Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  11. studenoga 2015. godine, 
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/10, URBROJ: 2137/06-15-1, od  05. studenoga 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik predlaže slijedeći

 D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 1. do 31. listopada 2015. godine,
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Šestomjesečni financijski obračun (od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015.) „Vrapčič“ dječjeg vrtića Drnje, podružnice Gola i Ždala,
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans Plana Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, podružnice Gola i Ždala,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se slijedom rješavanja problematike vezane uz uzgoj poni konja u Gotalovu (o čemu se već ranije raspravljalo na sjednicama Općinskog vijeća), u konzultacijama sa županijskim službama  došlo do prijedloga da se isto pokuša riješiti dopunom Odluke o komunalnom redu na način da se u članku 14. Odluke doda da se u građevnoj zoni ne dopušta uzgoj stoke tipa kopitari  na otvorenom. Temeljem te odredbe komunalni redar bi mogao zabraniti držanje poni konja u Gotalovu na postojeći način.  Dodaje da su od početka rješavanja ovog problema, unazad dvije godine, na teren izlazile sve inspekcije i uglavnom se proglašavale nenadležnim, a gospodin Mitrović se stalno žali nezadovoljan postojećim stanjem i od Općine Gola traži rješavanje problema. Komunalni redar se dosta angažirao i danas je trebao doći na ovu sjednicu, ali je spriječen radi bolesti, a u okviru svojih nadležnosti on ne vidi rješenje problema, te smo 4.11.2015. na određene adrese uputili i dopis, koji je vijećnicima dostavljen s materijalima za sjednicu, kako bi se iznašlo najprihvatljivije rješenje.

Općinski načelnik slaže se da je problem vrlo složen i donekle razumije gospodina Mitrovića, jer misli da nikom tko živi u takvom okruženju ne bi bilo svejedno. Načelnik je razgovarao i s gospodinom Mitrovićem i s određenim inspektorima, djelatnice u Općini Gola maksimalno su angažirane u rješavanju ove problematike, ali do rješenja se nije došlo i vrlo je vjerojatno da će predmet završiti i na sudu. Misli da se ovom mora pristupiti vrlo oprezno,  jer smo poljoprivredni kraj, pa da se nekom ishitrenom odlukom ne našteti onima koji drže stoku.

Tatjana Blažeković misli da treba biti oprezan i što se tiče zaštite životinja.

Stanislav Saboliček slaže se da je ovo problem, ali i u Koprivnici ima primjera da ljudi drže konje u dvorištima uz državnu cestu, pa i u blizini centra grada, a isto je tako i u okolnim mjestima. Misli da ne bi bilo dobro zabraniti uzgoj kopitara na otvorenom i da bi trebalo naći drugo pogodnije rješenje, jer je i on išao na ispašu s kravama i opet to namjerava činiti ili držati koze i ovce, pa da se nekom ne stvore problemi radi toga.

Franjo Sočev dodaje kako prema njegovim saznanjima gospodin Obranović ima sve moguće dozvole i za objekt i za držanje konja i postavio je ogradu od Mitrovićeve kuće kako mu je naloženo, a osim toga tamo sada ima samo 12 konja, a ne oko 30 kako se navodi u dopisu, a kada je ružno vrijeme oni su uglavnom u štali.

Marko Horvat predlaže da se primjene  odredbe PPU Općine Gola, gdje bi staja sa 35 uvjetnih grla trebala biti udaljena 10 metara od stambenog objekta i oko 100 metara  od državne ceste, te da se takav prostor odvoji tujama ili zelenom živicom.

Ivica Pasko predlaže da se traži postavljanje ograde  4 metra od kuće i 10 metara od ceste i da se napravi zelena površina ispred.

Zlatko Lovković slaže se da je teško riješiti ovaj problem, ali misli da se ovdje jednostrano postupilo, jer u dopisu koji je poslan iz Općine  piše da se o tome obavještava Jovan Mitrović, a drugu stranu, Obranovića, nitko nije obavijestio, iako se i njemu trebala poslati obavijest o tome.

Općinski načelnik drži da je primjedba o dopisu na mjestu. Misli da se u PPU Općine Gola moraju provjeriti uvjeti za držanje stoke, jer moramo postupati sukladno zakonskim odredbama i voditi računa o tome da nitko ne bude oštećen te da se našem seljaku ne napravi šteta, stoga bi komunalnog redara trebalo uputiti na postupanje u skladu s PPU. Dodaje kako je vani običaj da se takvi objekti visokim raslinjem ograde od ceste. Predlaže da se Upravnom odjelu  za prostorno uređenje Kckžž, Zavodu za prostorno uređenje i građevinskoj inspekciji  pošalje upit za tumačenje odredbi PPU vezano za ovaj slučaj i zamoli ih se za pomoć u rješavanju.

Tatjana Blažeković misli da bi to trebali prepustiti inspekcijama, jer kada bi nekoga kaznili riješili bi i slučaj kao što je bilo i u Otočki kada su imali problem s dovoženjem gnojnice. Stalno su prijavljivali komunalnom redaru, a on je slao opomene i ništa se nije dogodilo dok slučaj nije prijavljen inspekciji i kada je čovjek za to platio kaznu više nije dovozio gnojnicu.

Marko Horvat predlaže da se prouči i Zakon o držanju stoke na otvorenom jer bi se i tu moglo naći nešto što bi se moglo primijeniti u ovom slučaju.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) zaključuje:

– da se odustaje od donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Gola,

-da se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i građevinskoj inspekciji  uputi dopis za tumačenje odredbi PPU Općine Gola vezano uz problematiku uzgoja poni konja u Gotalovu, te da ih se traži pomoć u rješavanju navedenoga.

Točka 2.

 Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za  uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal: S obzirom da je naša važeća Odluka  iz 2009. godine, a u međuvremenu je došlo do promjene zakonskih propisa, moramo se uskladiti sa novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu  temeljem kojeg je napravljen prijedlog ove Odluke. Odlukom se propisuju agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, a nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredni inspektor i inspektor zaštite od požara, te poljoprivredni redar.

Došlo je do kraće rasprave slijedom koje je zaključeno  da uz naše poljske putove ima raslinja i granja koje visi na putove, stoga će se dogovoriti rješavanje istoga s komunalnim radnicima u zimskoj sezoni.

Nakon toga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje

i održavanje poljoprivrednih rudina

te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o agrotehničkim mjerama, 2015.

  Točka 3.

 Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. listopada 2015. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračunska zaliha 2015.- 10. zaklj.

Točka 4.

 Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu, a nakon pojašnjenja otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je ovo samo prijedlog Proračuna o kojem se danas neće glasovati i na kojem će se još raditi, jer se Proračun mora donijeti do 31. 12. 2015. godine.

Ukupni prihodi i rashodi  planirani su u iznosu 9.180.500,00 kuna. Najveći prihod od rente planiran je u iznosu 6.500.000,00 kuna, a ukoliko se u međuvremenu otvori još jedna planirana bušotina taj se prihod  može uskladiti  rebalansom. U rashodima je za kapitalne projekte najveći iznos planiran za kanalizaciju, 1.900.000,00 kuna, a ostali rashodi planirani su standardno, prema prijašnjim godinama.

Općinski načelnik dodaje kako je realno da će u 3. mjesecu iduće godine INA spojiti i bušotinu Gola 10,  pa bi se prihod mogao i povećati, a za kanalizaciju očekujemo 300.000,00 kuna od Županije. U ovom prijedlogu Proračuna zastupljeni su svi korisnici, ima dosta projekata koji će se kandidirati i ni od jednog se neće odustati, stoga moli za kolegijalnost i strpljenje.  Na projektu grijanja u Otočki se radi i sredstva su osigurana, ali radi potrebne dokumentacije nije realno da će se realizirati ove godine. Kada se raspišu mjere ruralnog razvoja kandidirat ćemo ceste i planirane objekte u Gotalovu i Otočki. Dječji vrtić u Goli privodimo kraju, a vaga je planirana početkom iduće godine. Sve udruge koje su dostavile programe za iduću godinu planirane su u Proračunu, ali će sistem odobravanja sredstava biti drugačiji, tako da će se svaki korisnik prilikom predaje zamolbe morati opravdati sredstva iz  prethodne zamolbe. Misli da je ovaj prijedlog Proračuna vrlo realan, jer je i socijalni i razvojni, a vodilo se računa da budu zastupljeni  svi korisnici.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se grijanje u Otočki ne može izvesti prije završetka postupka legalizacije koji je pokrenut još u lipnju 2013. godine, ali još nije gotovo iako mi stalno forsiramo, jer želimo da se što prije završi.

Ivica Rac predlaže da se podignu sredstva za ribička društva na barem 10.000,00 kuna, jer se njima odobrava isti iznos, 4.000,00 kuna, već 10-ak godina, a troškovi su duplo veći i to nije dovoljno niti za osnovno poslovanje.

Mihaela Tinodi Kiš kaže da do sada nije bilo razloga za povećanje, jer do sada se nitko nije žalio da je to premali iznos.

Marijan Lukčin kaže da su za razna takmičenja ribiči tražili dodatna sredstva pa se to tako rješavalo, te misli da bi prilikom planiranja sredstava trebali gledati i na broj članova, jer nije isto društvo sa 20 ili sa 100 članova.

Općinski načelnik predlaže da se svim športsko ribolovnim klubovima podignu sredstva na 10.000,00 kuna, a vijećnici podržavaju prijedlog .

Danijela Grčić navodi da bi za normalno funkcioniranje NK Prekodravac Ždala trebalo bar 170.000,00 kuna, kada se uključe svi troškovi, suci i pomladak, a predviđeno im je 120.000,00 kuna, što je manje i od ove godine i sigurno neće biti dovoljno, stoga predlaže da se taj iznos podigne.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da su smanjeni ostali prihodi,  osim rente, pa su sukladno tome smanjeni i rashodi za iduću godinu.

Marijan Lukčin predlaže, ako se podignu sredstva za NK Prekodravac, da se podignu i ostalim nogometnim klubovima, jer svi imaju iste troškove ovisno o rangu u kojem se natječu.

Općinski načelnik predlaže da se to korigira, ali misli da ne bi trebali ići iznad 150.000,00 kuna.

Tatjana Blažeković pita da li će se planirati sredstva za udžbenike za 2016. godinu, a Zvonkica Zlatar pojašnjava da to nije planirano, jer udžbenici vrijede 4 godine. Za ovu godinu smo dobili popis od škole za one kojima su nedostajale knjige i to će se riješiti rebalansom.

Predsjednik kaže kako se i na Školskom odboru raspravljalo o udžbenicima i rečeno je da su neki razrednici to odradili ažurno i kvalitetno kako treba, a neki i nisu, pa su nastali problemi, te su neki roditelji i sami kupovali knjige.

Zvonkica Zlatar kaže da je ravnatelj dostavio popis knjiga za koji je rekao da je konačan, ali ako ima nekoga tko tu nije uključen predlaže da svi razrednici naprave konačan popis, kako bi se to riješilo rebalansom.

Općinski načelnik predlaže da se pošalje dopis OŠ Gola sa zahtjevom  da kvalitetno odrade posao s udžbenicima kako ni jedno dijete ne bi bilo zakinuto, jer Općina Gola osigurava dovoljno sredstva za tu namjenu, a na školi je da to odradi kako treba. Sa prijedlogom su suglasni i svi nazočni vijećnici.

Marijan Lukčin predlaže da se za iduću godinu planira određeni iznos za udžbenike, oko 10.000,00 kuna,  ako se negdje ukaže potreba, a s prijedlogom se slažu i ostali nazočni.

Stanislav Saboliček kaže kako mu nije jasno o kakvim se projektima za iduću godinu radi te pita da li je uključen i drugi sloj asfalta u Radićevoj ulici u Gotalovu, jer mu je to već više puta obećano i ako se ubrzo ne riješi, propast će i ovaj prvi sloj.

Općinski načelnik odgovara da će se i to kandidirati na mjere ruralnog razvoja.

Tatjana Blažeković kaže da je iz ovog prijedloga Proračuna vidljivo da se u Otočki ništa neće raditi, te podsjeća da se krenulo sa rješavanjem  sabirališta mlijeka, a sada je to stalo, stoga pita neće li ih inspekcija zatvoriti.

Nadica Bobovec pita kako da podrži takav Proračun i objasni ljudima u Otočki da se tamo ništa neće raditi.

Općinski načelnik misli da nitko nije zapostavljen i zaboravljen, te podsjeća da je Otočka dobila i asfalt i vodovod, rade se projekti i sve se planira, ali Općina Gola ima više naselja, stoga moli za kolegijalnost i razumijevanje, te da se podrže projekti i u drugim naseljima, jer će se do kraja ovog mandata riješiti sve planirano.

Predsjednik predlaže da se planiraju sredstva za sređivanje dokumentacije i za cestu Gola-Novačka-Repaš i prema „Bogec hiži“, koju smo preuzeli od ŽUC-a, jer se i ta cesta mora sanirati.

Općinski načelnik misli da to nije sporno i rješavat će se u paketu s ostalim dionicama.

Stanislav Saboliček kaže da podržava cijeli Proračun osim stavke za „Vrapčić“ dječji vrtić Drnje, za koji su sredstva povećana u odnosu na ovu godinu i planirano im je 1.250.000,00 kuna.

Općinski načelnik pojašnjava da su sredstva povećana radi otvaranja nove jedinice vrtića u Goli, kako bi mogli primiti svu djecu, jer ih je ove godine12-ero ostalo neupisanih.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te je zaključeno da će se ovaj prijedlog Proračuna za 2016. godinu doraditi sukladno prijedlozima s ove sjednice, kako bi se utvrdio konačan prijedlog Proračuna Općine Gola za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Točka 5.

 Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje Šestomjesečnog financijskog obračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje, za podružnice Gola i Ždala, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava, a Ivica Rac, član Upravnog vijeća Vrapčić dječjeg vrtića Drnje potvrđuje, da je šestomjesečno poslovanje vrtića bilo u okviru planiranih sredstava iz Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Šestomjesečni financijski obračun

(od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015.) „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje,

podružnice Gola i Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

 Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje Rebalansa Plana Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, podružnice Gola i Ždala.

Nakon pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Rebalans Plana Proračuna

„Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu,

podružnice Gola i Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

 Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da je 5.11.2015. održan jedan zanimljiv događaj u našoj sredini, u suradnji sa Turističkom zajednicom Kckžž otvorena je izložba fijakera u staroj školi u Goli, ali je na žalost bila jako slaba posjećenost. Dan nakon toga održan je i susret s jednom Udrugom vinara iz Mađarske koji su tom prigodom razgledali i ovu izložbu.

Dobili smo prethodnu suglasnost za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja za iduću godinu, ali više neće biti moguće po postojećem sistemu, stoga će se to razraditi odlukom, slično kao i za subvenciju tečaja za pesticide ove godine.

U tijeku je natječaj za nove korisnike stipendija koji je otvoren do 16.11.2015. godine.

Neke aktivnosti koje su u tijeku navedene su i u prethodnim točkama, tako da načelnik s ovim  završava izvješće koje se prima na znanje.

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Ivica Rac pita vraća li Općina sredstva za osposobljavanje rukovatelja motornom pilom, a Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da ove godine nije bilo natječaja za to, jer nije bilo ni interesa, s obzirom da je većina to riješila prošle godine.

Nadica Bobovec pita da li će ove godine još biti zavažanja putova, a predsjednik odgovara   kako uskoro planira sazvati Povjerenstvo za putove da se vidi koliko je sredstava za tu namjenu još preostalo, te da se nakon toga dogovori što i gdje bi se još radilo.

Općinski načelnik predlaže da se izvidi može li se za šodranje putova iskoristiti šoder koji ostaje nakon kopanja za kanalizaciju, te je dogovoreno da će načelnik s Marijanom Lukčinom to provjeriti s izvođačima na terenu.

Zlatko Lovković navodi kako je čuo od učiteljice iz PŠ Gotalovo da od 1.1.2016. više neće biti prihvatljiv ovakav model prehrane djece u područnim školama koje nemaju kuhinju, stoga predlaže da se to ispita kako bi se roditelji mogli pripremiti za nove okolnosti.

Općinski načelnik obećava da će se ovo ispitati i izvijestiti Općinsko vijeće, kako bi se iznašao model da sva naša djeca imaju iste uvjete.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,50  sati.

ZAPISNIČAR:

 Jasna Čimin-Sinjeri            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:   

Marijan Vedriš