Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  26. studenoga 2015. godine,
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/11, URBROJ: 2137/06-15-1, od  20. studenoga 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, vanjski suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Sonja Markić, novinarka iz Podravskog lista,
 7. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik predlaže slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 4. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2015. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2015. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2015. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2015. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2015. godini,
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
 10.  Donošenje o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola,
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Proračun „Vrapčič“ dječjeg vrtića Drnje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, podružnice Gola i Ždala,
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gola, broj: 300-1284/2015,
 13. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar ukratko pojašnjava da se ovim izmjenama i dopunama Proračun smanjuje, te novi prihodi i rashodi iznose 9.320.100,00 kuna. Tijekom godine pokazalo se da se sredstva planirana  za građevinske objekte i  na još nekim pozicijama neće realizirati, stoga su umanjena, a na nekim je pozicijama došlo do povećanja. Za kanalizaciju nisu bila planirana sredstva, ali bi prema procjenama Općina Gola ove godine trebala sudjelovati sa 200.000,00 kuna, stoga  je to predviđeno novim planom. Za osnovnu školu povećana su sredstva za 150.000,00 kuna na osnovu njihovih zahtjeva, te se ukazala i potreba za povećanjem sredstva za pomoć kućanstvima za troškove legalizacije za 150.000,00 kuna. Također je došlo do povećanja sredstava nekim udrugama na temelju njihovih zahtjeva (NK Fugaplast, GOŠK, Prekodravac i dr.).

Općinski načelnik pojašnjava kako se svakim rebalansom poslaguju pozicije da bi se godina završila kako treba, stoga se i ovim izmjenama i dopunama Proračuna nastojalo što realnije sve planirati i pokriti potrebe i zahtjeve udruga kako bi svi u iduću godinu krenuli bez dugovanja. Misli da je rebalans vrlo realan, te predlaže da se prijedlog podrži.

Marijan Lukčin dodaje da se i Odbor za proračun i financiranje složio s ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.

Izmjene i dopune prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.

 

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini, a nakon pojašnjenja otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se izmjene i dopuna Programa odnose na usklađenje s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, kao i kod ostalih izmjena i dopuna Programa koji slijede prema dnevnom redu.

Budući da se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. Godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. Godini.

Točka 3.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 4.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PLAN
o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2015. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 6.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 7.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2015. godini.

 Točka 8.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 9.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

Točka 10.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: S obzirom da je ovih dana  kolegica Zvonkica Zlatar  otišla iz Općine Gola jer je promijenila službu, moramo uskladiti akte radi upražnjenja toga radnog mjesta.  U konzultacijama s općinskim načelnikom zaključeno je da bi se na upražnjeno radno mjesto prebacila Mihaela Tinodi Kiš koja već 4 godine radi u Općini Gola na radnom  mjestu  višeg referenta za računovodstvene poslove. Ona je upućena i dobro određuje sve računovodstvene poslove i  najlogičnije je da preuzme posao Zvonkice Zlatar,  stoga bi  predloženom Odlukom trebalo  promijeniti naziv njenog novog radnog mjesta u „Stručni suradnik za računovodstvene poslove“  s pripadajućim koeficijentom  „1,50“,  a za upražnjeno  radno mjesto  s koeficijentom  „1,20“  koji je do sada imala Mihaela Tinodi Kiš, raspisao bi se javni natječaj nakon usklađenja svih akata.

Općinski načelnik misli da je ovaj  stručni dio vrlo dobro pojašnjen i svima razumljiv. Zahvaljuje Zvonkici Zlatar jer je odgovorno i kvalitetno odrađivala svoj posao u Općini Gola i iako je sve iznenadila svojim odlaskom možemo biti ponosni jer odlazi u vrlo značajnu instituciju – Sveučilište Sjever u Varaždinu, a načelnik vjeruje da će i tamo osvjetlati ugled naše Općine. Želi joj još jednom zahvaliti  što je i danas došla pomoći i  što se rastajemo u ovako prijateljskim odnosima.

Marko Horvat također zahvaljuje Zvonkici Zlatar na suradnji.

Predlaže da se ovom Odlukom izmijeni i koeficijent u podtočki 6. koji se odnosi na komunalne radnike, odnosno da im se poveća koeficijent za 0,10, pa bi umjesto „1,00“ imali „1,10“,  jer misli da su to zaslužili, s obzirom da rade i subotom i nedjeljom i po svakakvim vremenskim uvjetima.

Prijedlog Marka Horvat usvaja se jednoglasno (11 glasova „za“).

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke koji je članovima Općinskog vijeća dostavljen u materijalima za ovu sjednicu , s usvojenim prijedlogom Marka Horvata, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola.

Točka 11.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2016. godinu, za podružnice Gola i Ždala, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je Proračun za podružnicu Gola planiran u iznosu 781.800,00 kuna, od čega se iz Proračuna Općine Gola za 2016. godinu planira 765.000,00 kuna, a za  podružnicu Ždala ukupni je prihod planiran 498.800,00 kuna, od čega iz Proračuna Općine Gola 485.000,00 kuna, što je sve sukladno planu  našeg Proračuna za 2016. godinu.

