Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  20. prosinca 2018 godine,

 sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/18, URBROJ: 2137/06-18-1, od  14. prosinca 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica,

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 3. Ivica Pavlović, član (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i Projekcije za 2020 i 2021. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
 3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2019. godinu,
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2019. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2019. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2019. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2019. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2019. godini,
 10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2019. godini,
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2019. godini,
 12. Donošenje Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2019. godini,
 13. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gola u 2019. godini,
 14. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2019. godini,
 15. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju  redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2019. godini,
 17. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2019. godini,
 18. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2019. godini,
 19. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u Dječjem vrtiću Vrapčić, podružnicama Gola i Ždala u 2019. godini,
 20. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2019. godini,
 21. Donošenje Odluke o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa na području Općine Gola u 2019. godini,
 22. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2018. godini,
 23. Donošenje Plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2019. godinu,
 24. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 25. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je ovaj prijedlog Proračuna već razmatran na 26. sjednici održanoj 15. studenoga 2018. godine i u odnosu na isti izmijenjeno je samo nekoliko pozicija. Povećana je pozicija Naknade za potpore građanima i kućanstvima, te iznosi 1.075.000,00 kuna, pozicija za Dječji vrtić „Vrapčić“ iznosi 1.500.000,00 kuna, a rashodi za projekt „Zaposli pa pomozi“  razlučeni  su točno po stavkama za bruto plaće, doprinose, naknade troškova zaposlenima, te za materijal i energiju. Ukupno prihodi i rashodi ovog prijedloga Proračuna  iznose 18.837.500,00 kuna, a s prijedlogom je suglasan i  Odbor za financije i proračun. U priloženom Planu razvojnih programa za 2019. opisani su svi planirani kapitalni projekti.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gola za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8  glasova „za“) donosi

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračun 2019 – 3.razina

Točka 2.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu  potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2019. GODINU.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2019

 

Točka 3.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa građenja ko munalne infrastrukture za 2019. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2019. godinu, a Programima se zapravo razrađuju po područjima stavke koje su već prihvaćene u Proračunu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola za 2019. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2019. godin

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2019 godini

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PLAN javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2019 godini

 

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 10.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o namjenskom korištenju sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

na području Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada   na području Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica

na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PROGRAM javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2019. godini.

  

Točka 13.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

na području  Općine Gola u 2019. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 PROGRAM javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području  Općine Gola u 2019. godini

 

Točka 15.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o financiranju političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola

 iz Proračuna Općine Gola za 2019. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKU o financiranju političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola  iz Proračuna Općine Gola za 2019. godinu.

 

Točka 16.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o raspoređivanju redovitih godišnjih  sredstava za rad političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2019. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKU o raspoređivanju redovitih godišnjih  sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2019. godini.

 

Dovršeno u 16,15 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ODLUKA čipiranje pasa
ODLUKA Besplatan vrtić 2019_
ODLUKA legalizacija 2019_
ODLUKA Rodilje 2019
ODLUKA Školska kuhinja 2019
PROGRAM – civilna za 2019_
Program eksploatacija 2019 (1)
ANALIZA-Stanja-sustava-zaštite-i-spašavanja-u-2018.
Plan razvoja sustava civilne zaštite 2019.
 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            POTPREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                               Marijan Lukčin