Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od 11. prosinca 2018. godine,

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/17, URBROJ: 2137/06-18-1, od 6. prosinca 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Marko Bogadi, član (neopravdano),

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati potpredsjednik Marijan Lukčin i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2018 godinu,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini,
 4. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2018. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2018. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2018. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa rasporeda sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2018. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2018. godine,
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2018. godini,
 11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola u 2019. godini,
 12. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 13. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.
Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.
Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava koji su se računi korigirali i gdje je došlo do najvećih promjena. Na prihodovnoj strani je povećan iznos prihoda od poreza za 3.110.000,00 kuna, a smanjeni su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2.827.000,00 kuna, te prihodi od imovine za 1.078.500,00 kuna. Rashodi su znatnije povećani za materijal i energiju, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te rashodi za usluge. Sukladno tome, po novom planu ukupni prihodi Proračuna iznose 11.218.000,00 kuna. Dodaje da je Odbor za financije i proračun suglasan s ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2018. godinu.
Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna prilažu se ovim zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 2.
Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2018. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.
Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se ovim Programom usklađuje osnovni Program s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, isto kao i ostali Programi koji slijede prema dnevnom redu.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje Program na glasovanje, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola za 2018. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.
Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.
Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2018. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P L A N
o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2018. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.
Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2018. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.
Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.
Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjeni Programa rasporeda sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.
Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica
na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.
Nakon što je općinski načelnik izvijestio nazočne da u razdoblju od 1. do 30. studenoga 2018. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu nisu korištena, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2018. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 20,00 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

 

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marijan Lukčin