Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća


 

Z A P I S N I K
od  22. kolovoza 2018. godine,

 sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/12, URBROJ: 2137/06-18-1, od  17. kolovoza 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (neopravdano),
 2. Helena Salaj  (opravdano),
 3. Marko Bogadi (neopravdano),
 4. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Josip Bogadi, komunalni radnik (nazočan kod 5. točke dnevnog reda),
 4. Ivica Kiš, komunalni radnik (nazočan kod 5. točke dnevnog reda),
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2018. godine,

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2018. godine,

 1. Donošenje Odluke o otkupu zemljišta potrebnog za izgradnju pristupne ceste parceli

planiranog reciklažnog dvorišta,

 1. Razmatranje zamolbe Željka Rac iz Gole, S. Radića 73, za ograđivanje šume radi

zaštite poljoprivrednih površina od divljači,

 1. Razmatranje pritužbe Dragice Šimeg iz Ždale, V. Nazora 144, na rad komunalnih

radnika Općine Gola,

 1. Razmatranje:
 • Izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o

izvršenom stručnom nadzoru nad provođenjem deratizacije na području Općine Gola u 2018. godini – proljetni tretman,

 • Izvješća PU Koprivničko-križevačke, Postaja granične policije Koprivnica, o

stanu sigurnosti tijekom mjeseca srpnja 2018. Godine,

 1. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Nakon što je općinski načelnik podnio Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,  za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2018. godine, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2018. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Nakon što je općinski načelnik podnio Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,  za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2018. godine, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2018. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 3.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o otkupu zemljišta potrebnog za izgradnju pristupne ceste parceli planiranog reciklažnog dvorišta, a nakon pojašnjenja otvorena je rasprava.

Općinski načelnik podsjetio je nazočne da se na Općinskom vijeću  već raspravljalo o namjeri Općine Gola da otkupi dio zemljišta na k.č.br. 2092 k.o. Gola  vlasnika Krešimira Švegovića iz Gole, potrebnog za izgradnju pristupne ceste planiranom reciklažnom dvorištu na k.č.br. 2093 k.o. Gola. Podsjeća  da je napravljen i prijedlog parcelacije, te je ovlašteni građevinski vještak je napravio procjenu  vrijednosti te izdvojene čestice (2092/2, površine  394 m2) s cijenom od 20.500,00 kuna. S obzirom da vlasnik zemljišta  Krešimir Švegović  pristaje na ovu cijenu, predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o otkupu , te da se ovlasti općinskog načelnika za sklapanje Ugovora o kupoprodaji i provođenje ostalih radnji potrebnih za prijenos vlasništva na Općinu Gola.

Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o otkupu zemljišta potrebnog za izgradnju pristupne ceste

parceli planiranog reciklažnog dvorišta.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Predsjednik: Vijećnici su primili u materijalima zamolbu Željka Rac iz Gole, S. Radića 73, koji traži da se ograde šume oko njegovih parcela radi zaštite usjeva od divljači. Otvara raspravu.

Ivica Rac kaže da se vjerojatno radi o parcelama kod „Bogec hiže“.

Predsjednik  navodi da to rješava Šumarija, a koliko je njemu poznato stavljali su i oglase kojima su obavještavali vlasnike poljoprivrednih parcela da si kod njih mogu podignuti „pastire“, jer je to vrlo efikasno sredstvo zaštite od divljači, što predsjednik može potvrditi i iz osobnog iskustva. Predlaže da se gospodinu Racu odgovori da se javi u Šumariju Repaš.

Prijedlog se jednoglasno (7 glasova „za“) prihvaća.

 

 

Točka 5.

Predsjednik: Pritužba Dragice Šimeg iz Ždale na rad komunalnih radnika dostavljena je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Pozdravlja i komunalne radnike koji su pozvani kako bi se čulo i njihovo pojašnjenje i radi razmatranja ostale problematike vezane uz njihov rad.

Općinski načelnik  dodaje kako su komunalni radnici pozvani na razgovor s ciljem  unapređenja ove službe, jer u zadnje vrijeme, osim ove pisane, dolaze i telefonske pritužbe i preko elektronskih medija, pa se mora vidjeti u čemu je problem. Pritužbu ima i Mariška Piškor iz Siska koja je telefonom prijavila da je za nedavnog posjeta groblju u Ždali, kod groba njezinog oca Novogradec Antuna trava bila do koljena. Moli komunalne radnike da posao shvate ozbiljno kako ne bi došlo do toga da nas ljudi počnu i utuživati, jer svi plaćaju i grobljansku i komunalnu naknadu i reda mora biti.

Predsjednik navodi da je bio na sprovodu na koji se odnosi pritužba i vidio je što se događa. Predlaže da se razmisli o angažiranju četiri osobe koje bi bile prisutne na svakom sprovodu, da im se kupe uniforme i odredi im se određeni iznos, oko 50,00 kuna po sprovodu, a za taj iznos da se povećaju troškovi ukopa i onda bi riješili probleme kod ukopa. U Ždali konkretno je veliki problem jer tamo nema ljudi koji bi pomogli kod ukopa, a uz komunalne radnike bi trebala minimalno još dvojica, stoga bi bilo dobro da se stvori jedan takav mobilni tim koji bi išao na sahrane.

Milan Foruglaš dodaje da je ove godine bilo dosta primjedbi oko košnji, jer je bilo i kišovitije vrijeme, ali u sezoni se mora malo više zapeti i posao se mora napraviti, jer su ljudi na veliku travu i korov na groblju jako osjetljivi.

Alen Kičinbaći  navodi i primjedbe ljudi radi odlaganja zemlje na susjedne grobove i spomenike prilikom iskopa grabe, pa pita može li se kupiti kakva zaštita za to, a Josip Bogadi odgovara da to ne rade jer imaju zaštitne cerade na koje odlažu zemlju.

Marijan Lukčin dodaje, vezano uz pritužbu Dragice Šimeg, da je do problema možda došlo i zato što je na tom grobnom mjestu  već bilo ukopa pa se dublje nije ni moglo kopati, stoga predlaže da se donese odluka nakon koliko vremena se na isto grobno mjesto može ponovo vršiti ukop.

Tatjana Blažeković slaže se s predsjednikovim prijedlogom da se oformi jedan tim koji bi išao na sahrane.

Općinski načelnik slaže se s idejom, ali misli da nije mudro podizati cijenu ukopa. Nije problem u plaćanju tih ljudi, jer smo Općina koja to može podnijeti, ali je problem što nemamo radne snage, odnosno adekvatne ljude koji bi to radili. Osim toga, ako bi se s tim išlo, to se mora regulirati posebnom odlukom, a postavlja se i pitanje što ako se nekom od tih ljudi nešto dogodi. Misli da bi najbolje rješenje za to bilo da se motivira vatrogasce. Osim toga može se ići i na servis, jer u nekim općinama za te poslove već angažiraju  takve službe, ali bi se u tom slučaju ukidala radna mjesta komunalnih radnika.  Predlaže da vijećnici razmisle na koji način to riješiti, ako bi se išlo s timom koji bi pomagao prilikom ukopa da se razmisli i koje bi ljude angažirali i kako to zakonski riješiti, a do tada moli komunalne radnike da se maksimalno angažiraju, ako treba u sezoni da rade i duže i da se ne gleda na radno vrijeme, jer se može napraviti i preraspodjela, s obzirom da u zimi nema posla.

Josip Bogadi pojašnjava kako je istina da je prilikom sporne sahrane bilo određenih problema i on se nakon toga ispričao obitelji, te se ponovo ispričava ako su oni nešto pogrešno napravili, jer je problem bio i u tome što se dublje nije moglo kopati, a osim toga i spomenici se rade dužine oko 190 cm, pa nije moguće iskopati veću grabu i onda se može dogoditi kao u ovom slučaju da su zapele ručke na lijesu koje su ostale otvorene.   Što se tiče primjedbe Mariške Piškor misli da se radi o travi na grobu njezinog oca, a to komunalni radnici nisu dužni održavati, jer grobna mjesta održavaju korisnici, a ne Općina.

Predsjednik se slaže da su korisnici dužni održavati svoja grobna mjesta i tu bi trebalo napraviti reda i ukinuti grobno mjesto koje nitko ne održava određeno vrijeme, ali komunalni radnici moraju očistiti spomenike  gdje oni naprave štetu  nakon košnje ili sl. jer ljudi plaćaju grobljansku naknadu i reda mora biti.

Josip Bogadi priznaje da se dogodi prilikom košnje da  spomenici budu  od trave. Navodi da oni nastoje ići u susret ljudima koliko mogu, pa tako upozoravaju i u slučajevima kada je na jednom mjestu više ukopa da će biti problem kod dubine iskopa nove jame, ali neki inzistiraju, a onda poslije prave probleme. To bi točno trebalo propisati, nakon koliko godina se može vršiti ukop na isto mjesto kao i dimenzije spomenika,  jer se događa da su premali otvori i onda opet dolazi do problema.

Ivica Rac misli da bi trebali napraviti neku izjavu koju bi potpisali oni koji traže da se na jednom mjestu radi više ukopa kako bi se mi zaštitili.

Jasna Čimin-Sinjeri navodi da je sve to već propisano zakonom i odlukama.

Tatjana Blažeković dodaje da su problemi i s  košnjom, te predlaže da se napravi neki plan košnje u sezoni i da se kosi po prioritetima.

Općinski načelnik podsjeća komunalne radnike i na podjelu komunalne naknade koja se ni jedne godine na vrijeme ne podijeli, stoga ih još jednom  moli da poslu pristupe krajnje ozbiljno i da se radni zadaci rješavaju na vrijeme i kako treba, jer će se inače morati poduzeti rigoroznije mjere. Predlaže da se na pritužbu Dragice Šimeg odgovori isprikom, jer neprimjereno ponašanje se ne može opravdati, ali da se navedu i  činjenice koje su bile spomenute vezano uz više ukopa na istom grobnom mjestu što onda ograničava dubinu iskopa grobne jame.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

 

 

 

Točka 6.

Nakon razmatranja Izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Kckžž o izvršenom stručnom nadzoru nad provođenjem deratizacije na području Općine Gola u 2018. godini – proljetni tretman, jednoglasno je zaključeno da se izvođaču  Sanitaciji d.o.o.  uputi dopis u kojem će ih se upozoriti da u jesenskom tretmanu uzmu u obzir primjedbe Zavoda za javno zdravstvo (nedovoljna količina postavljenih meka).

Izvješće Postaje granične policije Koprivnica o stanju sigurnosti tijekom mjeseca srpnja 2018. godine  prima se na znanje bez rasprave.

 

Točka 7.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

1.Nakon razmatranja zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije za dostavom mišljenja je li moguće očekivati negativan utjecaj na okoliš zahvata na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave  – Otočka, rkm 216,5, jednoglasno je zaključeno da ne bi trebalo biti negativnog utjecaja na okoliš.

Ivica Rac navodi da su Hrvatske vode  i na području Novačke izvodili radove, ali nisu završeni, stoga predlaže da im se uputi dopis i da se zatraži da se i na tom području riješe problemi s  obalom.

2.Nakon što je općinski načelnik pročitao zamolbu Vedrana Novakovića iz Gole, M. P. Miškine 6, došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno zaključeno:

– Da se Koprivničkim vodama uputi prijedlog vezano uz uvjete priključenja na sustav javne odvodnje Općine Gola, odnosno da se omogući priključenje  vlasnicima stambenih objekata za koje posjeduju građevinsku dozvolu ili su građeni prije 15. 2. 1968. godine, bez obzira što ostali objekti na istoj katastarskoj čestici nisu legalizirani, jer je predmet priključka samo stambeni objekt. Općini Gola javilo se više osoba (Novaković Vedran, Pošta Stjepan, Pošta Stela, Sabolić Vlado i dr.) koji namjeravaju priključiti svoje stambene objekte, ali su na šalteru Koprivničkih voda odbijeni radi navedenog razloga.

– Da se Vedranu Novakoviću dostavi na znanje dopis koji će se uputiti Koprivničkim vodama vezano uz probleme priključenja na kanalizaciju, te da se na njegovu zamolbu odgovori da Općina Gola nema osnove za povrat sredstava za priključak na sustav javne vodoopskrbe s obzirom da se Općini Gola više ne plaća naknada za priključenje, već se radi samo o stvarnim troškovima priključka, a porez na promet nekretnina utvrđuje i obračunava Ministarstvo financija, Porezna uprava i općinama pripada samo dio naplaćenih sredstava, odnosno 60%.

A glede pomoći mladim obiteljima Općina Gola već je uključena s nizom različitih mjera i pomoći.

3.Zamolba LU Zec za održavanje i iskop putnog prilaza prema Lovačkom domu u Otočki proslijeđena je predsjedniku Povjerenstva za putove, Marijanu Vedrišu.

4.Općina Gola dobila je priznanje Instituta za javne financije za osvojeni maksimalni broj bodova za transparentnost proračuna.

5.Sa Sanitacijom d.o.o. Koprivnica zaključen je ugovor o dezinsekciji-uništavanju gnijezda stršljenova, a obavijesti o načinu prijave stavljene su na oglasne ploče i na internet stranicu Općine Gola.

6.Za sutra je zakazan sastanak s predstavnicima tvrtke PZC Varaždin radi uvođenja u posao i početka radova na asfaltiranju dionice 3313 k.o. Gola u Otočki, za što smo sredstva dobili od Agencije za plaćanja u poljoprivredi.

7.Proveden je natječaj i odabran izvoditelj za sanaciju krovišta Društvenog doma i Područne škole Gotalovo (Tesarski obrt Jagarinec), a za ovu investiciju sredstva smo dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

8.Glavni projekt za sanaciju odlagališta Hintov je završen, te ćemo idući tjedan podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Načelnik sa zadovoljstvom konstatira da su aktivnosti s Hintovom ove godine konačno krenule i za sada sve ide svojim tijekom kako je ugovoreno s Fondom.

9.Za  posjetiteljsko-ekološki centar u starom župnom dvoru podnesen je zahtjev za lokacijske uvjete, a nakon što dobijemo iste, slijedi daljnja redovna procedura oko ishođenja potrebnih suglasnosti na idejni projekt.

10.Aktivnostoi na preuređenju prostorije u staroj školi za potrebe nove vrtićke grupe idu po planu i do subote bi moglo biti sve gotovo, a za 3.9.2018. sazvan je sastanak Povjerenstva za utvrđivanje posebnih uvjeta.  Iako je početna ideja bila da će se zatvoriti terasa u postojećem vrtiću uvidjelo se da to neće biti moguće riješiti na taj način, stoga se našlo prijelazno privremeno rješenje u staroj školi kako bi sva djeca bila upisana u vrtić. Istovremeno se radi dokumentacija za dogradnju i proširenje postojećeg dječjeg vrtića  i nakon što dobijemo građevinsku dozvolu kandidirat ćemo taj projekt vrijednosti cca 2 mil. kuna.

Alen Kičinbaći navodi kako su roditelji djece malo frustrirani jer nitko nije dobio nikakvu službenu obavijest o tome da li mu je dijete upisano, pa to nekim roditeljima stvara probleme radi organizacije godišnjeg odmora i slično, a osim toga stalno se govori o tim vrtićima, a nitko konkretno ne zna o čemu se radi.

Marijan Lukčin  kaže da je pedagoginja danas telefonom obavijestila njegovu snahu da je sastanak roditelja zakazan za 30.8.2018., pa vjeruje da će na isti način biti obaviješteni i ostali roditelji.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da je na vrtićima bila istaknuta obavijest da radi inspekcijskog nalaza nisu stavljene obavijesti o upisima, ali  za to nije nadležna Općina, već se s takvim upitima treba javiti ravnateljstvu vrtića.

Općinski načelnik  odgovara vijećniku Kičinbaćiju da u bilo koje vrijeme može doći u Općinu i vidjeti projekt dogradnje dječjeg vrtića ili postaviti pitanja ako je nešto nejasno, isto kao i  bilo tko drugi ukoliko ima kakvih nejasnoća.  Dodaje da se mnogo truda i napora ulaže da nam sva djeca budu primljena u vrtiće,  jer nam je to cilj i prioritet.  Nije se htjelo ići s obavijestima radi uznemiravanja javnosti,  jer kako nekome reći da mu dijete nije primljeno. Ostalo je  8-ero djece bez mjesta, stoga se nije obavještavalo roditelje tako dugo dok se nisu osigurala mjesta za svu djecu i dok se problem nije riješio.

Na pitanje Alena Kičinbaćija tko je donio Pravilnik o bodovanju, Ivica Rac odgovara da je Pravilnik donijelo Upravno vijeće.

11.Načelnik ukratko daje informaciju nazočnima o aktivnostima oko osnivanja nove komunalne tvrtke u suradnji s Piškornicom, koja bi se zvala Drava-kom d.o.o., a u koju bi ušlo desetak općina. Uskoro će biti zajednički sastanak, pa će na slijedećoj sjednici Vijeća vjerojatno biti i više informacija o tome.

12.Dobili smo jednu povoljnu ponudu za izradu natpisa ulica, pa predlaže da se popiše za svako mjesto koliko kojih naziva treba kako bi se to naručilo i istaknula se obilježja ulica kojih sada nema.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

 

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Tatjana Blažeković pita što je s košnjom bankina uz općinske ceste na području Otočke, jer su problemi radi nepreglednosti i mogao bi netko stradati.

Nakon kraće rasprave jednoglasno je zaključeno da će se tražiti ponude (Pila, Piškornica, Fides) da se vidi koliko je cijena po dužnom metru, pa će se odabrati najpovoljniji izvođač.

Tatjana Blažeković postavlja i pitanje radova na mljekari u Otočki, koje je Željko Bečeić počeo, ali nikako da završi, stoga predlaže da mu se odredi rok od 10 dana za završetak radova ili da se pozove drugog izvođača.

Predsjednik predlaže da se ministru financija, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta i Udruzi općina u RH upute dva prijedloga vezano uz poreze, i to:

-da se od poreza na dodanu vrijednost 5% sredstava uplaćuje u proračun općine/grada  na čijem je području obveznik registriran ili se obvezniku omogući da taj iznos usmjeri kao donaciju određenim udrugama, sportskim, humanitarnim ili vjerskim zajednicama,

-da se obvezniku poreza na dohodak prizna godišnji odbitak do 20.000,00 kuna za rashode održavanja stambenih i gospodarskih objekata sukladno priloženim pravovaljanim računima za navedenu namjenu.

Nakon glasovanja prijedlog se jednoglasno (7 glasova „za“) prihvaća.

 

Krešimir Premec navodi probleme na groblju u Gotalovu s borovima koji nanose dosta štete spomenicima, te predlaže da se isti sruše.

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat