Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  26. veljače 2015. godine,
sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/06-15-1, od  20. veljače 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga, budući da nema izmjena niti dopuna dnevnog reda dostavljenog u sazivu za sjednicu, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu,
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2015. godini,
 4. Utvrđivanje konačnih dopuna prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Gola od 2014. do 2020. godine,
 5. Razmatranje konačnog popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Gola radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 6. Razmatranje zamolbe Medičarskog obrta ŠPIČKO 2 Koprivnica, za izdavanje suglasnosti za korištenje javne površine za prigodnu prodaju prilikom održavanja tradicionalnih manifestacija na području Općine Gola,
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola za 2015. godinu,
 8. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 9. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  Općina obavezna  svake godine izraditi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, koje je općinski načelnik dužan do konca ožujka dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Općinsko vijeće Općine Gola donijelo je 2010. godine Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010. do 2018. godine, a gospodarenje otpadom regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu od 2008. godine. Prošle godine su nabavljeni i postavljeni kontejneri za zelene otoke po svim naseljima, a uvedeno je i sortiranje otpada po kućanstvima, te je koncesionar u tu svrhu podijelio posebne vreće za odvojeno odlaganje papira i plastike. Sve ostalo u Izvješću ostalo je nepromijenjeno od prethodnih godina.

Stanislav Saboliček  predlaže da se iduće godine u Izvješću navede  kako u Osnovnoj školi Gola djeluje Eko škola u čijem programu Područna škola Gotalovo prednjači u svim aktivnostima, pa misli da bi to trebalo spomenuti. Za primjer navodi da u zadnjih 15 godina samo jednom PŠ Gotalovo nije bila prva u Općini, stoga misli da to zavređuje posebno isticanje.

Općinski načelnik pojašnjava da je OŠ Gola pravni subjekt i nositelj projekta Eko škole, ali u toj mreži škola su i područne škole, stoga nije sporno da se i u područnim školama ulaže dosta truda, pa se to može spomenuti u Izvješću. Podsjeća da je zapravo Općina Gola jedan od važnih čimbenika u tom sustavu, jer smo bili i jedan od inicijatora, a i financijski svake godine podupiremo projekt Eko škole.

Ivica Rac dodaje kako se i u vrtiću provode takve akcije sakupljanja starog papira, baterija i slično.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže prihvaćanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu.

Plan gospodarenja otpadom- zaklj. za 2015

Izvjesce-gospodarenje otpadom

Plan i Zaključak se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna za 2015. godinu, a nakon pojašnjenja otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava da se ovom Odlukom uređuje način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, u kojem je za tu namjenu  planirano ukupno 60.000,00 kuna.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola
iz Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.

Financiranje političkih stranaka 2015

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2015. godini određuje način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Gola za 2015. godinu razmjerno broju članova,  s tim da za svakog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i dodatna naknada u visini 10%.

Stanislav Saboliček  kaže da je protiv ovih Odluka o odobrenju sredstava političkim strankama, zato jer smatra da ovakvim načinom rada kako se radi u Općinskom vijeću nisu zaslužili ta sredstva.

Predsjednik ga podsjeća da se o tome morao očitovati prilikom donošenja Proračuna, jer je taj iznos za političke stranke planiran u Proračunu  Općine Gola za 2015. godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava
za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2015. godini.

Raspored političkih stranaka 2015

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća zaključeno da svi vijećnici dostave prijedloge i dopune Programa ukupnog razvoja Općine Gola od 2014. do 2020. godine (PUR), kako bi se te dopune dostavile izrađivaču prije utvrđivanja konačnog prijedloga, a u materijalima je vijećnicima dostavljen samo prijedlog vijećnika Ivice Raca.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je do slanja materijala vijećnicima zaprimljen  samo prijedlog vijećnika Raca, a naknadno je svoje prijedloge dostavila i Marija Čorc iz Gole, vlasnica Obiteljskog doma za starije i nemoćne osobe (prijedlozi su podijeljeni svim vijećnicima prije početka sjednice).

Stanislav Saboliček kaže da u životu nije vidio lošiju strategiju i sve mu se čini kao utopija, a o poljoprivredi tu nema ni riječi. Misli da bi svi skupa na tome trebali malo više poraditi da bi se to napravilo kako treba i trebali bi se naći bar još na dvije sjednice posvećene samo toj temi. Navodi kako i on ima prijedloge, i to više njih, a većinu vezano za subvencije i poticanje raznih vidova poljoprivrede, edukaciju poljoprivrednika i agroinkubator, te za poticanje i razvoj turizma. Nakon toga čita svoje prijedloge, te dodaje kako ništa od toga nije bilo uvršteno u strategiju, a radi se o stvarima značajnim za razvoj ove Općine.

Ivica Pasko podsjeća da je prije izrade prijedloga PUR-a bilo održano više radionica, a dvije samo za vijećnike i za udruge, gdje su svi mogli doći i iznijeti tamo svoje prijedloge, jer je poziv za sve bio na oglasnim pločama. On je bio nazočan, a da je bio i vijećnik Saboliček, mogao je tamo iznijeti svoje prijedloge i sada bi bili uvršteni u strategiju.

Stanislav Saboliček kaže da nije bio pozvan, a Tatjana Blažeković dodaje kako ni ona nije znala za ove radionice.

I Milan Foruglaš daje na uvid svoje prijedloge u pisanom obliku, te se slaže s vijećnikom Saboličekom da bi bar jednu sjednicu Vijeća trebali posvetiti samo ovoj temi.

(Prijedlozi vijećnika Stanislava Saboličeka i Milana Foruglaša dostavit će se vijećnicima s materijalima za iduću sjednicu Vijeća.)

Zlatko Lovković predlaže da se i građane obavijesti o izradi PUR-a jer većina s tim uopće nije upoznata, pa misli da bi trebalo staviti na oglasne ploče obavijest o tome i ostaviti određeni rok u kojem i građani mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe, a nakon toga sve skupa dostaviti izrađivaču.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, jednoglasno je zaključeno da će se staviti na oglasne ploče obavijest o izradi PUR-a, te ostaviti rok do 15. ožujka 2015. za sve koji žele dostaviti  prijedloge, a nakon toga isti će se dostaviti izrađivaču radi utvrđivanja konačnog prijedloga PUR-a.

Točka 5.

Predsjednik: Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Gola primili su svi vijećnici s materijalima za ovu sjednicu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je popis napravila na temelju podataka koje su dostavili vijećnici, te navodi da je to ukupno 23,5 km cesta.

Općinski načelnik podsjeća da imamo dio cesta s gotovom dokumentacijom, najviše na području Gole i Otočke, gdje je bila katastarska izmjera pa su riješeni i imovinsko-pravni odnosi, a za ostale je dogovoreno da će se rješavati po prioritetu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da bi najprije trebali srediti imovinsko-pravne odnose, odnosno upisati vlasništvo Općine Gola, da bi se mogli napraviti projekti i jednog dana te ceste kandidirati za sredstva EU fondova, jer je na području Gole i Otočke to skoro 100% sređeno, a procjena vrijednosti za te ceste u Otočki je oko 3,5 mil. kuna.

Milan Foruglaš kaže kako ima puno više nerazvrstanih cesta, ali ako je to popis samo za one koje se planiraju asfaltirati preko EU fondova, onda je u redu. Misli da bi trebali odrediti po mjestima bar približno jednaku kilometražu za sva naselja kako ne bi negdje kandidirali npr. 8 km, a negdje samo 2 km, a osim toga predlaže da se još jednom provjere i dužine, jer misli da ove prikazane u tablicama ne odgovaraju stanju na terenu.

Predsjednik navodi kako Otočka i Novačka imaju najviše nerazvrstanih cesta i ne bi bilo u redu određivati za sva naselja istu dužinu.

Marijan Lukčin misli da bi trebali proći po tim dionicama i utvrditi koliko je koja dionica opterećena, pa po tome napraviti prioritete.

Ivica Rac podsjeća da je cestu uz nasip, od Novačke do Gotalova, stavio i u svoj prijedlog za dopunu PUR-a, a već je i nekoliko puta to spomenuo,  pa pita što je s tom dionicom.

Predsjednik pojašnjava je taj put u vlasništvu Hrvatskih voda koje su ga i uređivale pred par godina, a općinski načelnik dodaje da i Hrvatske vode mogu kandidirati tu cestu, kao što i Hrvatske šume kandidiraju svoje ceste.

Stanislav Saboliček predlaže da se napravi karta Općine po kojoj bi se iscrtale sve te ceste, jer je iz priloženog popisa vidljivo da se neke dionice preklapaju.

Općinski načelnik predlaže da se sve dionice još točno provjere, te da se traže ponude kako bi se vidjelo koliko bi Općinu koštali troškovi geodeta.

Prema njegovim saznanjima cijene se kreću oko 70/00 kuna po metru, što bi sveukupno bilo oko 150.000,00 kuna, prema ovim podacima s kojima sada raspolažemo.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a načelnikov se prijedlog jednoglasno prihvaća.

Točka 6.

Predsjednik: Zamolba Medičarskog obrta ŠPIČKO 2 Koprivnica, za izdavanje suglasnosti za korištenje javne površine za prigodnu prodaju prilikom održavanja tradicionalnih manifestacija – prošćenja na području Općine Gola u 2015. godini dostavljena je vijećnicima s materijalima za sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Nakon kratkog pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova „za“), na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola, zaključuje da se izda odobrenje Medičarskom obrtu ŠPIČKO 2, Koprivnica,  za postavljanje štanda  i prodaju robe na štandu povodom proštenja u Goli i Gotalovu, uz plaćanje naknade za korištenje zemljišta na kojem će postaviti štand, i to 5,00 kuna/m2 korisne površine.

Točka 7.

Predsjednik: Program provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2015. godinu dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zavod za javno zdravstvo napravio ovaj Program, a oni rade i nadzor nad  provođenjem deratizacije, stoga misli da se tu nema što intervenirati.

Nadica Bobovec pita postoji li mogućnost da se stavljaju nekakvi drugi mamci,  jer ovo što se koristi sa pšenicom nije baš učinkovito.

Općinski načelnik pojašnjava da se deratizacija provodi sa mamcima koje odobrava nadležno ministarstvo i mišljenja je da je sve to na istoj bazi, samo u drugom obliku (kocke, pelete i sl.).

Milan Foruglaš slaže se da je sve to slično, jer je na poslu vidio kako su se koristili različiti mamci, ali je efekt isti.

Stanislav Saboliček navodi primjer crnih štakora koji te mamke uopće ne diraju, što znači da za njih nisu ni učinkoviti.

Marijan Lukčin misli da se najveća učinkovitost može postići ako se na cijelom području mamci postave u isto vrijeme, jer se događa da deratizeri to ostave i onda si ljudi sami postavljaju kad se tko sjeti, a problem su i napuštene kuće gdje bi obavezno trebalo postaviti mamke.

Općinski načelnik misli da Općina tu sve dobro odrađuje, jer se sustavno svake godine provodi dvokratna deratizacija, u proljeće i jesen, kada se naročito pazi da to bude što kasnije, dok glodavci krenu s polja, a što se tiče mamaka može se od ponuditelja tražiti da ponude i neki drugi tip koji je odobren od nadležnog tijela.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa provođenja obvezne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti za područje Općine Gola za 2015. godinu.

Program i Zaključak se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da su u proteklom periodu gotovo sve udruge imale godišnje skupštine kojima je i on nazočio, što mu je posebni drago, jer imamo bogat društveni život.

Sada su nam sve snage usmjerene na kanalizaciju,  jer se radi o projektu vrijednom 11 mil. kuna koji će se financirati preko Hrvatskih voda, a za sredstva u Hrvatskim vodama najviše su lobirali gosp. Pobi iz Koprivničkih voda i općinski načelnik. Prošli tjedan načelnik je bio na razgovoru i u Hrvatskim cestama radi usklađenja projektne dokumentacije, jer se radi o vrlo zahtjevnom projektu, te smo i kod njih naišli na razumijevanje. Ovim projektom rješava se kanalizacija za naselje Gola, a fizibiliti studija koja se radi će pokazati kako će se rješavati ostala naselja. Općina Gola će morati osigurati i dio svojih sredstava, oko 10%, što ćemo  riješiti rebalansom, iako su nam prihodi znatno pali, a projekt kanalizacije se mora riješiti u određenom roku, vrlo brzo.

Za projekt IPARD isplaćen je dio sredstava po situaciji za odrađene radove, a čim se vrijeme popravi riješit će se bankine i kanali, pa ćemo i to morati platiti, a onda možemo tražiti povrat sredstava.

Načelnik izvješćuje nazočne o sastanku koji je održao s roditeljima djece iz područnih škola i ravnateljicom  u svezi školske kuhinje, jer je ravnateljica upozorila da se s 28.2.2015. prekida dosadašnji način prehrane u područnim školama koje nemaju kuhinju, s obzirom da inspekcije izlaze na teren i velike su kazne tamo gdje nema higijensko-sanitarnih uvjeta, stoga ravnateljica ne može preuzeti odgovornost i u tim se školama prehrana učenika više ne može rješavati preko OŠ Gola. S obzirom da je svima u interesu da naša djeca budu ravnopravna i imaju iste uvjete razmatrane su mogućnosti kako dalje rješavati prehranu djece u tim školama. Prijedlozi su da se to rješava preko udruga, jer su mnoga djeca u vatrogasnim društvima ili da se određeni iznos svaki mjesec daje roditeljima, uz provođenje kontrole da se sredstva namjenski utroše. S obzirom da je nakon kraće rasprave zaključeno da bi najispravnije bilo rješavati to na način da se svaki mjesec daje roditeljima određeni iznos, općinski načelnik pojašnjava da treba određeno vrijeme kako bi se sve to u Općini pokrilo s odgovarajućim aktima, jer se mora donijeti nova odluka i otvoriti  poziciju za tu namjenu, te osigurati sredstva, a do tada bi trebalo vidjeti na koji način riješiti to prelazno razdoblje.

Ivica Rac predlaže da se dogovori i nadzor nad trošenjem tih sredstava, a Tatjana Blažeković kaže da je na Vijeću roditelja već dogovoren način na koji bi se kontroliralo korištenje sredstava.

Stanislav Saboliček iznosi kako je nedavno na radiju slušao nešto o ovoj temi, odnosno o provođenju akcije ministarstva  da ni jedno dijete u RH ne bude gladno. Tu je bilo govora i o školskoj kuhinji, te je rečeno da pecivo i voće ne podliježe sanitarnoj inspekciji, stoga predlaže da se to ispita.

Marijan Lukčin misli da to treba provjeriti, jer i on smatra da pecivo i voće nije topli obrok i da to ne bi trebalo tretirati na isti način. Ako će se prehrana do donošenja rješenja rješavati preko udruga, on može preuzeti obvezu da se to prvi tjedan rješava preko udruge kojoj je predsjednik, UDVDR  Ogranak Općine Gola.

Općinski načelnik pojašnjava da je ravnateljica voljna za suradnju, ali je pojasnila da je problem u pedagoškim standardima po kojima bi škole trebale imati čajnu kuhinju i servirku i ostale uvjete, ako bi se djeci obrok osiguravao preko škole.

Zlatko Lovković pita da li to znači da djeca ne bi smjela niti sama nositi hranu u školu, ako nemaju čajnu kuhinju gdje bi to pojela, a predsjednik odgovara da mogu nositi hranu na svoju odgovornost, jer se škola boji inspekcije ukoliko bi došlo do kakvih problema, npr. salmonele, škola bi bila odgovorna ako bi se ta hrana dopremala preko njih.

Stanislav Saboliček  misli da se to može dogovoriti na način da lokalni trgovac ili npr. Zrinski ostavi pecivo za svu djecu kod jednog roditelja koji bi to onda podijelio.

Nadica Bobovec kaže da bi se u tim školama jedna prostorija mogla pretvoriti u kuhinju, a Tatjana Blažeković pojašnjava da je uvjet za čajnu kuhinju određeni broj učenika.

Predsjednik misli da bi bilo dobro na iduću sjednicu Općinskog vijeća pozvati ravnateljicu radi pojašnjenja ili još bolje sazvati zajedničku sjednicu Općinskog vijeća i Školskog odbora s ravnateljicom OŠ, kako bi se sve razjasnilo.

Nakon završene rasprave o prehrani djece u područnim školama koje nemaju školsku kuhinju zaključeno je:

– da će se u što kraćem roku telefonski sazvati zajednička sjednica Općinskog vijeća, Školskog odbora i ravnateljice OŠ Gola, da se iznađe rješenje za prehranu djece u tim školama,

-da će se u prijelaznom razdoblju  prehrana za djecu u tim školama rješavati preko udruga.

S ovim se završava  načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 9.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Marijan Lukčin predlaže, dok financijski bude moguće, da se opet ugovori čišćenje raslinja uz putove i to po mogućnosti s osobama koje su to radile u jesen (Cimerman), jer su jako dobro to napravili.

Ivica Pasko iznosi problem mljekare u Novački, jer je nedavno bio inspektor koji prijeti sa zatvaranjem, stoga predlaže da se to rješava u što kraćem roku.

Predsjednik dodaje da je inspektor  bio nezadovoljan, jer je mljekara stvarno u lošem stanju, a od njegovog zadnjeg posjeta ništa se nije promijenilo. Predložio je da se ulože bar minimalna sredstva za promjenu vrata i  da se prostor pokreči, te da se otraga stavi bar jedan šaht.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ta mljekara nije uređivala zato jer je vlasnik RH, a sva je dokumentacija već davno dostavljena državnoj agenciji za otkup, međutim to kod njih traje malo dulje i do sada ništa nije riješeno.

Općinski načelnik misli da bi trebalo riješiti ono najnužnije i to žurno, radi očuvanja poljoprivredno-mljekarske proizvodnje, kako se mljekara ne bi zatvorila.

Zlatko Lovković pita što je onda s mljekarom u Gotalovu, a Stanislav Saboliček predlaže da se u Novački riješi ono najnužnije, jer je nakon toga na redu mljekara u Gotalovu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se mljekara u Gotalovu nije rješavala jer je upisana na Avard, iako su to kupili suvlasnici S. Salaj i Arač, ali se nisu upisali u zemljišnim knjigama. A ako bi se tamo bilo što radilo trebali bi najprije tražiti suglasnost suvlasnika.

Predsjednik predlaže da se onda riješi i mljekara u Ješkovu (Belčić), te da se za svaku od tih mljekara odobri 5.000,00 kuna što bi bilo dovoljno za najnužnije zahvate.

Nakon toga jednoglasno je zaključeno da će se pokrenuti potrebne aktivnosti oko rješavanja najnužnijih zahvata na mljekarama u Novački, Ješkovu i Gotalovu, kako ne bi došlo do zatvaranja istih, a za svaki od tih objekata odobreno je po 5.000,00 kuna, s tim da se prethodno treba ishoditi suglasnost suvlasnika Salaja i Arača za radove na objektu u Gotalovu.

Predsjednik izvješćuje nazočne da je danas bio u Koprivnici na sastanku Stožera za zaštitu i spašavanje, jer se upozorava na pripravnost, s obzirom da su loše vremenske prognoze, a ovih su dana imali i nekih intervencija, stoga se apelira na općine da pripreme vreće i pijesak (bar 1000 vreća), te pumpe, a na nivou županijskog Stožera bilo bi dobro nabaviti i čamac. Nakon kraće rasprave u svezi toga, zaključeno je da su prilikom lanjskih poplava na našem području vatrogasci reagirali za svaku pohvalu, te je ostalo oko 2000 vreća, a ukoliko bude potrebe za pijeskom to će se rješavati s tvrtkom FIDES, preko koje se i  prošle godine nabavljao pijesak, dok su pumpe obećali nabaviti vatrogasci.

Stanislav Saboliček podsjeća da je već postavljao pitanja organiziranog sakupljanja glomaznog otpada, te ponovo pita zašto se to ne organizira, a Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da je prije par godina bio organiziran odvoz glomaznog otpada ali nije bilo interesa pa je koncesionar odustao. Budući da ponovo postoji  interes dogovorit će se s koncesionarom da se to u proljeće organizira na nivou cijele Općine.

Stanislav Saboliček izvješćuje nazočne da je PŠ Gotalovo prešla u 2. krug natječaja za izradu projekta za zaštitu okoliša,  s projektom Bicikliramo mi u obitelji svi, u koji su uključene učiteljice  i roditelji i djeca, a može se uključiti i cijelo Prekodravlje, a za projekt  je potrebno nabaviti bicikl i ciklokompjutere, za što je on pribavio ponudu, pa pita da li je škola donijela zamolbu za to i da li su odobrena sredstva.

Općinski načelnik odgovara da je to odobreno i za tu će se namjenu doznačiti sredstva OŠ Gola preko koje će se i realizirati projekt.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:   Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš