Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća


 

Z A P I S N I K
od  28. lipnja 2018. godine,

 sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/11, URBROJ: 2137/06-18-1, od  26. lipnja 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Krešimir Premec (opravdano),
 3. Alen Kičinbaći (opravdano),
 4. Marko Bogadi (neopravdano),
 5. Ivica Pavlović (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Nina Vulić, viša stručna suradnica za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Gola,
 2. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 3. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje problematike vezane uz donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola.

Općinski načelnik podsjeća da se na prošloj sjednici Općinskog vijeća raspravljalo o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gola, ali je prijedlog povučen i nije se o njemu glasovalo radi određenih nejasnoća i nedoumica vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojim raspolažu Hrvatske šume, a nalazi se van šumskog operata. S obzirom da je mišljenje Općinskog vijeća kako bi s tim česticama trebala raspolagati Općina Gola i da bi te čestice trebale ući u Program,  nakon 21. sjednice Općinskog vijeća obavljene su određene konzultacije,  poslan je dopis Direkciji Hrvatskih šuma s popisom spornih čestica, te se došlo do zaključka da bi ipak trebalo donijeti Program, jer ove čestice koje su sada u Programu su čiste, a paralelno bi trebalo nastaviti  rješavanje spornih čestica s Hrvatskim šumama.  Načelnik  misli da smo na dobrom putu da se to riješi, ali treba provesti određenu proceduru što će i vremenski potrajati,  stoga predlaže da se donese predloženi Program na koji smo u međuvremenu dobili i suglasnost Koprivničko-križevačke županije, a ukoliko se riješe ove sporne čestice s Hrvatskim šumama i dobijemo ih na raspolaganje, može se raditi dopuna Programa.

Nina Vulić pojašnjava da za izmjene i dopune Programa vrijedi ista procedura kao i za donošenje Programa, znači da se prethodno moraju pribaviti sve potrebne suglasnosti.

Predsjednik predlaže da se dopis s tim spornim česticama pošalje i u Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, te da u jednom paketu zatražimo i pokušamo riješiti sve sporne čestice – zemljište, vode i sve. Predlaže donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gola s česticama koje su čiste i koje su uključene u Program , a prema potrebi će se naknado ići u dopune istoga.

 

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola.

Odluka i Program prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Odluka – Program raspolaganja.

 

Točka 2.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 1. Danas je zamjenik načelnika opravdano odsutan jer je na sastanku u Uredu župana s

predstavnicima Piškornice i općina koje su zainteresirane da se s Piškornicom ide u osnivanje zajedničkog komunalnog poduzeća koje bi onda u tim općinama preuzelo sve komunalne djelatnosti. Ideja je vrlo dobra jer bi time riješili i koncesiju za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada , ali je pitanje da li će to uspjeti.

 1. Vezano uz razvrstavanje JLS prema stupnju razvijenosti, dobili smo obavijest kako je

došlo do pogreške utvrđivanja vrijednosti indeksa razvijenosti, te je i Općina Gola pogrešno razvrstana u skupinu II, a prema ispravnom razvrstavanju pripada u skupinu III, što će vjerojatno utjecati i na manji postotak sufinanciranja raznih projekata od strane države i EU.

 1. Objavljen je javni natječaj za gradnju nerazvrstane ceste u Otočki, kčbr. 3313 k.o.

Gola, a slijedi i objava natječaja za sanaciju krovišta zgrade društvenog doma i zgrade područne škole u Gotalovu.

 1. Od 9. do 20. srpnja 2018. zaprimat će se zahtjevi za povrat sredstava za sufinanciranje

umjetnog osjemenjivanja.

 1. Primili smo obavijest o početku radova na nastavku izgradnje kanalizacije.

Koprivničke vode prijavile su početak radova od 27. 06. 2018., izvođač je Koming d.o.o.  Koprivnica, a nadzor Prostor  d.o.o. Bjelovar.

Ivica Rac podsjeća da se obećalo pomoći onima koji nisu legalizirali sve objekte u

domaćinstvu i ne mogu se priključiti na kanalizaciju, pa pita što s tim.

