Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  22. svibnja 2018. godine,

 sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/09, URBROJ: 2137/06-18-1, od  17. svibnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član
 7. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (neopravdano),
 2. Tatjana Blažeković (opravdano),
 3. Marko Bogadi (neopravdano),
 4. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi  članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2017. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2017. godini,
 4. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2017. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2017. godini,
 6. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2017. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2017. godini,
 8. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2017. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2017. godini,
 10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 11. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Gola u korist Osnovne škole Gola,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini,
 13. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su ukupno prihodi i primici ostvareni u svoti 9.420.763,83 kune ili 92,60% , a ukupno rashodi i izdaci u svoti 8.673.528,39 kuna ili 80,26%. Razlika između prihoda i rashoda je 747.235,44 kune dok višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne godine iznosi 632.901,14 kuna,  te ukupno višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 1.380.136,58 kuna. Prihod u najvećem iznosu ostvaren je od imovine u svoti 5.842.023,48 kuna ili 79,69%. Nakon toga pojašnjava Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Gola za 2017. godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU.

 

Godišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2017. godinu, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2017. godinu.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 3.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti

predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava

šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području

Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 10.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Odluka prošla postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, jer je nacrt Odluke bio na javnom uvidu na internetskoj stranici Općine Gola, a i na prošloj sjednici Općinskog vijeća vijećnicima je prezentiran prijedlog Odluke. Odluka je usklađena sa Zakonom o zaštiti životinja, a propisuje minimalne uvjete i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Gola.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim

 i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 Odluka kucni ljubimci Općina Gola – o.k.

 

Točka 11.

Nakon razmatranja prijedloga Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Gola Osnovnoj školi Gola došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno zaključeno:

 1. Predložena Odluka neće se razmatrati niti se o njoj glasovati, jer se iznašlo drugo

prihvatljivije rješenje za legalizaciju objekata područnih škola u Novački i Otočki i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Općine Gola i Osnovne škole Gola.

 1. Daje se suglasnost Osnovnoj školi Gola za provođenje postupka legalizacije objekata

područnih škola Novačka i Otočka, a nakon provedenog postupka legalizacije pristupit će se parcelaciji katastarskih čestica na kojima su objekti navedenih područnih škola.

 1. Nakon provedenog postupka legalizacije i ucrtavanja objekata na č.br. 466  upisanoj

u z.k.ul.broj 404 k.o. Novačka, kao oranica u Novački, površine 1 jutro 828 čhv (na čestici nisu ucrtani objekti) parcelacijskim elaboratom će se čestica podijeliti na dvije čestice, na način da će se izdvojiti dio na kojem je školska zgrada sa pripadajućim objektima i školskim igralištem i tu novoformiranu česticu će nakon toga Općina Gola darovati Osnovnoj školi Gola.

 1. Nakon provedenog postupka legalizacije na k.č.br. 2890 upisanoj u z.k.ul.broj 2949

k.o. Gola, kao dvorište površine 2090 m2, gospodarska zgrada površine 24 m2,  škola površine 215 m2 i gospodarska zgrada površine 42 m2, parcelacijskim elaboratom će se čestica podijeliti na dvije čestice, na način da će se izdvojiti dio na kojem je školska zgrada sa pripadajućim objektima i školskim igralištem i tu novoformiranu česticu će nakon toga Općina Gola darovati Osnovnoj školi Gola.

 

 

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda

od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov sastavni dio.

 

Točka 13.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 1. Za sanaciju krovišta društvenog doma u Gotalovu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo nam je 150.000,00 kuna. Zamjenik načelnika išao je 16. 5. 2018. u Zagreb na potpisivanje ugovora, te nam slijedi provođenje postupka nabave.
 2. Isto ministarstvo odobrilo nam je i 120.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije z projekt „Posjetiteljsko-ekološki centar Bolenov put“ u zgradi starog župnog dvora. Zamjenik također ide u Zagreb na potpisivanje ugovora, 23. 5. 2018. , a nakon toga ponovo slijedi provođenje nabave.
 3. Za 25.5.2018. sazvan je tehnički pregled za novoizgrađeni nogostup u Dravskoj ulici u Goli, pa ako sve dobro prođe bilo bi za Dan Općine upriličeno svečano otvorenje ukoliko bi došao netko iz Ministarstva.
 4. Idući tjedan objavit ćemo natječaj za građenje nerazvrstane ceste u Otočki k.č.br. 3313 k.o. Gola za koju smo također dobili sredstva. Problem je u tome što svi ti projekti zahtijevaju provođenje postupaka nabave, a mi nemamo dovoljno ljudi i teško je sve to uskladiti i stići napraviti.
 5. Radi se i dokumentacija za prilazni put do čestice za reciklažno dvorište, pa bi trebalo angažirati ovlaštenog vještaka za procjenu i temeljem procjene sklopiti predugovor s vlasnikom parcele Krešimirom Švegovićem, kako bi što prije mogli nastaviti sa daljnjim aktivnostima na projektu reciklažnog dvorišta.

Nakon kraće rasprave jednoglasno je zaključeno:

da se ovlašćuje općinski načelnik Općine Gola za angažiranje ovlaštenog vještaka za procjenu čestice prilaznog puta do reciklažnog dvorišta i sklapanje predugovora s vlasnikom parcele Krešimirom Švegovićem.

 1. Provedena je nabava za izradu glavnog projekta za sanaciju odlagališta Hintov, odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. Zagreb u iznosu 96.250,00 kuna s PDV-om i čeka se suglasnost Fonda za potpisivanje Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.
 2. Nakon kraće rasprave vezano uz priključivanje objekata na kanalizacijsku mrežu zaključeno je da su u problemu i ne mogu se priključiti oni čije su kuće građene prije 1968. i stoga ih nisu morali legalizirati, ali imaju na istoj čestici gospodarske objekte koji nisu legalizirani, jer neki se više ne bave poljoprivredom i ne koriste npr. staje i slično, a i nemaju sredstava za legalizaciju. Zaključeno je da bi trebalo vidjeti kako to riješiti i na koji način takvim osobama olakšati i omogućiti priključenje na kanalizacijsku mrežu. Predsjednik je mišljenja da bi trebalo tražiti izmjenu zakona kojim se to regulira, a općinski načelnik predlaže da se popišu te osobe, pa ukoliko treba da se sazove jedna tematska sjednica na koju bi pozvali saborske zastupnike da im se prezentira ova problematika.
 3. Za sutra je zakazan sastanak s ravnateljicom DV Vrapčić vezano uz dogradnju vrtića u Goli, jer je zaključeno da bi najbolje rješenje bilo zatvoriti terasu do jeseni, čime bi se omogućio upis sve djece i zaposlila bi se još jedna odgojiteljica, a istovremeno bi se nastavio i projekt dogradnje vrtića , kako bi se u budućnosti omogućio upis za svu djecu i u vrtić i u jaslice.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

Točka 14.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Alen Kičinbaći pita gdje se može vidjeti projekt kanalizacije, a općinski načelnik odgovara da se projekti mogu pogledati u KC vodama, jer su oni vlasnik i distributer mreže,  a mi sufinanciramo samo jedan manji dio. Radi se o aglomeraciji Gola, a projekt je napravila struka i na to se ne može puno utjecati.  Vezano uz to, načelnik pojašnjava da je odabran izvođač za nastavak radova vrijednosti 4 mil. kuna, te se čeka da prođe rok za prigovor kako bi počeli radovi u nastavku ulice P. Preradovića i Dravskoj.

Marijan Lukčin misli da je problem što se uz trasu reže asfalt, pa tu teren sjeda i  na takvim cestama  ljudima stradaju poljoprivredni strojevi, stoga pita ne bi li se moglo raditi bušenjem ispod ceste.

Općinski načelnik pojašnjava da je projektom tako predviđeno i to vjerojatno ima svoje razloge zašto je tako, a predsjednik dodaje da se i nakon bušenja ispod ceste teren slegne i  propadne. Misli da je najbolje rješenje nakon izvođenja radova sanirati cestu  kada se sve dobro slegne.

 

Predsjednik navodi neke sporne odredbe iz novog prijedloga Zakona o lovstvu, koji ide na 2. čitanje i misli da bi se Općina trebala očitovati o tome. Radi se o tome da zaštitna sredstva koja lovozakupnik daje poljoprivrednicima oni sami moraju postaviti, lovozakupnik nije dužan nadoknaditi troškove zaštite i sl. Trebalo bi tražiti da se zemljoposjednike obešteti po tom pitanju. Osim toga trebalo bi predložiti i da se uvede obavezno osiguranje za aute od štete od divljači. A što se tiče zaštite tu se najbolje pokazala ograda , pa bi s tim trebali i nastaviti.

Zaključeno je da će predsjednik pripremiti tekst prijedloga koji će se uputiti saborskom Odboru za poljoprivredu.

 

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,00  sati.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat