Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  21. listopada 2015. godine,
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/09, URBROJ: 2137/06-15-1, od  15. listopada 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljeni su zapisnici sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Zlatko Lovković želi se ispričati žiteljima Općine Gola jer nije prisustvovao posljednjoj sjednici Općinskog vijeća iz razloga što je sjednica sazvana telefonskim putem, a on je radi radova u polju propustio poziv iz Općine.

Predsjednik prihvaća ispriku, te podsjeća da se radi hitnosti za  tu sjednicu nisu slali pozivi, već je  ista sazvana telefonskim putem.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvajaju zapisnici sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik predlaže slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2015. godine,
 2. Donošenje Odluke o grobljima na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za uslugu uklanjanja starih betonskih nadgrobnih ploča na grobljima u Goli, Gotalovu i Ždali,
 4. Razmatranje inicijative INA Industrije nafte d.d. za pokretanje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola,
 5. Razmatranje Ugovora o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola i davane ovlaštenja općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje istoga,
 6. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine (čestice za izgradnju pročistača) Koprivničkim vodama d.o.o. Koprivnica,
 7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2015./2016. na području Općine Gola,
 8. Donošenje Odluke o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov Gola društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.o.,
 9. Razmatranje problematike vezane uz učestale primjedbe građana glede teškoće prometovanja na ovom području  u svezi s izbjegličkom krizom,
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola,
 11. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 12. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Nakon kraćeg pojašnjenja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. rujna 2015. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračunska zaliha Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2015. godine.

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal: Naša Odluka o grobljima datira još iz 1999. s izmjenom iz 2004. godine, a u međuvremenu su se promijenile okolnosti i stupio je na snagu novi Zakon o grobljima s kojim se moramo uskladiti, pa je temeljem članka 18. istoga Zakona napravljen prijedlog nove Odluke o grobljima. Ovom Odlukom propisuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti, mjerila i način plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, vremenski  razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja, uvjeti upravljanja i druge mjere u vezi s grobljem s tim da će se način plaćanja naknade iz članka 19.  utvrditi posebnom Odlukom u slijedećoj točki dnevnog reda.

Nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o grobljima na području Općine Gola.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA o grobljima na području Općine Gola

Točka 3.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da ima sve više slučajeva na našim grobljima kada se prilikom ukopa mora pomicati oprema ili uređaj, odnosno betonska ploča  sa groba što naši komunalni radnici nisu u mogućnosti samostalno riješiti i to iziskuje angažiranje dodatne radne snage pa se oni  snalaze na svakojake načine, a to bi trebalo riješiti na način da se takva usluga dodatno naplaćuje i da Općina ugovorom o djelu angažira osobu koja bi pomogla u takvim slučajevima, pa bi trebalo odrediti naknadu za tu uslugu.

Predsjednik kaže kako se može dogoditi da ta ploča i pukne, pa bi bolje bilo da vlasnik sam to riješi, a ako ne može neka barem bude prisutan, da naši komunalni radnici ne bi odgovarali.

Marijan Lukčin misli da bi ipak to trebali rješavati naši komunalni radnici,  jer ima ljudi koji ne žive na području Općine Gola i tu nemaju nikoga pa je upitno kako bi organizirali micanje ploče.

Tatjana Blažeković predlaže da se za pomoć komunalnim radnicima u takvim slučajevima  angažiraju osobe koje traže socijalnu pomoć od Općine Gola.

Franjo Sočev predlaže da se prilikom prijave ukopa u takvim slučajevima pita osobu koja prijavljuje da li će se sami pobrinuti za skidanje ploče ili će dodatno platiti takvu uslugu Općini Gola.

Stanislav Saboliček misli da na groblju u Gotalovu  s tim nema problema jer onaj tko ima smrtni slučaj obično organizira  skidanje i postavljanje ploče, tako da komunalni radnici to ne moraju raditi, stoga bi htio znati da li je bio koji slučaj da su oni to sami radili u Gotalovu. Osim toga već je prije predlagao, pa ponovo apelira da se napravi pravilnik za groblja, što se može i prepisati od nekih groblja gdje je to jako dobro uređeno (npr. u Kotoribi).

Nakon kraće rasprave utvrđeno je da bi realna naknada za ovu uslugu bila oko 100,00 kuna neto, što bi s porezima i doprinosima iznosilo oko 200,00 kuna, pa predsjednik predlaže da se utvrdi naknada u iznosu 200,00 kuna koja bi se plaćala prilikom ukopa ako je potrebno micati betonsku ploču i ako osoba koja prijavljuje ukop to ne može ili ne želi organizirati sama, već isto povjerava Općini Gola.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog i donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za uslugu uklanjanja
starih betonskih nadgrobnih ploča na grobljima u Goli, Gotalovu i Ždali.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za uslugu uklanjanja starih betonskih nadgrobnih ploča na grobljima u Goli, Gotalovu i Ždali

Točka 4.