Općinski načelnik pojašnjava da je razgovarao s direktorom KC voda, te bi trebalo

otići na razgovor i u inspektorat u Križevce da se vidi može li se što učiniti, ali bi prvenstveno trebali popis tih ljudi.

Predsjednik dodaje da oni koji se žele priključiti,  a nemaju legalizirane gospodarske

objekte mogu u katastru tražiti potvrdu ako su ti objekti izgrađeni prije 1968.

 1. Predsjednik je 27. 6. 2018. bio na skupštini Glasa Podravine na kojoj su razmatrani

financijski izvještaji. Posluje se na pozitivnoj nuli, ali se stalno prenosi gubitak iz prethodnih godina, oko 63.000,00 kuna, pa je bilo zaključeno da bi općine potpisale ugovor  za određena dodatna sredstva, oko 6.000,00 kuna, jer se mora kupiti nešto od odašiljačke opreme da se poveća čujnost do Pitomače.

 1. Predsjednik me bio na sastanku i u PORI vezano iz natječaj za mjeru 7.4.1. gdje se

može kandidirati Općina sa najviše dva projekta, ali se mogu kandidirati i ribička društva, udruge i dr. Trebali bi se spojiti s dobrim konzultantom i vidjeti što se hoće i može, pa napraviti dobar program.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

 

Točka 3.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Predsjednik navodi da postoje čestice koje je on izvadio iz katastra, a glase na Općinu Đurđevac i za koje bi mi od Grada Đurđevca trebali tražiti da nam ih prepuste,  jer je sve to k.o. Ždala, a prilikom razdruživanja od nekadašnje Općine Đurđevac to nije preneseno na Općinu Gola. Predlaže da se Gradu Đurđevcu uputi zahtjev za te čestice (posjedovni list 448).

 

Predsjednik pita može li se mijenjati odluka o raspoređivanju sredstava udrugama, da im se sredstva uplaćuju polugodišnje ili bar na  početku svakog kvartala, jer je najveći  problem nogometašima s obzirom na sezonu.

Mihaela Tinodi Kiš kaže da se nogometnim klubovima sredstva mogu uplaćivati i početkom svakog kvartala ukoliko im je to problem radi financiranja, pa se radi toga ne mora mijenjati Pravilnik.

 

Marijan Lukčin pita zna li se što je s upisima djece u vrtić, jer na vratima vrtića u Goli je obavijest da će roditelji biti upoznati s odlukom do 1.7.2018.

Mihaela Tinodi Kiš navodi da će 28-ero djece ići u vrtić, a i to je više od onoga što je prema standardu (22-oje djece), jer su tu uključena djeca koja su već upisana, predškolci i koji su prešli iz jaslica.

Predsjednik dodaje da u Ždali ima slobodnih mjesta pa bi bilo dobro kad bi se roditelji djece koja su ostala bez mjesta u Goli mogli dogovoriti i dovoziti djecu u Ždalu. Misli da je s ravnateljem škole trebalo razgovarati  vezano uz proširenje vrtića na način da oslobode dio prostora dolje, a gore naprave dvije učionice,  jer se još dosta prije za vrijeme ravnatelja Martića razgovaralo o takvom prijedlogu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da nije jednostavno zatvoriti terasu i tu početi raditi s djecom, jer i za taj novi prostor prije početka rada treba ishoditi sva potrebna  uvjerenja i suglasnosti, tako da i za sve to treba dosta vremena.

 

Ivica Rac navodi probleme vezane uz odašiljač T-Com-a, jer se ljudi žale na slabi signal, a naročito je to izraženo na području Novačke, pa predlaže da se vidi što se može napraviti.

Predsjednik kaže kako je problem što je njihov odašiljač (0,5 kW) za 0,2 kW slabiji od VIP-a i mađara, pa bi trebalo vidjeti da li ići u smjeru  da se traži novi odašiljač, a istovremeno i brži internet ili iznaći najbolje rješenje.

Mihaela Tinodi Kiš napominje da se putem Županije zajednički rješava pitanje interneta.

 

Ivica Rac pita da li će Općina moći odlučivati o vodama, ako bi se vode na području Općine davale u najam.

Predsjednik navodi da se u koncesiju mogu davati samo registrirani ribnjaci kakvih mi na području Općine nemamo.

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,30  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat