Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  29. kolovoza 2017. godine,

 sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/10, URBROJ: 2137/06-17-1, od  23. kolovoza 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, član,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (opravdano),
 2. Marko Bogadi (opravdano,
 3. Ivica Pavlović (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. Godini,
 2. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2017. godine,
 4. Razmatranje zahtjeva Marijana Golubić iz Otočke 9, za isplatu pomoći za legalizaciju,
 5. Informacija o:
 • Provedenom inspekcijskom nadzoru inspektora zaštite i spašavanja,
 • Izvješću o stanju sigurnosti tijekom srpnja 2017. godine,
 • Cjeniku vodnih usluga (odvodnja) Koprivničkih voda,
 1. Upućivanje  Zamolbe Varaždinskoj biskupiji za darovanje k.č.br. 123/2 k.o. Gola (stari župni dvor u Goli),
 2. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o najmu s Kristinom Belec iz Gole, P. Preradovića 2,
 3. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 4. Pitanja i prijedlozi.

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Gola u 2017. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Općinsko vijeće Općine Gola na 48. sjednici održanoj 8. veljače 2017. donijelo Odluku o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, kojom je osigurano 60.000,00 kuna za financiranje političkih stranaka u 2017. Godini.  Na istoj sjednici donesena je i  Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola, koja se mora mijenjati jer je nakon lokalnih izbora došlo do promjene sastava Općinskog vijeća, stoga se sukladno tome mijenjaju 3. i 4. članak iste Odluke. U članku 3. prikazan je raspored sredstava pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću, a u  članku 4. određena je naknada za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2017. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri  pojašnjava da je temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja napravljen prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola, na koji smo ishodili suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Koprivnica  što je preduvjet za razmatranje i usvajanje Odluke na Općinskom vijeću Općine Gola. Odlukom se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području  Općine Gola s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća, a koje su navedene u točki I. Odluke.

Predsjednik pita što bi se dogodilo ako bi u datom momentu općinski načelnik bio bolestan ili spriječen, a u točki II. navodi se da u katastrofama i velikom nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama civilne zaštite Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je načelnik Stožera civilne zaštite zamjenik općinskog načelnika, a njegov je zamjenik predsjednik Općinskog vijeća.

Općinski načelnik misli da ne može biti nikakvih problema, jer je kod nas sve dobro organizirano. Glavni nositelj takvih aktivnosti na našem području je VZO Gola koju smo mi dobro ustrojili i opremili na što je načelnik izrazito ponosan jer imamo jednu od najjačih i najekipiranijih zajednica. Oni su učinkovitost pokazali i za nedavnih poplava kada su svojim ljudskim i materijalnim snagama besprijekorno odradili sve aktivnosti. A isto tako naša jer Općina jedna od najjačih u Crvenom križu u akcijama darivanja krvi. Stoga su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Gola VZO Gola sa DVD-ima, HGSS Stanica Koprivnica i Crveni križ Koprivnica, čiju smo djelatnost mi dužni i sufinancirati temeljem određenih zakonskih odredbi.

Budući se više nitko nije javio za raspravu,  predsjednik daje na glasovanje  prijedlog Odluke, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Nakon što je općinski načelnik izvijestio nazočne da u mjesecu srpnju 2017. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava

Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2017. godine.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za  pojašnjenje zahtjeva  Marijana Golubić za isplatu pomoći za legalizaciju.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je Marijan Golubić imao već jedan zahtjev za isplatu pomoći za legalizaciju, za legalizaciju bakine kuće koju je radio na svoje ime, a sada je legalizirao i svoju kuću, te podnosi još jedan zahtjev. U općinskoj Odluci o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2017. godini stoji da se može podnijeti samo jedan zahtjev po domaćinstvu, stoga bi to trebalo razmotriti, jer ispada da bi Marijan Golubić dva puta dobio pomoć.

Predsjednik misli da treba provjeriti tko je gruntovni vlasnik i da li se radi o dva različita domaćinstva, te da li je njemu baka dala punomoć da za nju legalizira njezin objekt.

Marijan Lukčin  vjeruje da Marijan Golubić nije imao nikakvu lošu namjeru, nego je  vjerojatno  radio legalizaciju za baku da joj pomogne kako ne bi trebala putovati u Koprivnicu, a nije znao da ne može dva puta na isto ime podnositi zahtjev.

Marijan Vedriš predlaže da se provjeri tko je gruntovni vlasnik i ako je baka vlasnik svoje kuće, a Marijan svoje, trebalo bi mu isplatiti i naknadu po drugom zahtjevu.

Tatjana Blažeković potvrđuje da je baka stara i nikamo ne ide, pa joj je Marijan vjerojatno htio pomoći.

Općinski načelnik  predlaže da se odgodi donošenje odluke o ovom predmetu za iduću sjednicu Općinskog vijeća, jer nije sporno da se radi o dvije različite lokacije i dva domaćinstva, ali bi do iduće sjednice Vijeća trebalo obaviti razgovor s Marijanom Golubić i pribaviti dodatnu dokumentaciju,  pa ponovo sve razmotriti.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a načelnikov se prijedlog jednoglasno prihvaća.

 

Točka 5.

 

Predsjednik otvara raspravu o informacijama koje su vijećnicima dostavljene s materijalima za ovu sjednicu:

 1. Provedenom inspekcijskom nadzoru inspektora zaštite i spašavanja – informacija se

prima na znanje bez rasprave.

 1. Izvješću o stanju sigurnosti tijekom srpnja 2017. godine – informacija se prima na

znanje bez rasprave.

 1. Cjeniku vodnih usluga (odvodnja) Koprivničkih voda

Ivica Rac pita da li se naknada obračunava za sve članove domaćinstva, bez obzira da

li su djeca ili stariji. Podsjeća načelnika koji ga je na prošloj sjednici prozvao i rekao mu da bi bilo u redu da se i priključi na kanalizaciju, kada je spomenuo problem koji ima s priključkom,  stoga ponovo moli da mu riješi priključak, jer je on odmah zainteresiran za priključenje.

Predsjednik pojašnjava da se u članove domaćinstva ubrajaju sve osobe, bez obzira da

li su stariji ili djeca.

Alen Kičinbaći pita koja će cijena biti za one koji su priključeni na javni vodovod, te

predlaže da se u cjeniku prikaže posebno po stavkama za kućanstva koja su priključena na javni vodovod i koja nisu i za pravne subjekte.

Predsjednik predlaže da se od Koprivničkih voda pribavi novi cjenik sa svim tim

stavkama i da se onda stavi  na oglasne ploče, jer bi se neki možda i priključili ali ne znaju koja je cijena.

 

Točka 6.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika da pojasni  prijedlog za upućivanjem zamolbe Varaždinskoj biskupiji za darovanje Općini Gola zgrade starog župnog dvora (prijedlog Zamolbe podijeljen je nazočnima).

Općinski načelnik pojašnjava da već dugo komuniciramo s Biskupijom vezano uz prenamjenu starog župnog dvora, te smo jedan projekt aplicirali i na projekt prekogranične suradnje, ali smo već u startu pali, jer nam je Biskupija taj objekt dala na korištenje na 99 godina, a za kandidiranje na EU fondove preduvjet je čisto vlasništvo.  Kako bi se taj objekt sačuvao od propadanja sanirali smo krovište sredstvima koja smo dobili od Ministarstva kulture, te smo nastavili daljnje aktivnosti radi privođenja određenoj funkciji,  jer imamo ideju koja obećava, posjetiteljsko-edukacijski centar, vezano uz biljni i životinjski svijet našega kraja, nešto slično projektu Zlatna greda u Slavoniji. Za izradu dokumentacije i kandidiranje projekta moramo imati 100%-tno vlasništvo na objektu, stoga smo proveli parcelaciju kojom je odvojen stari od novog župnog dvora. Nastale su dvije nove čestice, a što je preduvjet da nam Biskupija može darovati novoformiranu česticu starog župnog dvora 123/2 k.o. Gola, te da možemo nastaviti daljnje aktivnosti i da u ovom mandatu realiziramo taj projekt. Inače, imamo viziju zaokružiti sve to s projektom marina na Dravi i biciklističkom stazom, te s Ciglarovim projektom na Ješkovu, pa dalje prema Čambini i staroj karauli u Ždali gdje bi bio centar za edukaciju djece i školu u prirodi.

Predsjednik dodaje da je za ovaj projekt starog župnog dvora zainteresirana i PORA, a na prvom natječaju ionako ne bi prošli, s obzirom da je mađarski partner odustao, jer su htjeli ubaciti svoje bicikle.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) zaključuje da se Varaždinskoj biskupiji uputi zamolba za darovanje k.č.br. 123/2 k.o. Gola (starog župnog dvora u Goli).

 

Točka 7.

 

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se Općini Gola obratila Kristina Belec iz Gole, P. Preradovića 2, sa zamolbom za produljenje Ugovora o najmu stambenog prostora. Radi se o stambenom prostoru u kući pok. Katice Bogadi, njezine majke, koju je Općina Gola naslijedila kao ošasnu imovinu i u kojoj je Kristina Belec u najmu s obitelji od 2015. godine. Općinsko vijeće te je godine donijelo Odluku o najmu na rok od godinu dana, koji je prošle godine opet produžen za godinu dana, do 31. kolovoza 2017. godine. Kako  i taj rok istječe, Kristina moli da se Ugovor produži. S obzirom da na toj kući postoje hipoteke i mogućnost da je banke prodaju, u prvotnoj Odluci i Ugovoru iz 2015. već je stavljena klauzula da Općina Gola može produljivati najam, ali ukoliko dođe do prodaje kuće najmodavac preuzima obvezu iseljenja. Inače, u najmu je prostor od 55 m2 i  najamnina iznosi 110,00 kuna mjesečno.

Marijan Lukčin napominje kako je od početka uključen u ovaj slučaj koji je jako žalostan, te predlaže da se najam produži dokle ide, odnosno dok god bude moguće.

Alen Kičnbaći moli da mu se objasni koju ulogu u tome ima Općina Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se radi o ošasnoj imovini koju zakonski nasljednici ne prihvaćaju, koje su se odrekli, vjerojatno radi hipoteke i dugova, kao i u ovom slučaju i ta imovina onda pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području, a jedina dobra stvar u tome je da JLS ne odgovora za dugovanja veća od vrijednosti naslijeđene imovine.

Općinski načelnik dodaje da imamo već tri tako naslijeđene kuće i ta je imovina Općini samo teret, jer stalno s tim imamo posla, a zapravo nismo vlasnik mi nego banke. Inače iza pok. Katice Bogadi prodane su već neke zemlje, nedavno je banka preuzela i auto Berlingo, a i za traktore koje smo pokušali prodati pojavila se naknadno još jedna banka. Predlaže da se produži ugovor s Kristinom Belec na dvije godine, kako obitelj ne bi ostala na cesti, a ukoliko dođe do prodaje kuće, tu smo dalje nemoćni.

Predsjednik predlaže  donošenje Odluke o produljenju Ugovora po najmu s Kristinom Belec na dvije godine, što znači da bi sve ostalo isto osim toga roka, a sukladno tome načelnik će potpisati i aneks Ugovora o najmu do 31. kolovoza 2019. godine.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o produljenju Ugovora o najmu s Kristinom Belec iz Gole, Petra Preradovića 2.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika da podnese izvješće o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Vijeća.

 1. Od Općine Koprivnički Ivanec primili smo zahtjev za sklapanje Ugovora o uređenju

međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada, kojim traže da se Općina Gola ugovorno obveže plaćati njima naknadu za otpad sakupljen na području Općine Gola. Nakon toga konzultirali smo našeg koncesionara, Piškornicu, te su nam oni poslali i pismeno pojašnjenje i mišljenje u kojem navode da na Piškornicu mogu dovoziti otpad svi koji s društvom Piškornica d.o.o. imaju zaključen ugovor  i da ne postoji nikakva zakonska obveza da jedinice lokalne samouprave zaključuju pojedinačne ugovore s Općinom Koprivnički Ivanec. Jasna Čimin-Sinjeri čita dopis društva Piškornica d.o.o. od 25. 08. 2017. godine. Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) zaključuje da se Općini Koprivnički Ivanec odgovori da Općina Gola ne može potpisati predloženi Ugovor o uređenju  međusobnih odnosa vezano uz plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada, jer smatramo da za to nema zakonskog temelja, s obzirom da Općina Gola ima zaključen Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Gola s koncesionarom „Piškornica-sanacijsko odlagalište“ d.o.o. Koprivnički Ivanec.

 1. Za potrebe izrade PUR-a 2017-2020. godine  trebalo bi definirati projekte i ulaganja

koja Općina Gola planira u tom periodu, a vezano za to poslani su anketni upitnici svim vijećnicima i udrugama na području Općine Gola i samo je dio njih vratio ispunjene upitnike u Općinu. S obzirom da nam je PUR  jedan od strateških dokumenata koje Općina mora imati, neizmjerno je važno da se ne zaboravi ni jedan projekt koji planiramo u navedenom razdoblju, jer je naš model da sve kandidiramo i povučemo sredstva izvana, a ukoliko nešto nije u PUR-u ne može se ni kandidirati. Još jednom apelira na vijećnike da dobro razmisle o svim  projektima, jer se uskoro planira i sjednica Vijeća na koju bi došli izrađivači PUR-a kako bi se sve konačno definiralo, stoga treba dobro razmisliti da nam ništa ne promakne. Navodi jednu jako dobru inicijativu, za osnivanje zadruge mljekara, koja se još razrađuje s članovima Proizvođačke organizacije udruge mljekara Drava-Sava, kojima smo iznajmili i jedan dio našeg skladišta u Goli. Kada bi se realizirao taj projekt, bila bi to neizmjerno važna stvar za našu Općinu. Održano je već i nekoliko sastanaka, predstavnici na čelu s našim predsjednikom  Općinskog vijeća bili su primljeni i u ministarstvu, a u PPU Općine Gola predvidjeli smo i moguće lokacije za izgradnju mljekare. Problem je što naši ljudi imaju loša iskustva sa zadrugama, pa je tako od naših 40-ak većih proizvođača samo njih troje zainteresirano za zadrugu

Predsjednik dodaje da je osnovna poruka ministarstva, banaka i konzultanata da se

tvornica-mljekara gradi tamo gdje je najveća baza sirovina, a na našem području proizvodi se 39 tona mlijeka dnevno  koje se predaje u Dukat,  plus ostale mljekare. Drugi smo u svijetu po prosjeku proizvodnje mlijeka u odnosu na poljoprivredne površina, čak i ispred Nizozemske, a jači od nas je samo Izrael. Imamo velike šanse za izgradnju mljekare, a za ovaj su projekt pokazale interes i Općina Molve i Virje, ali je kod nas problem što nema zainteresiranih za zadrugu preko koje bi se projekt mogao realizirati. Stoga bi trebalo animirati i zainteresirati proizvođače mlijeka, jer je članstvo u zadruzi oko 1.000,00 kuna, a samo predsjednik i članovi uprave odgovaraju i svojom imovinom. Inače za takve projekte postoji mogućnost sufinanciranja i do 70%.

 1. Općinski načelnik navodi kako je ove godine imao već tri intervencije, i to po život

opasne,  radi uboda stršljena kojih je ove godine strahovito puno na našem području, stoga postoji mogućnost  organiziranog uklanjanja gnijezda, što bi se ugovorilo sa Sanitacijom Koprivnica, koja je ovlaštena za te aktivnosti, a cijena im je 350,00 kuna po gnijezdu. Predlaže da se na oglasne ploče stave obavijesti da ljudi prijave gnijezda, te da se nakon toga sa Sanitacijom ugovori akcija njihovog uklanjanja. Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

 1. S obzirom da je za našu Općinu proglašena 2. elementarna nepogoda ove godine –

suša, u prostorijama Općine u tijeku je zaprimane prijava štete do 31. 8. 2017.

 1. Za sutra je zakazano potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem (Mod d.o.o.

Koprivnica) za izgradnju nogostupa u Dravskoj ulici u Goli, za što smo dobili 400.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja, a vrijednost projekta je 422.3000,00 kuna bez PDV-a.

 1. Danas smo Županiji morali prijaviti prijedlog biciklističke rute kroz našu Općinu, radi

budućeg projekta cikloturizma, na čemu je najviše radio predsjednik Općinskog vijeća, stoga on dodatno pojašnjava predloženu rutu.

Predsjednik pojašnjava da je predložena ruta od Šoderice prema Goli –  prije mjesta Gotalovo skretanje desno na novu cestu uz nasip – prema Ješkovu – iz Ješkova prema Goli do kapelice Sv. Florijana – prema centru Gole – odmorište kod starog župnog dvora gdje je planirana punionica i zamjena bicikala (moguć posjet galeriji u staroj školi ) – pravac Novačka – Trnik- Pepelara – Ždala centar  – od kruške lijevo asfaltom prema Čambini (na Čambini motel sa max 30 ležaja i restoran) – od Čambine jedan pravac preko skele na Dravi do Novog Virja i dalje prema Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom ili Molvama  ili drugi pravac kroz šumu prema Repašu – most na Dravi – Molve.  Za drugu rutu, Dravska Amazona, od Balatona do Istre, predložena je na našem području trasa Šoderica – Gola – Ždala – Repaš.

 1. Od Čazmatransa smo zaprimili dopis za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih

škola, u kojem piše da je Županija smanjila svoje učešće u sufinanciranju prijevoza, pa kako roditelji ne bi morali plaćati veću cijenu autobusne karte, mole općine da u okvirima svojih mogućnosti pomognu u sufinanciranju prijevoza. Općinski načelnik podsjeća da mi imamo svoj model sufinanciranja, jer naša Općina stipendira sve učenike i studente i već time olakšava troškove roditeljima, stoga iz tih sredstava mogu sufinancirati prijevoz.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da su roditelji do sada plaćali 50,00 kuna, a sada bi trebali

100,00 kuna.  Općina u tome ne može sudjelovati, jer bi to bilo dvostruko financiranje, s obzirom da već dajemo stipendije.

Predsjednik predlaže da se roditeljima skrene pozornost radi kontrole nad trošenjem

sredstava stipendije i da se ista namjenski troše, za pomoć u školovanju, u što ide i kupnja autobusne karte. Također predlaže da se Čazmatransu odgovori da mi ne možemo pomoći u njihovom prijedlogu sufinaciranja prijevoza učenika, jer Općina Gola već pomaže srednjoškolcima i studentima putem stipendija.

 1. Općinski načelnik obavještava nazočne o inicijativi Društva osoba s tjelesnim

invaliditetom Međimurske županije koji bi u našoj Općini održali jednu edukativnu radionicu u cilju sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. Načelnik pozdravlja ovu inicijativu,  jer je to nastavak suradnje naše Općine, koju smo prošle godine počeli s Udrugom invalida Bolje sutra Koprivničko-križevačke županije,  kada su s Općinskim vijećem održali jednu jako uspješnu radionicu. Predlaže da se prihvati ova inicijativa, jer time pokazujemo i našu humanu stranu, koju u zadnje vrijeme malo tko pokazuje, a osim toga to Općinu financijski  ništa ne obvezuje. Misli da je i tema zanimljiva, te predlaže da se u  projekt uključi i naša Udruga umirovljenika. Prijedlog se jednoglasno podržava.

 1. Završena je revizija u Općini Gola koja je počela još početkom lipnja ove godine, te

očekujemo nalaz, s kojim će biti upoznato i Općinski vijeće koje se o tome mora i očitovati.

 1. Ovaj tjedan slijedi isporuka komunalne opreme koja je naručena, a za koju nam je

odobreno 90.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

 1. Po pitanju kanalizacije za Dravsku ulicu radi se i dalje, jer je vrijednost investicije

oko 5-6 mil. kuna, stoga se lobira i dalje jer se i taj projekt planira  realizirati preko Hrvatskih voda i EU projekata.

 1. Zamjenik općinskog načelnika, Marijan Vedriš, jučer je bio na sastanku u Općini

Drnje, a vezano uz Vrapčić dječji vrtić Drnje, te ukratko izvješćuje nazočne o problematici sa sastanka.

Bili su pozvani načelnici općina osnivača, te i ravnateljica, a raspravljalo se o ustroj Upravnog vijeća, te o najmu za prostor u kojem je uprava vrtića u Drnju.

Imamo sedam općina osnivača vrtića, a u Upravno vijeće može samo njih pet, stoga je

prijedlog bio da Općina Koprivnički Bregi  i Peteranec ne bi imali člana s pravom glasa, s čim se općinski načelnik Općine Peteranec nije složio. Drugi je prijedlog da se općine rotiraju svakih šest mjeseci  kako bi svi bili zastupljeni, a treći je prijedlog da se dodatno prouče pravne mogućnosti kako bi se vidjelo mogu li sve općine imati člana u Upravnom vijeću, stoga će uskoro biti novi sastanak.

Predsjednik misli da općine koje imaju dva vrtića moraju imati svojeg člana, a ostale neka se dogovore, stoga  za nas ne bi trebalo biti problema jer imamo čak tri vrtića i redovno ispunjavamo sve svoje obveze.

Marijan Vedriš nastavlja da je drugo pitanje o kojem se raspravljalo na sastanku u vrtiću bilo pitanje najma za prostor u kojem je uprava, jer je zgrada dosta trošna i Općina Drnje  je vanjski dio  kandidirala na nekakve fondove, a za unutarnje uređenje  je predloženo da svih sedam općina plaća najam po 100,00 kuna mjesečno, te da se traži ponuda za adaptaciju toga prostora i da općine u svojim proračunima planiraju sredstva za tu namjenu. Inače, načelnik Općine Drnje izjavio je da oni ne bi imali ništa protiv da se uprava vrtića preseli, ukoliko se javi koja zainteresirana općina.

Općinski načelnik misli da tih 100,00 kuna mjesečno za prostor ne bi trebalo biti

problem, a što se tiče Upravnog vijeća neka vide da se to riješi zakonito, pa ako treba neka se mijenja i Statut.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika.

 

Točka 9.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Predsjednik predlaže da se razmisli o projektu izgradnje sustava javnog navodnjavanja, za što

se može ostvariti povrat sredstava i do 100%, a nama je poljoprivreda strateški cilj. Time bi se poljoprivredna proizvodnja povećala do 60%, a kada se napravi mreža, sistem priključaka je vrlo jednostavan. Postoji više mogućnosti navodnjavanja, iz zemlje s hladnom vodom ili s toplom vodom koja se iz bare pumpama transportira u sistem navodnjavanja. Predlaže da se o ovome prikupe dodatne informacije i da se ispita konzultante kakve su mogućnosti za našu općinu.

Općinski načelnik podržava inicijativu i misli da je ovo jako dobra tema za raspravu o PUR-u koja će biti uskoro. Tamo će biti i konzultanti koji mogu sve to dodatno pojasniti, a osim toga dolaze dobre ideje i iz Podravke koja bi na našem području htjela pokrenuti uzgoj povrća.

Predsjednik dodaje da  Podravka stalno nudi suradnju i sa svojim je timom spremna vršiti edukaciju i pružiti kompletnu logistiku, te i financijski pratiti kooperante koji bi trebali dati samo zemlju i rad.

 

Tatjana Blažeković apelira na članove Školskog odbora da se riješi pitanje prijevoza učenika, jer  od završetka zadnjeg sata (13,20)  čekaju i po sat vremena dok ih autobus pokupi, a za to vrijeme neki odlaze  u kafiće, pa bi bilo dobro da je autobus tu parkiran i da ih pokupi odmah poslije nastave.

Općinski načelnik predlaže da se ova problematika riješi na Školskom odboru.

 

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,20 sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                      

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA: Marko Horvat