Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  31. siječnja 2019 godine,

 sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/02, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. siječnja 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Martina Kazinoti, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Gola,

 1. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Gola,
 2. Razmatranje ponude Općine Drnje za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu

„Glas Podravine“ d.o.o. Koprivnica,

 1. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom

razdoblju,

 1. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima  koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na  području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: S obzirom da je prošle godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i ova se Odluka mora uskladiti s istim. U članku 2. Odluke navedene su komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, a u članku 3. i 4. uvjeti za provedbu postupka i sklapanja ugovora.

Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (9  glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima  koje se mogu obavljati  na temelju pisanog ugovora

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Gola.

Odluka se  prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora

 

Točka 2.

Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je razlog donošenja i ove Odluke usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Kriteriji za utvrđivanje  visine komunalnog doprinosa ostali su isti. Jedinična vrijednost  komunalnog doprinosa po m3 građevine u I. zoni  iznosi 0,40 kuna, a na čitavom području Općine utvrđena je  jedna zona.

Budući se nitko nije javio za raspravu  potpredsjednik  konstatira da je ovo sigurno najmanji komunalni doprinos u državi, te daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Gola

Dovršeno u 16,15 sati.

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

ZAPISNIČAR:     

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

POTPREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Lukčin