Ivica Rac, član Upravnog vijeća Vrapčić dječjeg vrtića, prenosi nazočnima da je održan sastanak sa zaposlenicima u podružnicama Gola i Ždala, na inicijativu  Andree Pros i Nadice Grčić, a u vezi povećanja plaća , odnosno da im se poveća plaća za 100-tinjak kuna, što bi sve bilo u okviru Proračuna i time ne bi bila oštećena ni djeca niti itko drugi  i oni mole suglasnost Općine Gola da se to provede.

Općinski načelnik zahvaljuje članu Upravnog vijeća na trudu, te dodaje kako ga je vezano uz to zvala i ravnateljica, kojoj je nakon konzultacija rekao da mi nismo nadležni za te stvari. Vrtić kao ustanova ima svoja tijela, akte, kolektivni ugovor i druge propise po kojima mora postupati u okviru odobrenih sredstava. Općina Gola brine o djeci i za to osigurava izdašna sredstva, a na ravnateljici je da poslovanje bude usklađeno sa zakonom.

Marko Horvat kaže da ne vidi zašto bi trebali našu suglasnost ako su oni to ugradili u svoj proračun.

Danijela Grčić pita kako je u drugim općinama i kako se tamo obračunavaju plaće, jer nisu iste plaće u svim općinama, pa valjda postoje nekakvi akti.

Budući  se nakon toga nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 glasova „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Proračun „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje
za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
podružnice Gola i Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Ugovora o sufinanciranju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gola, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom načelniku
za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije Gola, broj: 300-1284/2015.

Odluka i Ugovor prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gola, broj: 300-1284/2015.

Točka 13.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik podsjeća da je temeljito izvijestio Općinsko vijeće na 29. sjednici koja je bila pred dva tjedna, stoga sada nema nekih novosti. Sve aktivnosti idu svojim tijekom i polako se pripremamo za božićni ugođaj kako bismo i tom prigodom pokazali zajedništvo. Dobili smo dokumentaciju za legalizaciju društvenog doma u Otočki, te se priprema tehnički pregled za vodovod u Otočki i za dječji vrtić u Goli.

Predsjednik dodaje da se ovih dana završava i šodranje poljskih putova. Na području Otočke i Gotalova je završeno, sutra je na redu Gola (Hintov), u Novački je ostalo nešto malo i još bi trebalo nešto u Ždali.

S ovim se završava načelnikovo izvješće koje se prima na znanje.

Točka 14.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Predsjednik čita zamolbu grupe poljoprivrednika s područja Općine Gola za izmjenu PPU Općine Gola, koji traže izmjenu odredbe o broj stoke, što je sada ograničeno do 30 komada, a većina njih ima veći broj stoke, stoga nisu u mogućnosti koristiti se EU fondovima.

Općinski načelnik podsjeća da smo nedavno raspravljali o  inicijativi Ine za izmjenu PPU, nakon čega su predstavnici Ine došli i na konzultacije u Općinu Gola, te su voljni i financijski sudjelovati u izmjenama PPU.  Moramo se odlučiti da li ćemo ići u ciljane izmjene ili ćemo generalno mijenjati PPU,  što bi moglo potrajati i čitavu godinu. Ispitat ćemo i da li je moguće istovremeno pokrenuti ciljane i generalnu izmjenu, kako bismo dobili na brzini, jer ciljane se izmjene mogu puno brže riješiti, a cijena je oko 35.000,00 kuna plus PDV za jednu ciljanu izmjenu.

Predsjednik podsjeća da smo i kod donošenja PPU tražili da se odobri više uvjetnih grla, ali nam je bilo ograničeno na 30, pa ne zna da li će to proći.

Marko Horvat podsjeća da se raspravljalo i o udaljenosti od državnih i lokalnih cesta i to se također mora riješiti izmjenama PPU.

Stanislav Saboliček  predlaže da se te izmjene  pokrenu što prije, a navodi kako ima saznanja da se i u centru Grada Koprivnice dozvoljava držanje životinja, ako je to osobi jedina djelatnost.

Općinski načelnik misli da se mora udovoljiti ovoj zamolbi poljoprivrednika i održati sastanak s njihovim predstavnicima i članovima našeg Odbora za poljoprivredu, stoga predlaže da se za idući tjedan organizira  sastanak, te da se pozove i gospodina Mladena Maticu radi stručnog pojašnjenja, a nakon toga bismo na idućoj sjednici Općinskog vijeća ponovo mogli o tome raspravljati i vidjeti kada i kako pokrenuti  izmjene i dopune PPU Općine Gola.

Marijan Lukčin pita što je s darovima za djecu povodom Dana Sv. Nikole.

Tatjana Blažeković odgovara da je Povjerenstvo odabralo darove u Kockici, ali nisu zadovoljni  jer misle da su cijene prevelike i za taj odobreni iznos nije se moglo puno birati, a s njom se slažu i ostali članovi Povjerenstva (Danijela Grčić, Ivica Rac, Zlatko Lovković).

Zvonkica Zlatar pojašnjava da se darovi mogu kupiti izravno za 20.000,00 kuna plus PDV, jer bi inače trebali ići u natječaj, a u taj je iznos uključeno i voće i slikovnice koje smo posebno nabavili po vrlo povoljnoj cijeni.

Općinski načelnik misli da će to na kraju biti lijepi paketi, jer je uključeno i voće i slikovnica i na kraju će svi biti zadovoljni.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,30  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš