Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća


 

Z A P I S N I K
od  11. rujna 2018. godine,

 sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/13, URBROJ: 2137/06-18-1, od  6. rujna 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Ivica Rac, član (neopravdano),
 3. Alen Kičinbaći, član (neopravdano),
 4. Marko Bogadi, član  (neopravdano),
 5. Ivica Pavlović, član  (neopravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,10 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog članovima Općinskog  vijeća uz  saziv za ovu sjednicu s točkom „Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Zvonka Stančer iz Gole za otkup poslovnog objekta u Goli, M. P. Miškine 1“.

Budući da nema drugih prijedloga niti dopuna dnevnog reda daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za prvo

polugodište 2018. godine,

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2018. godine,

 1. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva,
 2. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi

civilne zaštite Općine Gola,

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za

Općinu Gola,

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih

odnosa iz redovne djelatnosti VRAPČIĆ dječjeg vrtića Đelekovec,

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti VRAPČIĆ dječjem vrtiću za povećanje

satnice stručnog suradnika (pedagoga),

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Zvonka Stančer iz Gole za otkup poslovnog

objekta u Goli, M. P. Miškine 1,

 1. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za prvo polugodište 2018. godine.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su u prvom polugodištu 2018. ukupni prihodi  i primici iznosili 6.161.423,73 kune, što je 52,10% od plana. Ukupni rashodi su 4.692.018,73 kuna što je 39,68% od plana. Preneseni višak iz 2017. iznosi 1.380.136,58 kuna i sa razlikom prihoda i rashoda u ovoj godini višak za prvo polugodište iznosi 2.849.541,58 kuna. Porez i prirez ostvaren je 240,70% od plana zbog uplata iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje.  Pomoći iz ostalih proračuna nisu ostvareni po planu zbog toga jer su projekti još u realizaciji, a isplata ide po završetku projekta. Najviši postotak rashoda ostvaren je za naknadu štete zbog isplata za elementarnu nepogodu iz 2017. godine. Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareno je 10,63% jer s većinom projekata, odnosno ulaganja,  krenulo se u realizaciju nakon 30. 6. 2018. kada su projekti odobreni i za iste provedeni postupci nabave.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Gola za prvo polugodište 2018. godine.

 

Polugodišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Nakon što je općinski načelnik podnio Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,  za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2018. godine, nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2018. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva.

Općinski načelnik pojašnjava da je održano niz sastanaka i obavljeno dosta razgovora vezano uz osnivanje novog trgovačkog društva, kao što je navedeno u prijedlogu Odluke koja je dostavljena svim članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.  Naziv društva bio bi Drava-Kom d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana J. Jelačića 7/1, a djelatnost bi bila gospodarenje otpadom, odvoz i skupljanje otpada, te po potrebi obavljanje i drugih komunalnih djelatnosti.  Osnivači bi bile općine s područja  Koprivničko-križevačke županije i trgovačko društvo Piškornica –sanacijsko odlagalište d.o.o.. Do sada je desetak općina iskazalo interes za udruživanje, a osnivački ulog svake JLS bio bi 40.000,00 kuna. Načelnik je mišljenja da bi u budućnosti to bilo jako dobro, jer bi time riješili i koncesiju za odvoz smeća i sve ostale radnje vezane uz to, a i ostale komunalne djelatnosti (zimska služba, održavanje poljskih putova i sl.).

Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a  nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o osnivanju trgovačkog društva.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri: Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gola utvrđeno je da nema potrebe za postrojbom civilne zaštite te se ista može ukinuti,  jer su ostale operativne snage (vatrogastvo) na području Općine Gola visoko spremne i organizirane i mogu učinkovito djelovati u slučaju velikih nesreća i katastrofa, stoga bi trebalo staviti van snage Odluku o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gola.

Budući se nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o prestanku važenja

Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 5.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je ova Odluka vezana uz prethodnu, odnosno  Procjenu rizika od velikih nesreća bi trebalo uskladiti s činjenicom da se stavlja van snage Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite,  te u Procjeni rizika brisati sve što se odnosi na postrojbu civilne zaštite.

Budući se nitko ne javlja za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 6.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti VRAPČIĆ dječjeg vrtića Đelekovec.

Općinski načelnik: Nakon donošenja Odluke Općine Drnje o izdvajanju iz zajedničke ustanove Vrapčić dječji vrtić Drnje održano je niz sastanaka i konzultacija, te je više puta o tome bilo govora i na sjednicama Općinskog vijeća, da bi se došlo do ove faze, odnosno sklapanja Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa općina koje su ostale u zajedničkoj ustanovi –  Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Peteranec, Gola i Hlebine. Sjedište dječjeg vrtića bilo bi u Đelekovcu, a nakon ovog Sporazuma  donio bi se Pravilnik o radu i ostali potrebni akti. Općina Gola ima četiri jedinice, jer od sutra počinje raditi i naš novi vrtić u staroj školi u Goli za koji smo dobili sva potrebna odobrenja i na kraju suglasnost  Ureda državne uprave,  Službe za društvene djelatnosti, tako da ni jedno dijete s područja naše Općine neće ostati neupisano u vrtić.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa

iz redovne djelatnosti VRAPČIĆ dječjeg vrtića Đelekovec.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti VRAPČIĆ dječjem vrtiću za povećanje satnice stručnog suradnika (pedagoga).

Općinski načelnik: Pedagoginja koja je do sada radila na pola radnog vremena  bila je sjajna, ali je dobila bolje uvjete i posao u Zagrebu, stoga se mora raspisati natječaj  ali na puno radno vrijeme,  jer se u međuvremenu uvidjelo da nije dovoljno pola radnog vremena za to radno mjesto.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti VRAPČIĆ dječjem vrtiću

za povećanje satnice stručnog suradnika (pedagoga).

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o prihvaćanju ponude Zvonka Stančer iz Gole za otkup poslovnog objekta u Goli, M. P. Miškine 1.

Općinski načelnik pojašnjava da se Općini Gola obratio Zvonko Stančer s pismenom ponudom za prodaju navedenog poslovnog prostora koji se nalazi na 1. katu ove grade u kojoj je Općina. Nakon toga angažiran je stalni sudski vještak građevinske struke i procjene nekretnina, Dražen Kozjak, dipl.inž.građ. koji je napravio Procjembeni elaborat po kojem je tržna vrijednost ove nekretnina 212.000,00 kuna ili 28.500,00 eura.  Taj bi prostor za potrebe Općine dobro došao, a načelnik je mišljenja da je i cijena prihvatljiva, iako zahtijeva kompletno renoviranje i sanaciju, ali Općina to može kandidirati ako bude vlasnik.

Predlaže da se prihvati ponuda i ukoliko se i vlasnik složi s procjenom da se ide s procedurom otkupa.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik  predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Zvonka Stančer za otkup poslovnog prostora u Goli, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o prihvaćanju ponude Zvonka Stančer iz Gole

za otkup poslovnog objekta u Goli, M. P. Miškine 1.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 9.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 1. Na upit s prošle sjednice Općinskog vijeća vezano uz problematiku priključenja na kanalizacijsku mrežu u naselju Gola primili smo obavijest – pojašnjenje Koprivničkih voda d.o.o. gdje se navodi da se priključiti mogu svi koji imaju pravovaljani akt o gradnji za stambeni objekt koji se priključuje (građevinska dozvola, legalizacija, potvrda da je zgrada izgrađena prije 15. 2. 1968.) i nisu dužni dokazivati legalnost ostalih pomoćnih objekata na istoj parceli. Načelnik navodi da su obaviješteni oni koji su se javili Općini s tim problemom, a potpredsjednik predlaže da se ova obavijest stavi i na oglasne ploče.
 2. Nakon što je pročitana Odluka Općine Drnje o prodaji poslovnih udjela u Glasu Podravine zaključeno je da se obavijest o tome prima na znanje, ali Općina Gola nije zainteresirana za otkup.
 3. Načelnik prenosi nazočnima poziv predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verice Rupčić na Festival žena iz ruralnih područja Kckžž koji će se održati 15. rujna 2018. u Domu mladih u Koprivnici s početkom u 18,00 sati.
 4. Počeli su radovi na kanalizacijskoj mreži u Dravskoj ulici u Goli i ako se završe u primjerenom roku, prije nastupanja zimskih uvjeta, ŽUC bi povukao i novi sloj asfalta.

Milan Foruglaš kaže da je i Ina zainteresirana za priključak CPS-a na kanalizaciju i pita postoji li za to mogućnost.

Općinski načelnik odgovara kako je  poželjno da bude što više priključaka, te predlaže da se o tome razgovara s predstavnicima KC voda, a i on će razgovarati s gosp. Golenjom iz Ine.

5.S obzirom da se moramo pripremati  za iduću zimsku sezonu  predlaže da se pošalje poziv za dostavu ponuda za zimsku službu – čišćenje snijega. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se poziv pošalje slijedećim ponuditeljima: OPG Bogadi, Novačka 96;  Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Koprivnica;  Fides II,  Molve.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

 

Točka 10.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Krešimir Premec pita da li će se nastaviti zavažanje poljskih putova ili će se sačekati dok završi berba.

Marijan Vedriš pojašnjava da nije dovršeno Gotalovo i Gola jer su u Piškornici imali određenih problema i radovi su stali. Dražen Vlah je bio  na bolovanju, do direktora Blažoka je bilo teško doći i dok je konačno stupio s njim u kontakt obećao je da će nastaviti sa  radovima za par dana. Inače, bilo bi dobro da još jednom prođe greder po putovima nakon što se završi sa šodranjem.

Marijan Lukčin  slaže se i misli da bi najbolje bilo da greder prođe prije zime.

 

Nakon prijedloga Milana Foruglaša da se napravi spomenik pokojnom Milanu Sinjeriju  iz Ždale, hrvatskom branitelju,  došlo je do kraće rasprave nakon koje je zaključeno da će se prijedlog realizirati nakon što se ispitaju  mogućnosti na koji način .

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  potpredsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,45  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        POTPREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marijan Lukčin