Predsjednik: Inicijativa INA Industrija nafte za pokretanje izrade izmjena i dopuna PPU Općine Gola dostavljena je vijećnicima s materijalima za sjednicu, stoga poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako nije stručna po pitanju ove problematike,  ali iz dopisa se može zaključiti da se traži usklađenje granica eksploatacijskog polja ugljikovodika, no sada se ne može donositi nikakva odluka o izmjenama i dopunama PPU, jer za to treba osigurati sredstva.

Milan Foruglaš dodaje kako se smanjuju parcele za istraživanja, pa se to mora uskladiti.

Općinski načelnik podsjeća kako smo imali prijedlog za još neke ciljane izmjene i dopune , stoga treba vidjeti da li ćemo ići u ciljane izmjene i dopune i uvrstiti i ovu inicijativu INA Industrije nafte ili ćemo ići u generalnu izmjenu PPU. U svakom slučaju za to treba planirati i sredstva, pa predlaže da se ovo još ispita i dobro pripremi.

Stanislav Saboliček navodi da je laik za ovo područje ali misli da je prijedlog nedovoljno pojašnjen i nedorečen. Dali su rezultate za 2011. godinu, a novijih rezultata do 2015. godine nema. U točki 9. navode da do 31. svibnja 2016. moraju sklopiti ugovor o koncesiji s Ministarstvom gospodarstva, a u točki 10. da eksploatacijsko polje Gola vrijedi do 2040. godine. Mišljenja je, ako bi se prihvatila ova inicijativa, da se onda ide sa svim planiranim izmjenama i dopunama PPU.

Predsjednik pojašnjava da INA svake godine prilikom vježbi na CPS-u daje nove rezultate, a očito nešto nije u našem PPU kad oni traže izmjene i dopune.

Općinski načelnik dodaje kako je iz dopisa razvidno da je nužna usklađenost novih granica eksploatacijskih polja ugljikovodika s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, stoga treba dobro provjeriti koliko je to hitno kako ne bismo došli u problem kao što je bilo s bušotinom Gola-9, gdje se načelnik poprilično morao angažirati da bi se ishodila potrebna dokumentacija i pokrenula eksploatacija. Predlaže da se nazove gospođu koja je u dopisu navedena za kontakt (Ana Kralj-Vrsalović), te da se prikupe dodatne informacije i da se navede kako  Općinsko vijeće prihvaća inicijativu za pokretanje izmjena i dopuna PPU, ali da nemamo planirana sredstva za isto, stoga da se vidi može li INA i financijski pomoći za tu namjenu.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća načelnikov prijedlog.

Točka 5.

Općinski načelnik pojašnjava da bi, slijedom dosadašnjih aktivnosti oko izgradnje kanalizacije naselja Gola, s Koprivničkim vodama d.o.o. trebali potpisati i  predloženi Ugovor o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola, koji je vijećnicima dostavljen s materijalima za sjednicu. U članku 3. Ugovora navedena  je vrijednost radova, a u članku 5. iznosi koje bi trebala osigurati Općina Gola (10% od ukupnog iznosa), s tim da dio sredstava očekujemo i iz županijskog proračuna, što bi umanjilo naš dio, a projekt se nastavlja i iduće godine.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) prihvaća Ugovor o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola, te ovlašćuje općinskog načelnika Općine Gola za potpisivanje Ugovora.

ODLUKA o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola

Točka 6.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da sukladno Zakonu o vodama  komunalna vodna građevina (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) mora biti u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge, stoga bi Općina Gola Koprivničkim vodama d.o.o. trebala predati bez naknade pravo vlasništva zemljišta na kojem je pročistač, u Vlaškom polju, k.č.br. 2094/2 k.o. Gola,  površine 2691 m2.

Općinski načelnik podsjeća da je to zemljište kupljeno za pročistač pred par godina. Misli da nemamo puno izbora i moramo  se uskladiti sa  Zakonom o vodama, jer mreža bez pročistača ne može funkcionirati.

Stanislav Saboliček navodi kako je negdje pročitao da se Zakonom o oborinskim vodama i o kanalizaciji ograničava postavljanje takvih  uređaja oko 500 metara od granice, ali ako je to zemljište već određeno za tu namjenu to je gotova stvar.

Općinski načelnik odgovara da pročistač ima potrebne  suglasnosti i građevinsku dozvolu, što znači da je sve usklađeno sa zakonom, a osim toga u Ždalicu ide pročišćena voda što je još jedan plus.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se Koprivničkim vodama d.o.o. daruje bez naknade zemljište za izgradnju pročistača u Vlaškom polju, k.č.br. 2094/2 k.o. Gola ukupne površine 2691 m2, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček, 1 „suzdržan“- Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o prijenosu bez naknade prava vlasništva zemljišta
označenog kao k.č.br.2094/2 k.o.Gola na Koprivničke vode d.o.o.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA o prijenosu bez naknade prava vlasništva zemljišta označenog kao k.č.br.2094/2 k.o.Gola na Koprivničke vode d.o.o.

Točka 7.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je isto kao i prethodnih godina proveden postupak prikupljanja ponuda za obavljanje zimske službe. Poslan je poziv za dostavu ponuda na adrese: PRIZMA VV d.o.o. Legrad, ZORKO-TRANS d.o.o. Drnje i ZIP d.o.o. Drnje, a u roku je ponudu dostavila samo tvrtka PRIZMA VV d.o.o., stoga se predlaže i prihvaćanje iste. Ponuda je potpuna i stoga prihvatljiva za Općinu Gola, a cijena je čak i nešto niža od prošlogodišnje. Snijeg bi čistili kooperanti sa našeg područja kao i prošle godine, Bogadi i Ivančan iz Novačke.

Predsjednik dodaje da su oni već spremni za sezonu sa po dvije ekipe, te su u međuvremenu registrirali i dodatnu djelatnost, tako da će se iduće godine moći direktno javiti na natječaj Općine Gola, bez posrednika.

Stanislav Saboliček  ima primjedbu,  jer je njegovo selo uvijek zadnje za čišćenje snijega i uz ova četiri stroja koja su na raspolaganju. Na tlu se napravi utabani sloj za to vrijeme dok oni dođu i na taj se način snijeg jako dugo zadržava, stoga misli da bi se trebali dogovoriti da svaki ide u jedno selo. Također ga zanima koliko je novaca potrošeno za čišćenje snijega za prošlu zimsku sezonu.

Danijela Grčić misli da je problem  u tome što ne mogu do kraja spustiti ralicu da se ne ošteti asfalt, stoga se prolaskom automobila zbije taj sloj koji ostaje, pa se snijeg i duže zadržava.

Tatjana Blažeković navodi da i u Otočki ima problema,  jer ona prije odlaska na posao mora zvati Ivančana da dođe očistiti snijeg, stoga bi se to trebalo drugačije organizirati, da se ralice  rasporede po svim selima.

Predsjednik obećava da će prije sezone obaviti razgovor s izvođačima i prenijeti im ove primjedbe, ali ih  slobodno može nazvati i svatko tko vidi da negdje ima problema ili  nije dobro  očišćen snijeg.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2015./2016.
na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2015./2016. na području Općine Gola.

Točka 8.

Općinski načelnik predlaže donošenje Odluke o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov društvu Piškornica. Pojašnjava da smo nakon dosta lobiranja i pregovaranja došli do ove faze i podsjeća da smo zakonom obvezni do 1.1.2018. zatvoriti i sanirati Hintov, a ovo je najprihvatljiviji model u koji su s Piškornicom već ušli Ludbreg, Križevci, Novi Marof i Mursko Središće. Mi smo po pitanju sanacije Hintova već davno počeli s izradom dokumentacije, tako da smo radili i projekte i studiju utjecaja na okoliš. Prema troškovniku vrijednost investicije bila bi oko 3 mil. kuna što bi mi samostalno teško riješili, a na ovaj način s Piškornicom sve će se financirati iz EU fondova.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da bi se ovom Odlukom svi administrativno-tehnički poslovi povjerili Piškornici i svi daljnji postupci bi se dalje pokretali u suradnji s njima. Prvi  korak bi nam trebao biti ishođenje dokumentacije koju  financira Fond u 100%-tnom iznosu, jer postojeća dokumentacija više ne vrijedi, a onda bi trebali dati suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o izvođenju radova s Piškornicom.

Općinski načelnik dodaje da smo s ishođenjem dokumentacije došli već dosta daleko jer smo   postupak morali pokrenuti s obzirom da svake godine imamo inspekciju zaštite okoliša, pa smo time pokazali da nešto radimo i da smo ozbiljno pristupili  pitanju sanacije odlagališta. Misli da je ovaj model s Piškornicom bolji od svih dosadašnjih jer u aranžmanu s Fondom trebali bi uložiti 40% vlastitih sredstava. Iako uvijek u svemu postoji doza rizika, pa tako i u ovome, načelnik je mišljenja da smo u dobroj poziciji, jer do sada u ovaj projekt s Piškornicom nismo ništa uložili.

Ivica Rac pita da li je sanacijom Hintova predviđena i sanacija, odnosno produbljivanje  jezera u Hintovu, a općinski načelnik odgovara da to nije predmet sanacije odlagališta, ali ako se sanira to područje i postane zelena površina, može se razmišljati i o sanaciji jezera i o pretvaranju toga područja u ribičko-rekreacijski centar.

Stanislav Saboliček pita što je s odlagalištem u Gotalovu  koje je već više puta prijavio komunalnom redaru, ali on očito ne radi svoj posao. Navodi da je nedavno  čitao kako  su neke općine istupile iz projekta Piškornice pa ga zanima zašto.

Općinski načelnik kaže kako ne zna ništa o istupanju nekih općina iz Piškornice, ali dodaje kako ništa ne može biti potpuno sigurno, jer uvijek u svakom projektu postoji doza rizika i nešto može poći po zlu. Što se tiče deponija u Gotalovu, prema programu bi se to smeće trebalo prevesti na Hintov, kao i sa svih divljih deponija na području Općine Gola, a na kraju bi se sanirao i Hintov. Koliko je njemu poznato u Gotalovu ima oko 100 kamiona smeća koje se sada sanira samo privremeno, a kada se to jednom makne na području Općine Gola više neće biti ni jednog divljeg odlagališta.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o povjeravanju komisijskog vođenja poslova
sanacije odlagališta Hintov Gola društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA o povjeravanju komisijskog vođenja poslova sanacije odlagališta Hintov Gola društvu Piškornica sanacije j.d.o.o.

Točka 9.

Predsjednik moli općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvara raspravu  vezano uz učestale primjedbe građana glede teškoće prometovanja na ovom području u svezi s izbjegličkom krizom.

Općinski načelnik pojašnjava da smo imali namjeru očitovati se sa sjednice Općinskog vijeća u vezi s ovom problematikom koja je kod nas još bila aktualna kada smo ovu točku stavljali na dnevni red. Na našem području izbjeglička kriza započela je pred mjesec dana i ovom je rutom prešlo oko 140.000 ljudi, a najveći su doprinos dali naši vatrogasci koji su pomagali Kriznom stožeru i naravno građani koji su strpljivo čekali kada je radi prolaska izbjeglica bio zatvoren most.  Načelnik je stalno bio u kontaktu s gosp. Palom  iz Kriznog stožera i cijelo to vrijeme izložen medijskim upitima, više puta i s lošom namjerom, ali nije želio istupati s izjavama jer državna granica nije u nadležnosti općina, a osim toga ne treba zanemariti ni humanitarni moment,  jer i to su samo ljudi. Bio je u stalnom kontaktu i s načelnikom policije, te su na našu inicijativu organizirali da se na broj 192 mogu dobiti informacije o dolasku vlakova, a zatvaranje ceste  sveli su na minimum, 45 minuta. Kako načelnik ima saznanja da je i gospodin Saboliček bio u nekoj priči vezano uz ovu problematiku, moli ga da pojasni o čemu se radi, jer ako je radio nešto nezakonito njegova bi moralna dužnost bila da podnese ostavku, radi prisege koju je dao kad je postao općinski vijećnik.

Stanislav Saboliček kaže kako mu je poznato da je općinski načelnik u vezi toga kontaktirao i vodstvo njegove stranke, ali protiv njega nema nikakve prijave niti je to registrirala naša policija, a podsjeća da su u Općinskom vijeću sjedili i ljudi protiv kojih je bio pokrenut prekršajni nalog. Nakon toga pojašnjava o čemu se zapravo radi. Uz granicu s Republikom Mađarskom on ima oko 12 ha oranica i oko 3 ha šibika i normalno da je često bio na tom području, te se i družio  s međašima s mađarske strane, pa je tako i toga dana otišao vidjeti ima li kakve štete s obzirom da su tim područjem prolazile izbjeglice.  Odgovorno tvrdi da je došao do stupa i da je bio na našoj strani kad je zaskočen od strane mađarskih policajaca, koji su ga odvezli u policijsku postaju i ispitivali neko vrijeme  dok nije došao čovjek koji ga je prepoznao, jer ga je više puta vidio dok je tamo obrađivao zemlju i čistio panjeve. Bio je tamo negdje od 4 do 8 sati, nakon čega su ga pustili i koliko je njemu poznato protiv njega nema nikakve kaznene prijave niti ičega, bar za sada.

Općinski načelnik kaže da mu je žao ako je vijećnik Saboliček imao neugodnosti, ali to potvrđuje tezu da valja biti oprezan u ovim okolnostima, da se ne napravi neki krivi korak. Misli da je dobro što je vijećnik  to podijelio sa svima, jer je Općinsko vijeće kao narodna vlast  dužno to čuti.

Stanislav Saboliček  to nije doživio kao neugodnost, čak navodi da mu je tamo bilo lijepo.

Tatjana Blažeković pohvaljuje vatrogasce koji su bili dosta angažirani, ali misli da smo svi zakazali, jer se na njih nije dovoljno pazilo, s obzirom da nisu imali ni maske niti su uopće  bili zaštićeni.

Mihaela Tinodi Kiš navodi da su vatrogasci mogli nabaviti maske jer su tražili i dobili od Općine financijske pomoć.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu u svezi s izbjegličkom krizom, stoga općinski načelnik predlaže, ukoliko se ponovo aktivira ovaj pravac prolaska izbjeglica preko Botova,  da ga se ovlasti  za upućivanje dopisa nadležnima da se iznađe druga ruta putovanja, jer se prolaskom i zatvaranjem mosta preko Drave uskraćuje naše ustavno pravo na slobodu kretanja,  a mnogi radi kašnjenja trpe i na radnom mjestu i u školi, te su i materijalno oštećeni jer se za okolne pravce putovanja troše veće količine goriva.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća načelnikov prijedlog.

Točka 10.

Zvonkica Zlatar ukratko podnosi izvješće o korisnicima učeničkih i studentskih kredita i stipendija, te predlaže da se utvrdi broj novih korisnika, jer slijedi raspisivanje novog natječaja. Podsjeća da je prošle godine raspisan natječaj za 60 novih korisnika, ali je bilo manje prijavljenih stoga misli da bi i ove godine to bilo dovoljno.

Nadica Bobovec misli da su oni koji potpisuju ugovor uvijek zakinuti prve godine, jer se stipendija počinje isplaćivati od onog mjeseca kad je potpisan ugovor, a za prije se ne dobiva, stoga bi to trebalo nekako riješiti.

Stanislav Saboliček  predlaže da se iduće godine raspiše natječaj za učenike, a nakon toga posebno za studente koji kasne s upisima 2-3 mjeseca nakon srednjih škola, jer se stipendije ne mogu isplaćivati retrogradno.

Zvonkica Zlatar navodi da su općenito problemi s uplatama svaki put početkom školske godine jer mnogi kasne s dostavom potrebne dokumentacije, pa ni za ovu godinu još uvijek svi nisu dostavili svjedodžbe i potvrde o upisu.

Budući se nitko više ne javlja za raspravu, predsjednik predlaže donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu novih 60 stipendija, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog i donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima i studentima s područja Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola.

Točka 11.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da su počeli radovi na izgradnji kanalizacije naselja Gola, sukladno projektima i potpisanim ugovorima s Koprivničkim vodama.

Uspješno je održan Festival žena iz ruralnih područja Kckžž, 10. listopada 2015., u sportskoj dvorani u Goli i jako smo ponosni na sve naše dosadašnje kandidatkinje, a očekivali smo i bolji plasman naših predstavnica ove godine, jer su se jako dobro prezentirale.

U subotu, 25. 10. 2015., u društvenom domu u Goli obilježava se 70-ta obljetnica LU Zec Gola-Gotalovo, te su pozvani svi vijećnici.

Od TZ Kckžž dobili smo ponudu za organizaciju izložbe maketa kočija, oko 70-ak  modela autora iz Mađarske, te ćemo i to organizirati u suradnji s Golskom likovnom udrugom i Konjogojskom udrugom u galeriji u staroj školi, samo treba dogovoriti točan datum otvorenja izložbe.

Sredstva od IPARD-a za asfaltiranje cesta uplaćena su na naš račun i to je završeno.

Projekt za vagu je gotov, a vrijednost investicije je oko 250.000,00 kuna, te će se uskoro pokrenuti postupak nabave.

Pri kraju su i radovi na dječjem vrtiću, a nakon isporuke opreme i priključka na plin pokrenut će se postupak za tehnički pregled.

Kako se približava konac godine polako se rješavaju sve stvari i namiruju svi korisnici,  samo treba strpljenja,  jer se kod nabave moraju poštovati zakonske odredbe javne nabave pa to ponekad potraje, ali se na kraju sve riješi.

S ovim načelnik završava izvješće koje se prima na znanje.

Točka 12.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15  sati.

ZAPISNIČAR:   Jasna Čimin-Sinjeri                                                                         

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš