Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od  18. rujna 2018. godine,

 sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/14, URBROJ: 2137/06-18-1, od  14. rujna 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković, članica (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član  (neopravdano),
 4. Ivica Pavlović, član  (neopravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,10 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola i Plana zaštite od požara Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o otkupu poslovnog objekta u ulici Mihovila Pavleka Miškine 1 u Goli, k.č.br. 56 k.o. Gola, vlasnika Zvonka Stančir,
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2018./2019.,
 5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 6. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri: Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gola Općinsko vijeće ima obvezu donošenja nove Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.  Sukladno prijedlogu  tvrtke Defensor  koja nam je izradila Procjenu rizika, te i ostale akte koje smo obvezni imati sukladno Zakonu o sustavu civilne zašite , napravljen je ovakav prijedlog Odluke na koji smo dobili suglasnost DUZS Područni ured Koprivnica.

Ivica Rac pita kako to da u članku 1. nije spomenut i Eko papir, a Jasna  Čimin-Sinjeri pojašnjava da se po naputku tvrtke Defensor u pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite mogu ubrojiti samo pravne osobe sa sjedištem registriranim na području Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Odluka se prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o određivanju pravnih osoba_Gola

 

Točka 2.

Potredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola i Plana zaštite od požara Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Procjena dostavljena svim vijećnicima na CD-u, na istu smo dobili suglasnost VZO Gola, te je na istu zatraženo i mišljenje PU Koprivničko-križevačke koje još nije stiglo, stoga se sada može usvojiti Plan zaštite od požara, a Procjena nakon dobivenog pozitivnog mišljenja PU.

Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik predlaže usvajanje Plana zaštite od požara,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

ODLUKA usvajanje Plana zaštite od požara.

 

Točka 3.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o otkupu poslovnog objekta u ulici Mihovila Pavleka Miškine 1 u Goli, k.č.br. 56 k.o. Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je s prethodne sjednice Općinskog vijeća Zvonku Stančiru , vlasniku poslovnog objekta na 1. katu poslovne zgrade u kojoj je Općina, poslana ponuda za otkup objekta s cijenom iz procjembenog elaborata u iznosu 212.000,00 kuna, na koju je on dao pismenu suglasnost, stoga se mogu pokrenuti  aktivnosti oko kupoprodaje ukoliko Općinsko vijeće donese predloženu Odluku o otkupu i ovlasti općinskog načelnika za poduzimanje daljnjih potrebnih radnji.

Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a  nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o otkupu poslovnog objekta u ulici Mihovila Pavleka Miškine 1 u Goli,

k.č.br. 56 k.o. Gola, vlasnika Zvonka Stančir.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri ukratko pojasnila da je prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima sadržajno isti kao i za prošlu godinu,  došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno da se natječaj  i ove godine raspiše za 60 novih korisnika, jer bi time trebali biti obuhvaćeni svi novi korisnici.

Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija

učenicima i studentima s područja Općine Gola

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 

Općinski načelnik čita nazočnima dopis predsjednika TZ Središnja Podravina koji obavještava da je Općina Drnje istupila iz zajedničke TZ , te izražava žaljenje radi toga  jer se sada mora pokrenuti postupak prema Ministarstvu turizma radi istupanja jedne općine, a i neke stvari se moraju raditi ispočetka (mijenjati promotivni materijal i sl.). Dopisom se traži od ostalih općina da se očituju želi li ostati ili istupiti iz Zajednice, a za one koje žele ostati predlaže se potpisivanje novog sporazuma po kojem bi se svaki član obvezao ostati u Zajednici minimalno pet godina.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno (7 glasova „za“) zaključeno

da Općina Gola ne želi istupiti iz Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“.

 

Vezano uz prijedlog Krešimira Premca da se sruše borovi na groblju u Gotalovu,  pribavljena je ponuda Uslužnog obrta Pila koji bi srušio borove, te izvadio panjeve i poravnao teren za 11.000,00 kuna i s obzirom da se Krešimir Premec slaže s ponudom ista će se prihvatiti.

 

Marijan Vedriš obavještava nazočne da je šodranje nastavljeno jučer i za nekoliko dana bi trebalo biti gotovo.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

Točka 6.

Potpredsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Budući  se  nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  potpredsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        POTPREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marijan Lukčin