ta mogućnost, da će se po potrebi moći vršiti izlijevanje gnojnice u pročistač.

Također je razgovarao i s dr. Krešimirom Salajpalom u vezi nitratne direktive i dr.Salajpal je vrlo jasno rekao da naša Općina nije u crvenom, što može potkrijepiti i podacima, jer je granica preko 220kg/ha, a kod nas je prosjek oko 170 kg/ha. Možda bi neka gospodarstva pojedinačno  mogla imati i probleme, jer imaju više od toga, stoga će to morati nekako riješiti, a jedna od mogućnosti je i da izlijevaju gnojnicu  na zemljište onih koji nemaju stoku.

Ovih dana načelnik je razgovarao i s ravnateljem ŽUC-a, gosp. Guzalićem, koji mu je rekao da vjerojatno neće biti moguće da županijska cesta u Dravskoj ulici u Goli prijeđe u našu nadležnost, s obzirom da je to cesta koja prolazi kroz dvije općine i bez suglasnosti Općine Molve to neće biti moguće, a Općini Molve nije u interesu da na svom terenu preuzmu tu cestu, što znači da će to i dalje ostati županijska cesta. Što se tiče izgradnje kanalizacije u Dravskoj ulici u Goli gosp. Guzalić je rekao da tu sa ŽUC-om neće biti problema.

Nakon načelnikovog  izlaganja predsjednik otvara raspravu.

Josip Premec: Trebali bi vidjeti kako i gdje napraviti lagune, odnosno deponije za stajski gnoj, jer ako je i 50-ak domaćinstava iznad prosjeka što se tiče nitratne direktive i oni na svom imanju to ne mogu izvesti, s obzirom da moraju imati oko 100-150 m2 površine za to, trebalo bi  vidjeti gdje bi bila moguća zajednička lokacija. To bi trebalo biti na višem terenu gdje ne bi bilo poplave, a u toj bi laguni svatko imao svoj boks. Problem je što su sada prilikom legalizacije ljudi legalizirali staje, ali nitko nema uređeno gnojište kako mora biti. Za 10-ak krava bi trebalo oko 75m2 u visini do 2 metra, s tim da bi trebalo biti udaljeno 20 m od stambenog objekta,  od bunara i od ulice i 3 m međe, a skoro svi smo do sada imali gnojišta do međe. To će naročito teško biti rješavati u gusto naseljenim mjestima, stoga sam o tome razmišljao još pred 10-ak godina kada sam radio farmu van naselja. Problem je što sada za tu farmu nisam  dobio priključak za kanalizaciju, jer je od zadnjeg šahta do priključka  50 m. Farma je sada 20 m od građevne zone, a kada smo počeli graditi bili smo 200 m od građevne zone.

Općinski načelnik pojašnjava da se kanalizacijom rješava sanitarno-fekalna kanalizacija za kućanstva, stoga  nije točno da je gosp. Premec zakinut glede priključka za farmu, jer tamo nema kućanstva.

Josip Premec dodaje kako nema kućanstva, ali su predviđene kancelarije, a  primio je odgovor da će mu se naknadno izvesti priključak ako će prostor imati sanitarni čvor.

Stanislav Salaj izražava zadovoljstvo što su predstavnici poljoprivrednika pozvani na sjednicu Općinskog vijeća kako bi se konstruktivno raspravljalo o problemima na koje nailaze. Pojašnjava probleme vezane uz odvoz gnoja na polje, jer odvoza nema od 1.12. do 1.3. i od 1.5. do 1.9., a zna se kakve ljudi po domaćinstvima imaju lagune i podloge za gnoj. Misli da je teško da će netko nekome badava gnojiti zemlju, stoga bi trebali naći adekvatno zemljište van građevne zone  gdje bi se izgradile lagune kamo bi poljoprivrednici  transportirali gnojivo  u vrijeme zabrane dovoza na zemlju. Misli da bi trebalo razmotriti moguće lokacije i ako treba da Općina otkupi potrebno zemljište, a jedna od mogućih lokacija je i uz pročistač gdje ima oko 3 ha zemljišta, pa bi trebalo vidjeti da li bi bilo moguće otkupiti te parcele.

Marko Horvat misli da bi najbolje rješenje bilo da ljudi sami u svojem domaćinstvu naprave takve deponije i lagune, jer ako će voziti na neko udaljeno mjesto to će im poskupiti proizvodnju, a i pitanje je kako i tko će s tim upravljati i kako nadzirati ako to bude zajedničko.

Stanislav Salaj odgovara da ne bi trebalo biti problema, jer bi svatko u toj laguni imao svoj boks.

Općinski načelnik misli da je gnoj veći problem, jer kao što je već rekao, ugovaranjem s Koprivničkim  vodama bi postojala  mogućnost odvoza gnojnice u pročistač.

Josip Premec navodi kako poljoprivrednici koji ne budu imali riješeno ovo pitanje u budućnosti neće moći ostvariti ni poticaje.

Stanislav Saboliček misli da već danas neki ljudi nemaju kamo sa svojom gnojnicom, pa tako možda ni Ivica Pasko, ni Marijan Vedriš,  a do 1.7.2017. svi to moraju imati riješeno. Problem je i odnos površine zemljišta i broja goveda, jer količina stoke ne zadovoljava površinu i već danas su mnogi u prekršaju, jer  je dozvoljena količina gnoja godišnje 42t/ha.

Ivica Pasko kaže da on s tim nema problema i ako treba godinu dana ne mora voziti gnojnicu u polje, jer ima prostor gdje ju može skladištiti. Misli da bi trebali vidjeti koliko je tih gospodarstava koja su kritična, jer ih možda i nema tako puno.

Predsjednik se slaže i misli da neće biti više od 15 do 20 gospodarstava koji bi s tim mogli imati problema i to tamo gdje je skučenost prostora, jer misli da će si u budućnosti svi veći poljoprivrednici to sami riješiti.  Najveći su problem staračka domaćinstva, ali je njih već 50-60% propalo.

Marijan Lukčin pita koji je konkretno prijedlog predstavnika poljoprivrednika.

Josip Premec predlaže da Općina Gola odredi zonu i nađe mjesto gdje bi se to moglo graditi, znači da nitko ne traži da Općina Gola gradi deponiju, već samo da osigura lokaciju. Mladi poljoprivrednici imaju pravo na povrat sredstava iz EU fondova za takve namjene u iznosu do 90%,  do 1.7.2017. godine i to bi trebalo iskoristiti. Uvjet je da se takva lokacija uvrsti i u PPU Općine Gola, zato bi što prije trebalo pokrenuti  cijelu proceduru.

Općinski načelnik slaže se da bi što prije trebali pokrenuti izmjene i dopune PPU, ali je uvjet za te lagune da se točno zna lokacija i čestice, što znači da bi što prije trebali snimiti teren i vidjeti kolike su potrebe i koliko površine za te lagune potrebne, naći pogodno zemljište, a osim toga i osigurati sredstva u Proračunu za iduću godinu za izmjene i dopune PPU Općine Gola.

Josip Premec misli da tu može pomoći i Poljoprivredna savjetodavna služba sa određenim podacima, a problem je što ljudi o tome ništa ne znaju iako bi mnogi mogli biti u problemima. Do sada nitko o tome nije javno progovorio, stoga bi trebali organizirati i stručno predavanje o toj temi, ali je problem i slabog odaziva ljudi na takva predavanja, pa bi ih na neki način i dodatno trebalo zainteresirati.

Marko Horvat  slaže se da bi trebali organizirati tematski zbog građana i poslije napraviti anketu da se vidi tko se time misli baviti u budućnosti, pa bi se dobili određeni podaci o potrebama za takvim odlagalištima.

Marijan Lukčin slaže se da moramo ljude  obavijestiti o tome, da ne bi jednog dana rekli da ih Općina nije upozorila.

Stanislav Saboliček misli da bi za tu namjenu bilo pogodno državno zemljište u Hintovu, da se tamo odredi zona i da to uđe u PPU, jer bi tamo mogle biti i lagune i gnojište.

Stanislav Salaj navodi kao jednu od mogućih lokacija područje Krčevine,  jer je to vrlo nekvalitetno zemljište, a po nekakvoj procjeni za tu bi namjenu trebalo oko 2-3 rali.

Općinski načelnik  je zadovoljan što ima ovakvih poljoprivrednih i poduzetničkih ideja i inicijativa, ali misli da tu ima još puno nejasnoća i pitanja koja bi se trebala riješiti. Jedno od pitanja je i kakvi bi bili međusobni odnosi, ako bi Općina Gola bila vlasnik zemljišta, jer se više nikom ne smije dati ništa na korištenje bez naknade.

Josip Premec je mišljenja da bi Općina Gola svakom korisniku te lagune trebala dati pravo gradnje i suglasnost na određeni broj godina. I on predlaže da se razmotri lokacija u Hintovu gdje ima dovoljno zemljišta koje bi bilo pogodno za takvu namjenu.

Općinski načelnik podsjeća kako je već davno govorio o zadrugama, te mu se i sada to nameće kao jedno od rješenja, jer iza takvih i sličnih inicijativa moraju stajati određeni ljudi s određenim idejama i da se jasno znaju odnosi, a neke ideje bi se puno lakše mogle realizirati preko zadruge. Dodaje kako je emotivno vezan i za našu udrugu koju je drugačije zamišljao i za koju je mislio da će jednog dana prerasti u zadrugu,  koja bi danas uz ostalo imala i svoju mini klaonicu, ali to na žalost nije prošlo.

Stanislav Salaj navodi da je pred 20-ak godina osnovao zadrugu koja je sada u mirovanju. Slaže se da se preko zadruge puno toga može napraviti, jer su u Austriji vlasnici svega zadruge, tako bi  i u ovom našem slučaju Općina Gola mogla dati zemljište zadruzi kad bi ona postojala, jer udruge nemaju takve mogućnosti.

Predsjednik dodaje da je i on, na načelnikovu inicijativu, ulagao dosta truda oko osnivanja zadruge, ali se nije uspjelo,  iako bi preko zadruge puno više mogli postići, stoga misli da je zadrugarstvo neminovno u budućnosti, ali je tu najvažniji  faktor čovjek koji bi upravljao zadrugom, koji bi se tome mogao 100% posvetiti, obrazovan i stručan, da govori strane jezike i da odradi sve zahtjeve zadrugara.

Ivica Rac podsjeća da smo u Planu razvoja Općine Gola do 2020. godine naveli i obnovljive oblike energije, pa pita ne bi li sve to trebali povezati s ovom raspravom o nitratima i lagunama.

Općinski načelnik misli da mi nemamo dovoljno kapaciteta za bio plin i da to neće ići.

Moramo se koncentrirati na to da pomognemo našoj poljoprivredi i da naša polja budu obrađena, stoga se sada nameću dva važna pitanja koja je potrebno rješavati, a to su pitanja laguna i broja uvjetnih grla, pa bi trebalo dogovoriti daljnje aktivnosti oko rješavanja tih pitanja.

Nakon toga dolazi do kraće rasprave o tome što se podrazumijeva pod jednim uvjetnim grlom.

Stanislav Salaj predlaže da se u naseljenom mjestu podigne broj uvjetnih grla bar na 100, jer ako nam to ne prođe, onda sve ostalo pada u vodu.

Predsjednik podsjeća da smo kod donošenja PPU Općine Gola tražili 80 uvjetnih grla, ali to nije prošlo, jer smo se morali uskladiti sa državnim i županijskim prostornim planom.

Općinski načelnik slaže se da bi trebalo podignuti broj uvjetnih grla, stoga bi trebali ići sa inicijativom za izmjenu županijskog i  državnog prostornog plana u tom dijelu, jer  PPU Općine Gola mora biti kompatibilan sa planovima na višoj razini.

Josip Premec kaže da je za svoju farmu van naselja dobio odobrenje za 100 uvjetnih grla, a koliko je njemu poznato u Europi  ta ograničenja ne postoje. Što se tiče laguna, naglašava da oni, kao predstavnici poljoprivrednika, prvenstveno traže da Općina Gola utječe na ljude kako bi im se objasnilo kakve ih obveze čekaju i da se u PPU Općine Gola izvrše izmjene i dopune koje se odnose na poljoprivrednike. Misli da bi za prvi korak najučinkovitije bilo održati predavanje za poljoprivrednike sa stručnim  osobama, te vidjeti zakonsku osnovu za gradnju laguna i naći pogodnu lokaciju. I on je mišljenja da bi trebali pokušati sa zemljištem u Hintovu.

Općinski načelnik misli da bi prethodno trebali napraviti nekakvu analizu da se vidi kolike su  potrebe i koja točno površina treba za te lagune. Trebali bi izdvojiti i čestice u Hintovu za koje bi se obratili Agenciji za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Pita ima li kakvih ograničenja i  da li su poznati uvjeti o dobrobiti životinja.

Stanislav Salaj pojašnjava da će se moći ostvariti i poticaji za dobrobit životinja, te navodi primjere da je određena  površina od 5m2 po uvjetnom grlu i da tele do 2 mjeseca ne smije biti vezano i mora imati prostora kuda se kreće.

Predsjednik predlaže da se sada dogovori koje korake poduzeti, a po njegovom mišljenju najprije bi trebalo napraviti anketu među poljoprivrednicima da se dobiju potrebni podaci, pa možda i da se obiđe ljude i da im se pojasni problematika kako bi ih se što više zainteresiralo za predavanje.

Josip Premec navodi da već sada postoje određeni podaci do kojih se došlo nakon anketiranja od strane Poljoprivredne savjetodavne službe. Utvrđeno je da na području Općine Gola  ima 105 domaćinstava kojima  fali zemljište kako bi udovoljili nitratnoj direktivi i to je podatak koji se mora uzeti u obzir.

Općinski načelnik mišljenja je da se sve mora odraditi kvalitetno i u što kraćem roku, stoga predlaže da se svi oko toga  maksimalno angažiraju. Trebalo bi dogovoriti predavanje za poljoprivrednike i razmisliti koga pozvati  od stručnih osoba,  te se konzultirati  s gosp. Maticom iz Zavoda za prostorno uređenje. Načelnik će obaviti razgovor u svezi državnog zemljišta u Hintovu, a svi bi trebali poraditi na informiranju poljoprivrednika i  prikupljanju potrebnih podataka.

Nakon toga zaključeno je da će se svi nazočni  angažirati oko rješavanja problematike vezane uz izmjene i dopune PPU Općine Gola koje se odnose na poljoprivredu, odnosno na povećanje broja uvjetnih grla i obveze prema nitratnoj direktivi (utvrđivanje lokacije za  izgradnju laguna za zbrinjavanje gnoja i gnojnice).

Predsjednik zatvara raspravu o 1. točki dnevnog reda, a Josip Premec i Stanislav Salaj napuštaju sjednicu Općinskog vijeća, koje nastavlja s daljnjim  radom prema usvojenom dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2016. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je na  27. sjednici Općinskog vijeća utvrđen ovakav prijedlog Programa na koji smo dobili suglasnost Ministarstva poljoprivrede, stoga Općinsko vijeće sada može i službeno donijeti taj Program, kako bi se mogao primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine. Novina je u tome da će pravne i fizičke osobe s područja Općine Gola koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, moći ostvariti  potporu za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica, krava, nazimica i  krmače  na način da će imati mogućnost dva puta godišnje  podnijeti zahtjev za sufinanciranje Općini Gola,  na temelju objavljenog javnog poziva.

Na pitanje Marka Horvata na što se točno odnosi dugovanje prema Proračunu,  navedeno u V. točki Programa,  Darinka Kuzmić Salajpal odgovara kako to znači da subvenciju neće moći ostvariti nitko tko ima bilo kakvo dugovanje prema Proračunu Općine Gola.

Nadica Bobovec pita da li je uvjetovano koja veterinarska stanica može vršiti umjetno osjemenjivanje, a Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da to nije određeno i uslugu može vršiti bilo koja registrirana veterinarska stanica.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2016. GODINU.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Darinka Kuzmić Salajpal obavještava nazočne da smo od Općinskog suda u Koprivnici primili Zaključak  o prodaji dijela nekretnina pok. Katice Bogadi, koji je stavljen na oglasnu ploču Općine Gola. Radi se o nekretninama u Vlaškom polju, a navedene su sve čestice koje su predmet prodaje, čija je ukupna je vrijednost 118.308,00 kuna, iako se mogu kupovati i pojedinačno. Javna dražba će se održati 14.1.2016.godine, a sve ostalo zainteresirani mogu pogledati na oglasnoj ploči.

Općinski načelnik nazočnima prenosi poziv udruge Prekodravski zvon,  koja 12. 12. 2015. u 19,00 sati, u sportskoj dvorani u Goli,  organizira manifestaciju Advent u Goli, te apelira na sve da se odazovu u što većem broju.

Tatjana Blažeković pita da li je gotov projekt vatrogasnog spremišta u Otočki i da li su projektirane i prostorije na katu,  jer  vatrogasci to planiraju kandidirati za EU fondove.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da je projekt gotov i može se izvršiti uvid, ali se više ne može intervenirati, jer je predan zahtjev za građevnu dozvolu.

Budući se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,50  sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš